ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

Bilaga A9 Institutioner, organ, interinstitutionella tjänsteavdelningar och organisationer: flerspråkig förteckning

(Läget den 22.6.2022)

Bilagan innehåller a) ett index över de enheter som täcks av den, och b) en flerspråkig förteckning med motsvarande namn i de olika språkversionerna; för uppräkningsordning, se punkt 9.5.

a) Index

b) Flerspråkig förteckning

Byrån för stöd till Berec

 

det gemensamma företaget Fusion for Energy

 

det gemensamma företaget för ett cirkulärt, biobaserat Europa

 

det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem

 

det gemensamma företaget för Europas järnvägar

 

det gemensamma företaget för förnybar vätgas

 

det gemensamma företaget för global hälsa EDCTP3

 

det gemensamma företaget för initiativet för innovativ hälsa

 

det gemensamma företaget för ren luftfart

 

det gemensamma företaget för smarta nät och tjänster

 

det gemensamma företaget för viktig digital teknik

 

det gemensamma företaget Sesar 3

 

Euratoms försörjningsbyrå

 

Europaparlamentet

 

Europeiska arbetsmiljöbyrån

 

Europeiska arbetsmyndigheten

 

Europeiska bankmyndigheten

 

Europeiska centralbanken

 

Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar

 

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk

 

Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning

0
 

Europeiska dataskyddsstyrelsen

 

Europeiska datatillsynsmannen

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

Europeiska fiskerikontrollbyrån

 

Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

 

Europeiska försvarsbyrån

 

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten

 

Europeiska förvaltningsskolan

 

Europeiska genomförandeorganet för forskning

 

Europeiska genomförandeorganet för hälsofrågor och digitala frågor

 

Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö

 

Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur

 

Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån

 

Europeiska institutet för innovation och teknik

 

Europeiska investeringsbanken

 

Europeiska investeringsfonden

 

Europeiska jämställdhetsinstitutet

 

Europeiska kemikaliemyndigheten

 

Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning

 

Europeiska kommissionen

 

Europeiska läkemedelsmyndigheten

 

Europeiska miljöbyrån

 

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

 

Europeiska ombudsmannen

 

Europeiska regionkommittén

 

Europeiska rekryteringsbyrån

 

Europeiska revisionsrätten

 

Europeiska rådet

 

Europeiska rådets ordförande

 

Europeiska sjösäkerhetsbyrån

 

Europeiska unionens asylbyrå

 

Europeiska unionen

 

Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa

 

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter

 

Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet

 

Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning

 

Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter

 

Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete

 

Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning

 

Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå

 

Europeiska unionens domstol/domstolen
(Institution/instans)

 

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

 

Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier

 

Europeiska unionens järnvägsbyrå

 

Europeiska unionens publikationsbyrå

 

Europeiska unionens rymdprogrambyrå

 

Europeiska unionens råd

 

Europeiska unionens satellitcentrum

 

Europeiska utrikestjänsten

 

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen

 

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten

 

Europeiska åklagarmyndigheten

 

Europeiska åklagarmyndigheten

 

Gemensamma resolutionsnämnden

 

Gemenskapens växtsortsmyndighet

 

Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet

 

Genomförandeorganet för Europeiska innovationsrådet samt för små och medelstora företag

 

incidenthanteringsorganisationen för EU:s institutioner, organ och byråer

 

Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

 

personaldomstolen

 

tribunalen

 

unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

 

Översättningscentrum för Europeiska unionens organ

Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida