ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

4.4 Identifikationsnummer tilldelade av Publikationsbyrån

Sedan 2001 ansvarar Publikationsbyrån för tilldelningen av följande identifikationsnummer för publikationer från EU:s olika institutioner, organ, byråer och andra myndigheter: ISBN (internationellt standardboknummer), ISSN (internationellt standardserienummer, för seriella publikationer och andra fortlöpande resurser) samt DOI (identifikationsnummer för digitala dokument). Dessa internationella identifikationsnummer används för att på ett entydigt sätt förteckna publikationer i hela världen. Ett internt identifikationsnummer (katalognummer) tilldelas också varje produkt (böcker, broschyrer, affischer osv.) oberoende av produktform (tryck, elektroniskt format, cd/dvd osv.).

Tilldelningen av identifikationsnummer innebär att de textproducerande avdelningarna måste lämna in två fysiska kopior av verket till Publikationsbyrån och att de måste skicka in en elektronisk version (i pdf-format).

Varje gång Publikationsbyrån ger ut en publikation tilldelas denna ett identifikationsnummer.

4.4.1 ISBN (internationellt standardboknummer)

Varje monografisk publikation (se punkt 4.3.1) tilldelas ett ISBN av Publikationsbyrån.

Tilldelningen av ett ISBN ger inte något upphovsrättsligt eller annat juridiskt skydd.

När ett ISBN tilldelats en produkt kan det inte ändras, bytas ut eller återanvändas.

Olika ISBN krävs i följande fall:

Vid olika språkversioner av en publikation.
Vid olika format. Om ett verk publicerats i olika format (t.ex. pdf och HTML) ska var och en av dessa versioner tilldelas ett ISBN.
Vid ny utgåva, där större förändringar gjorts av en eller flera delar av verket, eller där titeln ändrats. Däremot ska inget nytt ISBN tilldelas om endast smärre förändringar gjorts, t.ex. vid rättade tryckfel eller ändrat pris, förutsatt att utgåvan, produktformen och utgivaren är desamma.
Vid ändring av produktformen (inbunden bok, pocketbok, e-publikation osv.).

Verk i flera volymer får ett gemensamt ISBN och dessutom får varje volym ett eget ISBN. För varje volym ska ISBN:et för hela verket och ISBN:et för respektive volym placeras på titelbladets baksida.

Anm.:
Ett ISBN kan också tilldelas ett separat kapitel i ett verk, om det rör sig om en självständig enhet. Olika delar (t.ex. kapitel) i monografiska publikationer, olika tryckningar och artiklar ur fortlöpande resurser som tillhandahålls separat kan också tilldelas egna ISBN.

När ett verk publiceras gemensamt eller som en gemensam utgåva av två eller flera utgivare får varje utgivare tilldela ett eget ISBN och trycka det på den sida som innehåller uppgifterna om upphovsrätt. Endast ett ISBN får dock visas som streckkod på publikationen.

Ett ISBN ska också tilldelas en ändlig lösbladspublikation (dvs. en lösbladspublikation som har en planerad avslutning). Lösbladspublikationer som uppdateras kontinuerligt (integrerande resurser) eller där de olika delarna uppdateras ska däremot inte tilldelas ISBN.

Placering och exponering av ISBN

ISBN, som måste förekomma på själva föremålet, består sedan den 1 januari 2007 av 13 siffror och föregås av bokstäverna ISBN och ett mellanslag. Det är uppdelat i fem delar:

Del 1: Prefix eller EAN-kod, som anger att artikeln är en publikation (för närvarande används 978 och 979).
Del 2: Områdesbeteckning (92 = internationella organisationer).
Del 3: Förlagsbeteckning (förläggarnummer).
Del 4: Titelbeteckning, som identifierar en viss utgåva från förläggaren.
Del 5: Kontrollsiffra.
ISBN 978-92-79-00077-5
Tryckta publikationer

På tryckta publikationer måste ISBN:et tryckas tillsammans med övriga identifikationsnummer på titelsidans baksida (se exemplet i punkt 5.3.1). Om detta inte är möjligt ska numret tryckas nederst på titelsidan eller tillsammans med uppgifterna om upphovsrätt.

Det måste också finnas med på den nedre delen av omslagets baksida (och på den nedre delen av skyddsomslaget) (se exemplet i punkt 5.1.1).

Anm.:
Vid gemensamma utgåvor, kan också ISBN:et från medutgivaren synas som streckkod på den nedre delen av omslagets baksida och/eller på den nedre delen av skyddsomslaget.
Elektroniska publikationer eller andra produktformer än tryckta publikationer

För publikationer som finns tillgängliga på internet måste ISBN:et finnas på samma sida eller skärm som publikationens titel eller motsvarighet och/eller på samma sida som uppgifterna om upphovsrätt.

För övriga produkter (cd-rom, dvd osv.) ska ISBN:et finnas på en fast etikett på produkten, eller om det inte är möjligt, nederst på omslagets baksida (eller annan behållare eller hölje).

ISBN:et ska också ingå i alla metadata för publikationen eller produkten.

Se även quick reference guide.

Om en publikation görs tillgänglig i flera produktformer som är sammanhållna vid försäljning krävs ett enda ISBN. Om de olika produktformerna säljs separat ska de tilldelas varsitt ISBN. Samtliga ISBN bör listas i samtliga versioner, med produktformen angiven i förkortad form som i följande exempel:

Print
PDF
EPUB
HTML
ISBN 978-951-45-9693-3
ISBN 978-951-45-9694-0
ISBN 978-951-45-9695-7
ISBN 978-951-45-9696-4

ISBN:et bör också finnas på allt material som medföljer publikationen.

Mer information om ISBN

Internationella ISBN-agenturen
https://www.isbn-international.org (en)

Svenska ISBN-centralen: information, manualer och riktlinjer
https://www.kb.se/isbn-och-utgivning/isbn.html

Svenska ISBN-centralen: vanliga frågor
https://isbn.kb.se/fragor/

EAN.UCC-systemet
https://www.gs1.org/ (en)

ISO 2108:2017: International standard book number (ISBN)
https://www.iso.org/standard/65483.html (en)

ISO-standarderna tillhandahålls av ISO:s medlemmar. En förteckning över dessa finns på följande adress:
https://www.iso.org/members.html (en)

4.4.2 ISSN (internationellt standardserienummer)

Fortlöpande resurser (seriella publikationer och kontinuerligt integrerande resurser – se punkt 4.3.2) tilldelas ett ISSN av Publikationsbyrån.

Tilldelningen av ett ISSN ger inte något upphovsrättsligt eller annat juridiskt skydd.

Ett ISSN är en unik identifikator

för en titels hela livslängd,
för varje språkversion,
för varje utgåva (månatlig, årlig osv.),
för varje produktform.

Om produkten består av flera volymer tilldelas ISSN till den seriella titeln, oberoende av hur många volymer som ingår. Ett ISSN kan också tilldelas en monografiserie, varvid ett ISBN tilldelas varje volym i serien.

ISSN är kopplat till en nyckeltitel, som skapas av ISSN-centralen då resursen registreras. Nyckeltiteln är unik för varje fortlöpande resurs.

Ett nytt ISSN (och en ny nyckeltitel) måste tilldelas en fortlöpande resurs

vid större förändringar av titeln,
vid ändring av produktform.

Om en fortlöpande resurs åtföljs av ett tillägg eller en underserie ska dessa tilldelas egna ISSN (och alltså även egna nyckeltitlar).

Placering och exponering av ISSN

Ett ISSN består av två grupper av fyra siffror med ett bindestreck emellan, och föregås av bokstäverna ISSN och ett mellanslag. Den sista siffran, som är en kontrollsiffra, skrivs ibland med bokstaven X:

ISSN 0251-1479
ISSN 1831-855X

ISSN:et ska synas tydligt i eller på varje nummer av en seriell publikation, och i eller på varje version av en kontinuerlig integrerande resurs.

När en resurs har både ett ISSN och en annan identifikator (t.ex. ett ISBN för en volym i ett samlingsverk) ska de båda numren stå tillsammans, och med respektive prefix (ISBN, ISSN, DOI osv.).

Om en fortlöpande resurs har flera ISSN på grund av att den har flera titlar (t.ex. titeln för en huvudserie och titlar för underordnade serier) ska alla ISSN finnas på resursen, och åtskiljas genom att man anger titlarna inom parentes, eventuellt i förkortad form.

Se även quick reference guide.

När en resurs finns i flera olika produktformer (med olika ISSN och nyckeltitlar) kan de olika ISSN‑numren anges på de olika produkterna, och åtskiljs då som i följande exempel:

Print
HTML
ISSN 1562-6585
ISSN 1063-7710

För tryckta resurser ska ISSN finnas på varje utgåva, i övre högra hörnet på omslagets framsida. Saknas omslag ska det i stället placeras på synligt ställe på titelsida, fodral, hylsa, i redaktionsruta osv.

För elektroniska resurser ska ISSN i första hand anges på startsidan och annars i huvudmenyn. Om möjligt ska det också finnas på en fast etikett på resursen. Om det inte går att ange ISSN på produkten eller etiketten ska det finnas på fodralet.

För onlineresurser ska ISSN även anges i metadata (i fältet för identifikator).

Länkande ISSN (ISSN-L)

Enligt ISO 3297:2020 (ISSN) ska ett länkande ISSN (ISSN-L) tilldelas en fortlöpande resurs (se punkt 4.3.2) för att gruppera olika medieversioner av resursen, oavsett antalet (varje version har sitt eget ISSN).

Ett ISSN-L består av två grupper av fyra siffror, med ett bindestreck emellan, och föregås av bokstäverna ISSN-L och ett mellanslag.

ISSN-L 0251-1479

Ett ISSN-L måste ändras om det görs en betydande ändring av titeln på alla de olika medieversionerna samtidigt. Ett nytt ISSN tilldelas då varje medieversion och ett nytt ISSN-L tilldelas hela resursen.

Mer information om ISSN

Internationella ISSN-centralen
https://www.issn.org (en)

ISSN-manualen
https://www.issn.org2-23364-ISSN-Manual.php (en)

ISO 3297:2020: International standard serial number (ISSN)
https://www.iso.org/standard/73846.html (en)

ISO-standarderna tillhandahålls av ISO:s medlemmar. En förteckning över dessa finns på följande adress:
https://www.iso.org/members.html (en)

4.4.3 DOI (identifikationsnummer för digitala resurser)

DOI (digital object identifier) är ett system för identifikation av resurser på internet, och skapar en beständig länksyntax. Det kan användas

för en publikation i sin helhet,
för en bild,
för en tabell,
för ett kapitel osv.

Varje DOI är unikt och permanent. Ett dokument behåller sitt DOI under hela sin livslängd och om dokumentet försvinner kommer DOI inte att återanvändas.

DOI-numret består av ett prefix och ett suffix med ett snedstreck emellan. Numret ska föregås av bokstäverna doi (med små bokstäver) och kolon (utan mellanslag), enligt följande exempel:

doi:10.2788/14231

DOI placeras i princip på samma sätt som ISBN eller ISSN.

Mer information om DOI

International DOI Foundation (IDF):
https://www.doi.org (en)

The DOI® handbook:
https://www.doi.org/hb.html (en)

DOI name information and guidelines:
https://www.crossref.org/education/metadata/persistent-identifiers/doi-display-guidelines (en)

4.4.4 Katalognummer

Utöver de internationella identifikationsnumren tilldelas alla verk som publiceras av Publikations­byrån ett internt katalognummer.

Katalognumret används internt, i samband med distributionen av publikationen. Det används bl.a. i katalogerna, och i olika it-sammanhang.

Katalognumret trycks på omslagets baksida, i övre högra hörnet. Saknas omslag trycks det på annat väl synligt ställe.

Senaste uppdatering: 19.4.2022
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida