ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

5.4 Upphovsrätt

5.4.1 Rätten till mångfaldigande (meddelande om upphovsrätt)

Upphovsrätten är den ensamrätt som en upphovsman har till ett litterärt eller konstnärligt verk under en viss tid. Dessa rättigheter hävdas om varje exemplar av en publikation innehåller en anmärkning om detta, ett meddelande om upphovsrätt, som ska informera läsaren om att upphovsrätten till verket hävdas:

© [namn på innehavaren], [år]
t.ex.:
© Europeiska unionen, 2018

För Europeiska unionens institutioner, organ och byråer finns två typer av upphovsrätt, beroende på om den enhet till vilken den textproducerande avdelningen hör har status som juridisk person eller inte.

(a)

Institutioner och organ som inte har status som juridisk person

När det gäller officiella publikationer från unionens institutioner eller organ och tillhörande interinstitutionella tjänster (exempelvis Publikationsbyrån), innehar Europeiska unionen som helhet upphovsrätten, och inte varje institution eller organ för sig, med undantag för dem som har status som en egen juridisk person (Europeiska centralbanken, Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden):

© Europeiska unionen, [år]

Innan Lissabonfördraget trädde i kraft (t.o.m. den 30 november 2009):
© Europeiska gemenskaperna, [år]

(b)

Enheter med status som juridisk person

Institutioner och organ

Europeiska centralbanken, Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden är juridiska personer och har därför sina egna copyrightvarianter:

© Europeiska centralbanken, [år]
© Europeiska investeringsbanken, [år]
© Europeiska investeringsfonden, [år]
Anm.:
Använd den fullständiga beteckningen, inte bara förkortningen:
© Europeiska centralbanken, [år]
och inte © ECB, [år]
Decentraliserade byråer

De decentraliserade byråerna (se förteckning i punkt 9.5.3) är juridiska personer och måste därför stå som upphovsrättsinnehavare:

© Europeiska miljöbyrån, [år]
Anm.:
Använd den fullständiga beteckningen, inte bara förkortningen:
© Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, [år]
eller möjligen:
© Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex), [år]
och inte © Frontex, [år]
Om upphovsrätten har överförts till Europeiska unionen genom avtal eller annan rättslig handling:
© Europeiska unionen, [år]
Euratom

För dokument som utformats inom Euratomfördragets tillämpningsområde (och inom Euratoms budget) anges copyright på följande sätt:

© Europeiska atomenergigemenskapen, [år]

Detta är exempelvis fallet för olika handlingar eller specialiserade publikationer på området kärnenergi som offentliggörs av det gemensamma forskningscentrumet.

(c)

Anmärkning angående årtalet

För Europeiska unionens publikationer gäller upphovsrättsskyddet för ett visst språk från och med första utgivningen. Det år som ska anges i copyrighten är alltså inte året för utgivningen på originalspråket, utan det år under vilket den föreliggande språkversionen utkom.

I den första upplagan av en publikation i en bestämd språkversion är tryckåret och copyright­året desamma. Vid nytryck förblir copyrighten oförändrad. Men vid en nyutgåva, med ändringar, ska copyrightåret överensstämma med nyutgåvans tryckår.

Om en publikation byter form (t.ex. från papper till e-bok) ska samma år anges som för originalutgåvan, om inga ändringar har gjorts. Om väsentliga ändringar har gjorts är det en ny utgåva, och då måste man ange både år för den ursprungliga utgåvan (i det här fallet pappersboken) och för den nya utgåvan (dvs. e-boken).

(d)

Grafiska och konstnärliga element

Om en publikation innehåller material (fotografier, illustrationer, diagram, texter osv.) för vilka upphovsrätten tillhör en tredje part eller om Europeiska unionen inte har erhållit alla rättigheter för en publikation, måste man tydligt ange källan för varje del och eventuella villkor för användning. De textproducerande avdelningarna (institutioner, organ och byråer) måste ha skriftligt tillstånd från upphovsrättsinnehavarna för materialet (se punkt 5.4.4).

Upphovsrättsskydd gäller även elektroniska publikationer, och därmed alla texter som publiceras på internet. Se även uppgifterna om upphovsrätt på Europa (https://europa.eu/european-union/abouteuropa/legal_notices_sv).

För litterära, konstnärliga eller vetenskapliga verk, se även riktlinjerna om tjänstemäns ideella rätt (https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/intellectual-property/Documents/MAN_Guidelines-on-Literary-Scientific-and-Artistic-Works.pdf [intern länk för anställda vid EU:s institutioner]).

Vid frågor, kontakta avdelningen för upphovsrätt på Publikationsbyrån (OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu).
Senaste uppdatering: 11.5.2022
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida