ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

2.5 Slutformulering (plats, datum och underskrift)

En rättsakt avslutas med

slutformuleringen ”Utfärdad/Utfärdat i … den ….” med angivande av plats och datum för undertecknandet eller antagandet,
följd av underskriften.

Plats och datum

I sekundärrättsakter skrivs plats och datum enligt följande:

Utfärdad/Utfärdat i Bryssel den 1 september 2010.

där datumet är den dag då akten undertecknades (för akter antagna gemensamt av Europa­parlamentet och rådet) eller antogs (för andra akter).

I fördrag, internationella avtal osv. skrivs datumet med bokstäver:

Som skedde i Bryssel den åttonde augusti tjugohundratio.

Platsen för undertecknande av institutionernas akter är vanligen Bryssel, Luxemburg (där rådets möten äger rum i april, juni och oktober), Strasbourg (särskilt för Europaparlamentets akter, även de som antas gemensamt med rådet) eller Frankfurt am Main (för majoriteten av Europeiska centralbankens akter).

Underskrifter (förteckningen är inte uttömmande)

I sekundärrättsakter:
Europaparlamentet Europeiska rådet Rådet

På Europaparlamentets vägnar

[initial(er) och efternamn]

Ordförande

På Europeiska rådets vägnar

[initial(er) och efternamn]

Ordförande

På rådets vägnar

[initial(er) och efternamn]

Ordförande


Kommissionen
Förordningar, direktiv, beslut utan adressat Beslut med adressater

På kommissionens vägnar

[hela namnet]

Ordförande


eller


På kommissionens vägnar

För ordföranden

[hela namnet]

Vice ordförande


eller

På kommissionens vägnar

För ordföranden

[hela namnet]

Ledamot av kommissionen


eller


På kommissionens vägnar

För ordföranden

[hela namnet]

Generaldirektör

Generaldirektoratet för …

På kommissionens vägnar

[hela namnet]

Vice ordförande


eller


På kommissionens vägnar

[hela namnet]

Ledamot av kommissionen


Gemensamma EES-kommittén Europeiska centralbanken
Förordningar, riktlinjer Beslut, rekommendationer

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

[hela namnet]

Ordförande

På ECB-rådets vägnar

[hela namnet]

ECB:s ordförande


eller


På ECB-direktionens vägnar

[hela namnet]

ECB:s ordförande

[hela namnet]

ECB:s ordförande

 


Anm.:
När rättsakten undertecknas av ordföranden använder de flesta övriga språk följande ordning på raderna som skiljer sig från den svenska:
[institution]s vägnar
Ordförande
[hela namnet]
I internationella avtal, protokoll, konventioner osv.:
Avtal, protokoll, konventioner

För Europeiska unionen

[underskrift]

På medlemsstaternas vägnar

[underskrift]


Avtal genom skriftväxling

På Europeiska unionens råds vägnar

För Europeiska unionen

Senaste uppdatering: 11.5.2022
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida