Teisiniai pranešimai

Šioje svetainėje pateikiamai informacijai taikomos atsakomybės apribojimo ir autorių teisių nuostatos bei su asmens duomenų apsauga susijusios taisyklės.

Atsakomybės apribojimo pareiškimas

Šią svetainę tvarko Leidinių biuras, kad visuomenei būtų paprasčiau susipažinti su Europos Sąjungos teise, leidiniais ir apskritai politika. Siekiame, kad ši informacija būtų tiksli ir pateikiama laiku. Pranešus apie klaidas, pasistengsime jas ištaisyti.

Vis dėlto Leidinių biuras neprisiima jokios atsakomybės ar įsipareigojimų, susijusių su šioje svetainėje pateikiama informacija.

Ši informacija:

 • yra tik bendro pobūdžio, nesiejama su jokiu konkrečiu fiziniu ar juridiniu asmeniu;
 • nebūtinai yra išsami, baigtinė, tiksli ar naujausia;
 • kartais yra susieta su išorės svetainėmis, kurių Leidinių biuras nekontroliuoja ir už jas neprisiima jokios atsakomybės;
 • nėra profesionalūs ar teisiniai patarimai (jeigu jums reikia konkrečių patarimų, turėtumėte kreiptis į atitinkamos kvalifikacijos specialistą).

Atkreipkite dėmesį į tai, kad nėra galimybių garantuoti, jog internete pateiktas dokumentas tiksliai atitinka oficialiai priimtą teksto redakciją. Autentišku laikomas ir teisinę galią turi tik Europos Sąjungos oficialusis leidinys (spausdintiniai jo numeriai arba – nuo 2013 m. liepos 1 d. – elektroniniai numeriai, pateikiami svetainėje „EUR-Lex“).

Siekiame, kad nesklandumų dėl techninių klaidų būtų kuo mažiau. Tačiau kuriant ar sisteminant kai kuriuos mūsų svetainėje pateikiamus duomenis ar informaciją galėjo įsivelti rinkmenų ar formatų klaidų, todėl negalime garantuoti, kad dėl tokių problemų mūsų paslaugos negalėtų būti vienaip ar kitaip sutrikdytos. Leidinių biuras neprisiima jokios atsakomybės dėl tokių problemų, kilusių naudojant šią ar kokią nors kitą susijusią išorės svetainę.

Šis atsakomybės apribojimas neskirtas nei apriboti Leidinių biuro atsakomybės dėl kokių nors taikomoje nacionalinėje teisėje nustatytų reikalavimų pažeidimo, nei atleisti jo nuo atsakomybės už tai, už ką pagal tą teisę nuo tokios atsakomybės atleisti negalima.

Autorių teisių apsauga

© Europos Sąjunga, 2018

 1. Šioje interneto svetainėje skelbiamus teisinius, administracinius bei teismų praktikos dokumentus ir duomenis leidžiama pakartotinai naudoti komerciniais ir nekomerciniais tikslais nurodžius šaltinį. Pakartotinio Europos Komisijos dokumentų naudojimo politika nustatyta 2011 m. gruodžio 12 d. sprendimu.
 2. Europos Komisijos bendro pobūdžio leidiniai taip pat gali būti pakartotinai naudojami nurodžius šaltinį, vadovaujantis pirmiau minėtu sprendimu.
 3. Kitų ES institucijų, įstaigų, biurų ir agentūrų bendro pobūdžio leidiniams taikomos šios taisyklės:
  • leidžiama parsisiųsdinti ir atgaminti nurodžius šaltinį;
  • sudarius sutartį dėl nemokamos licencijos, leidiniai gali būti verčiami į kitas kalbas negu tos, kuriomis jie skelbiami šioje svetainėje;
  • kai ES leidinių turinys įtraukiamas į parduodamus produktus (nesvarbu, kokia laikmena naudojama), juos skelbiantis fizinis arba juridinis asmuo privalo informuoti pirkėjus – prieš jiems sumokant prašomą kainą ar už prenumeratą ir kiekvieną kartą juos naudojant – kad iš ES leidinių paimtą informaciją galima gauti nemokamai elektronine forma šioje svetainėje.

***

Šiems bendriesiems principams gali būti taikomos sąlygos, kurios gali būti nurodytos atskiruose pranešimuose apie autorių teises, todėl naudotojams patariama susipažinti su atskirų dokumentų autorių teisių apsaugos informacija.

Norint naudoti elementus (pvz., tekstus, nuotraukas, paveikslėlius, diagramas ir kt.), kuriems taikomos trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisės, reikia gauti išankstinį autorių teisių turėtojo leidimą.

Šie bendrieji leidimai netaikomi jokiems logotipams ar prekių ženklams.

Jei kiltų daugiau klausimų, juos ir visas kitas užklausas, susijusias su autoriaus teisėmis ir ES dokumentų pakartotiniu naudojimu, siųskite raštu adresu:

Publications Office
Resources and Logistics Directorate
Calls for Tender, Contracts and Copyright Unit
Copyright and Legal Issues Section
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, LIUKSEMBURGAS
Faksas (352) 292 94 26 72
E. paštas

Privatumo pareiškimas dėl asmens duomenų apsaugos

I. Įžanga

Europos Sąjunga įsipareigojusi saugoti naudotojų privatumą. Asmens duomenų apsaugos juos tvarkant Bendrijos institucijoms politika grindžiama 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 45/2001.

II. Kodėl renkame, saugome ir tvarkome jūsų asmens duomenis?

Jūsų duomenys renkami ir tvarkomi, kad Europos Sąjungos leidinių biuras galėtų jums suteikti reikiamos informacijos, jums pateikus užklausų apie ES teisę bei leidinius, ir prieigą prie Leidinių biuro tvarkomų dokumentų. Jei užsiprenumeravote informacinį biuletenį arba užpildę formą užsisakėte katalogą, jūsų duomenys renkami tam, kad užsakytus leidinius būtų galima jums atsiųsti.

Galite užsiregistruoti dviejų rūšių paskyrose, kad galėtumėte naudotis papildomomis paslaugomis (išsaugoti leidinius, išsaugoti ir administruoti užklausas ir t. t.):

 • visapusiška paskyra, kuriai gauti reikia tiesiogiai ES teisės ir leidinių svetainėje užpildyti formą ir susikurti naudotojo vardą bei slaptažodį būtent tai svetainei. Tokiu atveju visi reikalingi duomenys laikomi ES teisės ir leidinių svetainės duomenų bazėse, kuriose slaptažodžiai yra užšifruoti;
 • vieno prisijungimo paskyra sukuriama, kai užsiregistruojate per asmeninę esamą paskyrą, kurią turite išorės internetinėse tarnybose, pavyzdžiui tinkluose „Facebook“, „Twitter“ arba ECAS paskyrą. Tokiu atveju ES teisės ir leidinių svetainės duomenų bazėse laikoma tik tam tikra informacija (joje nėra slaptažodžių).

Surinkti asmens duomenys tvarkomi laikantis minėtu reglamentu nustatytos politikos. Duomenys bus naudojami tik šiuo tikslu.

Duomenys renkami jums savo noru su tuo sutikus.

Leidinių biuro užduotys ir veikla apibrėžtos Sprendime 2009/496/EB. Duomenų tvarkymo teisėtumas grindžiamas Reglamento (EB) Nr. 45/2001 5 straipsnio a punktu, kuriame nustatyta, kad asmens duomenis galima tvarkyti tik tam, „kad visuomenės labui būtų vykdoma užduotis vadovaujantis Europos Bendrijų steigimo sutartimis arba kitais jomis remiantis priimtais teisės aktais, arba teisėtai įgyvendinant Bendrijos institucijos ar įstaigos arba trečiosios šalies, kuriai atskleidžiami duomenys, įgaliojimus“.

III. Kas atsakingas už jūsų duomenų tvarkymą? (Duomenų valdytojas)

Už jūsų duomenų tvarkymą atsakingas duomenų valdytojas yra Bendrojo portalo ir Atvirųjų duomenų portalo skyriaus vadovas (e. paštas: info@publications.europa.eu).

