2008R0690 — CS — 01.04.2011 — 004.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 690/2008

ze dne 4. července 2008,

kterým se uznávají chráněné zóny ve Společenství, v nichž je zdravotní stav rostlin vystaven zvláštnímu ohrožení

(přepracované znění)

(Úř. věst. L 193, 22.7.2008, p.1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

Nařízení Komise (ES) č. 823/2009 ze dne 9. září 2009,

  L 239

46

10.9.2009

►M2

Nařízení Komise (EU) č. 17/2010 ze dne 8. ledna 2010,

  L 7

1

12.1.2010

►M3

Nařízení Komise (EU) č. 361/2010 ze dne 27. dubna 2010,

  L 106

5

28.4.2010

►M4

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 436/2011 ze dne 5. května 2011,

  L 118

2

6.5.2011
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 690/2008

ze dne 4. července 2008,

kterým se uznávají chráněné zóny ve Společenství, v nichž je zdravotní stav rostlin vystaven zvláštnímu ohrožení

(přepracované znění)KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlečení organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství ( 1 ), a zejména na čl. 2 odst. 1 písm. h) první pododstavec uvedené směrnice,

s ohledem na žádosti Irska, Španělska, Itálie, Kypru, Litvy, Malty, Rakouska, Portugalska, Slovinska a Slovenska,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Komise 2001/32/ES ze dne 8. května 2001, kterou se uznávají chráněné zóny ve Společenství, v nichž je zdravotní stav rostlin vystaven zvláštnímu ohrožení, a kterou se zrušuje směrnice 92/76/EHS ( 2 ), byla několikrát podstatně změněna. Vzhledem k dalším změnám by měla být kvůli přehlednosti přepracována.

(2)

Podle směrnice 2000/29/ES mohou být definovány „chráněné zóny“, v nichž je zdravotní stav rostlin vystaven zvláštnímu ohrožení, a proto je možné jim poskytnout zvláštní ochranu za podmínek slučitelných s vnitřním trhem. Tyto zóny byly stanoveny ve směrnici Komise 2001/32/ES.

(3)

Některé členské státy nebo některé oblasti v členských státech jsou uznány za chráněné zóny ohledně určitých škodlivých organismů. V některých případech bylo uznání uděleno prozatímně, protože nebyly poskytnuty úplné údaje nezbytné k tomu, aby se prokázalo, že se daný škodlivý organismus v dotčeném členském státě nebo v dotčené oblasti nevyskytoval, nebo nebylo dokončeno úsilí o eradikaci takového organismu. Pokud dotčené členské státy nezbytné údaje poskytly, měly by být dané zóny uznány za trvale chráněné zóny. Prozatímní uznání by mělo být výjimečně prodlouženo na další omezené období, aby měl dotčený členský stát nezbytný dodatečný čas k předložení údajů prokazujících, že daný organismus není přítomen, nebo, v případě potřeby, k dokončení úsilí o jeho eradikaci. V jiných případech by chráněné zóny jako takové již neměly být uznány, vyskytují-li se v nich nyní škodlivé organismy.

(4)

Kypr byl prozatímně uznán za chráněnou zónu ohledně Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), Ips sexdentatus Börner a Leptinotarsa decemlineata Say do 31. března 2008. Z údajů poskytnutých Kyprem od té doby, co bylo uděleno prozatímní uznání, vyplývá, že uvedené organismy se na Kypru nevyskytují. Kypr by proto měl být uznán za trvale chráněnou zónu ohledně uvedených organismů.

(5)

Některé regiony Španělska byly uznány za chráněné zóny ohledně Thaumetopoea pityocampa (Den. a Schiff.). Z údajů poskytnutých Španělskem vyplývá, že uvedený organismus je v současné době usídlen v těchto regionech. Neměly by proto být nadále uznány za chráněnou zónu ohledně uvedeného organismu.

(6)

Některé regiony v Itálii, Rakousku, Slovinsku a na Slovensku a celé území Irska a Litvy byly prozatímně uznány za chráněné zóny ohledně Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. do 31. března 2008.

(7)

Z údajů poskytnutých Irskem, Litvou a Slovenskem vyplývá, že prozatímní uznání chráněných zón pro tyto země ohledně Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. by mělo být výjimečně prodlouženo o dva roky, aby měly uvedené členské státy nezbytný dodatečný čas k předložení údajů prokazujících, že daný organismus není přítomen, nebo, v případě potřeby, k dokončení úsilí o jeho eradikaci.

(8)

Z údajů poskytnutých Itálií a Slovinskem vyplývá, že Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. je v současné době usídlen v některých regionech, které byly dříve prozatímně uznány jako chráněné zóny ohledně uvedeného organismu až do 31. března 2008. Neměly by proto být nadále uznány za chráněnou zónu ohledně uvedeného organismu.

(9)

Z údajů poskytnutých Rakouskem vyplývá, že kvůli nepříznivým podmínkám v roce 2007 došlo k několika ohniskům výskytu Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. v některých částech jeho území, které byly prozatímně uznány jako chráněné zóny ohledně tohoto škodlivého organismu. Z tohoto důvodu by mělo být prozatímní uznání chráněných zón u některých regionů ohledně Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. prodlouženo o jeden rok, aby mělo Rakousko nezbytný čas k ověření, že úsilí o eradikaci, které vyvinulo v roce 2007, bylo účinné, a k předložení údajů prokazujících, že Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. není přítomen, nebo aby případně mohlo v roce 2008 dokončit své úsilí o eradikaci uvedeného organismu.

(10)

Malta byla prozatímně uznána za chráněnou zónu ohledně Citrus tristeza virus (evropské kmeny) do 31. března 2008. Z údajů poskytnutých Maltou vyplývá, že úsilí o eradikaci uvedeného organismu bylo úspěšné. Malta by proto měla být uznána za trvale chráněnou zónu ohledně uvedeného organismu.

(11)

Území Portugalska bylo uznáno za chráněnou zónu ohledně Citrus tristeza virus (evropské kmeny). Z údajů poskytnutých Portugalskem vyplývá, že uvedený organismus je v současné době usídlen v části jeho území. Tato část portugalského území by proto neměla být nadále uznána za chráněnou zónu ohledně uvedeného organismu.

(12)

Je proto nezbytné změnit stávající vymezení chráněných zón.

(13)

Chráněné zóny byly v minulosti uznávány a měněny prostřednictvím směrnice. V zájmu dosažení včasného a souběžného použití ze strany členských států by měly být chráněné zóny uznávány prostřednictvím nařízení.

(14)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého rostlinolékařského výboru.

(15)

Tímto nařízením by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení směrnic stanovených v příloze II části B ve vnitrostátním právu a pro jejich použitelnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:Článek 1

Území Společenství uvedená v příloze I se uznávají za chráněné zóny ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. h) prvního pododstavce směrnice 2000/29/ES ohledně škodlivých organismů uvedených u jejich jména v příloze I tohoto nařízení.

Článek 2

Směrnice 2001/32/ES ve znění aktů uvedených v příloze II části A se zrušuje, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení uvedených směrnic stanovených v příloze II části B ve vnitrostátním právu a jejich použitelnost.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v příloze III.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA IÚzemí společenství uznaná za „chráněné zóny“ ohledně škodlivých organismů uvedených u jmen dotyčných zón

Škodlivé organismy

Chráněné zóny: území

a)  Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývoje

1.  Anthonomus grandis (Boh.)

Řecko, Španělsko (Andalusie, Katalánie, Extremadura, Murcia, Valencie)

2.  Bemisia tabaci Genn. (evropské populace)

Irsko, Portugalsko (Azory, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (obce Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche a Torres Vedras) a Trás-os-Montes), Finsko, Švédsko a Spojené království

3.  Cephalcia lariciphila (Klug.)

Irsko, Spojené království (Severní Irsko, ostrov Man a Jersey)

3.1  Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

Kypr

4.  Dendroctonus micans Kugelan

Irsko, Řecko ►M4  (do 31. března 2014) ◄ , Spojené království (Severní Irsko, ostrov Man a Jersey)

5.  Gilpinia hercyniae (Hartig)

Irsko, Řecko ►M4  (do 31. března 2014) ◄ , Spojené království (Severní Irsko, ostrov Man a Jersey)

6.  Globodera pallida (Stone) Behrens

Lotyšsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko

7.  Gonipterus scutellatus Gyll

Řecko ►M4  (do 31. března 2014) ◄ , Portugalsko (Azory)

8.  Ips amitinus Eichhof

Irsko, Řecko ►M4  (do 31. března 2014) ◄ , Francie (Korsika), Spojené království

9.  Ips cembrae Heer

Irsko, Řecko ►M4  (do 31. března 2014) ◄ , Spojené království (Severní Irsko a ostrov Man)

10.  Ips duplicatus Sahlberg

Irsko, Řecko ►M4  (do 31. března 2014) ◄ , Spojené království

11.  Ips sexdentatus Börner

Irsko, Kypr, Spojené království (Severní Irsko a ostrov Man)

12.  Ips typographus Heer

Irsko, Spojené království

13.  Leptinotarsa decemlineata Say

Irsko, Španělsko (Ibiza a Menorca), Kypr, Malta, Portugalsko (Azory a Madeira), Finsko (okresy Ålandy, Håme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa), Švédsko (okresy Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar a Skåne), Spojené království

14.  Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

Irsko, Spojené království (Severní Irsko)

15.  Sternochetus mangiferae Fabricius

Španělsko (Granada a Malaga), Portugalsko (Alentejo, Algarve a Madeira)

b)  Bakterie

1.  Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col.

Řecko, Španělsko, Portugalsko

2.  Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

— Estonsko, Španělsko ►M4  (s výjimkou autonomní oblasti Castilla y León) ◄ , Francie (Korsika), Itálie (Abruzzo, Basilicata, Kalábrie, Kampánie, Furlandsko-Julské Benátsko, Lazio, Ligurie, Marche, Molise, Piemont, Sardinie, Sicílie, Toskánsko, Umbrie, Valle d’Aosta), Lotyšsko, Portugalsko, Finsko, Spojené království (Severní Irsko, ostrov Man a Normanské ostrovy)

—  ►M2  a  ►M3  do 31. března 2012 ◄ Irsko, Itálie (Apulie, Emilia-Romagna (provincie Parma a Piacenza), Lombardie (kromě provincie Mantua), Benátsko (kromě provincií Rovigo a Benátky, obcí Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani a Masi v provincii Padova a oblasti nacházející se jižně od dálnice A4 v provincii Verona)), Litva, Slovinsko (kromě regionů Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska), Slovensko (kromě obcí Blahová, Horné Mýto a Okoč (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)) ◄

►M1  

— a do 31. března 2009 Rakousko (Burgenland, Korutany, Dolní Rakousko, Tyrolsko (správní okres Lienz), Štýrsko, Vídeň)

 ◄

c)  Houby

01.  Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Česká republika, Irsko ►M1  Řecko (Kréta a Lesbos) ◄ , Švédsko a Spojené království (kromě ostrova Man)

1.  Glomerella gossypii Edgerton

Řecko

2.  Gremmeniella abietina Morelet

Irsko, Spojené království (Severní Irsko)

3.  Hypoxylon mammatum (Wahl.) J Miller

Irsko, Spojené království (Severní Irsko)

d)  Viry a jim podobné organismy

1.  Beet necrotic yellow vein virus

Irsko, Francie (Bretaň), Portugalsko (Azory), Finsko, Spojené království (Severní Irsko)

2.  Tomato spotted wilt virus

Finsko, Švédsko

3.  Citrus tristeza virus (evropské kmeny)

Řecko ►M4  (s výjimkou prefektury Argolida) ◄ , Francie (Korsika), Malta, Portugalsko (kromě Madeiry)

▼M4

4.  Grapevine flavescence dorée MLO

Česká republika, Francie (Alsasko, Champagne-Ardenne a Lotrinsko), Itálie ((Basilicata) a (Sardinie, do 31. března 2014))

▼B
PŘÍLOHA II

ČÁST AZrušená směrnice a její postupné změny

(podle článku 2)

Směrnice Komise 2001/32/ES

(Úř. věst. L 127, 9.5.2001, s. 38)

 

Směrnice 2002/29/ES

(Úř. věst. L 77, 20.3.2002, s. 26)

 

Směrnice 2003/21/ES

(Úř. věst. L 78, 25.3.2003, s. 8)

 

Směrnice 2003/46/ES

(Úř. věst. L 138, 5.6.2003, s. 45)

 

Akt o přistoupení z roku 2003

(Úř. věst. L 236, 23.9.2003)

Článek 20 a příloha II, s. 443

Směrnice 2004/32/ES

(Úř. věst. L 85, 23.3.2004, s. 24)

 

Rozhodnutí 2004/522/ES

(Úř. věst. L 228, 29.6.2004, s. 18)

 

Směrnice 2005/18/ES

(Úř. věst. L 57, 3.3.2005, s. 25)

 

Směrnice 2006/36/ES

(Úř. věst. L 88, 25.3.2006, s. 13)

 

Směrnice 2007/40/ES

(Úř. věst. L 169, 29.6.2007, s. 49)

 

ČÁST BSeznam lhůt pro provedení do vnitrostátního práva a použitelnost

(podle článku 2)

Směrnice

Lhůta pro provedení

Datum použitelnosti

2001/32/ES

21. května 2001

22. května 2001

2002/29/ES

31. března 2002

1. dubna 2002

2003/21/ES

31. března 2003

1. dubna 2003

2003/46/ES

15. června 2003

16. června 2003

2004/32/ES

20. dubna 2004

21. dubna 2004

2005/18/ES

14. května 2005

15. května 2005

2006/36/ES

30. dubna 2006

1. května 2006

2007/40/ES

31. října 2007

1. listopadu 2007
PŘÍLOHA IIISrovnávací tabulka

Směrnice 2001/32/ES

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Článek 3

Článek 2

Článek 4

Čl. 5 první pododstavec

Čl. 3 první pododstavec

Čl. 5 druhý pododstavec

Čl. 3 druhý pododstavec

Článek 6

Příloha, písm. a), body 1, 2 a 3

Příloha I, písm. a), body 1, 2 a 3

Příloha, písm. a), bod 3.1

Příloha I, písm. a), bod 3.1

Příloha, písm. a) body 4 až 15

Příloha I, písm. a) body 4 až 15

Příloha, písm. a), bod 16

Příloha, písm. b), bod 1

Příloha I, písm. b), bod 1

Příloha, písm. b), bod 2, první odrážka

Příloha I, písm. b), bod 2, první odrážka

Příloha I, písm. b), bod 2, druhá odrážka

Příloha, písm. b), bod 2, druhá odrážka

Příloha I, písm. b), bod 2, třetí odrážka

Příloha, písm. c), bod 1

Příloha I, písm. c), bod 1

Příloha, písm c), body 1 až 3

Příloha I, písm c), body 1 až 3

Příloha, písm. d), body 1 až 4

Příloha I, písm. d), body 1 až 4

Příloha II

Příloha III( 1 ) Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2008/64/ES (Úř. věst. L 168, 28.6.2008, s. 31).

( 2 ) Úř. věst. L 127, 9.5.2001, s. 38. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2007/40/ES (Úř. věst. L 169, 29.6.2007, s. 49).