TEIE ISIKUANDMETE KAITSE

Käesolevad isikuandmete kaitse põhimõtted sisaldavad teavet Teie isikuandmete töötlemise ja kaitse kohta.

Töötlemistoiming: autoriõigusega seotud toimingud

Vastutav töötleja: Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, üksus D.2, „Lepingud ja autoriõigus“

Viitenumber: DPR-EC-00838

Sisukord

 1. Sissejuhatus
 2. Miks me Teie andmeid kogume, säilitame ja töötleme?
 3. Milline on Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus?
 4. Milliseid isikuandmeid me kogume?
 5. Kellel on juurdepääs Teie isikuandmetele?
 6. Kui kaua Teie andmeid säilitatakse?
 7. Kuidas pääseda juurde oma andmetele, kontrollida nende õigsust või neid parandada?
 8. Mida teeme väärkasutuse või volitamata juurdepääsu vältimiseks?
 9. Kellega võite ühendust võtta, kui Teil on küsimusi või kaebusi?

Sissejuhatus

Euroopa Komisjon (edaspidi „komisjon“) kohustub kaitsma isikuandmeid ja austama eraelu puutumatust. Komisjon kogub ja töötleb isikuandmeid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusele (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist (ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001).

Käesolevates isikuandmete kaitse põhimõtetes selgitatakse, miks isikuandmeid töödeldakse, kuidas neid kogutakse, kuidas kõiki esitatud isikuandmeid käsitletakse ja kaitstakse, kuidas seda teavet kasutatakse ning millised õigused Teil seoses oma isikuandmetega on. Isikuandmete kaitse põhimõtted sisaldavad ka selle vastutava töötleja kontaktandmeid, kelle poole saate oma õiguste kasutamiseks pöörduda, samuti andmekaitseametniku ja Euroopa Andmekaitseinspektori kontaktandmeid.

Allpool on esitatud teave, mis käsitleb Euroopa Liidu Väljaannete Talituse üksuse D.2 „Lepingud ja autoriõigus“ tehtavat töötlemistoimingut „Autoriõigusega seotud toimingud“.

Miks ja kuidas Teie isikuandmeid töödeldakse?

Töötlemistoimingu eesmärk: Euroopa Liidu Väljaannete Talituse üksus D.2 „Lepingud ja autoriõigus“ kogub ja kasutab Teie isikuandmeid selleks, et a) anda nii Teile, kui ka ELi institutsioonide, asutuste ja ametite töötajatele nõu autoriõigustega seotud küsimustes seoses Teie väljaandeid käsitlevate projektidega ja/või b) hallata ELile kuuluvaid autoriõigusi, et hõlbustada avalike ELi dokumentide taaskasutamist kodanike, ettevõtete ja muude asutuste poolt, hõlmates samuti lubade andmist.

Isikuandmeid ei kasutata automatiseeritud otsuste, sh profiilianalüüsi tegemiseks.

Milline on Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus?

Teie isikuandmeid töödeldakse järgmistel põhjustel:

- töötlemine on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või liidu institutsiooni või organi avaliku võimu teostamiseks;

- töötlemine on vajalik meie õiguslikult siduva kohustuse täitmiseks

ning

- kui olete andmesubjektina andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil.

Töötlemise täiendavad õiguslikud alused:

 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiiv 2006/116/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kaitse tähtaja kohta
 • Euroopa Parlamendi, nõukogu, komisjoni, Euroopa Kohtu, kontrollikoja, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja Regioonide Komitee 26. juuni 2009. aasta otsus 2009/496/EÜ, Euratom Euroopa Liidu Väljaannete Talituse korralduse ja toimimise kohta

Milliseid isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse?

Töötlemistoimingu tegemiseks kogub väljaannete talituse üksus D.2 „Lepingud ja autoriõigus“ järgmist liiki isikuandmeid:

taotleja eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress ja riik; organisatsiooni või ettevõtte nimi.

Isikuandmete esitamine Teie taotluse käsitlemiseks on kohustuslik.

Kui kaua Teie isikuandmeid säilitatakse?

Euroopa Liidu Väljaannete Talituse üksus D.2 „Lepingud ja autoriõigus“ säilitab Teie isikuandmeid andmete kogumise eesmärgi täitmiseks. Seejärel Teie andmed arhiveeritakse kõnealuse autoriõiguse kehtivusajaks, mis on maksimaalselt 70 aastat.

Kuidas Teie isikuandmeid kaitstakse?

Kõiki elektroonilises vormis olevaid isikuandmeid (e-kirjad, dokumendid, andmebaasid, üles laaditud andmehulgad jms) hoitakse Euroopa Komisjoni serverites. Kõik töötlemistoimingud tehakse vastavalt komisjoni 10. jaanuari 2017. aasta otsusele (EL, Euratom) 2017/46 Euroopa Komisjoni side- ja infosüsteemide turvalisuse kohta.

Teie isikuandmete kaitseks on komisjon võtnud mitu tehnilist ja korralduslikku meedet. Tehniliste meetmetega käsitletakse võrguturvalisuse kaitset, andmete kaotsimineku ohtu ning andmete muutmist või loata juurdepääsu andmetele, võttes arvesse töötlemisest ja töödeldavate isikuandmete laadist tulenevat riski. Korralduslike meetmetega antakse juurdepääs isikuandmetele ainult volitatud isikutele, kellel on seaduslik vajadus neid teada kõnealuse andmetöötlustoimingu elluviimiseks.

Kellel on juurdepääs Teie andmetele ja kellele need avaldatakse?

Teie isikuandmetele pääsevad ligi komisjoni töötajad, kes vastutavad andmete töötlemise eest, ja volitatud töötajad üksnes teadmisvajaduse põhimõtte kohaselt. Asjaomased töötajad peavad kinni pidama seadusjärgsetest ja vajaduse korral ka täiendavatest konfidentsiaalsuskokkulepetest.

Millised on Teie õigused ja kuidas neid kasutada?

Määruse (EL) 2018/1725 III peatüki (artiklid 14–25) alusel on Teil andmesubjektina konkreetsed õigused, eelkõige õigus oma isikuandmetega tutvuda, neid parandada või kustutada ja õigus piirata nende töötlemist. Vajaduse korral on Teil õigus andmete töötlemine ka vaidlustada või neid ühest süsteemist teise üle kanda.

Teil on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes, mida tehakse seaduslikult vastavalt artikli 5 lõike 1 punktile a.

Olete nõustunud esitama oma isikuandmed Euroopa Liidu Väljaannete Talituse üksusele D.2 „Lepingud ja autoriõigus“ asjaomaseks töötlemistoiminguks. Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, teavitades sellest vastutavat töötlejat. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust.

Oma õigusi saate kasutada, kui võtate ühendust vastutava töötlejaga või konflikti korral andmekaitseametnikuga. Vajaduse korral võite pöörduda ka Euroopa Andmekaitseinspektori poole. Vajalikud kontaktandmed leiate punktist 9.

Kui soovite kasutada oma õigusi ühe või mitme konkreetse töötlemistoimingu raames, esitage palun oma taotluses nende kirjeldus (st dokumendi viitenumber/-numbrid vastavalt punktis 10 osutatule).

Kontaktandmed

 • Vastutav töötleja

Kui soovite kasutada oma määruse (EL) 2018/1725 kohaseid õigusi või esitada märkusi, tõstatada küsimusi või probleeme või esitada kaebuse seoses Teie isikuandmete kogumise ja kasutamisega, võtke palun ühendust väljaannete talituse üksuse D.2 „Lepingud ja autoriõigus“ vastutava töötlejaga aadressil: info@publications.europa.eu.

 • Euroopa Komisjoni andmekaitseametnik

Kui Teil on küsimusi seoses Teie isikuandmete määruse (EL) 2018/1725 kohase töötlemisega, võite ühendust võtta andmekaitseametnikuga (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

 • Euroopa Andmekaitseinspektor

Teil on õigus esitada kaebus Euroopa Andmekaitseinspektorile (edps@edps.europa.eu)), kui leiate, et vastutav töötleja on Teie isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, mis tulenevad määrusest (EL) 2018/1725.

Kust leida lisateavet?

Komisjoni andmekaitseametnik peab registrit kõikidest komisjoni toimingutest, mis on seotud isikuandmete töötlemisega, mis on dokumenteeritud ja millest on talle teatatud. Registriga saate tutvuda järgmisel aadressil: http://ec.europa.eu/dpo-register.

See konkreetne töötlemistoiming on kantud komisjoni andmekaitseametniku avalikku registrisse järgmise viitenumbri all: DPR-EC-00838.