ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran

3.5 Naštevanje

3.5.1 Postavljanje ločil pri naštevanju

1. Kadar je pred različnimi elementi naštevanja uvodno besedilo, se to zaključi z dvopičjem, četudi uvaja drugo uvodno besedilo:

Uredba (ES) št. 1623/2000 se spremeni:
1.
člen 92 se spremeni:
(a)
odstavek 2 se spremeni:
(i)
točka (c) se nadomesti z naslednjim:
„(c)
kraj podjetja […]“;

[…]

2. Kadar so pred elementi naštevanja številke ali črke, so ločeni s podpičjem:

V dvanajsti alinei člena 9(2)(e) Direktive 77/388/EGS niso zajete zlasti:
1.
storitve radijskega in televizijskega oddajanja v smislu enajste alinee člena 9(2)(e) Direktive 77/388/EGS;
2.
telekomunikacijske storitve […];
3.
dobava naslednjega blaga in opravljanje naslednjih storitev:
(a)
blago, ko se naročilo in obdelava opravita elektronsko;
(b)
CD-ROM-i, diskete […];

[…]

3. Kadar so pred elementi naštevanja pomišljaji, so ločeni z vejico:

Znižanje za 1 % za delovni dan, določeno v členu 21(1) in (2) Uredbe (ES) št. 796/2004, se ne uporablja za enotne zahtevke ali zadevne spremembe, če so predloženi do:
6. junija 2005 pristojnim organom Francoske Gvajane,
19. junija 2005 pristojnim organom Martinika,

[…]

4. V tabelah, seznamih ali prilogah ni nujno, da se pri naštevanju uporabljajo ločila.

3.5.2 Naštevanje aktov

Pri naštevanju aktov iste vrste ne ponavljamo imena institucije, ki je akt sprejela, če je identična.

(1)
Direktivi Komisije 2003/90/ES (3) in 2003/91/ES (4) sta bili sprejeti za zagotovitev, da sorte iz nacionalnih katalogov držav članic izpolnjujejo smernice, ki jih je določil Urad skupnosti za rastlinske sorte (CPVO) […]

[…]

(3)
Direktiva Komisije 2003/90/ES z dne 6. oktobra 2003 o določitvi podrobnih pravil za člen 7 Direktive Sveta 2002/53/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preskušanju, in minimalnih pogojev za preskušanje nekaterih sort kmetijskih rastlin (UL L 254, 8.10.2003, str. 7).
(4)
Direktiva Komisije 2003/91/ES z dne 6. oktobra 2003 o določitvi izvedbenih ukrepov za člen 7 Direktive Sveta 2002/55/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preizkušanju, in minimalnih pogojev za preizkušanje določenih sort zelenjadnic (UL L 254, 8.10.2003, str. 11).
Sklep Komisije 2010/89/EU z dne 9. februarja 2010 o prehodnih ukrepih glede izpolnjevanja nekaterih strukturnih zahtev iz uredb (ES) št. 852/2004 in (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obrati za meso, ribiške proizvode in jajčne proizvode ter s hladilnicami v Romuniji

Kratica se ponovi z vsako zaporedno številko, saj je sestavni del številke akta.

[…] z ustreznimi določbami uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 852/2004, (ES) št. 853/2004 in (ES) št. 854/2004 […]

Zaželeno je, da se akti navajajo po kronološkem vrstnem redu.

Zadnja sprememba: 27. 8. 2015
Na vrh strani
Prejšnja stranNaslednja stran