3.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CE 353/25


Tisdagen den 11 september 2012
Kommissionens arbetsprogram för 2013

P7_TA(2012)0319

Europaparlamentets resolution av den 11 september 2012 om kommissionens arbetsprogram för 2013 (2012/2688(RSP))

2013/C 353 E/03

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av det kommande meddelandet om kommissionens arbetsprogram för 2013,

med beaktande av det nuvarande ramavtalet om förbindelserna mellan parlamentet och kommissionen, särskilt bilaga 4,

med beaktande av sin resolution av den 4 juli 2012 om Europeiska rådets möte i juni 2012 (1),

med beaktande av artikel 35.3 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.

Omfattningen och karaktären på statsskulden och den finansiella och ekonomiska krisen sätter EU:s styrning på prov som aldrig tidigare.

B.

EU befinner sig i ett kritiskt skede och krisen kommer inte att kunna övervinnas utan en avsevärd intensifiering av den europeiska integrationen, särskilt i euroområdet, med en motsvarande förstärkning av demokratisk kontroll och redovisningsskyldighet.

C.

Kommissionens roll är att arbeta för EU:s allmänna intresse, ta lämpliga initiativ i detta syfte, säkerställa en korrekt tillämpning av fördragen, övervaka genomförandet av unionslagstiftningen, utöva en samordnande, verkställande och förvaltande funktion samt föreslå lagstiftning.

DEL 1

1.

Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att använda alla sina befogenheter till fullo och visa det politiska ledarskap som krävs för att man ska kunna bemöta alla de utmaningar som uppstår till följd av den fortsatta krisen, och att samtidigt sträva efter finansiell stabilitet och ekonomisk återhämtning på grundval av en ökad konkurrenskraft och en hållbar, effektiv och socialt rättvis agenda som motverkar krisen.

2.

Europaparlamentet upprepar sitt krav av den 4 juli 2012 på att kommissionen senast i september ska lägga fram ett förslag till lagstiftningspaket, i linje med gemenskapsmetoden, på grundval av de fyra byggstenar som presenteras i rapporten Mot en verklig ekonomisk och monetär union.

3.

Europaparlamentet insisterar på att kommissionen till fullo deltar i utarbetandet av rapporterna till Europeiska rådets möten i oktober och december 2012. Vid dessa möten ska man fastställa en tydlig färdplan och tidsplan för en konsolidering av den ekonomiska och monetära unionen, inklusive en integrerad finansiell, skattemässig och ekonomisk politisk ram, och detta måste i sinom tid leda till en starkare politisk union, och i synnerhet till större demokratisk redovisningsskyldighet och legitimitet på grundval av en fördragsändring.

4.

Europaparlamentet hänvisar till Europaparlamentets ståndpunkt om lagstiftningspaketet för budgetövervakning (tvåpacket), vilket kommer att stärka övervakningen av de offentliga finanserna och budgetpolitiken i euroområdet och vilket innehåller regler som tillåter en differentierad anpassningsbana för budgetkonsolidering i händelse av en allvarlig konjunkturnedgång.

5.

Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att lägga fram förslag för att genomföra åtagandena i tillväxt- och sysselsättningspakten, särskilt för att stimulera hållbara tillväxtorienterade investeringar, förbättra konkurrenskraften för en europeisk ekonomi som är inriktad på att uppnå Europa 2020-målen, särskilt målen för resurseffektivitet och hållbarhet, och fördjupa den inre marknaden. Parlamentet uppmanar kommissionen att i sitt arbetsprogram för 2013 inkludera en detaljerad tillväxtagenda som fokuserar på att uppmuntra företag och egenföretagare att utveckla sådana industrier och tjänster som kommer att ge långsiktiga jobb och välstånd. I detta sammanhang betonar parlamentet att man avsevärt bör utöka användningen av europeiska projektobligationer på grundval av ett samarbete mellan EU-budgeten och Europeiska investeringsbanken.

6.

Europaparlamentet visar dessutom på att alltför stora makroekonomiska obalanser behöver minskas på ett konsekvent och symmetriskt sätt, och efterfrågar konkreta ändringar i EU:s skattelagstiftning som tar upp alla aspekter av skatteparadis och skatteundandragande.

7.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra sitt yttersta för att bana väg för ett snabbt antagande av den fleråriga budgetramen och de tillhörande fleråriga lagstiftningsprogrammen, med parlamentets fulla deltagande och med vederbörlig respekt för parlamentets medbeslutanderätt. Parlamentet ger sitt fulla stöd till åtagandet att göra EU-budgeten till en katalysator för tillväxt och sysselsättning i Europa. I detta sammanhang uppmanar parlamentet kommissionen att försvara sitt förslag i syfte att säkerställa att EU-budgeten mer direkt återspeglar EU:s behov och politiska mål.

8.

Europaparlamentet insisterar dock på att reformen av systemet för egna medel, inbegripet införandet av nya egna medel, är mycket viktig, och utan denna är utsikterna för en överenskommelse om den nya fleråriga budgetramen inte goda. Parlamentet uppmanar kommissionen att stödja den begäran om utökat samarbete som flera medlemsstater har framfört i detta sammanhang, men understryker samtidigt önskan om att en övergripande överenskommelse ska nås före detta års utgång.

9.

Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att göra sitt lagstiftningsprogram mer konsekvent, att förbättra kvaliteten på sitt lagberedningsarbete, att förstärka konsekvensbedömningarna av lagförslagen, att alltid vid behov föreslå jämförelsetabeller för att förbättra införlivandet av unionslagstiftningen och att stödja parlamentet i dess förhandlingar med rådet om användningen av delegerade akter och genomförandeakter. Parlamentet upprepar sitt flera gånger framförda krav på att det interinstitutionella avtalet från 2003 om bättre lagstiftning ska omförhandlas.

10.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vederbörligen notera parlamentets sektorsspecifika ståndpunkter i del 2 nedan.

DEL 2

Genomförande

11.

Europaparlamentet understryker vikten av att unionslagstiftningen genomförs i medlemsstaternas nationella lagstiftning i god tid och på lämpligt sätt, och uppmanar med kraft kommissionen att, om nödvändigt, inleda överträdelseförfaranden för att säkra att lagstiftningen införlivas och genomförs effektivt.

12.

Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att lägga fram ett förslag om införande av obligatoriska nationella förvaltningsförklaringar om EU-medel under delad förvaltning, vilka ska undertecknas på lämplig politisk nivå. Parlamentet kräver fortsatta insatser för att förenkla EU:s program, särskilt på forsknings- och innovationsområdet. Parlamentet uppmanar kommissionen att noga övervaka användningen av finansieringstekniska instrument. Parlamentet efterfrågar systematiska, regelbundna och oberoende utvärderingar som ska säkerställa att alla utgifter ger önskat resultat på ett kostnadseffektivt sätt.

13.

Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen i god tid lägger fram de förslag till ändringsbudgetar som krävs dels för att hålla betalningsnivåerna i linje med de åtgärder som man enades om vid Europeiska rådets möte i juni 2012 för att stimulera tillväxten, dels för att fullgöra utestående åtaganden.

Inre marknaden

14.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta fokusera på att förbättra styrningen av den inre marknaden, att med förnyade krafter arbeta för administrativ förenkling, att vederbörligen överväga att i lämpliga fall föreslå förordningar snarare än direktiv för att säkerställa proportionaliteten hos de föreslagna åtgärderna samt att övervaka hur man framskrider med ett fullständigt genomförande av regelverket för den inre marknaden, särskilt inom tjänstesektorn, inklusive tillgång till ”påskyndade överträdelseförfaranden”. Parlamentet understryker att de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna av den inre marknaden måste beaktas på lämpligt sätt.

15.

Europaparlamentet ser fram emot kommissionens förslag till en andra inremarknadsakt där det ingår prioriterade åtgärder för att stimulera tillväxt, sysselsättning och förtroende för den inre marknaden. Parlamentet uppmuntrar till ett utökat samarbete när så är lämpligt och nödvändigt.

16.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vara mer systematisk i bedömningarna av hur dess förslag påverkar små och medelstora företag, med tanke på att Europa är beroende av dessa företag för många nya arbetstillfällen. I detta sammanhang uppmanas kommissionen att aktivt motverka överregleringen av unionslagstiftningen på nationell nivå, eftersom denna leder till olika villkor på den inre marknaden. Parlamentet uppmanar till en ytterligare minskning av den byråkratiska bördan.

17.

Europaparlamentet bekräftar sitt stöd till kommissionens betoning på den digitala agendan. Förslagen bör absolut tillhandahålla mer gränsöverskridande tjänster till konsumenter i hela EU.

18.

Europaparlamentet påminner om att det behövs en ordentlig översyn av Europaparlamentets och rådets direktiv om allmän produktsäkerhet (2001/95/EG) (2), som garanterar konsumenternas hälsa och säkerhet, men som även underlättar handel med produkter, särskilt för små och medelstora företag. Parlamentet uppmanar kommissionen att föreslå en övergripande förordning om marknadsövervakning för alla produkter. Parlamentet efterfrågar också en ändamålsenlig mekanism för klagomål avseende finansiella tjänster till privatpersoner och ett gemensamt övergripande och samordnat angreppssätt för att man ska kunna skydda konsumenter.

19.

Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att förbättra sin utformning av regler för små och medelstora företag och mikroföretag genom att utforma lagstiftning som är särskilt anpassad till små och medelstora företags behov och även gå vidare med införandet av lämpliga undantag.

20.

Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att fortsätta genomförandet av sin reform av det upphovsrättsliga systemet, vilket bör anpassas till internetmiljön och baseras på social legitimitet, med vederbörlig respekt för grundläggande rättigheter, inklusive slutförandet av reformen för den industriella äganderätten för att främja Europas tillväxt och skapandet av arbetstillfällen. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta hänsyn till de rättsliga problem som uppdagades i samband med kontroverserna runt handelsavtalet mot immaterialrättsintrång (Acta) när kommissionen lägger fram sitt förslag om översynen av EU:s varumärkeslag.

Klimat, miljö, energi och transport

21.

Europaparlamentet insisterar på behovet av att färdplanen för ett resurseffektivt Europa genomförs i syfte att skapa incitament för utvecklingen av en grön ekonomi, främjandet av den biologiska mångfalden och kampen mot klimatförändringarna, inklusive integreringen av resurseffektivitetsåtgärderna i Europa 2020-strategin.

22.

Parlamentet anser att den europeiska planeringsterminen måste ge varje medlemsstat möjlighet att redovisa sina egna åtaganden för Europa 2020-strategin, europluspakten, inremarknadsakten och andra viktiga EU-mål.

23.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att omedelbart lägga fram förslag för att åtgärda bristerna i det befintliga systemet för handel med utsläppsrättigheter för att undvika att systemet bryter samman.

24.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en detaljerad handlingsplan med åtgärder som syftar till att få till stånd en fullständigt integrerad och sammanlänkad gemensam energimarknad, och betonar vikten av att man förser EU med en modern nätinfrastruktur.

25.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra färdplanen för ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050, inklusive delmål.

26.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en strategi för att hantera de effekter som stigande energipriser har på samhällsmedlemmarna.

27.

Europaparlamentet anser att krisen bör betraktas som ett tillfälle att transformera utvecklingen av vår samhällsmodell i syfte att få till stånd en högeffektiv och klimattålig ekonomi baserad på förnybar energi. Parlamentet betonar att kommissionen behöver lägga fram förslag för ett energi- och klimatpaket för 2030 baserat på de tre nuvarande pelarna, dvs. minskning av växthusgaser, förnybara energikällor och energieffektivitet.

28.

Europaparlamentet stöder kommissionens betoning på behovet av att modernisera Europas multimodala transportnät, vilket är avgörande för en framgångsrik inre marknad. Parlamentet uppmanar kommissionen att hålla fast vid sitt åtagande till järnvägssektorn och utöka Europeiska järnvägsbyråns befogenheter avseende utfärdande av säkerhetsintyg och harmonisering av rullande materiel.

29.

Europaparlamentet beklagar att initiativet till ett gemensamt europeiskt luftrum inte har genomförts fullständigt, och uppmanar kommissionen att öka sina insatser på detta område.

Ett sammanhållet samhälle för alla – Medborgarnas Europa

30.

Europaparlamentet välkomnar varmt kommissionens fokus på ungdomsarbetslösheten och dess förslag om att öka EU:s förmåga att stimulera utbildning och fortbildning. Inom ramen för det allmänna meddelandet om sysselsättningspaketet förväntar sig parlamentet tydliga mål och tidsplaner och konkreta förslag på områdena för ungdomars rörlighet, ungdomsgarantin, kvalitetsramen för praktiktjänstgöring, språkkunskaper och ungdomars entreprenörskap, som syftar till att bekämpa en hög ungdomsarbetslöshet. Parlamentet förväntar sig också konkreta åtgärder för att man ska kunna minska fattigdomen, reformera arbetsmarknaden och införa sociala standarder, så att en balanserad ”flexicurity”-ansats kan tillämpas i de medlemsstater som så önskar, och efterfrågar en större betoning på anställning av personer med funktionshinder, mot bakgrund av ett åldrande samhälle.

