ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran

5.4 Avtorske pravice

5.4.1 Pravica reproduciranja (opomba o avtorskih pravicah)

Avtorske pravice so izključne pravice, ki jih ima avtor ali založnik v določenem obdobju do literarnega ali umetniškega dela.

Avtorske pravice so zaščitene, če imajo vsi izvodi opombo o pridržanju avtorskih pravic in pravice reproduciranja, ki seznanja javnost z zaščito avtorskih pravic te publikacije:

© [ime imetnika], [letnica]
na primer:
© Evropska unija, 2018

Za institucije, organe in agencije Evropske unije obstajata dve vrsti avtorskih pravic, odvisno od tega, ali je subjekt, kateremu pripada avtorska služba, pravna oseba ali ne.

(a)

Institucije in organi brez statusa pravne osebe

Za uradne publikacije institucij ali organov Unije in z njimi povezanih medinstitucionalnih služb (kot je Urad za publikacije) je imetnik avtorskih pravic Evropska unija kot celota, ne pa vsaka posamezna institucija ali organ, z izjemo tistih, ki so samostojne pravne osebe (Evropska centralna banka, Evropska investicijska banka in Evropski investicijski sklad):

© Evropska unija, [letnica]

Pred začetkom izvajanja Lizbonske pogodbe (do 30. novembra 2009):
© Evropski skupnosti, [letnica]

(b)

Subjekti s statusom pravne osebe

Institucije in organi

Evropska centralna banka, Evropska investicijska banka in Evropski investicijski sklad so samostojne pravne osebe in imajo zato svoje avtorske pravice:

© Evropska centralna banka, [letnica]
© Evropska investicijska banka, [letnica]
© Evropski investicijski sklad, [letnica]
Opomba:
Uporabi se polno ime, ne zgolj kratica:
© Evropska centralna banka, [letnica]
in ne © ECB, [letnica]
Decentralizirani organi (uradi in agencije)

Decentralizirani organi (uradi in agencije; glej oddelek 9.5.3 za celotni seznam) so samostojne pravne osebe in morajo biti zato poimensko določeni kot imetniki avtorskih pravic:

© Evropska agencija za okolje, [letnica]
Opomba:
Uporabi se polno ime, ne zgolj kratica:
© Evropska agencija za mejno in obalno stražo, [letnica]
ali:
© Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex), [letnica]
in ne © Frontex, [letnica]
Če so bile avtorske pravice na Evropsko unijo prenesene s pogodbo ali drugim pravnim dokumentom:
© Evropska unija, [letnica]
Euratom

Dokumenti, pripravljeni za tisk na podlagi Pogodbe Euratom (na podlagi proračunske postavke za Euratom), morajo vsebovati naslednjo opombo o pridržanju avtorskih pravic:

© Evropska skupnost za atomsko energijo, [letnica]

To na primer velja za različne dokumente ali specializirane publikacije na področju jedrske energije, ki jih objavlja Skupno raziskovalno središče.

(c)

Navedba letnice

Obdobje zaščite publikacije Evropske unije v nekem jeziku se začne z datumom prve objave. Letnica v navedbi avtorskih pravic torej ni leto izida izvirne jezikovne različice, ampak leto objave posamezne jezikovne različice.

Pri prvem natisu publikacije v nekem jeziku sta letnica izida in letnica avtorskih pravic isti. Pri ponatisu se navedba o avtorskih pravicah ne spremeni. Pri novih izdajah, ki so nove publikacije, pa mora letnica v navedbi avtorskih pravic ustrezati letu izida nove izdaje.

Kadar se spremeni oblika publikacije (na primer, kadar papirno različico nadomesti e-knjiga), je leto izdaje enako kot pri prvotni izdaji, če ni nobenih sprememb. Če pa je publikacija bistveno spremenjena, je objavljena nova izdaja in mora biti objavljen tako datum objave prve izdaje (v tem primeru papirne različice) kot tudi nove izdaje (e-knjige).

(d)

Grafični in umetniški elementi

Če publikacija vsebuje elemente (fotografije, ilustracije, grafikone, besedila itd.), za katere avtorske pravice pripadajo tretjim osebam ali zanje Evropska unija ni pridobila vseh pravic za objavo, je treba jasno označiti vir vsakega elementa in po potrebi pogoje njegove uporabe. Avtorske službe (institucije, organi, uradi in agencije) morajo pridobiti pisno dovoljenje imetnikov avtorskih pravic za te elemente (glej oddelek 5.4.4).

Navedbe o avtorskih pravicah se uporabljajo tudi za elektronske publikacije in torej za vsako besedilo, objavljeno na spletu. Glej tudi spletno stran o avtorskih pravicah na spletišču Europa (https://europa.eu/european-union/abouteuropa/legal_notices_sl).

Za literarna, umetniška ali znanstvena dela glej tudi smernice o moralnih pravicah uradnikov (https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/intellectual-property/Documents/MAN_Guidelines-on-Literary-Scientific-and-Artistic-Works.pdf (notranja povezava za osebje evropskih institucij)).

Morebitna vprašanja naslovite na službo za avtorske pravice pri Uradu za publikacije (OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu).
Zadnja sprememba: 10. 5. 2019
Na vrh strani
Prejšnja stranNaslednja stran