3.12.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CE 353/25


Wtorek, 11 września 2012 r.
Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2013

P7_TA(2012)0319

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie programu prac Komisji na rok 2013 (2012/2688(RSP))

2013/C 353 E/03

Parlament Europejski,

uwzględniając mający się wkrótce ukazać komunikat Komisji w sprawie programu prac Komisji na rok 2013,

uwzględniając istniejące porozumienie ramowe dotyczące stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją, w szczególności jego załącznik IV,

uwzględniając rezolucję z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie posiedzenia Rady Europejskiej w czerwcu 2012 r. (1),

uwzględniając art. 35 ust. 3 Regulaminu,

A.

mając na uwadze, że skala i charakter długu publicznego, kryzysu finansowego i gospodarczego wystawiają na próbę rządy Unii Europejskiej jak nigdy dotąd;

B.

mając na uwadze, że UE znajduje się w krytycznym punkcie, zaś kryzys nie zostanie przezwyciężony bez znaczącego pogłębienia integracji europejskiej, w szczególności w strefie euro, a także jeśli nie towarzyszyć temu będzie odpowiednie wzmocnienie demokratycznej kontroli i rozliczalności;

C.

mając na uwadze, że rolą Komisji jest obrona ogólnych interesów Unii, podejmowanie właściwych inicjatyw w tym celu, czuwanie nad stosowaniem traktatów, nadzorowanie wdrażania prawa Unii, pełnienie funkcji koordynacyjnych, wykonawczych i administracyjnych oraz występowanie z inicjatywą ustawodawczą;

CZĘŚĆ 1

1.

zaleca, by Komisja w pełni wykorzystała wszystkie swoje uprawnienia i zagwarantowała polityczne przywództwo konieczne do tego, by udało się sprostać licznym wyzwaniom narzuconym przez utrzymujący się kryzys, oraz by zmierzała przy tym do osiągnięcia finansowej stabilności i uzdrowienia gospodarczego w oparciu o wzmocnioną konkurencyjność i zrównoważony, efektywny i społecznie sprawiedliwy harmonogram anykryzysowy;

2.

przypomina swój postulat z 4 lipca 2012 r., by do września br. Komisja złożyła pakiet wniosków legislacyjnych zgodnych z metodą wspólnotową, w oparciu o cztery elementy składowe wyróżnione w sprawozdaniu pt. „W kierunku faktycznej unii gospodarczej i walutowej”;

3.

domaga się, by Komisja odegrała główną rolę w sformułowaniu sprawozdań na posiedzenie Rady Europejskiej w październiku i grudniu 2012 r., które to sprawozdania mają wyznaczyć jasną mapę drogową i kalendarz konsolidacji unii gospodarczej i walutowej, w tym zintegrowane ramy polityki finansowej i gospodarczej, i które muszą doprowadzić we właściwym czasie do osiągnięcia silniejszej unii politycznej, a w szczególności do większej rozliczalności politycznej i legitymacji w oparciu o zmianę traktatu;

4.

zwraca uwagę na stanowisko Parlamentu w sprawie legislacji w formie „dwupaku”, która wzmocni nadzór budżetowy i utwierdzi politykę budżetową w strefie euro, a która zawiera przepisy umożliwiające różnicowanie konsolidacji budżetowej w przypadku poważnego pogorszenia koniunktury gospodarczej;

5.

wzywa Komisję do przedstawienia wniosków legislacyjnych mających na celu wykonanie zobowiązania określonego w Pakcie na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, zwłaszcza z myślą o stymulowaniu trwałych i zorientowanych na wzrost inwestycji, poprawie konkurencyjności europejskiej gospodarki ukierunkowanej na cele strategii Europa 2020, w szczególności cel efektywnego gospodarowania zasobami i zrównoważonego rozwoju, a także z myślą o pogłębieniu jednolitego rynku; wzywa Komisję do wykorzystania swego programu prac na 2013 r. do określenia szczegółowego programu na rzecz wzrostu, który koncentruje się na wspieraniu biznesu i przedsiębiorców w rozwijaniu gałęzi przemysłu i usług zapewniających długofalowe stanowiska pracy i dobrobyt; podkreśla w tym względzie, iż niezwykle ważne jest znaczące zwiększenie skali europejskich w oparciu o współpracę między budżetem UE, a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym;

6.

wskazuje ponadto na potrzebę trwałego i symetrycznego ograniczania nadmiernych zakłóceń równowagi makroekonomicznej i wzywa do konkretnych zmian w prawie podatkowym UE, aby zaradzono wszystkim aspektom rajów podatkowych i unikaniu płacenia podatków;

7.

wzywa Komisję do dołożenia wszelkich starań, by ułatwiono rychłe przyjęcie wieloletnich ram finansowych (WRF) oraz powiązanych z nimi wieloletnich programów legislacyjnych, przy pełnym zaangażowaniu w ten proces Parlamentu i należnym poszanowaniu jego uprawnień współdecyzyjnych; zdecydowanie popiera zobowiązanie się do uczynienia budżetu EU katalizatorem wzrostu i tworzenia miejsc prawy w całej Europie; wzywa Komisję w związku z tym do wystąpienia w obronie własnego wniosku, by dopilnowano, że budżet Unii będzie odzwierciedlać bezpośrednio jej potrzeby i cele polityczne;

8.

domaga się jednak, by reforma systemu zasobów własnych, w tym stworzenie nowych źródeł zasobów własnych, stała się podstawowym elementem, bez którego szanse na dojście do porozumienia w sprawie nowych WRF okażą się znikome; wzywa Komisję do poparcia postulatu kilku państw członkowskich dotyczącego pogłębionej współpracy w tej dziedzinie; podkreśla mimo to zalety osiągnięcia przed końcem bieżącego roku absolutnego porozumienie w tym względzie;

9.

wzywa Komisję do zwiększenia spójności jej programu działalności legislacyjnej, do poprawy jakości procesu sporządzania aktów prawnych, do poprawy oceny wpływu projektów aktów prawnych, do zaproponowania w stosownych przypadkach wykorzystania tabel korelacji z myślą o lepszej transpozycji prawa UE oraz do wspierania Parlamentu w negocjacjach z Radą w sprawie stosowania aktów delegowanych i wykonawczych; ponawia swe wielokrotne apele o renegocjację międzyinstytucjonalnego porozumienia z 2003 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa;

10.

wzywa Komisję do należytego odnotowania stanowisk Parlamentu dotyczących odnośnych sektorów, przedstawionych poniżej w części 2;

CZĘŚĆ 2

Wdrożenie

11.

podkreśla znaczenie odpowiedniego i terminowego wdrażania prawa UE w drodze przepisów krajowych państw członkowskich i nalega, aby Komisja wykorzystywała swoje uprawnienia wykonawcze i wszczynała w razie konieczności postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w celu zapewnienia odpowiedniej transpozycji przepisów i rzeczywistego ich egzekwowania;

12.

wzywa Komisję do zaproponowania wprowadzenia obowiązkowych krajowych deklaracji w sprawie zarządzania, podpisanych na odpowiednim szczeblu politycznym i dotyczących funduszy unijnych objętych zarządzaniem dzielonym; domaga się kontynuowania działania upraszczania programów UE, zwłaszcza w obszarze badań i innowacji; wzywa Komisję do ścisłego nadzorowania wykorzystywania instrumentów inżynierii finansowej (IIF); wzywa do systematycznej, regularnej i niezależnej oceny, aby zagwarantować, że wszystkie wydatki służą realizacji pożądanego celu w opłacalny sposób;

13.

oczekuje, że Komisja w odpowiednim czasie przedstawi projekt budżetu korygującego konieczny do zagwarantowania zgodności poziomów płatności ze środkami zatwierdzonymi na Radzie Europejskiej w czerwcu 2012 r., które mają na celu stymulowanie wzrostu, i że poziomy te będą dostatecznie wysokie, by można było uregulować zaległe zobowiązania;

Jednolity rynek

14.

wzywa Komisję do tego, by nie traciła z oczu poprawy zarządzania jednolitym rynkiem, zasilenia jego napędu celem osiągnięcia uproszczenia administracyjnego, by przygotowując wnioski legislacyjne należycie uwzględniała, gdzie to stosowne, raczej rozporządzenia, niż dyrektywy z myślą o zapewnieniu proporcjonalności proponowanych środków, oraz by monitorowała postęp z myślą o pełnym wdrożeniu dorobku prawnego jednolitego rynku, zwłaszcza w sektorze usług, w tym wykorzystywała możliwość „przyspieszonego postępowania w przypadku naruszenia przepisów”; podkreśla, że trzeba należycie uwzględniać gospodarczy, społeczny i środowiskowy wymiar jednolitego rynku;

15.

oczekuje propozycji Komisji dotyczących Aktu o jednolitym rynku II w sprawie priorytetowych działań na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i wiary w jednolity rynek; zachęca do sięgania do pogłębionej współpracy gdzie to stosowne i konieczne;

16.

wzywa Komisję do systematyczniejszego oceniania wpływu swych wniosków legislacyjnych na MŚP, które stanowią ostają Europy jeśli chodzi o powstawanie wielu nowych miejsc pracy; nalega w związku z tym, by Komisja czynnie zniechęcała do nadmiernie rygorystycznego wdrażania prawa UE, prowadzącego do zaburzenia równych reguł gry na rynku wewnętrznym; wzywa do dalszego ograniczenia obciążenia biurokratycznego;

17.

potwierdza swe poparcie dla uwagi, jaką Komisja przywiązuje do agendy cyfrowej; domaga się wniosków zapewniających większej ilości usług transgranicznych konsumentom w całej Unii Europejskiej;

18.

przypomina o potrzebie dogłębnego przeglądu dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów(dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/95/WE (2)), która gwarantuje zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów, ale również ułatwia wymianę handlową towarami, zwłaszcza dla MŚP; wzywa Komisję do zaproponowania przekrojowego rozporządzenia w sprawie nadzoru rynkowego nad wszystkimi produktami; wzywa ponadto do przyjęcia skutecznego mechanizmu dochodzenia roszczeń w obszarze detalicznych usług finansowych, a także wspólnego horyzontalnego skoordynowanego podejścia celem ochrony konsumentów;

19.

wzywa Komisję do poprawy jej działań regulacyjnych w odniesieniu do MŚP i mikroprzedsiębiorstw poprzez dostosowywanie przepisów do potrzeb MŚP, a także zwiększenie wprowadzania stosownych wyłączeń;

20.

domaga się, by Komisja dokonała dalszych zmian w przepisach dotyczących praw autorskich, które powinny być dostosowane do środowiska internetowego i opierać się na społecznej legitymacji, przy należytym poszanowaniu praw podstawowych oraz z uwzględnieniem zakończenia reformy praw własności przemysłowej, aby pobudzić wzrost i zatrudnienie w Europie; wzywa Komisję, by przedstawiając swą propozycję przeglądu przepisów UE o znakach towarowych uwzględniła problemy prawne, które pojawiły się przy okazji kontrowersji wokół Umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA);

Klimat, środowisko, energia i transport

21.

podkreśla potrzebę wprowadzenia w życie „Planu działania na rzecz zasobooszczędnej Europy” w celu stworzenia zachęt na rzecz zrównoważonego wzrostu gospodarczego, promowania różnorodności biologicznej i zwalczania zmian klimatu, w tym włączenia środków efektywnej gospodarki zasobami, jak przewidziano to w strategii „Europa 2020”;

22.

uważa, że każde państwo członkowskie musi wykorzystać europejski semestr do wzięcia odpowiedzialności za własne zobowiązania dotyczące strategii „Europa 2020”, paktu euro plus i innych ważnych celów UE;

23.

wzywa Komisję do bezzwłocznego przedstawienia wniosków mających na celu uporanie się z niedociągnięciami obecnie obowiązującego systemu handlu emisjami, aby uniknąć jego rozpadu;

24.

wzywa Komisję do przedstawienia szczegółowego planu działania zawierającego rozwiązania mające na celu osiągnięcie w pełni zintegrowanego i pokrytego siecią wzajemnych połączeń jednolitego rynku energii i podkreśla, jak ważne jest wyposażenie UE w nowoczesną infrastrukturę sieci przesyłowej;

25.

wzywa Komisję do wdrożenia Planu działania na rzecz przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r., w tym jego średniookresowych kamieni milowych;

26.

domaga się, by Komisja przygotowała strategię, która zajęłaby się oddziaływaniem rosnących cen energii na członków społeczeństwa;

27.

uważa, że kryzys należy wykorzystać jako szansę na przekształcenie naszego modelu rozwoju społeczeństwa w gospodarkę wysoko wydajną, opartą na odnawialnych źródłach energii i odporną na zmiany klimatu; podkreśla, że Komisja musi przedstawić wnioski legislacyjne dotyczące pakietu energetyczno-klimatycznego do roku 2030 w oparciu o obecne trzy filary: redukcję emisji gazów cieplarnianych, odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną;

28.

popiera Komisję w podkreślaniu przez nią potrzeby modernizacji europejskiej sieci mulitimodelowego transportu, która ma żywotne znaczenie dla pomyślnego tworzenia rynku wewnętrznego; wzywa Komisję, by dotrzymała swych zobowiązań w sektorze kolejowym i poszerzyła zakres kompetencji Europejskiej Agencji Kolejowej w dziedzinie certyfikacji i bezpieczeństwa oraz harmonizacji taboru kolejowego;

29.

ubolewa nad fiaskiem pełnego wdrożenia inicjatywy jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej i wzywa Komisję do odnowienia swych wysiłków w tym względzie;

Spójne społeczeństwa sprzyjające włączeniu społecznemu – Europa obywateli

30.

z wielkim zadowoleniem przyjmuje uwagę, jaką Komisja nadaje zatrudnieniu młodzieży, oraz jej wnioskom mającym na celu poszerzenie zdolności Unii do pobudzania edukacji i szkoleń; w celu zwalczania wysokiego bezrobocia wśród młodzieży oczekuje przedstawienia – jako część komunikatu ramowego dotyczącego pakietu zatrudnieniowego – jasnych celów i kalendarza oraz konkretnych wniosków legislacyjnych dotyczących obszarów mobilności młodzieży, europejskiej gwarancji na rzecz młodzieży, ramowych wytycznych w sprawie jakości praktyk, kompetencji językowych i przedsiębiorczości młodych; oczekuje również przedstawienia konkretnych środków mających na celu ograniczenie ubóstwa, reformę rynku pracy i ustanowienie norm społecznych, by podejście łączące elastyczność rynku pracy z pewnością zatrudnienia mogło być praktycznie wdrożone w państwach członkowskich, które tego sobie życzą, i w kontekście starzejącego się społeczeństwa wzywa do dobitniejszego podkreślania zatrudnienia osób niepełnosprawnych;

31.

podkreśla znaczenie inwestowania w kapitał ludzki oraz w badanie i rozwój, a także odpowiednią edukację i szkolenia, które ułatwiają mobilność zawodową; wzywa również do dalszego podejmowania zagadnień przemocy wobec kobiet i przemytu ludzi;

32.

ponawia swój apel o silną ogólnounijną politykę spójności na okres po roku 2013, która musi zoptymalizować istniejące fundusze i programy, zapewniać wystarczające środki finansowe, opierać się na wielopoziomowym zarządzaniu i być ściśle dostosowana do celów strategii „Europa 2020”; podkreśla potrzebę poprawy efektywności i elastyczności Funduszu Solidarności i oczekuje wniosków legislacyjnych dotyczących tej kwestii; jest przekonany, że dzięki odpowiednim rozwiązaniom możliwe jest odpowiednie wypracowanie wspólnej podstawy unijnej polityki spójności oraz polityki UE na rzecz badań naukowych i rozwoju, ukierunkowanej na wzrost i konkurencyjność i respektującej zasady spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, jak i doskonałość;

33.

popiera inicjatywy na szczeblu unijnym, które zmierzają do dopełnienia krajowych inicjatyw na rzecz udostępniania mikrokredytów i pobudzania społecznej przedsiębiorczości, która zapewnia usługi, których sektor publiczny lub prywatny nie zaspokoją w wystarczającym stopniu;

34.

z zadowoleniem przyjmuje bardziej zdecydowane podejście Komisji do ochrony rządów prawa i praw podstawowych w całej Unii; wzywa do dokonania przeglądu Agencji Praw Podstawowych z myślą o zagwarantowaniu skutecznego monitorowania i wdrażania Karty Praw Podstawowych i dostosowania jej do traktatu lizbońskiego; wspiera Komisję w jej negocjacjach w sprawie przystąpienia UE do europejskiej konwencji praw człowieka;

35.

wzywa Komisję do zbadania wdrożenia dyrektywy o równości rasowej (dyrektywa Rady 2000/43/WE (3)) oraz transpozycji decyzji ramowej w sprawie walki z rasizmem i ksenofobią(decyzja ramowa Rady 2008/913/JHA (4)) i uznaje za godne ubolewania, że unijne ramy strategii na rzecz integracji Romów nie są prawnie wiążące;

36.

wzywa Komisję do zapewnienia wzmocnienia swobody przepływu oraz pełnego poszanowania dorobku Schengen; podkreśla potrzebę zastąpienia niewystarczającego systemu wzajemnej oceny państw członkowskich i wzywa Komisję do przyjęcia pełnej odpowiedzialności za nadzór nad przepisami Schengen; z zadowoleniem przyjmuje poparcie, jakie wyraziła Komisja dla stanowiska Parlamentu Europejskiego w sprawie podstawy prawnej przepisów Schengen;

37.

za godny ubolewania uznaje brak wniosku ustawodawczego w sprawie zwiększenia solidarności wewnątrz UE w dziedzinie azylu; apeluje o wniosek legislacyjny ustanawiający wspólny europejski system azylowy, który łączyłby poczucie odpowiedzialności z solidarnością;

38.

podkreśla znaczenie przyjęcia rozporządzenia w sprawie ogólnych ram dotyczących ochrony danych i dyrektywy w sprawie ochrony danych w obszarze zapobiegania, wykrywania, prowadzenia dochodzeń lub ścigania przestępstw, aby zapewnić zachowywanie wysokich standardów prywatności i ochrony danych przez wszelkie dalsze środki antyterrorystyczne; wzywa Komisję do przedstawienia wniosku dotyczącego zmiany dyrektywy o zatrzymywaniu danych (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/24/WE (5));

39.

zdecydowanie wspiera Komisję, która kładzie naciska na wdrażanie inicjatyw przyjaznych obywatelom w kontekście wniosku dotyczącego decyzji w sprawie Europejskiego Roku Obywateli (2013) (COM(2011)0489), mającej na celu pogłębienie wiedzy obywateli o korzyściach wynikających z obywatelstwa europejskiego;

Rolnictwo i rybołówstwo

40.

odnotowuje obecnie trwającą reformę wspólnej polityki rolnej (WPR); z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Komisji do propagowania zrównoważonego i zintegrowanego podejścia, które zarówno chroni trwałą i efektywną produkcję wysokiej jakości żywności, jak i otacza szacunkiem wieś z uwagi na jej wartość środowiskową oraz jej dziedzictwa; nalega, by WPR była ściśle dostosowana do strategii „Europa 2020” celem zachęcania do innowacji w uprawie i wzmacniania zrównoważonego charakteru, sprawiedliwości i konkurencyjności europejskiego rolnictwa na poziomie lokalnym i regionalnym;

41.

podkreśla, że jeśli ma zostać osiągnięty na dłuższą metę cel zrównoważonych i zdrowych zasobów rybnych, reforma wspólnej polityki rybołówstwa musi być ambitna; domaga się, by Komisja zapewniła jako podstawę prawną swego wniosku art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) oraz by ograniczyła wykorzystanie art. 43 ust. 3 do wniosków ściśle związanych z ustanawianiem i przydzielaniem uprawnień do połowów; przypomina o swym sprzeciwie wobec praktyki odrzutów i do przyjmowania nierozsądnych i kosztownych środków mających na celu ograniczenie zdolności floty;

Polityka zagraniczna i polityka na rzecz rozwoju

42.

wzywa Komisję i Europejską Służbę Działań Zewnętrznych do współpracy celem zaproponowania Radzie dobre skoordynowanych inicjatyw w obszarze wspólnej polityki zagranicznej i obrony; nalega na Komisję, by zjednoczyła wszystkie swe istotne działania i służby, w tym politykę na rzecz rozwoju, do osiągnięcia międzynarodowych celów Traktatu z Lizbony, a w szczególności art. 208 TFUE, który odnosi się do spójność polityki na rzecz rozwoju, i by pozostała przy tym wierna wartościom, na których zbudowana jest sama Unia;

43.

oczekuje, że wnioski legislacyjne skorygują podstawę prawną następnej generacji instrumentów zewnętrznej pomocy finansowej przy użyciu pełnego zestawu aktów delegowanych; domaga się większej elastyczności w udzielaniu pomocy finansowej krajom w sytuacjach kryzysowych;

44.

oczekuje, że Komisja wesprze rozszerzenie Unii, włączając do niej każde europejskie państwo, które respektuje wartości Unii i zobowiązuje się do ich promowania, i że weźmie przy tym pod uwagę wymóg spełnienia przez kraje przystępujące kryteriów kopenhaskich oraz zdolność Unii do integracji; uważa, że Unii utraciłaby autorytet moralny i wiarygodność polityczną w świecie, gdyby zamykała drzwi swoim sąsiadom; oczekuje, że Komisja będzie kontynuowała swoje prace w ramach bieżących negocjacji akcesyjnych;

45.

wzywa Komisję do stosowania pogłębionej i zorientowanej na wyniki polityki na rzecz rozwoju, zapewniającej większą skuteczność pomocy i gwarantującej ściślejszą spójność polityczną oraz lepszą koordynację darczyńców na poziomie krajowym, unijnym i światowym oraz coraz częściej wschodzących globalnych podmiotów w obszarze rozwoju; podkreśla potrzebę utworzenie specjalnego funduszu powierniczego w celu rozwiązania problemu niedożywienia w krajach rozwijających się i zainicjowania procesu zasięgania opinii na temat fenomenu zawłaszczania ziemi; nawołuje Komisję do zapewnienia większej skuteczności pomocy UE w kontekście ewentualnych ram milenijnych celów rozwoju z myślą o rozwoju po roku 2015;

Handel

46.

uznaje wzajemne i zrównoważone otwarcie rynków za strategiczny instrument polityczny służący wewnętrznemu wzrostowi i zatrudnieniu w UE; podkreśla znaczenie uwzględniania Parlamentu na wszystkich etapach negocjacji i ponawia swe zaangażowanie w wielostronne podejście do handlu międzynarodowego; podkreśla znaczenie walki z protekcjonizmem na wielostronnym poziomie i za pośrednictwem wszystkich umów handlowych;

47.

popiera starania podejmowane przez Komisję we wszystkich trwających dwustronnych i regionalnych negocjacjach handlowych; uznaje potrzebę kontynuowania postępu w osiąganiu dwustronnych umów handlowych ze znaczącymi partnerami;

48.

podkreśla znaczenie, jakie przywiązuje do włączania praw człowieka, standardów społecznych i norm środowiskowych oraz odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw do głównego nurtu wszystkich obszarów polityki międzynarodowej, wraz z jasnymi zasadami dotyczącymi odpowiedzialnego zachowania europejskich przedsiębiorstw;

*

* *

49.

zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.


(1)  Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0292.

(2)  Dz.U. L 11 z 15.1.2002, s. 4.

(3)  Dz.U. L 180 z 19.7.2000, s. 22.

(4)  Dz.U. L 328 z 6.12.2008, s. 55.

(5)  Dz.U. L 105 z 13.4.2006, s. 54.