3.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CE 353/25


Вторник, 11 септември 2012 г.
Подготовка на работната програма на Комисията за 2013 г.

P7_TA(2012)0319

Резолюция на Европейския парламент от 11 септември 2012 г. относно Работната програма на Комисията за 2013 г. (2012/2688(RSP))

2013/C 353 E/03

Европейският парламент,

като взе предвид предстоящото Съобщение относно Работната програма на Комисията за 2013 г.,

като взе предвид съществуващото рамково споразумение относно взаимоотношенията между Парламента и Комисията, по-специално приложение 4 към него,

като взе предвид своята резолюция от 4 юли 2012 г. относно срещата на Европейския съвет през м. юни (1),

като взе предвид член 35, параграф 3 от своя правилник,

A.

като има предвид, че мащабът и естеството на кризата на държавните дългове и финансовата и икономическата криза поставят на изпитание управлението на Европейския съюз, както никога до сега;

Б.

като има предвид, че Ес се намира в преломен етап и кризата няма да бъде преодоляна без значително задълбочаване на европейската интеграция, по-конкретно в еврозоната, със съответно засилване на демократичния контрол и отчетност;

В.

като има предвид, че ролята на Комисия е да насърчава общия интерес на Съюза, да предприема подходящи инициативи в тази насока, да гарантира прилагането на Договорите, да следи за прилагането на правото на Съюза, да упражнява функциите по координация, изпълнение и управление, както и да предлага законодателство,

ЧАСТ 1

1.

Настоятелно призовава Комисията да използва изцяло всички свои правомощия и да гарантира необходимото политическо ръководство, необходимо, за да се отговори на многобройните предизвикателства, възникнали от продължаващата криза, като се стреми да постигне финансова стабилност и икономическо възстановяване на основата на повишена конкурентоспособност и устойчива, ефективна и социално справедлива антикризисна програма;

2.

Отново припомня своето искане от 4 юли 2012 г., Комисията да внесе до м. септември пакет от законодателни предложения в съответствие с общностния метод въз основа на четирите градивни елемента, посочени в доклада, озаглавен „Към истински Икономически и паричен съюз“;

3.

Настоява Комисията да играе пълноценна роля в изготвянето на докладите на срещите на Европейския съвет през октомври и декември 2012 г., които трябва да установят ясен план и график за консолидиране на икономическия и паричен съюз, включително интегрирана финансова, фискална и икономическа рамка на политиката, и които трябва да доведат в определен момент до по-силен политически съюз и по-конкретно до по-висока демократична отчетност и законност въз основа на промяна на Договора;

4.

Изтъква позицията на Парламента относно „двупакетното“законодателство, което ще укрепи бюджетния надзор и ще повиши бюджетната политика в еврозоната и което съдържа разпоредби, даващи възможност за различен път за бюджетна консолидация в случай на сериозен икономически спад;

5.

Настоятелно призовава Комисията да представи предложения за изпълнение на ангажиментите, посочени в договора за растеж и работни места, именно с цел насърчаване на устойчив растеж, ориентирани към растеж инвестиции, подобряване на конкурентоспособността на европейската икономика, насочена към целите на стратегията „Европа 2020“, по-конкретно тези, свързани с ресурсната ефективност и устойчивост, както и задълбочаване на единния пазар; призовава Комисията да използва своята работна програма за 2013 г., за да определи подробна програма за растеж, която се съсредоточава върху насърчаването на бизнеса и предприемачите да развиват промишлеността и услугите, които ще осигурят дългосрочни работни места и просперитет; подчертава в този контекст значението от чувствително повишаване на ролята на европейските проектни облигации въз основа на сътрудничеството между бюджета на ЕС и от Европейската инвестиционна банка;

6.

Отбелязва освен това необходимостта от устойчиво и симетрично намаляване на прекомерните макроикономически неравновесия и призовава за конкретни промени в данъчни закони на ЕС за борба с всички аспекти на данъчните убежища и укриването на данъчни задължения;

7.

Призовава Комисията да направи всичко възможно, за да улесни бързото приемане на многогодишната финансова рамка (МФР), както и свързаните с нея многогодишни законодателни програми, с цялостното участие на Парламента и надлежно зачитане на неговите права при съвместно вземане на решения; решително подкрепя ангажимента за превръщането на бюджета на ЕС в катализатор за растеж и заетост в Европа; призовава Комисията във връзка с това да защитава своето предложение да се гарантира, че бюджетът на Съюза отразява по-пряко нейните потребности и политически цели;

8.

настоява обаче, че реформата на системата на собствени ресурси, включително създаването на нови собствени ресурси, представлява съществен елемент, без който перспективите за постигане на споразумение относно новата МФР не са обнадеждаващи; отправя искане към Комисията да подкрепи заявленията на няколко държави членки за подобряване на сътрудничеството в тази област; въпреки това подчертава необходимостта от постигане на общо споразумение до края на тази година;

9.

настоятелно призовава Комисията да подобри съгласуваността на своята законодателна програма, да повишава качеството на своите законодателни проекти, да укрепва своята оценка на въздействието на проектозакони, когато това е целесъобразно, да предлага използването на таблици на съответствието с оглед по-добро транспониране на законодателството на ЕС и да подкрепя Парламента в преговорите със Съвета относно използването на делегираните и изпълнителните актове; отново подчертава многократните призиви за предоговаряне на постигнатото през 2003 г. междуинституционално споразумение за подобряване на законотворчеството;

10.

Призовава Комисията да вземе надлежно предвид специфичните за секторите позиции на Парламента, както е посочено по-долу в част 2;

ЧАСТ 2

Прилагане

11.

Подчертава значението на адекватното и своевременното прилагане на правото на ЕС чрез националното законодателство и настоятелно призовава Комисията да открива процедури за нарушение, за да осигури адекватно транспониране и ефективно прилагане;

12.

Настоятелно призовава Комисията да предложи въвеждане на задължителни национални декларации за управление, подписани на подходящо политическо равнище, които обхващат европейските фондове със съвместно управление; настоятелно призовава за непрекъснати действия за опростяване на програмите на ЕС, по-специално в областта на научните изследвания и иновациите; призовава Комисията отблизо да следи използването на инструменти за финансов инженеринг (ИФИ); призовава за системни, редовни и независими оценки, които да гарантират, че всички разходи постигат желаните резултати по един икономически ефективен начин;

13.

Очаква Комисията своевременно да представя проектите за коригиращи бюджети, необходими, за да се гарантира, че равнищата на плащане съответстват на мерките, приети на Европейския съвет през юни 2012 г., за да стимулиране на растежа и са достатъчни за изпълнение на неизпълнените поети задължения;

Единен пазар

14.

Призовава Комисията да продължи да се съсредоточава върху подобряването на управлението на единния пазар, да поднови стремежа си за постигане на административно опростяване, да обмисли предлагането по целесъобразност на регламенти, а не на директиви, за да се гарантира пропорционалността на предложените мерки, и да наблюдава постигнатия напредък с оглед пълно прилагане на достиженията на правото на единния пазар, особено в сектора на услугите, включително възможността за „бързи“ процедури за нарушение; подчертава, че надлежно трябва да се вземат предвид икономическите, социалните и екологичните измерения на единния пазар;

15.

Очаква предложенията за приоритетни действия за засилване на растежа, заетостта и увереността в единния пазар в Акта за единния пазар II на Комисията; насърчава използването на засилено сътрудничество, когато е уместно и необходимо;

16.

Призовава Комисията да бъде по-систематизирана, когато оценява въздействието на своите предложения относно МСП, на които Европа разчита за много за създаването на нови работни места; настоятелно призовава Комисията във връзка с това, активно да противодейства на създаването на по-строго законодателство на национално равнище от законодателството на ЕС, което би довело до нарушаване на равнопоставените условия на конкуренция на вътрешния пазар; призовава за по-нататъшно намаляване на бюрократичната тежест;

17.

Потвърждава подкрепата си за вниманието, което Комисията отдава на Програмата в областта на цифровите технологии; настоятелно призовава към предложения за предоставяне на трансгранични услуги на потребителите в целия ЕС;

18.

Припомня необходимостта от основно преразглеждане на директивата относно общата безопасност на продуктите (Директива 2001/95/EC на Европейския парламент и на Съвета) (2), която гарантира здравето и безопасността на потребителите, но също така улеснява търговията със стоки, особено за МСП; призовава Комисията да предложи всеобхватен регламент относно наблюдението на пазара за всички продукти; освен това призовава за ефективна правна защита в областта на финансовите услуги на дребно и общ хоризонтален, координиран подход с оглед защита на потребители;

19.

Настоятелно призовава Комисията да подобри своето регулаторно поведение спрямо МСП и микропредприятията чрез адаптиране на законодателството към потребностите на МСП, както и подкрепа за въвеждането на подходящи изключения за тях;

20.

Призовава Комисията да продължи своята реформа относно авторските права, която следва да бъде приспособена за интернет среда и да се основава на социалната легитимност, при надлежно зачитане на основните права, включително завършването на реформата на правата върху индустриалната собственост, с цел повишаване на растежа и създаването на работни места в Европа; призовава Комисията, когато представя предложението си за преразглеждане на правото на ЕС в областта на търговските марки, да вземе предвид правните проблеми, осветени в полемиката относно Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA);

Изменение на климата, околна среда, енергетика и транспорт

21.

настоява върху необходимостта от въвеждането на пътна карта за ефективно използване на ресурсите в Европа, с цел да се създадат стимули за развитието на „зелена“ икономика, насърчаването на биологичното разнообразие и борбата с изменението на климата, в това число включването на мерки за ефективност на ресурсите, както е предвидено в стратегията „Европа 2020“;

22.

Счита, че Европейският семестър трябва да предостави възможност за всяка държава членка да се отчете за собствените си ангажименти по отношение на стратегията „ЕС 2020“, пакта „Евро плюс“, Актът за единния пазар и други основни цели на ЕС;

23.

Призовава Комисията да представи без отлагане предложения, насочени към преодоляване на слабостите в настоящата система за търговия с емисии, с цел предотвратяване на нейния срив;

24.

Призовава Комисията да представи подробен план за действие, състоящ се от мерки, насочени към постигането на изцяло интегриран и взаимосвързан единен пазар на енергия, и подчертава значението на осигуряването на ЕС със съвременна енергийна мрежова инфраструктура;

25.

Призовава Комисията да прилага пътна карта за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност, в т. ч. на основни средносрочни цели;

26.

Изисква от Комисията да изготви стратегия за преодоляване на въздействието от повишаването на цените на енергията върху обществото;

27.

Счита, че кризата следва да бъде използвана като възможност за преустройство на нашия модел на развитие с оглед създаването на икономика, която е високо ефективна, основана на възобновяеми енергийни източници и устойчива на изменението на климата; подчертава необходимостта Комисията да излезе с предложения за пакет относно енергетиката и климата до 2030 г. на основата на настоящите три стълба — намаляване на отделянето на парникови газове, възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност;

28.

Подкрепя акцента на Комисията върху необходимостта от модернизиране на мултимодална транспортна мрежа, което е от ключово значение за успеха на вътрешния пазар; призовава Комисията да поддържа своя ангажимент към железопътния транспорт и разширяването на компетенциите на Европейската железопътна агенция в областта на сертифицирането на безопасността и хармонизирането на подвижния състав;

29.

изразява съжаление относно липсата на цялостно прилагане на инициативата „Единно европейско небе“, и призовава Комисията да поднови усилията си в това отношение;

Сплотени и приобщаващи общества – Европа на гражданите

30.

Приветства силно акцента, който Комисията поставя върху младежката безработица, както и нейните предложения за разширяване на капацитета на Съюза, за да се даде силен тласък на образованието и обучението; изразява очакване, във връзка с всеобхватното съобщение относно пакета за заетост, ясни цели и графици, както и конкретни предложения в областта на младежката мобилност, схемата „Гаранция за младежта“, качествената рамка за стажове, езикови умения и младежка предприемчивост, с цел борба с високата безработица сред младежта; очаква също така конкретни мерки за намаляване на бедността, за реформиране на пазара на труда и за установяване на социални стандарти, така че да може да бъде установен балансиран между гъвкавост и сигурност подход в държавите, които желаят това, и призовава за по-силен акцент върху наемането на лица с увреждания в контекста на застаряващото общество;

31.

Подчертава важността на инвестициите в човешки капитал и научноизследователска и развойна дейност, както и на подходящото образование и обучение, за да се улесни професионалната мобилност; също така призовава за допълнителна работа по въпросите, свързани с насилието над жени и трафика на хора;

32.

Повтаря призива си за решителна политика на сближаване на ЕС за периода след 2013 г., която да интегрира съществуващите средства и програми, да осигури подходящо финансиране, да се основава на многостепенно управление и да бъде приведена в строго съответствие с целите на стратегията „Европа 2020“; подчертава необходимостта от подобряване на ефикасността и готовността за реакция на фонд „Солидарност“ и очаква предложения за тази цел; изразява увереност, че с подходящите средства е възможно да се намери обща основа за политиката на сближаване на ЕС и политиката в областта на научноизследователската и развойна дейност, която би трябвало да е насочена към растеж и конкурентоспособност, като същевременно се зачитат принципите на икономическото, социалното и териториалното сближаване, както и върховите научни постижения;

33.

Подкрепя инициативите на равнището на Съюза за допълване на дейността на национално ниво за увеличаване на микрокредитирането и подпомагане на социалното предприемачество, което предоставя услуги, които не се осигуряват в достатъчна степен от публичния или частния сектор;

34.

Приветства приетия от Комисията по-сериозен подход към защитата на принципите на правовата държава и основните права в Съюза; призовава за преглед на Агенцията за основните права, за да се гарантира ефективен мониторинг и прилагане на Хартата за правата на човека, като тя се приведе в съответствие с Договора от Лисабон; подкрепя Комисията в преговорите й относно присъединяването на ЕС към Европейската конвенция за правата на човека;

35.

Призовава Комисията да провери прилагането на Директивата за равенство между расите (Директива 2000/43/ЕО на Съвета) (3) и транспонирането на Рамковото решение относно борбата с расизма и ксенофобията (Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета) (4), като счита, че фактът, че Рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите не е правно обвързваща, е достоен за съжаление;

36.

Призовава Комисията да гарантира, че свободата на движение на хората е подсигурена, а достиженията на правото от Шенген се спазват изцяло; подчертава необходимостта от замяна на неподходящите партньорски проверки от страна на държавите членки и призовава Комисията да поеме пълната отговорност за надзора над изпълнението на шенгенските разпоредби; приветства подкрепата на Комисията за неговата позиция относно правното основание за шенгенските разпоредби;

37.

Счита за повод за съжаление липсата на законодателно предложение за засилена солидарност в рамките на ЕС в областта на убежището; призовава за законодателно предложение за установяване на обща европейска система за убежището, която съчетава отговорността и солидарността;

38.

Подчертава важното значение на приемането на регламент относно обща рамка за защитата на данните и директивата относно защитата на данните в областта на предотвратяването, откриването, разследването или преследването на престъпления, за да се гарантира, че всички допълнителни мерки за борба с тероризма поддържат високи стандарти относно неприкосновеността на личния живот и защитата на данните; призовава Комисията да представи своя преглед на Директивата за запазване на данни (Директива 2006/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) (5);

39.

изразява твърда подкрепа за поставения от Комисията акцент върху изпълнението на съобразени с гражданите инициативи в контекста на предложението за решение относно Европейската година на гражданите (2013 г.) (COM(2011)0489), за да се повиши още повече осведомеността на гражданите във връзка с ползите, произтичащи от европейското гражданство;

Селско стопанство и рибарство

40.

Отбелязва провежданата в момента реформа на общата селскостопанска политика; приветства ангажимента на Комисията да насърчи балансиран и комплексен подход, който да гарантира както устойчивото и ефикасно производство на висококачествени храни на достъпни цени, така и зачитането на екологичната и културно-историческа стойност на селските области; настоятелно призовава за привеждане на ОСП в строго съответствие със стратегията „Европа 2020”, за да се поощрят иновациите в селскостопанското производство и да се засилят устойчивостта, справедливостта и конкурентоспособността на европейското земеделие на местно и регионално равнище;

41.

Подчертава, че реформата на общата политика в областта на рибарството трябва да бъде амбициозна с цел да се постигнат устойчиви и здрави рибни запаси в дългосрочен план; настоятелно призовава Комисията да гарантира, че член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз е правното основание за нейните предложения, и да ограничи използването на член 43, параграф 3 до предложения, тясно свързани с определянето и разпределянето на възможностите за риболов; припомня своето противопоставяне на практиката за изхвърляне на улов и на необмислените и скъпоструващи мерки, насочени към намаляването на капацитета на флота;

Външна политика и политика в областта на развитието

42.

Призовава Комисията и Европейската служба за външна дейност да работят съвместно с цел да предложат пред Съвета правилно съгласувани инициативи в областта на общата външна политика и политика на сигурност; настоятелно призовава Комисията да обедини всички свои съответни дейности и служби, включително политиката за развитие, с оглед на постигането на международните цели на Договора от Лисабон, и по-специално член 208 от ДФЕС, който се отнася до съгласуваността на политиките за развитие, като същевременно остане вярна на ценностите, на чиято основа е изграден Съюзът;

43.

Очаква законодателни инициативи за преразглеждане на правните основания за следващото поколение инструменти за външна финансова подкрепа, като се използва в максимална степен системата на делегираните актове; призовава за по-голяма гъвкавост при предоставянето на финансова подкрепа в кризисни ситуации;

44.

Очаква от Комисията да подкрепи разширяването на Съюза с цел включване в него на всяка европейска държава, която зачита ценностите на Съюза и е поела ангажимент за тяхното насърчаване, като същевременно се взема предвид изискването страните в процес на присъединяване към ЕС да са изпълнили критериите от Копенхаген, както и капацитетът на Съюза за интеграция; счита, че Съюзът би загубил морален авторитет и политическо доверие по света, ако затвори вратите си за своите съседи; очаква от Комисията да продължи своята работа по провежданите в момента преговори за присъединяване;

45.

Призовава Комисията да прилага по-засилена политика за развитие, ориентирана към постигането на резултати, която да осигури по-голяма ефективност на помощта и да гарантира по-тясна съгласуваност на политиките и по-висока степен на координиране на донорите на национално, европейско и световно равнище, и все повече с бързоразвиващите се държави със световно значение за развитието; подчертава необходимостта да се създаде специализиран доверителен фонд за решаване на проблема с недохранването в развиващите се страни и да се стартира процес на консултации относно феномена, свързан със заграбването на земя; настоятелно призовава Комисията да гарантира по-голяма ефективност на помощта от ЕС в светлината на евентуалните Цели на хилядолетието за развитие за периода след 2015 г.;

Търговия

46.

Счита, че реципрочната и балансирана отвореност на пазарите е инструмент на стратегическата политика по отношение на растежа и заетостта в рамките на ЕС; подчертава, че е важно Парламентът да участва във всички етапи на преговорите, и продължава да подкрепя идеята за многостранен подход към международната търговия; подчертава важното значение на борбата срещу протекционизма на многостранно равнище и чрез всички търговски споразумения;

47.

Подкрепя усилията на Комисията във всички текущи двустранни и регионални търговски преговори; признава необходимостта от продължаване на напредъка при постигането на двустранни търговски споразумения със сериозни партньори;

48.

Подчертава важното значение, което придава на включването на правата на човека, социалните и екологичните стандарти и корпоративната социална отговорност в цялата международна политика, успоредно с ясни правила, изискващи отговорно поведение от страна на европейските дружества;

*

* *

49.

Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.


(1)  Приети текстове, P7_TA(2012)0292.

(2)  ОВ L 11, 15.1.2002 г., стр. 4.

(3)  ОВ L 180, 19.7.2000 г., стр. 22.

(4)  ОВ L 328, 6.12.2008 г., стр. 55.

(5)  ОВ L 105, 13.4.2006 г., стр. 54.