ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα δήλωση περί απορρήτου παρέχει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Επεξεργασία: θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μονάδα D.2, «Συμβάσεις και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας»

Αριθμός καταχώρισης: DPR-EC-00838

Πίνακας περιεχομένων

 1. Εισαγωγή
 2. Γιατί συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;
 3. Για ποιους νομικούς λόγους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;
 4. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;
 5. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;
 6. Για πόσο διάστημα φυλάσσουμε τα δεδομένα σας;
 7. Πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας, να επαληθεύετε την ακρίβειά τους ή να τα διορθώνετε;
 8. Τι μέτρα λαμβάνουμε για να αποτρέπουμε κάθε παράνομη χρήση ή άνευ αδείας πρόσβαση στα δεδομένα σας;
 9. Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για τυχόν ερωτήσεις ή καταγγελίες.

Εισαγωγή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής «η Επιτροπή») δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα και να σέβεται την ιδιωτική σας ζωή. Η Επιτροπή συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001).

Στην παρούσα δήλωση περί απορρήτου εξηγείται ο λόγος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ο τρόπος συλλογής, διαχείρισης και προστασίας όλων των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων, πώς χρησιμοποιούνται αυτά και ποια δικαιώματα έχετε ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα. Επίσης, παρέχονται τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων στον οποίο μπορείτε να απευθύνεστε για να ασκείτε τα δικαιώματά σας, καθώς και του υπευθύνου προστασίας δεδομένων και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία «Θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας», που πραγματοποιεί η μονάδα D.2 «Συμβάσεις και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας» της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γιατί και πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Σκοπός της επεξεργασίας: η μονάδα D.2, «Συμβάσεις και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας» της Υπηρεσίας Εκδόσεων συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό α) να σας παρέχει συμβουλές για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με τις συντακτικές σας δραστηριότητες στο πλαίσιο της εργασίας σας στα όργανα, τους οργανισμούς και τις υπηρεσίες της ΕΕ· και/ή β) να διαχειρίζεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που κατέχει η ΕΕ για να διευκολύνει την επαναχρησιμοποίηση δημόσιων εγγράφων της ΕΕ από πολίτες, επιχειρήσεις και άλλους φορείς, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης αδειών.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Για ποιους νομικούς λόγους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, διότι:

- η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος δημοσίου συμφέροντος ή για την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στο όργανο ή τον οργανισμό της Ένωσης·

- η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωσή μας

και

- εσείς ως υποκείμενο των δεδομένων δώσατε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς.

Συμπληρωματική νομική βάση της επεξεργασίας:

 • Οδηγία 2006/116/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων
 • Απόφαση 2009/496/ΕΚ, Ευρατόμ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής, του Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών, της 26ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε ;

Για την πραγματοποίηση αυτής της επεξεργασίας, η μονάδα D.2 «Συμβάσεις και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας» της Υπηρεσίας Εκδόσεων συγκεντρώνει τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

Όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση και χώρα του αιτούντος· όνομα του οργανισμού ή της εταιρείας.

Η παροχή των προσωπικών δεδομένων είναι υποχρεωτική για τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας.

Για πόσο διάστημα φυλάσσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η μονάδα D.2, «Συμβάσεις και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας» της Υπηρεσίας Εκδόσεων διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού της συλλογής. Στη συνέχεια, τα δεδομένα σας διατηρούνται στο αρχείο καθόλη τη διάρκεια ισχύος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δηλαδή επί 70 χρόνια το πολύ.

Πώς προστατεύουμε και διασφαλίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Όλα τα προσωπικά δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικά μηνύματα, έγγραφα, βάσεις δεδομένων, τηλεφορτωθείσες δέσμες δεδομένων κ.τ.λ.) αποθηκεύονται στους εξυπηρετητές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όλες οι πράξεις επεξεργασίας εκτελούνται σύμφωνα με την απόφαση (EΕ, Ευρατόμ) 2017/46 της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων επικοινωνίας και πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων η Επιτροπή εφαρμόζει μια σειρά τεχνικών και οργανωτικών μέτρων. Τα τεχνικά μέτρα περιλαμβάνουν κατάλληλες δράσεις για την αντιμετώπιση της ασφάλειας στο διαδίκτυο, του κινδύνου απώλειας δεδομένων, της αλλοίωσης των δεδομένων ή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο που ενέχει η επεξεργασία και η φύση των προσωπικών δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία. Τα οργανωτικά μέτρα περιορίζουν, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τα οποία πρέπει να τα γνωρίζουν για την εκτέλεση της επεξεργασίας.

Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποιους κοινοποιούνται;

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα παρέχεται στο προσωπικό της Επιτροπής που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση της επεξεργασίας και στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό σύμφωνα με την αρχή «ανάγκη να γνωρίζω». Το εν λόγω προσωπικό δεσμεύεται από νόμιμες υποχρεώσεις και, εφόσον απαιτείται, από πρόσθετες συμφωνίες τήρησης του απορρήτου.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Ως «υποκείμενο των δεδομένων» έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα βάσει του κεφαλαίου ΙΙΙ (άρθρα 14-25) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, ιδίως το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων και το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Κατά περίπτωση, έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία ή το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία εκτελείται νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α).

Έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την παροχή των προσωπικών σας δεδομένων στη μονάδα D.2 «Συμβάσεις και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας» της Υπηρεσίας Εκδόσεων για την παρούσα επεξεργασία. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με κοινοποίηση στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων. Η απόσυρση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την απόσυρση.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων ή, σε περίπτωση ασυμφωνίας, με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Εάν χρειαστεί, μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας τους παρέχονται στο σημείο 9 παρακάτω.

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο μίας ή περισσότερων συγκεκριμένων πράξεων επεξεργασίας, παρακαλείσθε να παραθέσετε στην αίτησή σας την περιγραφή τους (δηλ. τον/τους αριθμό/-ούς καταχώρισής τους, όπως ορίζεται στο σημείο 10 παρακάτω).

Στοιχεία επικοινωνίας

 • Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 ή, αν έχετε παρατηρήσεις, απορίες ή θέματα που σας προβληματίζουν, ή αν επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, μονάδα D.2 «Συμβάσεις και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας» » της Υπηρεσίας Εκδόσεων, (info@publications.europa.eu).

 • Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) για θέματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βάσει του κανονισμού (EΕ) 2018/1725.

 • Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα προσφυγής (δηλ. μπορείτε να υποβάλετε ένσταση) στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (edps@edps.europa.eu) αν κρίνετε ότι, λόγω της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, παραβιάστηκαν τα δικαιώματά σας που απορρέουν από τον κανονισμό (EΕ) 2018/1725.

Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες;

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) της Επιτροπής δημοσιεύει το μητρώο όλων των πράξεων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων τις οποίες διεκπεραιώνει η Επιτροπή και οι οποίες έχουν τεκμηριωθεί και έχουν κοινοποιηθεί σ’ αυτόν. Πρόσβαση στο εν λόγω μητρώο παρέχεται μέσω του εξής συνδέσμου: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Η συγκεκριμένη επεξεργασία έχει καταχωριστεί στο δημόσιο μητρώο του ΥΠΔ με τον ακόλουθο αριθμό: DPR-EC-00838.