Publications Office of the EU (OP Portal)

Prohlášení o ochraně vašich osobních údajů

V tomto prohlášení o ochraně soukromí jsou obsaženy informace o zpracování a ochraně vašich osobních údajů.

Operace zpracování: Registrace uživatele na internetových stránkách Úřadu pro publikace Evropské unie (Portál OP), včetně stránek Publikace EU (dříve-EU Bookshop)

Správce údajů: Úřad pro publikace Evropské unie, oddělení C.1 „Portál OP“

Referenční číslo: DPR-EC-00449

Obsah

 1. Úvod
 2. Proč a jak vaše osobní údaje zpracováváme?
 3. Na jakých právních základech vaše osobní údaje zpracováváme?
 4. Které osobní údaje se uchovávají a zpracovávají?
 5. Jak dlouho se vaše osobní údaje uchovávají?
 6. Jak je zajištěna ochrana a zabezpečení vašich osobních údajů?
 7. Kdo má k vašim údajům přístup a komu jsou dále poskytovány?
 8. Jaká máte práva a jak je můžete uplatnit?
 9. Kontaktní údaje
 10. Kde lze nalézt podrobnější informace?

1. Úvod

Evropská komise (dále jen „Komise“) se zavázala chránit vaše osobní údaje a respektovat vaše soukromí. Komise shromažďuje a dále zpracovává osobní údaje podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001.

Toto prohlášení o ochraně soukromí uvádí, z jakých důvodů Komise vaše osobní údaje zpracovává, jakým způsobem je shromažďuje, jak s nimi nakládá a jak zajišťuje ochranu všech údajů, které získá. Dále je zde uvedeno, jak jsou tyto informace použity a jaká práva ve vztahu ke svým osobním údajům máte. Obsahuje také kontaktní údaje odpovědného správce údajů, kterého můžete žádat o uplatnění svých práv, pověřence pro ochranu osobních údajů a evropského inspektora ochrany údajů.

Níže jsou uvedeny informace týkající se zpracování registrace uživatele na internetových stránkách Úřadu pro publikace Evropské unie (Portál OP), včetně stránek Publikace EU (dříve EU Bookshop), prováděné Úřadem pro publikace Evropské unie, oddělením C.1, „Portál OP“.

2. Proč shromažďujeme, uchováváme a zpracováváme vaše osobní údaje?

Účel zpracování údajů: Úřad pro publikace Evropské unie, oddělení C.1, „Portál pro OP“ shromažďuje a používá vaše osobní údaje pro účely registrace uživatele na internetových stránkách Úřadu pro publikace Evropské unie (dále jen „Portál OP“) a služeb spojených s objednáváním tištěných publikací na stránkách Publikace EU.

Operace zpracování údajů spočívá ve vedení seznamu obsahujícího osobní údaje ve formě databáze.

V anonymizované podobě se údaje rovněž používají pro účely studií a/nebo statistiky s cílem zlepšit poskytování služeb.

Vaše osobní údaje nebudou využity k automatizovanému rozhodování, tedy ani k profilování.

3. Na jakých právních základech vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme, jelikož:

– je zpracování nezbytné ke splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je orgán nebo subjekt Unie pověřen

a

– jakožto subjekt údajů jste udělil(a) souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.

Právní základ pro zpracování údajů: mandát Úřadu pro publikace Evropské unie, rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady, Komise, Soudního dvora, Účetního dvora, Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů 2009/496/ES ze dne 26. června 2009 o organizaci a způsobu práce Úřadu pro publikace Evropské unie.

4. Které osobní údaje se uchovávají a zpracovávají?

K provádění této operace zpracování shromažďuje Úřad pro publikace Evropské unie, oddělení C.1, „Portál pro OP“ tyto kategorie osobních údajů:

Povinné údaje pro plný účet:

 • křestní jméno
 • příjmení
 • e-mailová adresa
 • heslo (zakódované)

Povinné údaje pro jednocestný účet (údaje převedené z externích služeb, jako je Facebook, Twitter nebo EU Login):

 • uživatelské jméno
 • e-mail (ne v případě Twitteru)
 • křestní jméno
 • příjmení

Nepovinné údaje:

 • telefonní číslo
 • téma zájmu
 • preferovaná pozice
 • typ adresy
 • křestní jméno (může se lišit od povinných údajů)
 • příjmení (může se lišit od povinných údajů)
 • ulice
 • poštovní směrovací číslo
 • město
 • země
 • e-mailová adresa (může se lišit od povinně uváděné adresy)
 • telefonní číslo (v adrese)
 • typ uživatele
 • organizace
 • oddělení
 • funkce

Poskytnutí osobních údajů není povinné pro prohlížení portálu OP. Osobní údaje se však povinně poskytují v případě, že chcete v plném rozsahu využít dodatečných služeb v rámci plného účtu, jako „Moje adresy“, „Moje seznamy“, „Moje funkce“, „Moje objednávky“, „Můj profil“, „Moje upozornění“, „Moje poznámky“, „Má hodnocení“, „Moje vyhledávání“ a „Moje kanály RSS“.