31.

Parlamentet betonar vikten av investeringar i humankapital och forskning och utveckling, och av lämplig utbildning och fortbildning för att underlätta arbetstagares rörlighet. Parlamentet uppmanar också till ett fortsatt arbete med frågorna våld mot kvinnoroch människohandel.

32.

Europaparlamentet upprepar sitt krav på en stark EU-omfattande sammanhållningspolitik efter 2013, som ska effektivisera befintliga fonder och program, säkerställa tillräcklig finansiering, baseras på ett flernivåstyre och överensstämma väl med målen i Europa 2020-strategin. Parlamentet insisterar på att man måste göra solidaritetsfonden mer effektiv och öka dess förmåga att reagera, och förväntar sig förslag i detta syfte. Parlamentet är övertygat om att det med lämpliga medel är möjligt att hitta en gemensam grund för EU:s sammanhållningspolitik och forsknings- och utvecklingspolitik, vilka bör inriktas på tillväxt och konkurrenskraft och grundas på principen om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning och på spetskompetens.

33.

Europaparlamentet stöder initiativ på unionsnivå som kompletterar nationella insatser för att öka mikrokrediter och stimulera socialt entreprenörskap som erbjuder sådana tjänster som inte tillhandahålls i tillräcklig grad av den offentliga eller den privata sektorn.

34.

Europaparlamentet välkomnar kommissionens mer robusta angreppssätt för att skydda rättssäkerheten och grundläggande rättigheter i hela Europa. Parlamentet uppmanar till en översyn av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, så att en effektiv övervakning och genomförande av konventionen om skydd av de mänskliga rättigheterna kan garanteras och så att byrån kan anpassas till Lissabonfördraget. Parlamentet stöder kommissionen i dess förhandlingar om EU:s anslutning till Europakonventionen.

35.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att kontrollera genomförandet av rådets direktiv om likabehandling oavsett ras (2000/43/EG) (3) och införlivandet av rambeslutet om bekämpande av rasism och främlingsfientlighet (rådets rambeslut 2008/913/RIF) (4), och anser det vara beklagligt att EU-ramen för nationella strategier för integrering av romer inte är rättsligt bindande.

36.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att fri rörlighet för personer säkras och att Schengenregelverket till fullo respekteras. Parlamentet betonar att det nuvarande otillräckliga systemet med expertgranskning av medlemsstaterna behöver ersättas, och uppmanar kommissionen att ta sitt fulla ansvar för övervakningen av Schengenbestämmelserna. Parlamentet välkomnar kommissionens stöd till parlamentets ståndpunkt om den rättsliga grunden för Schengenreglerna.

37.

Europaparlamentet beklagar avsaknaden av ett lagstiftningsförslag om att stärka solidariteten mellan EU:s medlemsstater i asylfrågor. Parlamentet efterfrågar ett lagstiftningsförslag om inrättandet av ett gemensamt europeiskt asylsystem som kombinerar ansvar och solidaritet.

38.

Europaparlamentet understryker vikten av att förordningen om en allmän ram för uppgiftsskydd och direktivet om dataskydd när det gäller att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra brott antas, så att man kan säkerställa att alla ytterligare åtgärder mot terrorism uppfyller höga standarder för integritet och dataskydd. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram sin översyn av direktivet om lagring av uppgifter (Europaparlaments och rådets direktiv 2006/24/EG) (5).

39.

Europaparlamentet ger sitt fulla stöd till kommissionens betoning på genomförandet av medborgarvänliga initiativ inom ramen för förslaget till beslut om Europaåret för medborgarna (2013) (COM(2011)0489), för att ytterligare öka medborgarnas medvetenhet om de fördelar som ett europeiskt medborgarskap medför.

Jordbruk och fiskeri

40.