IV. Kokie asmens duomenys renkami?

Būtinai renkame šiuos duomenis:

- visapusiškai paskyrai – pavardę, vardą, e. pašto adresą;

- vieno prisijungimo paskyrai (iš išorės tarnybos gaunami duomenys) – naudotojo vardą, e. pašto adresą (ne tinklui Twitter), vardą, pavardę.

Jei norite naudotis papildomomis paslaugomis, galite nurodyti šiuos neprivalomus duomenis: telefono numerį, auditoriją, dominančią temą, pageidaujamą vaidmenį, adreso pavadinimą, adresą, miestą, šalį, kitą e. pašto adresą, pašto kodą, adreso telefono numerį, asmens rūšį, organizaciją, padalinį, pareigas.

Visapusiška paskyra

Vieno prisijungimo paskyra

Privaloma

Neprivaloma

Privaloma / Duomenys, gaunami iš išorės tarnybų

Neprivaloma

Vardas

Pavadinimas

Naudotojo vardas

Pavadinimas

Pavardė

Telefono numeris

E. pašto adresas (not for twitter)

Telefono numeris

E. pašto adresas

Auditorija

Vardas

Auditorija

Slaptažodis (užšifruotas)

Dominanti tema

Pavardė

Dominanti tema

 

Pageidaujamas vaidmuo

 

Pageidaujamas vaidmuo

 

Title

 

Title

 

Address name

 

Address name

 

Addresas

 

Addresas

 

Adreso rūšis

 

Adreso rūšis

 

Miestas

 

Miestas

 

Šalis

 

Šalis

 

E. paštas (gali skirtis nuo privalomo e. pašto adreso)

 

E. paštas (gali skirtis nuo privalomo e. pašto adreso)

 

Pašto kodas

 

Pašto kodas

 

Adreso telefono numeris

 

Adreso telefono numeris

 

Person type

 

Person type

 

Organizacija

 

Organizacija

 

Padalinys

 

Padalinys

 

Pareigos

 

Pareigos

 

 

Nenurodę neprivalomos informacijos, vis tiek galėsite naudotis dabartinėmis interneto svetainės funkcijomis.

Tik jei bus norima naudotis būsimomis funkcijomis (pvz., užsisakyti leidinius), reikės nurodyti tam tikrą neprivalomą informaciją.

 

Duomenys, gaunami iš išorės tarnybų vieno prisijungimo paskyros atveju
Išorės tarnyba Gauti ir vietos paskyroje įrašyti duomenys
ECAS Naudotojo vardas
E. paštas
Vardas
Pavardė
Facebook Naudotojo vardas — „Facebook“ naudotojo identifikatorius
Vardas
Pavardė
E. paštas
Twitter Naudotojo vardas
Vardas
Pavardė
LinkedIn Naudotojo vardas
Vardas
Pavardė
E. paštas
Google+ Naudotojo vardas
Vardas
Pavardė
E. paštas
LiveId    Naudotojo vardas
Vardas
Pavardė
E. paštas

V. Kam atskleidžiami jūsų duomenys?

Surinkti jūsų duomenys laikomi konfidencialiais. Juos naudoja tik Leidinių biuro tarnybos, atsakingos už visų e. paštu atsiųstų užklausų gavimą, tvarkymą ir atsakymą į jas.

Prieigą prie jūsų duomenų turi tik pareigūnai ir kiti darbuotojai kurie tvarko jūsų užklausą, atsakingi už informacinį biuletenį, leidinių saugojimą bei siuntimą ir už susijusius techninius klausimus.

Jokie asmens duomenys neperduodami šalims, kurios nėra gavėjai ir nepriklauso minėtai teisinei sistemai, išskyrus atvejus, kai šie duomenys gali būti persiųsti įstaigoms, kurioms pagal Bendrijos teisės aktus patikėta atlikti stebėseną ar patikrinimą, pvz., OLAF arba tyrimą atliekančiam teisėjui.

Leidinių biuras neperduoda asmens duomenų trečiosioms šalims tiesioginės rinkodaros tikslais.

VI.Kiek laiko laikomi jūsų duomenys?

Jūsų duomenys bus automatiškai pašalinti, jeigu 36 mėnesius nebus atlikta jokių veiksmų. Prieš jūsų duomenis pašalinant apie tai jums bus pranešta.

Bet kuriuo metu galite prašyti jus pašalinti iš bet kurio Leidinių biuro tvarkomo adresatų sąrašo. To paprašyti galite parašę adresu info@publications.europa.eu.

VII. Kaip galite susipažinti su savo duomenimis, patikrinti, ar jie tikslūs, ir prireikus juos pataisyti?

Savo paskyrą bet kuriuo metu galite patikrinti, keisti arba pašalinti su sąlyga, kad esate mūsų svetainėje užsiregistravęs naudotojas.

Taip pat turite teisę bet kuriuo metu paprašyti savo asmens duomenų kopijos, kad patikrintumėte, ar laikoma informacija tiksli, ir (arba) šią informaciją pataisytumėte arba atnaujintumėte.

Be to, galite paprašyti visiškai ištrinti jūsų asmeninę informaciją, jei išspręsti visi likę su mūsų ryšiais susiję klausimai. Tai reiškia, kad jums taip pat bus nustota teikti visas paslaugas ir neteksite prieigos teisių, kurios gali būti susijusios su šia informacija.

Siekdami apsaugoti jūsų privatumą ir užtikrinti saugumą, imsimės pagrįstų veiksmų patikrinti jūsų tapatybę prieš leisdami susipažinti su duomenimis arba juos pataisyti.

Jūsų e. paštu atsiųstas informacijos pašalinimo prašymas bus išnagrinėtas per 5 darbo dienas.

Kreipkitės šiuo e. pašto adresu: info@publications.europa.eu.

VIII. Kaip stengiamės išvengti netinkamo duomenų naudojimo arba neleistinos prieigos prie jų?

Leidinių biuras įdiegė ir reguliariai peržiūri bei atnaujina atitinkamas fizines, elektronines ir administracines procedūras, kad užkirstų kelią neteisėtai prieigai prie duomenų, išlaikytų duomenų saugumą ir užtikrintų tinkamą leidinių užsakymams tvarkyti renkamos informacijos naudojimą.

Jūsų užklausa saugoma mūsų subrangovo serveryje, tvarkoma ir gali būti e. paštu persiųsta už atsakymą į ją atsakingam specialistui.

Tokie išorės subrangovai su Leidinių biuru yra pasirašę sutartį, pagal kurią jie teisiškai įpareigoti laikytis taikomų teisės aktų dėl asmens duomenų apsaugos ir jų tvarkymo, konkrečiai – Reglamento (EB) Nr. 45/2001.

Leidinių biuro darbuotojai, turintys prieigą prie asmens tapatybės informacijos, turi apsaugoti šią informaciją laikydamiesi šio pareiškimo apie privatumo apsaugą nuostatų. Pavyzdžiui, jie negali naudoti informacijos jokiais kitais tikslais, išskyrus užduotims, dėl kurių suteikta teisė naudotis duomenimis, vykdyti.

Paskirti Leidinių biuro pareigūnai gali susipažinti su duomenimis naudodamiesi savo naudotojo vardu ir asmeniniu slaptažodžiu. Prieigą prie duomenų turi tik šie įgaliotieji pareigūnai (naudodamiesi specialia sistema).

IX. Kam teikti klausimus arba skundus?

Jei norite susipažinti su savo asmenine informacija arba ją pataisyti, kreipkitės į:

už jūsų duomenų tvarkymą atsakingą duomenų valdytoją -Bendrojo portalo ir Atvirųjų duomenų portalo skyriaus vadovą (e. paštas: info@publications.europa.eu).

X. Skundai

Nesutarimo atveju skundus galima teikti Europos Komisijos duomenų apsaugos pareigūnui arba Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui.

Contact information by post:
Publications Office
2, rue Mercier
2985 Luxembourg
LUXEMBOURG
Tel. +352 29291
Fax +352 292942758