ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran

4.2.3 Priprava besedila

Tipkarska pravila

Za optimizacijo delovnih postopkov za proizvodnjo tiskanih publikacij, CD-ROM-ov, DVD-jev, spletnih objav itd. je treba upoštevati naslednja pravila:

Splošno
Uporabljamo golo besedilo (neoblikovano).
Ne poravnavamo besedila in ne uporabljamo deljajev na koncu vrstice.
Upoštevamo pravila o presledkih pri ločilih: glej oddelek 6.4.
Besedilo naj bo logično in dosledno urejeno (uporaba istih parametrov za iste sestavne dele določenega dokumenta).
Posebni znaki
Uporabljamo posebne znake, ki so na voljo.
Izogibamo se prečrkovanju („ss“ za „ß“, „ue“ za „ü“ itd.).
Vedno uporabljamo števili 1 in 0 na tipkovnici in ne malega tiskanega „l“ ali velikega tiskanega „O“.
Tri pike, ki označujejo izpust besedila ali nedokončanost stavka, vstavljamo z Alt 0133 ali s Ctrl-Alt-pika: „…“ (ne uporabimo treh zaporednih pik: „...“).
Števila
Števila za izražanje količine: skupine treh števk ločimo z nedeljivim presledkom in ne s piko (npr. 300 000).
Števila, ki izražajo oštevilčenje, kot so letnice, strani itd., zapisujemo brez presledka (npr. 1961, str. 2064).
Decimalna števila pišemo z vejico (npr. 13,6) in ne s piko.
Pravopisna pravila za zapisovanje števil: glej tudi oddelek 10.5.
Nedeljivi presledki
Preprečujejo ločevanje delov, ki morajo stati skupaj.
Uporabljamo na primer v naslednjih primerih (glej tudi pravila za postavljanje ločil v oddelku 6.4):
št.• UL L• 10•000
str.• UL C• C.•M. Dupont
Opomba:
V Wordu se nedeljivi presledek vstavi z Alt 0160 ali Ctrl-Shift-preslednica.
Grafike, slike
in tabele
Grafike in slike priložimo v posebnih datotekah visoke ločljivosti.
Preverimo avtorske pravice za slike in ilustracije.
Mesto, kjer je treba vstaviti slike/grafike, jasno označimo (<SLIKA1>, <GRAF1>, <TABELA1> itd.).
Posebej predložimo datoteke v obliki Excel.
Narekovaji
Uporabljamo narekovaje, značilne za posamezen jezik.
V slovenščini ločimo dve stopnji narekovajev (v oklepaju so navedene alfanumerične kode za vstavitev različnih vrst narekovajev): 
Stopnja 1
(glavni citat)
„…“ (Alt 0132 / Alt 0147)
Stopnja 2
(citat znotraj citata)
,…‘ (Alt 0130 / Alt 0145)

Na tretjem nivoju navajanja se ponovno uporabijo narekovaji druge stopnje.

Opuščaj
Za opuščaj v besedilih ali opombah v tujem jeziku ne uporabljamo znaka na tipkovnici ('), temveč ga vstavljamo z Alt 0146 ( ali , odvisno od uporabljene pisave).
Velike in male
črke
Naslovov nikoli v celoti ne zapisujemo z velikimi črkami.
Veliko in malo začetnico uporabljamo v skladu s pravili tega slogovnega priročnika (glej oddelek 10.4).
Opombe pod črto
(sprotne opombe)
Uporabljamo izključno funkcijo sklici/vstavi sprotno opombo (References/Insert footnote).
Pri rokopisu, namenjenem tiskani objavi, je načeloma nekoristno oziroma celo moteče ročno urejanje napotil na opombe pod črto (npr. dodajanje oklepaja nadpisani številki opombe). Za tiskarja je pomembno le, da je bila uporabljena funkcija sprotna opomba; to mu omogoča, da uskladi zapis opomb pod črto s pravili tega slogovnega priročnika.
Jasno označimo sprotne opombe z arabskimi številkami (drugi znaki, kot so zvezdice ali črke, se uporabljajo le v posebnih primerih).
Izogibamo se opombam, kot sta „Idem“ ali „Ibidem“, saj se postavitev strani natisnjenega dokumenta razlikuje od postavitve strani rokopisa.
Napotila na opombe pod črto (vključno z oklepaji) so vedno v navadni pisavi (tudi v besedilih ali naslovih, ki so pisani ležeče ali krepko).
Pomišljaj
Za označevanje točk pri naštevanju uporabljamo dolgi pomišljaj (Alt 0151) (to pravilo velja za vse jezike) (glej tudi oddelek 10.1.7).
Naslovi
Naslovov ne urejamo ročno, temveč uporabljamo sezname slogov.
Če ni posebnih seznamov slogov za dokumente, uporabimo Wordove sloge (Heading 1, Heading 2, Normal itd.).
Naslovov nikoli v celoti ne zapisujemo z velikimi črkami.
Opomba:
Pri uporabi Wordovih slogov se lahko na koncu obdelave besedila samodejno ustvari kazalo. Med pretvorbo v obliko PDF za objavo na spletu ti naslovi samodejno ustvarijo hiperpovezave (zaznamke), ki so nujni za enostavno uporabo dolgih dokumentov PDF na spletu.

Druga priporočila

Če je rokopis predložen v več delih, mora avtorska služba pri dostavi prvega dela priskrbeti kazalo (vsaj okvirno), da imajo korektorji pregled nad celoto.

Avtorska služba mora natančno pregledati rokopis, preden se ta pošlje Uradu za publikacije. Popravki so dopuščeni le izjemoma ter morajo biti jasni, čitljivi in natančni. Veliki popravki v fazi prvega poskusnega odtisa zahtevajo ponovno pripravo dokumenta in vplivajo na postavitev strani (včasih povzročijo povsem drugačno postavitev strani in s tem povezane druge spremembe) ter pogosto zahtevajo dodatne odtise in dodatne korekture, kar pomeni zakasnitev proizvodnje in povečanje stroškov.

Priporočljivo se je izogibati sestavljenim dokumentom, ki združujejo besedila, ustvarjena z različno programsko opremo.

Zadnja sprememba: 15. 2. 2022
Na vrh strani
Prejšnja stranNaslednja stran