Europaparlamentet noterar den pågående reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken. Parlamentet välkomnar kommissionens åtagande att främja en balanserad och integrerad ansats som garanterar såväl en hållbar och effektiv produktion av högkvalitativa livsmedel till ett rimligt pris som respekten för miljön och värdet av det arv som landsbygden utgör. Parlamentet kräver att den gemensamma jordbrukspolitiken ska gå helt i linje med Europa 2020-strategin i syfte att uppmuntra till innovation inom jordbruket och öka det europeiska jordbrukets hållbarhet, rättvisa och konkurrenskraft på lokal och regional nivå.

41.

Europaparlamentet betonar att reformen av den gemensamma fiskeripolitiken måste vara långtgående för att man ska kunna uppnå långsiktigt hållbara och friska fiskbestånd. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att säkerställa att artikel 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) används som rättslig grund för dess förslag, och att begränsa användningen av artikel 43.3 till förslag som strikt hanterar fastställandet och tilldelningen av fiskemöjligheter. Parlamentet ger åter uttryck för sitt motstånd mot att fisk kastas överbord och mot mindre välbetänkta och kostsamma åtgärder för att minska flottkapaciteten.

Utrikespolitiken och utvecklingspolitiken

42.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att tillsammans föreslå välkoordinerade initiativ till rådet på området för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att förena alla de av sina relevanta verksamheter och tjänster, inklusive utvecklingspolitiken, för att uppnå de internationella målen i Lissabonfördraget, särskilt artikel 208 i EUF-fördraget, som hänför sig till en konsekvent politik för utveckling, och samtidigt leva upp till de värden som själva EU byggdes på.

43.

Europaparlamentet förväntar sig lagstiftningsinitiativ för en översyn av den rättsliga grunden för nästa generation instrument för externt ekonomiskt bistånd, med fullständig tillämpning av systemet med delegerade akter. Parlamentet efterfrågar större flexibilitet när ekonomiskt bistånd betalas ut i krissituationer.

44.

Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen ska stödja utvidgningen av EU till att omfatta alla europeiska länder som respekterar EU:s värden och som förbinder sig att främja dem, och att samtidigt beakta kraven på anslutningsländerna att uppfylla Köpenhamnskriterierna samt EU:s förmåga att integrera nya medlemsstater. Parlamentet anser att unionen skulle förlora moralisk auktoritet och politisk trovärdighet i världen om den skulle stänga dörrarna för sina grannar. Parlamentet förväntar sig att kommissionen fortsätter sitt arbete med de pågående anslutningsförhandlingarna.

45.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillämpa en stärkt resultatorienterad utvecklingspolitik som säkerställer en större biståndseffektivitet, en mer konsekvent politik och större givarsamordning på nationell nivå och på EU- och världsnivå och i allt högre grad med aktörer som är på väg att nå en framträdande roll i globala utvecklingssammanhang. Parlamentet insisterar på att man behöver upprätta en särskild förvaltningsfond för att ta itu med problemet med undernäring i utvecklingsländer, och inleda ett samrådsförfarande om fenomenet markrofferi. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att se till att EU:s bistånd blir effektivare, mot bakgrund av eventuella millennieutvecklingsmål för perioden efter 2015.

Handel

46.

Europaparlamentet anser att en ömsesidig och balanserad marknadsöppenhet är ett strategiskt politiskt instrument för EU:s interna tillväxt och sysselsättning. Parlamentet betonar att det är viktigt att parlamentet involveras i alla förhandlingsfaser och stöder fortfarande helhjärtat en multilateral strategi för internationell handel. Parlamentet framhåller vikten av att man bekämpar protektionism på multilateral nivå och genom alla handelsavtal.

47.

Europaparlamentet stöder kommissionens arbete i alla pågående bilaterala och regionala handelsförhandlingar. Parlamentet inser att man behöver gå vidare mot bilaterala frihandelsavtal med viktiga partner.

48.

Europaparlamentet framhåller den vikt som parlamentet lägger vid integreringen av mänskliga rättigheter, sociala och miljömässiga standarder och företagens sociala ansvar i all internationell politik, tillsammans med tydliga regler med krav på ett ansvarsfullt beteende från europeiska företags sida.

*

* *

49.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.


(1)  P7_TA(2012)0292.

(2)  EUT L 11, 15.1.2002, s. 4.

(3)  EGT L 180, 19.7.2000, s. 22.

(4)  EUT L 328, 6.12.2008, s. 55.

(5)  EUT L 105, 13.4.2006, s. 54.