ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran

4.1.3 Korektorsko delo na Uradu

Naloga korektorjev je jezikovni in tehnični pregled besedila za objavo (spoštovanje jezikovnih pravil in dogovorov ter tipografskih pravil). Vendar korektorji niso revizorji, zato ne smejo posegati v vsebino besedila, za katero je odgovoren avtor.

Priprava rokopisa

Rokopis se predloži korektorjem za „pripravo“ (tipografska priprava in korektura besedila). To je predhodna faza proizvodnega postopka, namenjena odpravi pravopisnih in slovničnih napak, nejasnosti in neskladnosti, da bi bilo sporočilo popolnoma razumljivo. Zagotoviti je treba tudi, da posamezni deli rokopisa sestavljajo homogeno celoto. O dvomih in vprašanjih se je treba posvetovati z avtorsko službo.

Korektorji so pristojni tudi za uskladitev besedila z medinstitucionalnimi pravili in dogovori iz tega slogovnega priročnika.

Opomba:
Na zahtevo avtorske službe ali s predhodnim dovoljenjem te službe je mogoč podrobnejši poseg v besedilo (uredniška revizija besedila).

Oštevilčenje strani rokopisa, ki ga je izvedla avtorska služba, se preveri in po potrebi dopolni. Takoj je treba opozoriti na vsak manjkajoč sestavni del rokopisa. Preveriti je treba tudi ujemanje napotil na opombe v besedilu z opombami pod črto.

Za ujemanje med jezikovnimi različicami rokopisa je pristojna avtorska služba. Vendar lahko ujemanje po potrebi preveri Urad za publikacije, če mu avtorska služba zagotovi dovolj časa.

Glavni namen priprave rokopisa je olajšati stavljenje in preprečiti nastanek dodatnih stroškov v poznejši fazi postopka. Kakovost rokopisa, predloženega tiskarni, je torej bistvenega pomena za nadaljnji proizvodni postopek. Avtorji lahko omejijo stroške proizvodnje, hkrati pa proizvodnjo pospešijo (dovoljenje za tisk se lahko izda že za prvi poskusni odtis), če spoštujejo navodila v zvezi s pripravo in obliko rokopisov (glej oddelek 4.2) ter zagotovijo najvišjo kakovost besedila.

Pomanjkljiv rokopis se lahko vrne avtorju.

Dobro pripravljen rokopis zagotavlja hitro in kakovostno proizvodnjo.

Poskusni odtisi in avtorski popravki

Korektorji pregledajo poskusne odtise in preverijo, ali se besedilo ujema s predloženim rokopisom in veljavnimi pravili za vsak jezik. Prvi poskusni odtis se hkrati pošlje avtorski službi v odobritev in za vnos morebitnih avtorskih popravkov.

Avtorski popravki na poskusnih odtisih morajo biti omejeni na bistveno. Avtorska služba mora avtorske popravke vnesti jasno in čitljivo, da korektorju ni treba pregledati besedila vrstico za vrstico (popravki naj bodo v rdečem, dobro vidni, lahko so obkroženi ali označeni na robu, označevanje avtorskih popravkov na posebnem listu ni zaželeno).

Tiskar šteje za avtorski popravek vsak popravek na poskusnem odtisu, ki spreminja besedilo prvotnega rokopisa (izboljšave, popravki, usklajevanja, posodobitve, pojasnitve zaradi nekoherentnega ali slabo pripravljenega rokopisa itd.). Ti popravki se zaračunajo posebej. V tej fazi ni več dovoljeno popravljati zgradbe stavka, posodabljati številčnih podatkov, prejetih v zadnjem trenutku, in podatkov, ki so novejši od referenčnega obdobja publikacije. Prav tako ni dovoljeno dodajati ločil v želji po iluzorni popolnosti.

Dodajanja in črtanja, od preproste vejice do celega odstavka, so avtorski popravki, ki se jim je treba čim bolj izogibati zaradi zamud in stroškov, ki jih lahko povzročijo. Takšni stroški so zlasti pri fotostavljenju lahko zelo veliki in nesorazmerni glede na zahtevane popravke. Najmanjša sprememba lahko zahteva ponovno stavljenje odstavkov, novo postavitev strani na več straneh ali v celotni publikaciji, kar lahko vpliva na oštevilčenje strani, kazalo in napotila v besedilu ali stvarnem kazalu (če se oceni, da so spremembe nujno potrebne, mora avtorska služba poskrbeti za njihovo doslednost).

Za stavljenje sta praviloma potrebna dva poskusna odtisa. Pri prvem poskusnem odtisu korektor v celoti prebere besedilo in ga primerja z rokopisom ter preveri, ali so na njem vsi elementi besedila in ali so bila upoštevana vsa tipografska navodila. Z drugim poskusnim odtisom nato preveri popravke s prvega. Pri preverjanju drugega poskusnega odtisa se avtorski popravki načeloma ne sprejemajo več.

Pri periodičnih ali nujnih publikacijah morajo avtorske službe zaradi rokov spoštovati datum zaključka redakcije. S tem se zagotovi dostava v rokih ter preprečijo avtorski popravki v zadnjem trenutku in dodatni stroški.

Upoštevati je treba, da Urad za publikacije ne sme sprejeti vnašanja avtorskih popravkov brez uradnega soglasja služb za odobritve.

Zadnja sprememba: 12. 5. 2022
Na vrh strani
Prejšnja stranNaslednja stran