Osobní údaje je rovněž nutné poskytnout, pokud objednáváte zaslání publikace domů.

5. Jak dlouho se vaše osobní údaje uchovávají?

Oddělení C.1 „Portál OP“ Úřadu pro publikace uchovává vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelu sběru nebo dalšího zpracování, tj. k poskytnutí požadovaných služeb. Máte-li vytvořen plný účet, můžete své osobní údaje vymazat sami, pokud si to přejete (možnost „Smazat účet“).

V případě nečinnosti vám po třech letech zašleme zprávu. Pokud na ni do jednoho měsíce neodpovíte, váš účet automaticky smažeme.

6. Jak je zajištěna ochrana a zabezpečení vašich osobních údajů?

Všechny osobní údaje v elektronické podobě (e-mailové zprávy, dokumenty, databáze, nahrané dávky dat atd.) jsou uloženy na serverech Evropské komise nebo jejího dodavatele ARCANIA SASU, který odpovídá za vyřízení fyzických objednávek. Veškeré zpracování se řídí rozhodnutím Komise (EU, Euratom) 2017/46 ze dne 10. ledna 2017 o bezpečnosti komunikačních a informačních systémů v Evropské komisi.

Smluvní dodavatelé Komise jsou vázáni zvláštním smluvním ustanovením o zpracovávání vašich údajů jménem Komise a povinnostmi týkajícími se důvěrnosti, jež vyplývají z obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení (EU) 2016/679).

Za účelem ochrany vašich osobních údajů zavedla Komise řadu technických a organizačních opatření. Mezi technická opatření patří opatření vhodná k řešení bezpečnosti na internetu, rizika ztráty údajů, změny údajů nebo neoprávněného přístupu, přičemž se zohledňuje riziko spojené se zpracováním údajů a povaha zpracovávaných osobních údajů. Organizační opatření zahrnují přístup k údajům omezený na oprávněné osoby, jež mají legitimní důvod se s nimi seznámit pro účely jejich zpracování.

7. Kdo má k vašim údajům přístup a komu jsou dále poskytovány?

Přístup k vašim osobním údajům se poskytuje zaměstnancům Komise, kteří odpovídají za provedení této operace zpracování a oprávněným zaměstnancům podle zásady „vědět jen to nejnutnější“. Tito zaměstnanci jsou vázáni zákonnými požadavky a v případě potřeby také dalšími dohodami o zachování důvěrnosti.

Informace, které shromažďujeme, nebudou poskytnuty žádné třetí straně.

8. Jaká máte práva a jak je můžete uplatnit?

Jako subjekt údajů máte podle kapitoly III (články 14–25) nařízení (EU) 2018/1725 specifická práva, zejména právo na přístup, opravu nebo vymazání vašich osobních údajů a právo na omezení jejich zpracování. V příslušných případech máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování nebo právo na přenositelnost údajů.

Souhlasili jste s poskytnutím svých osobních údajů oddělení C.1 „Portál OP“ Úřadu pro publikace za účelem této operace zpracování. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat oznámením svého rozhodnutí správci údajů. Odvolání souhlasu nijak neovlivní zákonnost zpracování provedeného předtím, než jste souhlas odvolali.

Svá práva můžete uplatnit tak, že se obrátíte na správce údajů, nebo v případě sporu na pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě potřeby se můžete obrátit na evropského inspektora ochrany údajů. Jejich kontaktní údaje jsou uvedeny v bodě 9 níže.

Pokud chcete uplatnit svá práva v souvislosti s jednou nebo více konkrétních operací zpracování, uveďte ve své žádosti jejich popis (tj. referenční číslo/čísla, viz bod 10 níže).

9. Kontaktní údaje

– správce údajů

Pokud byste chtěli uplatnit svá práva podle nařízení (EU) 2018/1725 nebo máte-li připomínky, otázky nebo obavy či pokud byste chtěli podat stížnost ohledně shromažďování a používání vašich osobních údajů, obraťte se prosím na správce údajů, oddělení C.1 „Portál OP“ Úřadu pro publikace info@publications.europa.eu.

– pověřenec Evropské komise pro ochranu osobních údajů

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů podle nařízení (EU) 2018/1725 se můžete obrátit na pověřence Evropské komise pro ochranu osobních údajů (data-protection-officer@ec.europa.eu).

– evropský inspektor ochrany údajů (EIOÚ)

Pokud se domníváte, že v důsledku zpracování vašich osobních údajů správcem údajů došlo k porušení vašich práv podle nařízení (EU) 2018/1725, máte právo se obrátit na evropského inspektora ochrany údajů (dps@edps.europa.eu).

10. Kde lze nalézt podrobnější informace?

Pověřenec Evropské komise pro ochranu osobních údajů zveřejňuje rejstřík všech operací obnášejících zpracování osobních údajů Komisí, jež byly zdokumentovány a které mu byly oznámeny. Rejstřík je k dispozici zde: http://ec.europa.eu/dpo-register

Tato konkrétní operace zpracování údajů byla zanesena do veřejného rejstříku pověřence pro ochranu osobních údajů pod tímto referenčním číslem: DPR-EC-00449