ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran

4.4 Identifikatorji, ki jih dodeli Urad za publikacije

Od leta 2001 je Urad za publikacije uradna agencija, ki publikacijam institucij, organov ter uradov in agencij Evropske unije dodeljuje naslednje identifikatorje: ISBN (mednarodna standardna knjižna številka), ISSN (mednarodna standardna številka serijske publikacije za serijske publikacije in druge kontinuirane vire) in DOI (identifikator digitalnega objekta). Z mednarodnimi identifikatorji se publikacije z vsega sveta jasno in enkratno razvrščajo. Notranji identifikator (kataloška številka) se ravno tako dodeli vsakemu izdelku (knjige, zgibanke, plakati itd.) katere koli oblike (tiskana, elektronska, CD-ROM, DVD itd.).

Za dodelitev identifikatorjev mora avtorska služba Uradu za publikacije obvezno predložiti dva tiskana izvoda publikacije ter mu poslati elektronsko različico v obliki PDF.

Pri vsakem zahtevku za objavo Urad identifikatorje dodeli samodejno.

4.4.1 Mednarodna standardna knjižna številka (ISBN)

Vsaki monografski publikaciji (glej oddelek 4.3.1) Urad za publikacije dodeli mednarodno standardno knjižno številko (ISBN).

Dodelitev identifikatorja ISBN ne vpliva na imetništvo avtorskih pravic za zadevno publikacijo ali na njeno vsebino oziroma v zvezi s tem nima pravnega učinka.

Ko je ISBN dodeljen nekemu izdelku, ga ni možno spremeniti, zamenjati ali ponovno uporabiti.

Poseben ISBN se zahteva za:

vsako jezikovno različico publikacije;
vsako obliko izdelka (če je publikacija objavljena in dana na voljo javnosti v različnih oblikah zapisa (PDF, HTML itd.), je treba vsaki različici dodeliti svoj identifikator ISBN);
vsako posamezno izdajo, ki je bila znatno spremenjena, pri čemer se spremembe nanašajo na enega ali več delov izdelka ali gre za spremembe naslova; poseben ISBN pa se ne dodeli, če ni bilo sprememb ne v izdaji ne v obliki in tudi ne glede založnika, pač pa je bila spremenjena samo cena ali je bil izdelek le rahlo spremenjen, npr. zaradi popravka tiskarskih napak;
vsako spremembo oblike izdelka (vezana knjiga, broširana knjiga, spletna različica knjige itd.).

Pri publikacijah v več delih se vsakemu delu dodeli svoj ISBN, vsem delom skupaj pa se dodeli skupni ISBN. Skupni identifikator ISBN in identifikatorji ISBN posameznih delov se navedejo na hrbtni strani naslovnice vsakega dela.

Opomba:
Posameznemu poglavju neke publikacije se lahko dodeli poseben ISBN, če je to poglavje zaključena celota. Različnim delom (npr. poglavjem) monografskih publikacij, ločenim izdajam ali ločeno objavljenim posameznim člankom iz kontinuiranih virov se ravno tako lahko dodeli ISBN.

Pri publikacijah, ki jih skupaj objavita dva ali več založnikov ali so objavljene v sozaložbi, lahko vsak založnik publikaciji dodeli svoj ISBN in ga navede na strani, na kateri so navedene avtorske pravice. Vendar mora biti na publikaciji naveden en sam ISBN v obliki črtne kode.

ISBN se dodeli tudi publikacijam z nevezanimi listi, katerih izhajanje je časovno omejeno (torej ne izhajajo neomejeno). Publikacijam z nevezanimi listi, ki se stalno posodabljajo (integrirni viri), ali posameznim delom, ki se posodabljajo, pa se ISBN ne dodeli.

Mesto in način navedbe identifikatorja ISBN

Od 1. januarja 2007 mora biti številka ISBN, ki se vedno navede na izdelku samem, sestavljena iz 13 števk, razdeljenih v pet segmentov; pred števkami je predpona ISBN, kateri sledi presledek:

1. segment: predpona ali oznaka EAN (European article numbering), ki označeni predmet določa za „knjigo“ (trenutno se dodeljujeta le predponi 978 in 979),
2. segment: identifikacijska številka skupine (92 za mednarodne organizacije),
3. segment: identifikacijska številka založnika (oznaka avtorja),
4. segment: identifikacijska številka naslova v proizvodnji založnika,
5. segment: kontrolna številka.
ISBN 978-92-79-00077-5
Tiskane publikacije

Na tiskanih publikacijah se ISBN natisne na hrbtni strani naslovnice, skupaj z vsemi drugimi identifikatorji (glej primer iz oddelka 5.3.1). Če to ni možno, se ISBN navede v spodnjem delu naslovnice ali pri navedbi avtorskih pravic.

Prav tako se mora navesti v spodnjem delu hrbtne strani platnice (in v spodnjem delu ščitnega ovitka) (glej primer iz oddelka 5.1.1).

Opomba:
Pri publikacijah, ki so objavljene v sozaložbi, se tudi ISBN sozaložnika lahko navede v spodnjem delu hrbtne strani platnice in/ali v spodnjem delu ščitnega ovitka v obliki črtne kode.
Elektronske publikacije ali druge oblike netiskanih izdelkov

Pri spletnih publikacijah se ISBN navede na naslovni ali enakovredni strani in/ali na strani, na kateri so navedene avtorske pravice.

Pri vseh drugih izdelkih (CD-ROM, DVD itd.) se ISBN navede na etiketi, ki je trajno nameščena na izdelku, če to ni možno, pa v spodnjem delu hrbtne strani trajne embalaže izdelka (škatla, srajčka, okvir itd.).

ISBN se navede tudi pri vseh metapodatkih, ki jih vsebuje publikacija ali izdelek.

Glej tudi quick reference guide.

Če publikacija izide v različnih oblikah, ki se prodajajo skupaj, je potreben le en identifikator ISBN. Če pa so različne oblike dostopne ločeno, vsaka potrebuje svoj identifikator ISBN. Poleg tega se v vsaki različici vsi identifikatorji navedejo skupaj, pri čemer se skrajšano navede tudi oblika:

Print
PDF
EPUB
HTML
ISBN 978-951-45-9693-3
ISBN 978-951-45-9694-0
ISBN 978-951-45-9695-7
ISBN 978-951-45-9696-4

ISBN se navede na celotnem spremnem gradivu, ki izide skupaj s publikacijo.

Uporabne povezave v zvezi z ISBN

Mednarodna agencija za ISBN:
https://www.isbn-international.org (EN)

Priročnik za ISBN:
https://www.isbn-international.org/sites/default/files/Slovene%20Manual.pdf

Pogosta vprašanja v zvezi s številko ISBN:
https://www.isbn.org/faqs_general_questions (EN)

Sistem EAN.UCC:
https://www.gs1.org/ (EN)

ISO 2108:2017: mednarodna standardna knjižna številka (ISBN):
https://www.iso.org/standard/65483.html (EN)

Standardi ISO so dostopni pri članih ISO, katerih seznam je objavljen na:
https://www.iso.org/members.html (EN)

4.4.2 Mednarodna standardna številka serijske publikacije (ISSN)

Kontinuirani viri (serijske publikacije in nezaključeni integrirni viri – glej oddelek 4.3.2) se označijo z mednarodno standardno številko serijske publikacije (ISSN), ki jo dodeli Urad za publikacije.

Dodelitev identifikatorja ISSN ne vpliva na imetništvo avtorskih pravic za zadevno publikacijo ali na njeno vsebino oziroma v zvezi s tem nima pravnega učinka.

Številka ISSN se enkratno dodeli:

za celotno življenjsko obdobje naslova,
vsaki jezikovni različici,
vsaki izdaji (mesečni, letni),
vsaki obliki izdelka.

Pri publikacijah v več zvezkih se ISSN dodeli glavnemu naslovu ne glede na število zvezkov, ki ga sestavljajo. Identifikator ISSN se lahko dodeli tudi zbirki monografij (v tem primeru se vsakemu posameznemu delu zbirke dodeli ISBN).

ISSN je trajno povezan z „glavnim naslovom“, ki ga določi mreža ISSN ob registraciji vira. Vsak posamezen kontinuirani vir ima en glavni naslov.

Kontinuiranemu viru se dodeli nova številka ISSN (in nov glavni naslov), če:

se naslov znatno spremeni,
se spremeni oblika izdelka.

Lastna številka ISSN (in s tem lasten glavni naslov) se dodeli vsakemu dodatku ali vsaki podseriji, ki izide skupaj s kontinuiranim virom.

Mesto in način navedbe identifikatorja ISSN

Številka ISSN je sestavljena iz dveh 4-številčnih segmentov (arabske številke), med seboj ločenih z vezajem, pred katerimi je oznaka ISSN, ki ji sledi presledek. Na mestu zadnje števke (kontrolna številka) je lahko črka X:

ISSN 0251-1479
ISSN 1831-855X

Številka ISSN mora biti jasno navedena na ali v prvi izdaji serijske publikacije in na ali v vsaki naslednji izdaji ter na ali v vsaki različici nezaključenega integrirnega vira.

Če je poleg ISSN naveden še kak drug identifikator (kot npr. ISBN na posameznih delih zbirke), se obe številki navedeta skupaj, pred vsako pa je zahtevana predpona (ISBN, ISSN, doi itd.).

Če je na kontinuiranem viru navedenih več številk ISSN zaradi različnih naslovov (kot so naslov glavne zbirke in naslovi podzbirk), se na takem viru navedejo vse številke ISSN, ki jih ločimo na primer z navedbo celotnega ali skrajšanega naslova v oklepaju.

Glej tudi quick reference guide.

Pri publikacijah, ki izidejo v različnih oblikah (z dodeljenimi številkami ISSN in različnimi glavnimi naslovi), se lahko na kontinuiranih virih navedejo povezane številke ISSN, ki jih med seboj ločimo tako kot v naslednjem primeru:

Print
HTML
ISSN 1562-6585
ISSN 1063-7710

Pri tiskanih izdelkih se številka ISSN navede na vsaki izdaji v zgornjem desnem kotu platnice, če to ni mogoče, pa se jasno in čitljivo navede: na naslovnici, na zavihku, v impresumu, na zadnji platnici, v kolofonu ali na strani uvodnika (po tem vrstnem redu).

Pri izdelkih v elektronski obliki (spletni izdelki, CD-ROM-i itd.) se številka ISSN navede na strani z naslovom ali, če te ni, v glavnem meniju in po možnosti na vseh etiketah, ki so trajno nameščene na publikaciji. Če ni možno navesti številke ISSN na izdelku ali njegovi etiketi, jo je treba navesti na embalaži.

Pri spletnih virih mora biti številka ISSN prikazana tudi v metapodatkih (v identifikacijskem polju).

Vezna številka ISSN (ISSN-L)

V skladu s standardom ISO 3297:2020 (ISSN) se kontinuiranemu viru dodeli vezna številka ISSN (ISSN-L) (glej oddelek 4.3.2) za povezavo različnih fizičnih podlag navedenega vira ne glede na število različic izdaje (vsaka od teh različic pa se označi z lastno številko ISSN).

Številka ISSN-L je sestavljena iz dveh 4-številčnih segmentov, med seboj ločenih z vezajem, pred njima pa je oznaka ISSN-L, ki ji sledi presledek:

ISSN-L 0251-1479

Številko ISSN-L je treba spremeniti, če se naslovi vseh oblik izdaje enega vira sočasno dosledno spremenijo. V tem primeru se vsaki obliki izdaje dodeli nova številka ISSN, celoti pa nova številka ISSN-L.

Uporabne povezave v zvezi z ISSN

Mednarodni center za ISSN:
https://www.issn.org (EN)

Priročnik za ISSN:
https://www.issn.org2-23364-ISSN-Manual.php (EN)

ISO 3297:2020: mednarodna standardna serijska številka (ISSN):
https://www.iso.org/standard/73846.html (EN)

Standardi ISO so dostopni pri članih ISO, katerih seznam je objavljen na:
https://www.iso.org/members.html (EN)

4.4.3 Identifikator digitalnega objekta (DOI)

DOI (identifikator digitalnega objekta) je sistem za identifikacijo izdelkov v digitalnem okolju, namenjen zagotavljanju trajnega obstoja hipertekstnih povezav. Lahko se uporablja za označitev:

celotne publikacije,
fotografij,
tabel,
poglavij itd.

Vsaka številka DOI je enkratna in trajna. Dokument ohrani svojo številko DOI celotno življenjsko obdobje. Tudi če je dokument dokončno izbrisan, se številka DOI ne uporabi ponovno.

Številka DOI je sestavljena iz predpone in pripone, ki sta ločeni s poševnico. Zapiše se, kot je prikazano v spodnjem primeru (pred števkami je z malimi tiskanimi črkami navedena okrajšava „doi“, kateri sledi dvopičje brez presledka):

doi:10.2788/14231

Načeloma glede mesta in načina navedbe DOI upoštevamo ista pravila kot pri identifikatorjih ISBN in ISSN.

Uporabne povezave v zvezi z DOI

Mednarodna fundacija za DOI (IDF):
https://www.doi.org (EN)

The DOI® handbook:
https://www.doi.org/hb.html (EN)

Informacije v zvezi z DOI:
https://www.crossref.org/education/metadata/persistent-identifiers/doi-display-guidelines (EN)

4.4.4 Kataloška številka

Poleg mednarodnih identifikatorjev se vsem izdelkom Urada za publikacije dodeli notranji identifikator, tj. kataloška številka.

Ta je notranje upravljalno orodje Urada, ki se uporablja za distribucijo. Med drugim služi uvrščanju publikacij v kataloge. Uporablja se tudi kot identifikacijski ključ v različnih računalniških aplikacijah.

Kataloška številka se natisne na zadnji strani platnice v zgornjem desnem kotu; če platnice ni, se natisne na vidnem mestu na izdelku.

Zadnja sprememba: 21. 4. 2022
Na vrh strani
Prejšnja stranNaslednja stran