Juridiski paziņojumi

Uz šajā vietnē sniegto informāciju attiecas atruna, paziņojums par autortiesībām un personas datu aizsardzības noteikumi.

Atruna

Publikāciju birojs uztur šo tīmekļa vietni, lai uzlabotu sabiedrības piekļuvi informācijai par Eiropas Savienības tiesībām, publikācijām un vispārējo politiku. Mūsu mērķis ir nodrošināt, ka šī informācija ir laicīga un pareiza. Ja ziņosiet par kļūdām, centīsimies tās izlabot.

Tomēr Publikāciju birojs neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz šajā tīmekļa vietnē publicēto informāciju.

Šī informācija:

 • ir vispārīga rakstura un neattiecas ne uz vienas konkrētas fiziskas vai juridiskas personas īpašajiem apstākļiem;
 • ne vienmēr ir vispusīga, pilnīga, precīza un atjaunināta;
 • dažkārt satur saites uz ārējām tīmekļa vietnēm, kuras nav Publikāciju biroja pārziņā un par kurām Publikāciju birojs neuzņemas atbildību;
 • nav uzskatāma par profesionālu vai juridisku padomu (ja jums ir nepieciešama konkrēta konsultācija, jums vienmēr jāvēršas pie atbilstīgi kvalificēta speciālista).

Lūdzu, ņemiet vērā, ka nevar garantēt, ka internetā pieejamais dokuments precīzi atbilst oficiāli pieņemtajam dokumenta tekstam. Autentiski un ar juridisku spēku ir tikai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēti dokumenti (tā drukātajā versijā, bet kopš 2013. gada 1. jūlija tā elektroniskajā versijā, kura pieejama “EUR-Lex”) tīmekļa vietnē.

Mūsu mērķis ir pēc iespējas samazināt tehnisku kļūmju radītos traucējumus. Tomēr daži dati vai informācija mūsu tīmekļa vietnē var būt radīta vai strukturēta failos vai formātā, kas nav bez kļūdām, un mēs nevaram garantēt, ka šādas problēmas nepārtrauks mūsu pakalpojumus vai neietekmēs tos citādi. Publikāciju birojs neuzņemas atbildību par problēmām, ko izraisa šīs tīmekļa vietnes lietošana vai jebkādu tādu ārēju vietņu lietošana, uz kurām ir hipersaite no Publikāciju biroja uzturētās vietnes.

Šīs atrunas mērķis nav ierobežot Publikāciju biroja atbildību pretēji prasībām, kas noteiktas valstu tiesību aktos, nedz arī atbrīvot to no atbildības tajās jomās, kurās saskaņā ar valstu tiesību aktiem atbildība jāuzņemas.

Paziņojums par autortiesībām

© Eiropas Savienība, 2018. gads

 1. Juridiskos, administratīvos un judikatūras dokumentus un datus, kas publicēti šajā vietnē komerciālos vai nekomerciālos nolūkos, atļauts atkalizmantot, ja tiek norādīts to avots. Eiropas Komisijas dokumentu atkalizmantošanas politika ir izklāstīta 2011. gada 12. decembra lēmumā.
 2. Eiropas Komisijas vispārīgās publikācijas arī drīkst atkalizmantot, ja tiek norādīts avots, ievērojot iepriekš minēto lēmumu.
 3. Uz citu ES iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru vispārīgajām publikācijām attiecas šādi noteikumi:
  • tos drīkst lejupielādēt un pavairot, ja tiek norādīts avots;
  • ja ir noslēgts bezmaksas licences līgums, publikācijas drīkst tulkot valodās, kas nav starp šajā vietnē publicētajām valodu versijām;
  • kad ES publikāciju saturs tiek iekļauts darbos, kurus paredzēts pārdot (neatkarīgi no formāta), fiziskajai vai juridiskajai personai, kas šos darbus publicē, ir jāinformē pircēji, pirms viņi veic samaksu par kādu darbu vai abonementu un ikreiz, kad viņi piekļūst šiem darbiem, par to, ka no ES publikācijām pārņemtā informācija ir par velti elektroniskā formātā pieejama šajā vietnē.

***

Šis vispārīgais princips var būt pakļauts papildu noteikumiem, kas, iespējams, minēti atsevišķajos paziņojumos par autortiesībām. Tādēļ iesakām lietotājiem iepazīties ar konkrēto dokumentu autortiesību informāciju.

Par elementiem, uz kuriem attiecas trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības, – piemēram, tekstu, fotogrāfijām, attēliem, grafikiem u.c. – iepriekš jāsaņem atļauja no autortiesību īpašnieka.

Uz logotipiem un preču zīmēm neattiecas iepriekš minētā vispārīgā atļauja.

Jautājumus par iepriekš teikto vai citus ar autortiesībām saistītus jautājumus par ES dokumentu atkalizmantošanu lūdzam sūtīt rakstiski uz šādu adresi:

Publications Office
Resources and Logistics Directorate
Calls for Tender, Contracts and Copyright Unit
Copyright and Legal Issues Section
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg
Fakss (352) 2929-42672
E-pasts

Paziņojums par to, kā tiek aizsargāti personas dati

I. Ievads

Eiropas Savienība ievēro lietotāju privātuma neaizskaramības principu. Fizisku personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs ir noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulā (EK) Nr. 45/2001.

 

II. Kāpēc mēs vācam, glabājam un apstrādājam datus par jums?

Dati par jums tiek vākti un apkopoti, lai Publikāciju birojs (PB) varētu atbildēt uz jūsu pieprasījumiem par ES tiesību aktiem un publikācijām un jums nodrošināt piekļuvi PB pārziņā esošajām publikācijām. Ja esat abonējis jaunumu biļetenu vai aizpildījis veidlapu, lai saņemtu katalogu, datus par jums ievāc, lai jums varētu nosūtīt pieprasīto(-ās) publikāciju(-as).

Ja gribat izmantot papildpakalpojumus (saglabāt publikācijas, saglabāt un pārvaldīt meklēšanas rezultātus u.c.), varat reģistrēties. Jums jāizvēlas no diviem konta veidiem:

 • “pilnais konts” (lai to izveidotu, jums jāaizpilda vietnē “ES tiesību akti un publikācijas” pieejama veidlapa un jāizveido lietotājvārds un parole tieši šai vietnei. Visi vajadzīgie dati tiek saglabāti vietnes “ES tiesību akti un publikācijas” datubāzēs, kur paroles šifrē);
 • “vienotas piekļuves konts” (ja izvēlaties šo variantu, varat pieteikties, izmantojot savu jau esošo kontu ārējos tīmekļa pakalpojumos, piemēram, “Facebook”, tviterī vai ECAS. Šajā gadījumā vietnes “ES tiesību akti un publikācijas” datubāzēs saglabā vien ierobežotu datu apjomu un mūsu datubāzēs paroles saglabātas netiek).

Ievāktos personas datus apstrādā atbilstīgi iepriekšminētajā regulā izklāstītajai politikai. Datus izmantos tikai šiem mērķiem.

Datus ievāc tikai tad, ja jūs tam no brīvas gribas esat piekritis.

Publikāciju biroja pienākumi un darbības ir aprakstītas Lēmumā Nr. 2009/496/EC. Apstrādi regulē Regulas (EK) Nr. 45/2001 5. panta a) punktā, kurā noteikts, ka personas datus drīkst apstrādāt tikai tad, ja “apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, pamatojoties uz Eiropas Kopienu dibināšanas līgumiem vai citiem juridiskiem aktiem, kuri pieņemti uz šo līgumu pamata, vai, likumīgi īstenojot oficiālas pilnvaras, kas uzticētas Kopienas iestādei vai struktūrai vai trešai personai, kam izpauž datus.”

 

III. Kurš ir atbildīgs par jūsu datu apstrādi? (Datu pārzinis)

Par šo datu apstrādi atbildīgā persona ir Kopējā portāla un atklāto datu portāla nodaļas vadītājs (e-pasts: info@publications.europa.eu).

 

IV. Kādus personas datus mēs vācam?

Obligāti sniedzamie dati, kurus vācam, ir šādi:

- ja izvēlaties pilno kontu: uzvārds, vārds, e-pasta adrese;

- ja izvēlaties vienotas piekļuves kontu (proti, jūsu dati tiek izgūti no ārēja pakalpojumu sniedzēja): lietotājvārds, e-pasts (bet ne tviterim), vārds, uzvārds.

Dati, kas nav jānorāda obligāti un kurus varat sniegt, ja gribat izmantot papildpakalpojumus: uzruna, tālrunis, mērķgrupa , interešu joma, vēlamā loma, adreses veids, adrese, pilsēta, valsts, vēl viena e-pasta adrese papildus obligāti norādāmajai e-pasta adresei, pasta indekss, tālrunis adresē, personas veids, organizācija, nodaļa un amats.

Pilnais konts

Vienotas piekļuves konts

Jānorāda obligāti

Nav obligāti norādīt

Jānorāda obligāti / Dati, kurus vienotas izgūst no ārējiem pakalpojumu sniedzējiem

Nav obligāti norādīt

Vārds

Uzruna

Lietotājvārds

Uzruna

Uzvārds

Tālrunis

E-pasta adrese (bet ne tviterim)

Tālrunis

E-pasta adrese

Mērķgrupa

Vārds

Mērķgrupa

Parole (tiek šifrēta)

Interešu joma

Uzvārds

Interešu joma

 

Vēlamā loma

 

Vēlamā loma

 

Title

 

Title

 

Adreses veids

 

Adreses veids

 

Adrese

 

Adrese

 

Adreses veids

 

Adreses veids

 

Pilsēta

 

Pilsēta

 

Valsts

 

Valsts

 

E-pasts (var atšķirties no obligāti norādāmās e-pasta adreses)

 

E-pasts (var atšķirties no obligāti norādāmās e-pasta adreses)

 

Pasta indekss

 

Pasta indekss

 

Tālrunis adresē

 

Tālrunis adresē

 

Personas veids

 

Personas veids

 

Organizācija

 

Organizācija

 

Nodaļa

 

Nodaļa

 

Amats

 

Amats

 

Ja neievadīsiet informāciju, kuru norādīt nav obligāti, vienalga varēsiet izmantot vietnes pašreizējās funkcijas.

Tikai tajā gadījumā, ja gribēsiet izmantot nākotnē gaidāmās funkcijas (piemēram, pasūtīt publikācijas), būs vajadzīgi daži dati, kurus norādīt nav obligāti.

 

Dati, kurus vienotas piekļuves kontiem izgūst no ārējiem pakalpojumu sniedzējiem
Ārējais pakalpojums Dati, kurus izgūst un glabā vietējā konta reģistrā
ECAS Lietotājvārds
E-pasta adrese
Vārds
Uzvārds
"Facebook" Lietotājvārds (ko izmanto vietnē “Facebook”)
Vārds
Uzvārds
E-pasta adrese
Twitter Lietotājvārds
Vārds
Uzvārds
"LinkedIn" Lietotājvārds
Vārds
Uzvārds
E-pasta adrese
"Google+" Lietotājvārds
Vārds
Uzvārds
E-pasta adrese
"LiveId"   Lietotājvārds
Vārds
Uzvārds
E-pasta adrese

 

V. Kam tiek izpausti jūsu dati?

Ar ievāktajām ziņām par jums apiesies kā ar konfidenciālu informāciju, un tās izmantos tikai Publikāciju biroja darbinieki, kuru pārziņā ir visu pa e-pastu saņemto pieprasījumu pieņemšana, apstrāde un atbildēšana uz tiem.

Dati par jums būs pieejami tikai tiem ierēdņiem un pārējiem darbiniekiem, kuri apstrādā jūsu pieprasījumu vai ir iesaistīti biļetena izplatīšanā, publikāciju glabāšanā un nosūtīšanā un ar to saistīto tehnisko jautājumu risināšanā.

Personas datus nenodod nevienam citam kā vien iepriekšminētajām personām un saskaņā ar attiecīgo tiesisko regulējumu. Tomēr vajadzības gadījumā tos var nodot ES iestādēm, kas saskaņā ar ES tiesību aktiem ir atbildīgas par uzraudzību un kontroli, piemēram, OLAF vai izmeklēšanas tiesnesim.

Publikāciju birojs personas datus nenodos trešām personām, kas nodarbojas ar tiešo tirgvedību.

 

VI. Cik ilgi dati par jums tiek glabāti?

Ja 36 mēnešus nebūsit pieslēdzies savam profilam, dati par jums tiks automātiski izdzēsti. Pirms datu izdzēšanas jūs par to brīdinās.

Jebkurā brīdī varat pieprasīt, lai jūs izdzēš no jebkuras vēstkopas, kuru pārvalda Publikāciju birojs. Ja gribat to pieprasīt, rakstiet uz šādu adresi: info@publications.europa.eu.

 

VII. Kā jūs varat piekļūt datiem par sevi, pārbaudīt to pareizību un vajadzības gadījumā tos labot?

Jūs jebkurā brīdī varat pārbaudīt, labot vai izdzēst savu kontu, ja autentifikācijai izmantojat savu lietotāja profilu, kurš glabājas mūsu vietnes serveros.

Jums ir arī tiesības jebkurā brīdī pieprasīt savu datu kopiju, lai pārbaudītu mūsu rīcībā esošās informācijas pareizību, šos datus labotu vai atjauninātu.

Jūs varat arī lūgt, lai datus par jums izdzēš pavisam, ja ir nokārtotas visas jūsu saistības pret mums un nav citu neatrisinātu problēmu. Tas nozīmēs, ka jūs pārtraucat saņemt visus pakalpojumus un izbeidzas visas piekļuves tiesības, kas bija piesaistītas šai informācijai.

Ar privātuma aizsardzību saistītu iemeslu dēļ un arī tāpēc, lai garantētu drošību, mēs vispirms jūs identificēsim un tikai tad jums atļausim piekļūt informācijai vai to labosim.

Jūsu pieprasījums izdzēst datus, kurš nosūtīts pa e-pastu, tiks izskatīts 5 darbdienu laikā.

Lūdzam rakstīt uz šo e-pasta adresi: info@publications.europa.eu.

 

VIII. Kā tiek novērsta informācijas ļaunprātīga izmantošana un nesankcionēta piekļuve tai?

Publikāciju birojs ir ieviesis un regulāri pārskata un atjaunina pienācīgas fiziskās, elektroniskās un vadības procedūras, lai nodrošinātos pret nesankcionētu piekļuvi, uzturētu datu drošību un pareizi izmantotu informāciju, kas ievākta, lai varētu apstrādāt publikāciju pasūtījumus.

Jūsu pieprasījums glabājas mūsu darbuzņēmēja serverī, tiek apstrādāts un var arī tikt pārsūtīts pa e-pastu speciālistam, kura pienākums ir atbildēt uz šo pieprasījumu. Šie ārējie darbuzņēmēji ir noslēguši līgumu ar Publikāciju biroju. Līgums tiem uzliek juridiskas saistības ievērot spēkā esošo likumdošanu par personas datu aizsardzību un šo datu apstrādi un it īpaši Regulu (EK) Nr. 45/2001.

Publikāciju biroja darbiniekiem, kam ir pieejami personas dati, tie ir jāaizsargā tā, kā norādīts šajā paziņojumā par personas datu aizsardzību. Proti, viņi šo informāciju nedrīkst izmantot nekādiem citiem mērķiem, kā vien savu darba pienākumu veikšanai.

Atbildīgie Publikāciju biroja darbinieki var piekļūt datiem, izmantojot savu lietotājvārdu un paroli. Vienīgi šie atļauju saņēmušie darbinieki var piekļūt datiem (izmantojot īpašu sistēmu).

 

IX. Pie kā vērsties ar jautājumiem un sūdzībām?

Ja gribat piekļūt datiem par jums vai tos izlabot, lūdzu, sazinieties ar šādu personu: par šo datu apstrādi atbildīgais datu pārzinis ir Kopējā portāla un atklāto datu portāla nodaļas vadītājs (e-pasts: info@publications.europa.eu).

 

X. Sūdzības

Domstarpību gadījumā sūdzību varat sūtīt Eiropas Komisijas datu aizsardzības inspektoram vai Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam.

Pasta adrese:
Publications Office
2, rue Mercier
2985 Luxembourg
LUXEMBOURG
Tel. +352 29291
Fax +352 292942758