ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

Bilaga A1 Det europeiska emblemet – en grafisk guide

Europarådet • Europeiska kommissionen

Den europeiska flaggan

69 31

Det här är den europeiska flaggan. Den symboliserar inte bara Europeiska unionen, utan också Europas enhet och identitet i vidare bemärkelse. Cirkeln av gyllene stjärnor står för solidaritet och harmoni mellan Europas folk.

Antalet stjärnor har inget att göra med antalet medlemsstater. De är tolv eftersom siffran tolv enligt traditionen är en symbol för fulländning, helhet och enhet. Flaggan kommer alltså att se likadan ut oavsett hur många medlemsstater EU har.

Den europeiska flaggan – de tolv stjärnorna i en cirkel symboliserar enighet, solidaritet och samverkan mellan Europas folk.

Flaggans historia

Sedan grundandet 1949 har Europarådet varit medvetet om behovet av en symbol som Europas invånare kan identifiera sig med. Den 25 oktober 1955 beslöt den parlamentariska församling­en enhälligt att som emblem välja en cirkel av tolv stjärnor mot blå bakgrund. Den 8 december 1955 antog ministerkommittén detta som den europeiska flaggan.

Europarådets parlamentariska församling har vid upprepade tillfällen uttryckt önskan om att andra europeiska organisationer skulle anta samma symbol, i stället för egna, för att stärka känslan av solidaritet och gemenskap i ett förenat och demokratiskt Europa.

Det var Europaparlamentet som tog initiativet till en flagga för Europeiska gemenskapen. Ett utkast till resolution lades fram 1979, efter de första allmänna valen till Europaparlamentet. Parlamentet bestämde i en resolution som antogs i april 1983 att gemenskapens flagga skulle vara densamma som Europarådet antagit 1955. Vid dess möte i Fontainebleau i juni 1984 betonade Europeiska rådet vikten av att främja Europas profil och identitet i dess invånares och världens ögon. Europeiska rådet godkände sedan, vid ett möte i Milano i juni 1985, förslaget från kommittén för Medborgarnas Europa (Adonninokommittén) att en flagga skulle antas av gemenskapen. Europarådet godkände att gemenskapen fick använda dess flagga från 1955 och flaggan började användas av gemenskapens institutioner i början av 1986.

Sålunda representerar den europeiska flaggan och emblemet både Europarådet och Euro­peiska unionen. Det europeiska emblemet är nu en i högsta grad etablerad symbol för den europeiska identiteten och det enade Europa.

Europarådet och Europeiska unionens institutioner är nöjda med den ökande medvetenheten om den europeiska flaggan och emblemet bland Europas invånare. Europeiska kommissionen och Europarådet är ansvariga för att symbolen används på ett värdigt sätt och för att alla nödvändiga åtgärder vidtas för att förhindra att det europeiska emblemet missbrukas.

Inledning

Denna grafiska handbok har till uppgift att hjälpa användare att korrekt framställa det europe­iska emblemet. Den innehåller de grundläggande principerna för emblemets uppbyggnad och de standardfärger som ska användas.

Symboliskt innehåll

Mot en himmelsblå bakgrund formar tolv guldfärgade stjärnor en cirkel, som symboliserar de europeiska folkens gemenskap. Antalet stjärnor är konstant, eftersom tolv är en symbol för fulländning och enighet.

Heraldisk beskrivning

På ett azurblått fält framträder en cirkel med tolv guldfärgade stjärnor vars spetsar inte berör varandra.

Geometrisk beskrivning

Emblemet har formen av en blå, rektangulär flagga vars längd är en och en halv gång höjden. Tolv guldfärgade stjärnor bildar en osynlig cirkel, där avståndet mellan två intilliggande stjärnor alltid är lika stort. Cirkelns mittpunkt är samtidigt skärningspunkt för rektangelns diagonaler. Cirkelns radie motsvarar en tredjedel av flaggans höjd. Varje stjärna har fem uddar, och dessa tangerar omkretsen på en osynlig cirkel vars radie motsvarar en artondel av flaggans höjd. Samtliga stjärnor avbildas stående, dvs. så att den övre spetsen pekar i samma riktning som flaggstången och två spetsar bildar en rät linje som är vinkelrät mot flaggstången. Stjärnor­nas läge på cirkeln motsvarar timstrecken på en klocka. Deras antal är en gång för alla fastställt.

Geometrisk beskrivning

Färger

Emblemet

Emblemet har följande färger: Pantone Reflex Blue för rektangelns yta, Pantone Yellow för stjärnorna. Den internationellt använda Pantone-färgskalan är mycket vanlig och lätt att komma över även för icke-fackmän.

Färger
Reproduktion med fyrfärgstryck

Om avbildningen görs med fyrfärgstryck går det inte att använda de två standardfärgerna, utan dessa måste i stället återskapas genom olika blandningar av de fyra valda färgerna. Pantone Yellow får man genom att använda 100 % processgul. Genom att blanda 100 % processcyan och 80 % processmagenta kan man få en färg som ligger väldigt nära Pantone Reflex Blue.

Internet

Pantone Reflex Blue motsvarar färgen RGB: 0/51/153 (hexadecimal: 003399) i webbpaletten, och Pantone Yellow motsvarar RGB: 255/204/0 (hexadecimal: FFCC00).

Monokromatisk reproduktion

Om svart är den enda tillgängliga färgen ska rektangelns konturer och stjärnorna vara i svart, medan bakgrunden behålls vit.

Om blått är den enda tillgängliga färgen (det måste vara Reflex Blue) ska bakgrunden vara 100 % blå och stjärnorna vita.

Monokromatisk reproduktion

Reproduktion på färgad bakgrund

Emblemet bör helst återges mot vit bakgrund. Undvik att placera emblemet mot flerfärgade bakgrunder eller, framför allt, mot färger som inte går ihop med blått. Om man måste ha en färgad bakgrund ska rektangeln omges av en vit bård med en bredd som motsvarar 1/25 av rektangelns höjd.

Reproduktion på färgad bakgrund

Exempel på felaktig reproduktion

1. Emblemet är vänt upp och ner. Exempel på felaktig reproduktion
2. Stjärnorna är felaktigt anbringade (de står inte upprätt). Exempel på felaktig reproduktion
3. Stjärnorna är felaktigt placerade i cirkeln: de måste befinna sig i samma lägen som timmarna på en klocka. Exempel på felaktig reproduktion

Användning – regler för tredje parter

Principerna för tredje parters användning av det europeiska emblemet har fastställts i en administrativ överenskommelse med Europarådet. Denna överenskommelse har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (EUT C 271, 8.9.2012, s. 5).

Enligt överenskommelsen får varje fysisk eller juridisk person (användare) använda det europeiska emblemet eller någon av dess delar, under förutsättning att sådan användning

a)
inte skapar det felaktiga intrycket att det finns ett samband mellan användaren och någon av EU:s eller Europarådets institutioner, organ, kontor och byråer,
b)
inte ger allmänheten den felaktiga uppfattningen att användaren stöds eller sponsras av någon av EU:s eller Europarådets institutioner, organ, kontor eller byråer, eller har fått deras godkännande eller medgivande,
c)
inte sker i samband med ett syfte eller en verksamhet som inte överensstämmer med EU:s eller Europarådets syften och principer, eller som av andra skäl är olaglig.

Om användningen av det europeiska emblemet är förenligt med ovanstående villkor behöver man inte begära skriftligt godkännande.

Registrering av det europeiska emblemet eller en heraldisk imitation av detta som varumärke eller annan immateriell rättighet kan inte tillåtas.

Gällande frågor avseende användningen av det europeiska emblemet, se
https://europa.eu/european-union/abouteuropa/legal_notices_sv#emblem

Förfrågningar från ett land utanför EU

Europarådet (Council of Europe)
”Directorate of Legal Advice and Public International Law (Dlapil)”
67075 Strasbourg Cedex
FRANCE

Tfn +33 388412000
Fax +33 388412052
E-post: legal.advice@coe.int

Original för reproduktion finns tillgängliga för nedladdning på följande adress:
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_sv.htm

Senaste uppdatering: 12.5.2022
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida