Publications Office of the EU (OP Portal)

Õigusteave

Käesoleval veebisaidil esitatud teabe puhul kohaldatakse vastutuse välistamist, autoriõiguse märget ning isikuandmete kaitsega seotud eeskirju.

Vastutuse välistamine

Väljaannete talitus on loonud selle veebisaidi, et hõlbustada üldsuse juurdepääsu teabele, mis käsitleb Euroopa Liidu õigust, väljaandeid ja poliitikat üldiselt. Meie eesmärk on pakkuda õigeaegset ja täpset teavet. Kui meile teatatakse vigadest, püüame need parandada.

Väljaannete talitus ei võta aga mingit vastutust ega kohustusi seoses käesoleval veebisaidil esitatud teabega.

Asjaomane teave:

  • on üldist laadi ning selle eesmärk ei ole käsitleda mis tahes konkreetse isiku või üksusega seotud asjaolusid;
  • ei pruugi olla kõikehõlmav, täielik, täpne ega ajakohane;
  • sisaldab linke välistele veebisaitidele, mille üle väljaannete talitusel puudub kontroll ja mille eest väljaannete talitus ei vastuta;
  • ei sisalda erialaseid ega juriidilisi nõuandeid (nõustamiseks pöörduge vastava ala asjatundja poole).

Võrgus kättesaadava dokumendi täpset vastavust ametlikult vastuvõetud tekstiga ei ole võimalik tagada. Üksnes Euroopa Liidu Teataja (selle paberkandjal või alates 1. juulist 2013 elektrooniline versioon, mis avaldatakse veebisaidil EUR-Lex) on autentne ning õiguslikult siduv.

Tehnilistest vigadest tulenevaid häireid püütakse minimeerida. Osa veebisaidil olevatest andmetest või teabest võib aga olla loodud või paigutatud failidesse või vormingutesse, mis ei ole veatud, ning seega ei saa me tagada, et sellised probleemid meie teenust ei häiri või muul moel ei mõjuta. Väljaannete talitus ei võta endale mingit vastutust käesoleva veebisaidi või sellega linkide kaudu ühendatud väliste veebisaitide kasutamisel tekkinud probleemide eest.

Käesoleva vastutuse välistamise eesmärk ei ole piirata väljaannete talituse vastutust viisil, mis on vastuolus kehtivate siseriiklike õigusaktidega sätestatud nõuetega, ega välistada väljaannete talituse vastutust küsimustes, mida ei tohi asjaomase õiguse alusel välistada.