3.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CE 353/25


Tiistai 11. syyskuuta 2012
Komission vuoden 2013 työohjelman valmistelu

P7_TA(2012)0319

Euroopan parlamentin päätöslauselma 11. syyskuuta 2012 komission vuoden 2013 työohjelmasta (2012/2688(RSP))

2013/C 353 E/03

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon tulevan tiedonannon komission vuoden 2013 työohjelmasta,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja komission välisistä suhteista tehdyn nykyisen puitesopimuksen ja erityisesti sen liitteen IV,

ottaa huomioon 4. heinäkuuta 2012 antamansa päätöslauselman kesäkuussa 2012 pidetystä Eurooppa-neuvoston kokouksesta (1),

ottaa huomioon työjärjestyksen 35 artiklan 3 kohdan,

A.

ottaa huomioon, että julkisen talouden velkakriisi sekä rahoitus- ja talouskriisi ovat koetelleet Euroopan unionin hallintajärjestelmää kovemmin kuin koskaan aiemmin;

B.

toteaa, että Euroopan unioni on nyt käännekohdassa ja että kriisiä ei voiteta ilman Euroopan integraation huomattavaa syventämistä erityisesti euroalueella ja että tähän on liityttävä demokraattisen valvonnan ja vastuuvelvollisuuden vahvistaminen;

C.

toteaa, että komission tehtävä on edistää unionin yleistä etua, tehdä tätä koskevia aloitteita, varmistaa perussopimusten noudattaminen, valvoa unionin lainsäädännön täytäntöönpanoa, hoitaa yhteensovitus-, täytäntöönpano- ja hallinnointitehtäviä ja tehdä lainsäädäntöaloitteita;

OSA 1

1.

kehottaa komissiota hyödyntämään kaikkia toimivaltuuksiaan täysimääräisesti ja toimimaan sellaisena poliittisena johtajana, jota tarvitaan jatkuvista kriiseistä aiheutuviin haasteisiin vastaamiseksi, sekä pyrkimään rahoitusvakauteen ja talouden elpymiseen lisääntyneen kilpailukyvyn ja kestävien, tehokkaiden ja sosiaalisesti oikeudenmukaisten kriisintorjuntatoimien avulla;

2.

palauttaa mieliin pyytäneensä 4. heinäkuuta 2012 komissiota esittämään syyskuuhun mennessä säädösehdotusten paketin yhteisömenetelmän mukaisesti niiden neljän kulmakiven pohjalta, jotka esitettiin selvityksessä "Kohti todellista talous- ja rahaliittoa";

3.

vaatii komissiota osallistumaan täysimääräisesti lokakuussa ja joulukuussa 2012 järjestettäville Eurooppa-neuvoston kokouksille esitettävien selvitysten laadintaan ja toteaa, että selvityksissä on esitettävä selkeä suunnitelma ja aikataulu talous- ja rahaliiton vahvistamiselle, mukaan lukien yhtenäiset puitteet rahoitus-, finanssi- ja talouspolitiikalle, ja että niiden on johdettava aikanaan vahvempaan poliittiseen unioniin ja etenkin laajempaan demokraattiseen vastuuseen ja legitiimiyteen perussopimusten muutosten pohjalta;

4.

viittaa parlamentin kantaan euroalueen valvonnan tiukentamista koskevaan lainsäädäntöpakettiin, jolla parannetaan julkisen talouden valvontaa ja tehostetaan finanssipolitiikkaa euroalueella ja joka sisältää säännöksiä, jotka sallivat talouden vakavassa taantumassa erilaisten keinojen käytön julkisen talouden vakauttamiseksi;

5.

kehottaa komissiota esittämään ehdotuksia kasvu- ja työllisyyssopimuksessa vahvistettujen sitoumusten panemiseksi täytäntöön, eritoten kestävään kasvuun suuntautuneiden investointien lisäämiseksi, Eurooppa 2020 -tavoitteisiin ja erityisesti resurssitehokkuuden ja kestävän kehityksen tavoitteisiin pyrkivän eurooppalaisen talouden kilpailukyvyn parantamiseksi sekä sisämarkkinoiden syventämiseksi; kehottaa komissiota esittämään vuoden 2013 työohjelmassaan Euroopan unionia varten yksityiskohtaisen kasvuohjelman, jossa keskitytään kannustamaan yrityksiä ja yrittäjiä sellaisten toimialojen ja palvelujen kehittämiseen, joiden avulla kyetään luomaan pitkäaikaisia työpaikkoja ja vaurautta; tähdentää tähän liittyen, että on tärkeää lisätä huomattavasti unionin hankejoukkolainoja unionin talousarvion ja Euroopan investointipankin välisen yhteistyön pohjalta;

6.

huomauttaa lisäksi, että on tarpeen vähentää kestävästi ja symmetrisesti makrotalouden liiallista epätasapainoa, ja vaatii konkreettisia muutoksia unionin verolainsäädäntöön, jotta voidaan puuttua veroparatiisien ja veronkierron kaikkiin muotoihin;

7.

kehottaa komissiota tekemään kaikkensa, jotta monivuotinen rahoituskehys ja siihen liittyvät monivuotiset lainsäädäntöohjelmat saadaan nopeasti hyväksyttyä, ja ottamaan parlamentin tähän täysimääräisesti mukaan ja kunnioittamaan sen yhteispäätösoikeuksia; tukee voimakkaasti sitoumusta tehdä unionin talousarviosta kasvun ja työllisyyden katalysaattori kaikkialla Euroopassa; kehottaa komissiota tältä osin puolustamaan ehdotustaan sen varmistamiseksi, että unionin talousarvio kuvastaa selkeämmin unionin tarpeita ja poliittisia tavoitteita;

8.

tähdentää kuitenkin, että omien varojen järjestelmän uudistaminen, uusien omien varojen luominen mukaan luettuna, on keskeinen tekijä, jota ilman näkymät uutta monivuotista rahoituskehystä koskevan sovun löytymiselle ovat heikot; pyytää komissiota tukemaan useiden jäsenvaltioiden esittämää pyyntöä yhteistyön lisäämisestä tällä alalla; korostaa kuitenkin, että on toivottavaa, että kokonaisuudesta päästään sopimukseen tämän vuoden loppuun mennessä;

9.

vaatii komissiota yhdenmukaistamaan lainsäädäntöohjelmaansa, parantamaan lainsäädäntöehdotustensa laatua, tehostamaan lainsäädäntöehdotusten vaikutusten arviointia, ehdottamaan tarvittaessa vastaavuustaulukoiden käyttämistä EU:n lainsäädännön saattamiseksi paremmin osaksi kansallista lainsäädäntöä ja tukemaan parlamenttia sen käydessä neuvotteluja neuvoston kanssa delegoiduista säädöksistä ja täytäntöönpanosäädöksistä; toistaa jälleen kerran kehotuksensa aloittaa uudet neuvottelut toimielinten välisestä sopimuksesta paremmasta lainsäädännöstä;

10.

kehottaa komissiota ottamaan asianmukaisesti huomioon parlamentin osassa 2 esittämät alakohtaiset näkemykset;

OSA 2

Täytäntöönpano

11.

korostaa, että on tärkeää, että unionin lainsäädäntö pannaan täytäntöön asianmukaisesti ja ajallaan jäsenvaltioiden kansallisella lainsäädännöllä, ja kehottaa komissiota aloittamaan tarvittaessa rikkomismenettelyjä sen varmistamiseksi, että saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä on asianmukaista ja täytäntöönpano tehokasta;

12.

kehottaa komissiota ehdottamaan, että otetaan käyttöön pakolliset kansalliset hallinnointia koskevat ilmoitukset, jotka allekirjoitetaan asianmukaisella poliittisella tasolla ja jotka kattavat yhteisesti hallinnoidut unionin varat; kehottaa edelleenkin yksinkertaistamaan unionin ohjelmia, erityisesti tutkimuksen ja innovoinnin alalla; kehottaa komissiota seuraamaan tiiviisti rahoitusjärjestelyjä koskevien välineiden käyttöä; vaatii järjestelmällisiä, säännöllisiä ja riippumattomia arviointeja, joiden avulla varmistetaan, että varoilla päästään toivottuihin tuloksiin kustannustehokkaalla tavalla;

13.

odottaa komission jättävän hyvissä ajoin käsiteltäviksi lisätalousarviot, joita tarvitaan sen varmistamiseksi, että määrärahojen taso on Eurooppa-neuvoston kesäkuussa 2012 kasvun lisäämiseksi hyväksymien toimien mukainen ja että ne riittävät sitoumusten täyttämiseen;

Sisämarkkinat

14.

kehottaa komissiota edelleen keskittymään sisämarkkinoiden hallinnoinnin parantamiseen, pyrkimään edelleen päättäväisesti hallinnon yksinkertaistamiseen, harkitsemaan asianmukaisesti pikemminkin asetusehdotusten kuin direktiiviehdotusten esittämistä tarpeen vaatiessa, jotta varmistetaan ehdotettujen toimenpiteiden suhteellisuus, sekä seuraamaan edistystä sisämarkkinoiden lainsäädännön täysimääräisessä täytäntöönpanossa erityisesti palvelualalla ja myös harkitsemaan nopeutettujen rikkomismenettelyjen mahdollisuutta; korostaa, että sisämarkkinoiden taloudellinen ja sosiaalinen ulottuvuus sekä ympäristöulottuvuus on otettava asianmukaisesti huomioon;

15.

odottaa komission toisen sisämarkkinoiden toimenpidepaketin ehdotuksia ensisijaisiksi toimiksi kasvun, työllisyyden ja sisämarkkinoita kohtaan tunnetun luottamuksen lisäämiseksi; kannustaa lisäämään yhteistyötä tarpeen mukaan;

16.

kehottaa komissiota toimimaan järjestelmällisemmin, kun se arvioi ehdotustensa vaikutusta pk-yrityksiin, joihin Eurooppa luottaa uusien työpaikkojen luomisessa; kehottaa komissiota tähän liittyen pyrkimään aktiivisesti estämään pidemmälle menevien säännösten lisäämisen unionin lainsäädäntöön kansallisella tasolla, sillä se vääristää kilpailua sisämarkkinoilla; kehottaa edelleenkin vähentämään hallinnollisia rasitteita;

17.

antaa tukensa sille, että komissio korostaa digitaalistrategian merkitystä; vaatii ehdotuksia, joilla tarjotaan enemmän rajatylittäviä palveluja kuluttajille kaikkialla Euroopan unionissa;

18.

muistuttaa, että yleisestä tuoteturvallisuudesta annettua direktiiviä (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/95/EY (2)) on syytä tarkistaa perusteellisesti, jotta se takaa kuluttajien terveyden ja turvallisuuden ja myös helpottaa erityisesti pk-yritysten mahdollisuuksia käydä tavarakauppaa; kehottaa komissiota tekemään ehdotuksen monialaisesta kaikkiin tuotteisiin sovellettavasta markkinavalvonta-asetuksesta; vaatii myös tehokkaita oikeussuojakeinoja vähittäisrahoituspalvelujen alalle ja yhteistä kokonaisvaltaista koordinoitua lähestymistapaa kuluttajien suojelemiseksi;

19.

kehottaa komissiota ottamaan sääntelyssä paremmin huomioon pk-yritykset ja mikroyritykset ja räätälöimään lainsäädäntöä pk-yritysten tarpeita vastaavaksi ja myös edistämään tarvittavien poikkeusten käyttöön ottamista;

20.

kehottaa komissiota jatkamaan tekijänoikeuksien uudistusta, jonka olisi sovelluttava internet-ympäristöön ja perustuttava sosiaaliseen oikeutukseen ja perusoikeuksien asianmukaiseen kunnioittamiseen; katsoo, että siihen olisi sisällyttävä teollis- ja tekijänoikeuksien uudistamisen saattaminen päätökseen kasvun ja työllisyyden lisäämiseksi Euroopassa; kehottaa komissiota huomioimaan väärentämisenvastaista kauppasopimusta (ACTA) koskeneen kiistan yhteydessä ilmenneet oikeudelliset ongelmat, kun se esittää ehdotuksensa unionin tavaramerkkilainsäädännön tarkistamisesta;

Ilmasto, ympäristö, energia ja liikenne

21.

vaatii, että resurssitehokkaan Euroopan etenemissuunnitelma on pantava täytäntöön, jotta luodaan kannustimia vihreän talouden kehitykselle, biologisen monimuotoisuuden suojelulle ja ilmastonmuutoksen torjunnalle, mukaan lukien resurssitehokkaiden toimien käyttöönotto Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti;

22.

katsoo, että kunkin jäsenvaltion olisi hyödynnettävä talouspolitiikan EU-ohjausjaksoa tilaisuutena tehdä selkoa omista sitoumuksistaan, jotka liittyvät Eurooppa 2020 -strategiaan, Euro Plus -sopimukseen, sisämarkkinoiden toimenpidepakettiin ja muihin tärkeimpiin unionin tavoitteisiin;

23.

kehottaa komissiota tekemään viipymättä ehdotuksia päästökauppajärjestelmän nykyisten heikkouksien korjaamiseksi, jotta estetään järjestelmän romahtaminen;

24.

kehottaa komissiota esittämään yksityiskohtaisen toimintasuunnitelman, joka sisältää unionin täysin yhdentyneiden ja yhteenliitettyjen energian sisämarkkinoiden aikaansaamiseksi toteutettavat toimenpiteet, ja korostaa, että on tärkeää saada Euroopan unionille nykyaikainen verkkoinfrastruktuuri;

25.

kehottaa komissiota toteuttamaan etenemissuunnitelman, joka koskee kohti kilpailukykyistä vähähiilistä taloutta vuonna 2050, ja myös sen välitavoitteet;

26.

pyytää komissiota laatimaan strategian, jolla puututaan yhteiskunnan jäseniin kohdistuviin energian hinnan nousun vaikutuksiin;

27.

katsoo, että kriisiä olisi hyödynnettävä mahdollisuutena muuttaa yhteiskunnan kehitysmallia kohti erittäin tehokasta, uusiutuviin energiamuotoihin perustuvaa ja ilmaston kannalta kestävää taloutta; korostaa, että komission olisi esitettävä ehdotuksia vuoden 2030 energia- ja ilmastopaketiksi, joka perustuisi kolmeen nykyiseen pilariin, jotka ovat kasvihuonekaasujen vähentäminen, uusiutuvat energialähteet ja energiatehokkuus;

28.

on samaa mieltä komission kanssa tarpeesta uudistaa Euroopan multimodaalista liikenneverkkoa, joka on elintärkeä sisämarkkinoiden menestyksen kannalta; kehottaa komissiota pysymään rautatiealaa koskevissa sitoumuksissaan ja laajentamaan Euroopan rautatieviraston toimivaltaa turvallisuussertifioinnin ja liikkuvan kaluston yhdenmukaistamisen alalla;

29.

pitää valitettavana, että yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevaa aloitetta ei ole onnistuttu panemaan kokonaisuudessaan täytäntöön, ja kehottaa komissiota jatkamaan toimiaan tämän suhteen;

Yhtenäiset ja osallistavat yhteiskunnat – Kansalaisten Eurooppa

30.

pitää erittäin myönteisenä komission nuorisotyöttömyydelle antamaa huomiota ja komission ehdotuksia lisätä unionin valmiuksia tukea koulutusta ja ammattikoulutusta; odottaa osana työllisyyspaketin yleistiedonantoa selkeitä tavoitteita ja aikatauluja sekä konkreettisia ehdotuksia nuorten liikkuvuuden, nuorisotakuun, harjoittelun laatupuitteiden, kielitaidon ja nuorten yrittäjyyden aloilla, jotta korkea nuorisotyöttömyys saadaan laskuun; odottaa myös konkreettisia toimenpiteitä köyhyyden vähentämiseksi, työmarkkinoiden uudistamiseksi ja sosiaalisten normien vahvistamiseksi, jotta jäsenvaltiot voivat halutessaan panna tasapainoiseen joustoturvaan perustuvan toimintamallin täytäntöön; kehottaa kiinnittämään enemmän huomiota vammaisten henkilöiden työllistämiseen tilanteessa, jossa ikääntyneiden määrä kasvaa;

31.

korostaa, että on tärkeää investoida inhimilliseen pääomaan, tutkimukseen ja kehittämiseen, sekä korostaa asianmukaisen koulutuksen ja ammattikoulutuksen merkitystä ammatillisen liikkuvuuden helpottamisessa; kehottaa myös käsittelemään edelleen naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja ihmiskauppaa;

32.

kehottaa jälleen pyrkimään vuoden 2013 jälkeiseen vahvaan EU:n laajuiseen koheesiopolitiikkaan, jossa pyritään rationalisoimaan nykyiset määrärahat ja ohjelmat ja varmistamaan riittävä rahoitus ja joka perustuu monitasoiseen hallintoon ja on sovitettu vastaamaan Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita; korostaa tarvetta parantaa solidaarisuusrahaston tehokkuutta ja reagointivalmiutta ja odottaa tähän liittyviä ehdotuksia; on vakuuttunut, että on mahdollista sopivalla tavalla yhdistää EU:n koheesiopolitiikka sekä tutkimus- ja kehityspolitiikat ja suunnata ne taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen koheesion periaatteita noudattaen kasvun ja kilpailukyvyn lisäämiseen sekä huippuosaamiseen;

33.

tukee unionin tasolla toteutettavia, kansallisia toimia täydentäviä aloitteita, joilla pyritään lisäämään mikroluottoja ja edistämään sosiaalista yrittäjyyttä, joka tarjoaa sellaisia palveluita, joita julkinen tai yksityinen sektori eivät riittävästi tarjoa;

34.

pitää myönteisenä komission omaksumaa tiukempaa asennetta oikeusvaltion ja perusoikeuksien suojelemiseen unionissa; kehottaa tarkistamaan perusoikeusviraston toimintaa, jotta taataan perusoikeuskirjan tehokas täytäntöönpano ja valvonta ja mukautetaan viraston toiminta Lissabonin sopimukseen; tukee komissiota sen neuvotellessa Euroopan unionin liittymisestä Euroopan ihmisoikeussopimukseen;

35.

kehottaa komissiota tarkastelemaan rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta annetun direktiivin (neuvoston direktiivi 2000/43/EY) (3) soveltamista ja rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin annetun puitepäätöksen (neuvoston puitepäätös 2008/913/YOS) (4) saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja pitää valitettavana, että EU:n kehys romanien integraatiota edistäville kansallisille strategioille ei ole oikeudellisesti sitova;

36.

pyytää komissiota huolehtimaan siitä, että henkilöiden oikeus vapaaseen liikkuvuuteen varmistetaan ja Schengenin säännöstöä noudatetaan täysimääräisesti; korostaa tarvetta korvata nykyinen tehoton jäsenvaltioiden vertaisarviointijärjestelmä ja kehottaa komissiota ottamaan täyden vastuun Schengenin säännöstön valvonnasta; on ilahtunut siitä, että komissio tukee parlamentin kantaa Schengenin säännöstön oikeusperustasta;

37.

pitää valitettavana, että unionin sisäisen yhteisvastuun tehostamisesta turvapaikka-asioissa ei ole tehty säädösehdotusta; pyytää lainsäädäntöehdotusta, jolla perustetaan vastuullisuuden ja solidaarisuuden yhdistävä Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä;

38.

painottaa, että on hyväksyttävä asetus yleisistä tietosuojapuitteista ja direktiivi tietosuojasta rikosten ehkäisemisen, paljastamisen, tutkinnan tai syytteeseen asettamisen alalla, jotta varmistetaan, että mahdollisissa tulevissa terrorismin vastaisissa toimissa noudatetaan korkeatasoisia yksityisyydensuoja- ja tietosuojastandardeja; pyytää komissiota toteuttamaan tietojen säilyttämistä koskevan direktiivin uudelleentarkastelun (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/24/EY (5));

39.

tukee vahvasti komissiota, kun se korostaa kansalaisystävällisten aloitteiden täytäntöönpanoa Euroopan unionin kansalaisuuden teemavuotta (2013) koskevan päätösehdotuksen (COM(2011)0489) puitteissa, jotta lisätään kansalaisten tietämystä unionin kansalaisuudesta koituvista eduista;

Maatalous ja kalastus

40.

toteaa, että yhteistä maatalouspolitiikkaa (YMP) uudistetaan parhaillaan; pitää myönteisenä komission sitoumusta edistää tasapainoista ja yhdennettyä toimintamallia, jolla turvataan sekä kestävä että tehokas korkealaatuisen ja kohtuuhintaisen ruoan tuotanto ja maaseudun ympäristö- ja perinnearvojen kunnioittaminen; vaatii, että YMP on sovitettava tiiviisti yhteen Eurooppa 2020 -strategian kanssa, jotta kannustetaan innovointiin maataloudessa ja lisätään eurooppalaisen maatalouden kestävyyttä, oikeudenmukaisuutta ja kilpailukykyä paikallisella ja alueellisella tasolla;

41.

korostaa, että yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksen on oltava kunnianhimoinen, jotta taataan kestävät ja terveet kalakannat pitkällä aikavälillä; kehottaa komissiota varmistamaan, että sen ehdotusten oikeusperustana on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan 2 kohta, ja käyttämään 43 artiklan 3 kohtaa ainoastaan ehdotuksissa, jotka liittyvät pelkästään kalastusmahdollisuuksien vahvistamiseen ja jakamiseen; toistaa vastustavansa saaliin poisheittämisen käytäntöä ja väärin arvioituja ja kalliita toimia laivaston kapasiteetin vähentämiseksi;

Ulko- ja kehityspolitiikat

42.

kehottaa komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa tekemään yhdessä neuvostolle ehdotuksia hyvin koordinoiduista aloitteista yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla; kehottaa komissiota yhdistämään kaikki asiaa koskevat toimet ja yksiköt, myös kehityspolitiikan, Lissabonin sopimusten ja erityisesti SEUT-sopimuksen kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuutta koskevan 208 artiklan kansainvälisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja pysymään samalla uskollisena niille arvoille, joille unioni itse rakentuu;

43.

odottaa lainsäädäntöaloitteita uuden sukupolven ulkoisten rahoitusapuvälineiden oikeusperustojen tarkistamiseksi delegoitujen säädösten järjestelmää täysimääräisesti hyödyntämällä; kehottaa tarjoamaan rahoitusapua kriisitilanteissa entistä joustavammin;

44.

odottaa komission tukevan unionin laajentumista kaikkiin eurooppalaisiin maihin, jotka kunnioittavat unionin arvoja ja ovat sitoutuneita edistämään niitä, mutta ottamaan samalla huomioon vaatimuksen siitä, että liittymisneuvotteluja käyvien maiden on täytettävä Kööpenhaminan kriteerit, sekä unionin integraatiovalmiudet; uskoo, että unioni menettäisi moraalisen vaikutusvaltansa ja poliittisen uskottavuutensa muun maailman silmissä, jos se sulkisi ovensa naapurimailtaan; odottaa komission jatkavan meneillään olevia liittymisneuvotteluja koskevaa työtään;

45.

kehottaa komissiota soveltamaan tehostettua tulossuuntautunutta kehityspolitiikkaa, jolla varmistetaan avun tuloksellisuus, politiikan johdonmukaisuuden lisääntyminen sekä tuenantajien parempi koordinointi kansallisella tasolla, unionin tasolla ja globaalilla tasolla lisääntyvässä määrin myös globaalin kehitysyhteistyön nousevien toimijoiden kanssa; korostaa tarvetta perustaa erityisrahasto, josta rahoitetaan aliravitsemukseen liittyviä toimia kehitysmaissa, ja käynnistää kuulemisprosessi maananastusta koskevasta ilmiöstä; kehottaa komissiota varmistamaan, että EU:n apu käytetään tehokkaammin ottaen huomioon mahdolliset vuoden 2015 jälkeiset vuosituhattavoitteet;

Kauppa

46.

pitää markkinoiden vastavuoroista ja tasapainoista avoimuutta strategisena toimintavälineenä Euroopan unionin sisäisen kasvun ja työllisyyden kannalta; tähdentää, että parlamentti on otettava mukaan neuvottelujen kaikkiin vaiheisiin, ja sitoutuu jatkossakin monenväliseen toimintamalliin kansainvälisessä kaupassa; korostaa, että on tärkeää torjua protektionismia monenvälisellä tasolla ja kaikissa kauppasopimuksissa;

47.

tukee kaikissa meneillään olevissa kahdenvälisissä ja alueellisissa kauppaneuvotteluissa komission pyrkimyksiä; toteaa, että tarvitaan jatkuvaa edistystä kahdenvälisten vapaakauppasopimusten tekemisessä tärkeiden kumppanien kanssa;

48.

painottaa pitävänsä tärkeinä ihmisoikeuksien, sosiaali- ja ympäristönormien sekä yrityksen yhteiskuntavastuun huomioon ottamista kaikessa kansainvälisessä politiikassa sekä selkeitä sääntöjä eurooppalaisilta yrityksiltä edellytetystä vastuullisesta käyttäytymisestä;

*

* *

49.

kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.


(1)  Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0292.

(2)  EUVL L 11, 15.1.2002, s. 4.

(3)  EYVL L 180, 19.7.2000, s. 22.

(4)  EUVL L 328, 6.12.2008, s. 55.

(5)  EUVL L 105, 13.4.2006, s. 54.