ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran

3.5 Naštevanje

3.5.1 Naštevanje – oblika

1. Kadar je pred različnimi elementi naštevanja uvodno besedilo, se to zaključi z dvopičjem, četudi uvaja drugo uvodno besedilo:

Uredba (ES) št. 1623/2000 se spremeni:
1.
člen 92 se spremeni:
(a)
odstavek 2 se spremeni:
(i)
točka (c) se nadomesti z naslednjim:
„(c)
kraj podjetja […]“;

[…]

2. Elementi naštevanja se oštevilčijo z malimi tiskanimi črkami v oklepajih za prvo raven, z malimi rimskimi številkami v oklepajih za drugo raven in z arabskimi številkami v oklepajih za tretjo raven. Za četrto raven se uporabijo alinee.

„Ta direktiva se uporablja za:
(a)
[…]
(i)
[…]
(1)
[…]
[…]“

Izjemoma se v členu o opredelitvi pojmov in določbah o spremembah (glej oddelek 3.3) točke oštevilčijo z arabskimi številkami v oklepajih za prvo raven, z malimi tiskanimi črkami v oklepajih za drugo raven in z malimi rimskimi številkami v oklepajih za tretjo raven.

3. Kadar so pred elementi naštevanja številke ali črke, so ločeni s podpičjem. Kadar so pred njimi alinejni pomišljaji, pa z vejico:

Ta direktiva se uporablja za:
(a)
[…];
(b)
[…]:
(i)
[…];
(ii)
[…];
(iii)
[…]:
(1)
[…];
(2)
[…]:
[…],
[…],
[…];
(3)
[…]

4. V tabelah ali seznamih ni nujno, da se pri naštevanju uporabljajo ločila.

3.5.2 Naštevanje aktov

Pri naštevanju aktov iste vrste ne ponavljamo imena institucije, ki je akt sprejela, če je identična.

(1)
Direktivi Komisije 2003/90/ES (3) in 2003/91/ES (4) sta bili sprejeti za zagotovitev, da sorte iz nacionalnih katalogov držav članic izpolnjujejo smernice, ki jih je določil Urad Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO) […]

[…]

(3)
Direktiva Komisije 2003/90/ES z dne 6. oktobra 2003 o določitvi podrobnih pravil za člen 7 Direktive Sveta 2002/53/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preskušanju, in minimalnih pogojev za preskušanje nekaterih sort kmetijskih rastlin (UL L 254, 8.10.2003, str. 7).
(4)
Direktiva Komisije 2003/91/ES z dne 6. oktobra 2003 o določitvi izvedbenih ukrepov za člen 7 Direktive Sveta 2002/55/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preizkušanju, in minimalnih pogojev za preizkušanje določenih sort zelenjadnic (UL L 254, 8.10.2003, str. 11).
Sklep Komisije 2010/89/EU z dne 9. februarja 2010 o prehodnih ukrepih glede izpolnjevanja nekaterih strukturnih zahtev iz uredb (ES) št. 852/2004 in (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obrati za meso, ribiške proizvode in jajčne proizvode ter s hladilnicami v Romuniji

Kratica se ponovi z vsako zaporedno številko, saj je sestavni del številke akta.

[…] z ustreznimi določbami uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 852/2004, (ES) št. 853/2004 in (ES) št. 854/2004 […]

Zaželeno je, da se akti navajajo po kronološkem vrstnem redu.

Zadnja sprememba: 17. 5. 2022
Na vrh strani
Prejšnja stranNaslednja stran