ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran

5.9.2 Napotila na Pogodbe

Pri napotilih na Pogodbe je treba posebno pozornost nameniti različnim spremembam v preteklosti, zlasti glede preštevilčenja Pogodbe EU. Po vsaki spremembi Pogodb akti, sprejeti pred navedeno spremembo, ohranijo prvotno številčenje in izvirni naslov.

Pariška pogodba (1952)
(podpis: 18. 4. 1951, začetek veljavnosti: 23. 7. 1952)

S Pariško pogodbo je bila ustanovljena Evropska skupnost za premog in jeklo (ESPJ). Pogodba je prenehala veljati 23. julija 2002.

Rimski pogodbi (1958)
(podpis: 25. 3. 1957, začetek veljavnosti: 1. 1. 1958)

Z Rimskima pogodbama sta bili ustanovljeni Evropska gospodarska skupnost (EGS) in Evropska skupnost za atomsko energijo (Euratom ali ESAE).

Bruseljska pogodba (1967)
(podpis: 8. 4. 1965, začetek veljavnosti: 1. 7. 1967)

Bruseljska pogodba, imenovana tudi „Pogodba o združitvi“, je za posodobitev evropskih institucij ustanovila eno Komisijo in en Svet za tri Skupnosti, ki so takrat obstajale (ESPJ, EGS in Euratom). Razveljavljena je bila z Amsterdamsko pogodbo.

Maastrichtska pogodba (1993)
(podpis: 7. 2. 1992, začetek veljavnosti: 1. 11. 1993)

Ob začetku veljavnosti Maastrichtske pogodbe oziroma „Pogodbe o Evropski uniji“ (Pogodba EU ali PEU), se je ime „Evropska gospodarska skupnost“ nadomestilo z „Evropska skupnost“. Pogodba EGS je postala Pogodba ES.

Členi Pogodbe EU so bili označeni le s črkami ali s črkami in številkami, npr. „člen A Pogodbe EU“ ali „člen K.1 Pogodbe EU“. Treba je bilo paziti, da se niso uporabila napačna napotila, npr. „člen 130a Pogodbe o Evropski uniji“, kar je bilo napotilo na Pogodbo ES.

Ravno tako se je bilo treba izogibati besedni zvezi „kakor je bil spremenjen s Pogodbo EU“ (pravilno je bilo npr. „člen 130a Pogodbe ES“ in ne „člen 130a Pogodbe ES, kakor je bil spremenjen s Pogodbo EU“).

Amsterdamska pogodba (1999)
(podpis: 2. 10. 1997, začetek veljavnosti: 1. 5. 1999)

V skladu s členom 12 Amsterdamske pogodbe so bili členi Pogodbe EU preštevilčeni v skladu s korelacijsko tabelo preštevilčenja iz navedene pogodbe (členi A, B, C itd. so bili preštevilčeni v člene 1, 2, 3 itd.).

Amsterdamska pogodba:
https://publications.europa.eu/s/fp3K

Pogodba iz Nice
(podpis: 26. 2. 2001, začetek veljavnosti: 1. 2. 2003)

Namen Pogodbe iz Nice je bil prenova institucij, da bi zagotovili učinkovito delovanje EU tudi po širitvi na 25 držav članic.

Lizbonska pogodba (2009)
(podpis: 13. 12. 2007, začetek veljavnosti: 1. 12. 2009)

V skladu s členom 5 Lizbonske pogodbe so bili členi Pogodbe EU ponovno preštevilčeni v skladu s korelacijsko tabelo preštevilčenja, priloženo Lizbonski pogodbi.

Lizbonska pogodba, korelacijska tabela preštevilčenja:
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8d1c14fc-6be7-4d4e-8416-f28cfc7b3b60.0022.01/DOC_17&format=PDFPDF

Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti (Pogodba ES ali PES) je bila spremenjena in preimenovana v Pogodbo o delovanju Evropske unije (Pogodba DEU ali PDEU).

Ime „Evropska skupnost“ po Pogodbi ES je bilo nadomeščeno z imenom „Evropska unija“. Zato je treba izraz „Skupnost“ nadomestiti z izrazom „Unija“ ali z drugo ustrezno obliko:

politika Unije (namesto politika Skupnosti)
valute tretjih držav (namesto valute držav, ki niso članice Skupnosti)
Opomba:
Izraza „Skupnost“ in „skupnostni“ se še naprej uporabljata za Evropsko skupnost za atomsko energijo (Pogodba Euratom), ohranjata pa se tudi v zgodovinskih zapisih.
Glej tudi oddelek 3.4.1 (vrstni red navajanja Pogodb v aktih).
Zadnja sprememba: 5. 10. 2018
Na vrh strani
Prejšnja stranNaslednja stran