ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

Bilaga A3 Förkortningar och symboler

Måttbeteckningar

tim (timme), min (minut), s (sekund), ms (millisekund), µs (mikrosekund), ns (nanosekund)

tkm (tonkilometer), km (kilometer), m (meter), dm (decimeter), cm (centimeter), mm (millimeter), µm (mikrometer)

km/tim (kilometer per timme)

km2 (kvadratkilometer), ha (hektar), a (ar), m2 (kvadratmeter), dm2 (kvadratdecimeter), cm(kvadratcentimeter), mm2 (kvadratmillimeter)

m3 (kubikmeter), dm3 (kubikdecimeter), cm3 (kubikcentimeter), mm3 (kubikmillimeter)

hl (hektoliter), l (liter), dl (deciliter), cl (centiliter), ml (milliliter)

t (ton), kg (kilo), hg (hekto), g (gram), dg (decigram), cg (centigram), mg (milligram), µg (mikrogram)

TJ (terajoule), kJ (kilojoule), J (joule), kcal (kilokalori)

GT (bruttoton) (mått på fartygs bruttodräktighet)

MW (megawatt), kW (kilowatt), W (watt), mW (milliwatt)

GWh (gigawattimme), MWh (megawattimme), kWh (kilowattimme)

TB (terabyte), GB (gigabyte), MB (megabyte) kB (kilobyte), B (byte)

Tb (terabit), Gb (gigabit), Mb (megabit) kb (kilobit), b (bit)

kA (kiloampere), A (ampere), mA (milliampere), µA (mikroampere), nA (nanoampere), pA (pikoampere)

MV (megavolt), kV (kilovolt), V (volt), mV (millivolt)

F (farad), mF (millifarad), µF (mikrofarad), pF (pikofarad)

H (henry), mH (millihenry), nH (nanohenry)

GHz (gigahertz), kHz (kilohertz), Hz (hertz)

bar (bar), mbar (millibar)

mn (miljon/miljoner), md (miljard/miljarder)

Nm (newtonmeter)

dB (decibel)

ppm (delar per miljon, parts per million)

rpm (varv per minut, revolutions per minute)

Anm.:
Ovanstående lista består av de oftast förekommande förkortningarna för måttbeteckningar. Majoriteten av enheterna kan kombineras med fasta prefix: hekto motsvarar 102; kilo 103; mega 106; giga 109; tera 1012; deci motsvarar 10–1; centi 10–2; milli 10–3; mikro 10–6; nano 10–9; piko 10–12.

Statistiska symboler och förkortningar

Förteckning över de oftast förekommande tecknen och symbolerna som används i tabeller med statistiska och budgetära uppgifter:

noll (intet finns att redovisa)
0
mindre än hälften av den använda enheten (om nollan står ensam)
:
uppgift inte tillgänglig eller hemlig
..
uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker för att anges
*
uppskattad siffra
p
preliminär uppgift
r
reviderad uppgift
<
mindre än
>
större än
Σ
total/summa
θ
värden
Δ
differens
Ø
medelvärde
MP/ØP
vägt medelvärde
%
procent
% AT
procentuell förändring
AM
årlig medeltillväxt
p.m.
symboliskt anslag (i budget)

Övrigt

EU-6
de sex ursprungliga medlemsländerna i EG
EU-9
de nio EG-länderna
EU-12
de tolv EG-länderna
EU-15
de femton EU-länderna
EU-25
de tjugofem EU-länderna
EU-27
de tjugosju EU-länderna
 
hänvisar antingen till de 27 medlemsstater Europeiska unionen bestod av mellan den 1 januari 2007 och den 30 juni 2013 eller till de 27 medlemsstater EU består av efter Förenade kungarikets utträde den 31 januari 2020. Om det finns risk för missförstånd, bör man specificera vilken som åsyftas, t.ex. med hjälp av en fotnot.
EU-28
de tjugoåtta EU-länderna
art.
artikel
bil.
bilaga
dnr
diarienummer
fig.
figur
ill.
illustrerad, illustration
kap.
kapitel
nr
nummer
s.
sida(n), sidor(na)
st.
stycke
tab.
tabell
vol.
volym
Anm.:
Förkortningarna art. och bil. används inte i hänvisningar till EU-lagstiftning, se punkt 5.9.
Senaste uppdatering: 12.5.2022
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida