Juridische mededelingen

Op de informatie op deze site zijn een disclaimer, een auteursrechtelijke verklaring en regels in verband met de bescherming van persoonsgegevens van toepassing.

Disclaimer

Met deze website wil het Publicatiebureau u beter informeren over het recht, de publicaties en het beleid van de EU. We proberen de informatie up-to-date en nauwkeurig te houden. Als we opmerkzaam worden gemaakt op fouten, zullen we proberen die te verbeteren.

Het Publicatiebureau aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de informatie op deze website.

De informatie:

 • heeft een algemeen karakter en is niet op specifieke personen of organisaties gericht
 • is niet gegarandeerd volledig, accuraat of up-to-date
 • bevat soms links naar externe websites waarover het Publicatiebureau geen zeggenschap heeft en waarvoor het ook geen verantwoordelijkheid draagt
 • biedt geen professioneel of juridisch advies (daarvoor moet u een deskundige raadplegen).

Wij kunnen ook niet garanderen dat een online-document exact overeenstemt met de officieel aangenomen tekst. Alleen het Publicatieblad van de Europese Unie (de gedrukte versie, of sinds 1 juli 2013 de elektronische versie op de website EUR-Lex) is authentiek en heeft rechtsgevolgen.

Wij proberen technische storingen zoveel mogelijk te beperken. Bij het aanmaken of structureren van gegevens of informatie op onze site kunnen evenwel fouten optreden die de dienstverlening kunnen verstoren. Het Publicatiebureau aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen die voortvloeien uit uw bezoek aan deze website of externe websites waarnaar wordt verwezen.

Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid van het Publicatiebureau in strijd met de toepasselijke nationale wetgeving te beperken of uit te sluiten.

Auteursrechtelijke verklaring

© Europese Unie, 2017

 1. Hergebruik voor commerciële of niet-commerciële doeleinden van op deze website gepubliceerde jurisprudentie, juridische en bestuurlijke documenten en data is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. Het beleid van de Europese Commissie op het gebied van hergebruik is geregeld bij een besluit van 12 december 2011.
 2. Op grond van dit besluit mogen algemene publicaties van de Europese Commissie hergebruikt worden, mits de bron wordt vermeld.
 3. Voor algemene publicaties van andere EU-instellingen, -organen, -bureaus en -agentschappen gelden de volgende regels:
  • Downloaden en reproductie met bronvermelding is toegestaan.
  • Als u een publicatie in een taal wilt laten vertalen die niet op deze website beschikbaar is, dient u eerst een kosteloze licentieovereenkomst te sluiten.
  • Mocht de inhoud van EU-publicaties worden opgenomen in werken die verkocht worden (ongeacht het medium), dan moet de natuurlijke of rechtspersoon die deze werken uitgeeft, de kopers voordat zij een abonnement nemen of bijdrage betalen, en telkens wanneer zij deze werken raadplegen, erop wijzen dat de informatie die afkomstig is van EU-publicaties, ook gratis in elektronische vorm verkrijgbaar is via deze website.

***

Deze algemene beginselen kunnen worden beperkt door de individuele auteursrechtelijke mededelingen. Gebruikers wordt daarom aangeraden de auteursrechtelijke mededelingen van de individuele documenten te raadplegen.

Voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal (tekeningen, foto's, geluidsfragmenten, video's enz.) dient u vooraf toestemming van de rechthebbenden te krijgen.

De hierboven genoemde algemene toestemming geldt niet voor logo's en handelsmerken.

Vragen over het bovenstaande of over andere auteursrechtelijke kwesties in verband met hergebruik van EU-publicaties kunt u schriftelijk richten tot:

Publicatiebureau
Directoraat Middelen en Logistiek
Eenheid Aanbestedingen, Contracten en Auteursrecht
Sector Auteursrechten en Juridische Zaken
2, Rue Mercier, 2985 Luxemburg, Luxemburg
Fax (352) 2929-42672
E-mail

Privacyverklaring

I. Inleiding

De Europese Unie hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. De regels hiervoor zijn vastgelegd in Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000.

II. Waarom vragen, bewaren en verwerken we uw persoonlijke gegevens?

Het Publicatiebureau verzamelt en verwerkt uw gegevens om uw vragen over EU-wetgeving en -publicaties te kunnen beantwoorden en om u toegang te geven tot uitgaves van het Publicatiebureau. Als u zich op onze nieuwsbrief heeft geabonneerd of als u onze catalogus heeft aangevraagd, worden uw gegevens gebruikt om u deze publicatie(s) toe te sturen.

U kunt zich op twee manieren op onze website registreren voor geavanceerde diensten (zoals het opslaan van publicaties en het bewaren en beheren van vragen):

 • Kiest u voor een full account, dan moet u het formulier op de website EU-wetgeving en -publicaties invullen en een login en wachtwoord voor de site aanvragen. Uw gegevens worden dan versleuteld opgeslagen in de database van "EU-wetgeving en -publicaties".
 • Kiest u voor single sign-on via uw bestaande account bij een externe website zoals Facebook, Twitter of ECAS, dan wordt slechts een beperkt aantal gegevens (geen wachtwoorden) in de database van "EU-wetgeving en -publicaties" opgeslagen.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt met inachtneming van de al genoemde verordening. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

U verstrekt uw gegevens op vrijwillige basis.

De taken en activiteiten van het Publicatiebureau zijn omschreven in Besluit 2009/496/EG. Het recht om uw gegevens te verwerken is vastgelegd in artikel 5, onder a), van Verordening (EG) nr. 45/2001. Daarin is bepaald dat de verwerking van persoonsgegevens alleen is toegestaan als "het noodzakelijk is voor de vervulling, op grond van de verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen of andere, op basis van die verdragen vastgestelde wetgevingsbesluiten, van een taak van algemeen belang of voor de rechtmatige uitoefening van het aan de communautaire instelling of aan het communautaire orgaan of aan de derde aan wie de gegevens worden bekendgemaakt, opgedragen openbaar gezag".

III. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens? (Toezichthouder)

Het hoofd van de eenheid Gemeenschappelijk portaal en Opendataportaal (e-mail: info@publications.europa.eu) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.

IV. Welke gegevens verzamelen we?

We verzamelen de volgende verplichte gegevens:

- Voor full accounts Voornaam, achternaam, e-mailadres

- Voor single sign-on accounts (gegevens verstrekt door de externe dienst): gebruikersnaam, e-mailadres (niet voor Twitter), voornaam, achternaam.

Als u van aanvullende diensten gebruik wenst te maken, moet u daarnaast ook de volgende facultatieve gegevens verstrekken: aanspreektitel, telefoonnummer, doelgroep, interessegebied, soort gebruiker, adresnaam, adres, adrestitel, woonplaats, land, eventueel ander e-mailadres, postcode, telefoonnummer, rechtsvorm, organisatie, afdeling en functie.

 

Full accounts

Single sign-on accounts

Verplicht

Facultatief

Verplicht / Gegevens van de externe dienst

Facultatief

Voornaam

Aanspreektitel

Gebruikersnaam

Aanspreektitel

Achternaam

Telefoonnummer

E-mailadres (niet voor Twitter)

Telefoonnummer

E-mailadres

Doelgroep

Voornaam

Doelgroep

Password (encrypted)

Interessegebied

Achternaam

Interessegebied

 

Soort gebruiker

 

Soort gebruiker

 

Titel

 

Titel

 

Adresnaam

 

Adresnaam

 

Adres

 

Adres

 

Soort adres

 

Soort adres

 

Woonplaats

 

Woonplaats

 

Land

 

Land

 

E-mailadres (kan verschillen van het verplichte e-mailadres)

 

E-mailadres (kan verschillen van het verplichte e-mailadres)

 

Postcode

 

Postcode

 

Telefoonnummer

 

Telefoonnummer

 

Rechtsvorm

 

Rechtsvorm

 

Organisatie

 

Organisatie

 

Afdeling

 

Afdeling

 

Functie

 

Functie

 

 

Ook als u geen facultatieve gegevens verstrekt, kunt u alle huidige functies van de website gebruiken.

Alleen voor nieuwe functies (zoals het bestellen van publicaties) zijn facultatieve gegevens nodig.

 

Gegevens van de externe dienst bij "single sign-on"-accounts
Externe dienst Gegevens die in de lokale database worden opgeslagen
ECAS gebruikersnaam
e-mailadres
voornaam
achternaam
Facebook gebruikersnaam
voornaam
achternaam
e-mailadres
Twitter gebruikersnaam
voornaam
achternaam
LinkedIn gebruikersnaam
voornaam
achternaam
e-mailadres
Google+ gebruikersnaam
voornaam
achternaam
e-mailadres
LiveId    gebruikersnaam
voornaam
achternaam
e-mailadres

V. Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden enkel gebruikt door de diensten van het Publicatiebureau die belast zijn met de ontvangst, verwerking en beantwoording van per e mail ingediende verzoeken.

Uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor ambtenaren en personeelsleden die belast zijn met de behandeling van uw verzoek, de verzending van de nieuwsbrief, de opslag en verzending van publicaties en de oplossing van eventuele technische problemen hierbij.

Persoonsgegevens worden verder aan niemand doorgegeven, behalve aan instanties met een uit de EU-wetgeving voortvloeiende controle- of inspectietaak, zoals OLAF, of aan de juridische autoriteiten.

Het Publicatiebureau geeft geen persoonsgegevens door aan anderen voor direct marketing.

VI. Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Uw gegevens worden na 36 maanden van inactiviteit automatisch gewist. U wordt daarvan vooraf op de hoogte gesteld.

U kunt ons op elk moment vragen om uw naam van een mailinglist van het Publicatiebureau te verwijderen. Gelieve daarvoor contact op te nemen met info@publications.europa.eu.

VII. Hoe kunt u uw gegevens opvragen, controleren en corrigeren?

U kunt ons op elk moment vragen uw account te controleren, wijzigen of wissen, mits u als persoonlijke gebruiker inlogt met een op onze website geregistreerde account.

U heeft bovendien altijd het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, zodat u deze kunt verifiëren en zo nodig kunt corrigeren of bijwerken.

Op uw verzoek kunnen uw persoonsgegevens ook volledig worden gewist, voor zover alle lopende transacties met u zijn afgehandeld. In dit geval vervallen ook alle diensten en inzagerechten in verband met deze informatie.

Om uw privacy en veiligheid te beschermen, controleren wij uw identiteit voor u inzage krijgt en correcties kunt aanbrengen.

Als u een dergelijk verzoek via e-mail indient, wordt het binnen 5 werkdagen behandeld.

Gebruik hiervoor het volgende adres info@publications.europa.eu.

VIII. Hoe voorkomen we misbruik of onrechtmatige toegang?

Het Publicatiebureau beschikt over de nodige fysieke, elektronische en procedurele voorzieningen om de verzamelde informatie te beschermen en te beveiligen, en om ongeoorloofde toegang en misbruik te voorkomen. Die voorzieningen worden regelmatig geëvalueerd en bijgewerkt.

Uw vragen worden op de server van onze subcontractant opgeslagen en verwerkt. Zij worden eventueel ook per e-mail doorgestuurd aan deskundigen die uw vragen moeten beantwoorden.

Dergelijke externe subcontractanten hebben een overeenkomst met het Publicatiebureau gesloten waardoor zij er juridisch toe gehouden zijn de wetgeving betreffende de bescherming en verwerking van persoonsgegevens en met name Verordening (EG) nr. 45/2001 te respecteren.

Alleen aangewezen medewerkers van het Publicatiebureau hebben toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie. Zij moeten die informatie conform deze privacyverklaring beveiligen, bijvoorbeeld door de informatie alleen te gebruiken voor de diensten die zij zelf verlenen.

Zij kunnen enkel met behulp van hun gebruikersidentificatie en wachtwoord toegang krijgen tot de gegevens. Alleen zij hebben (via een specifiek systeem) toegang tot de gegevens.

IX. Waar kan ik terecht met vragen of klachten?

Om uw persoonsgegevens op te vragen of te corrigeren kunt u per e-mail contact opnemen met:

het hoofd van de eenheid Gemeenschappelijk portaal en Opendataportaal ( e-mail: info@publications.europa.eu).

X. Klachten

Bij geschillen kunt u een klacht indienen bij de functionaris voor gegevensbescherming van de Europese Commissie of de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming.

Postadres
Publications Office
2, rue Mercier
2985 Luxembourg
LUXEMBOURG
Tel. +352 29291
Fax +352 292942758