ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

10.2 Avstavning

Vid avstavning kan man använda den mekaniska principen, då en konsonant förs till följande vokal i den senare stavelsen, t.ex. stu-dera, eller ordbildningsprincipen som delar upp orden i betydelse­bärande delar, t.ex. stud-era. Även om Svenska Akademiens ordlista numera huvud­sakligen tillämpar ordbildningsprincipen, måste emellertid de båda principerna få komplettera varandra i praktiken.

Korta ord ska helst inte avstavas, t.ex. inte, uti, även, och aldrig på ett sådant sätt att en ensam bokstav hamnar på ena raden, t.ex. i-tu, ö-ka.

Båda delarna av ett avstavat ord ska gå att uttala var för sig. Därför får aldrig en stum ändelse i exempelvis ett engelskt eller franskt ord stå ensam efter bindestrecket.

Förstavelser och avledningsändelser betraktas som ordled:

an-föra, be-tvinga, över-het

Böjningsändelser kan behandlas på samma sätt i synnerhet om det främjar tydligheten (jämför che-ferna och chef-erna):

form-ell, österrik-isk, plural-ism

Sammansatta ord avstavas så som de har fogats ihop:

för-ena, tryck-fri-het, riks-dag

Dubblerade konsonanter skrivs ut när sådana sammansättningar avstavas:

till-lämpa, miss-skötsel

Beträffande låneord med obetonad första stavelse förs så många konsonanter som går att uttala tillsammans till den senare stavelsen:

pro-gnos, kon-troll, pre-skribera, fa-bricera

Undantag:

trans-port

När kombinationen ng betecknar ett enda ljud får den inte avstavas, utan placeras före binde­strecket:

betung-ande

Inte heller de olika formerna av sje-ljudet avstavas utan förs till den senare stavelsen:

pen-sion, männi-ska, kondi-tion, fa-scinera

När sje-ljudet skrivs ssi eller ssj delas det mellan de två s-en:

fis-sion

Kombinationen ck får numera avstavas.

Bokstaven x förs till första avstavningsledet:

reflex-ion, max-imal

Man bör undvika att dela på förkortningar, årtal och siffergrupper. Detsamma gäller person­namn, som också bör stå på samma rad som eventuella personnamnsinitialer. Konstruktioner med snedstreck avstavas med förled plus snedstreck i slutet av raden, utan bindestreck, t.ex. och/eller. Geografiska egennamn som Västsverige avstavas Väst-Sverige, med versal begynnelse­bokstav på rad två.

Se även Svenska Akademiens ordlista och Svenskt avstavningslexikon.

Senaste uppdatering: 22.12.2011
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida