ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran

3.4 Vrstni red navajanja

3.4.1 Vrstni red Pogodb

Od 1. decembra 2009 (datum začetka veljave Lizbonske pogodbe) je vrstni red navajanja Pogodb, zlasti v sklicevanjih, naslednji:

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji,
ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo.
Opomba:

Do 30. novembra 2009 je bil vrstni red navajanja Pogodb naslednji:

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo,
(Pogodba ESPJ je prenehala veljati 23. julija 2002)
ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,
ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji,
(ta pogodba je pogosto navedena kot zadnja, vendar je lahko navedena tudi kot prva)

Vrstni red navajanja „Skupnosti“ se je skozi čas spreminjal:

1.

Do konca leta 1997 se je vrstni red navajanja Skupnosti v naslovih aktov spreminjal vsako leto, v skladu z naslednjo shemo:

E(G)S, Euratom, ESPJ:
1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995,
Euratom, ESPJ, E(G)S:
1969, 1972, 1975, 1978, 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996,
ESPJ, E(G)S, Euratom:
1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997.
2.
Od leta 1998 do 23. julija 2002 je bil vrstni red stalen:
ES, ESPJ, Euratom
3.
Med 24. julijem 2002 (po izteku Pogodbe ESPJ) in 30. novembrom 2009 je bil vrstni red navajanja Skupnosti naslednji:
ES, Euratom
4.
Od 1. decembra 2009:
EU, Euratom

Izraza „Evropska gospodarska skupnost“ in „Evropska skupnost“ sta se uporabljala na način:

Evropska gospodarska skupnost ali EGS: za akte, sprejete pred 1. novembrom 1993,
Evropska skupnost ali ES: za akte, sprejete od 1. novembra 1993 dalje.
Napotila na Pogodbe

Pogodbe se morajo ob prvi omembi navesti s polnim naslovom.

Ob naslednjih navedbah:

če se v istem besedilu omenja samo ena pogodba, se uporablja beseda „Pogodba“,
če se v istem besedilu omenja več pogodb, se, kolikor je mogoče, uporablja polni naslov. Sicer se Pogodbe lahko navedejo s skrajšanim naslovom:
„Pogodba EU“ ali „PEU“ za Pogodbo o Evropski uniji,
„Pogodba DEU“ ali „PDEU“ za Pogodbo o delovanju Evropske unije,
„Pogodba ES“ ali „PES“ za Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti,
„Pogodba Euratom“ za Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,
„Pogodba ESPJ“ za Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo.
Opomba:
Leta 1999 (Amsterdamska pogodba) in leta 2009 (Lizbonska pogodba) so se določbe Pogodb preštevilčile. Sodišče Evropske unije in Računsko sodišče pri napotilih na člene upoštevata posebno prakso, glede na to, ali se želita sklicevati na prejšnjo ali kasnejšo različico teh zaporednih preštevilčenj.

3.4.2 Vrstni red objave

Vrstni red, po katerem so avtorji razvrščeni v oddelkih in sklopih Uradnega lista (seriji L in C), je naslednji:

predstavniki vlad držav članic (ki so se sestali v okviru Sveta ali ne),
Svet in predstavniki vlad držav članic,
Evropski parlament,
Evropski svet,
Evropski parlament in Svet,
Svet,
Evropska komisija,
Sodišče Evropske unije,
Evropska centralna banka,
Računsko sodišče,
visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,
Evropski ekonomsko-socialni odbor,
Evropski odbor regij,
Evropska investicijska banka,
Evropski varuh človekovih pravic,
Evropski nadzornik za varstvo podatkov,
uradi in agencije,
organi, ustanovljeni z mednarodnimi sporazumi.

V oddelku L III in sklopu „Informacije v zvezi z Evropskim gospodarskim prostorom“ v oddelku C IV je vrstni red objave naslednji:

Skupni odbor EGP,
Nadzorni organ Efte,
Stalni odbor držav Efte,
Posvetovalni odbor EGP,
Sodišče Efte.

Za protokolarni vrstni red in različna imena institucij, organov, uradov in agencij glej oddelek 9.5.

3.4.3 Države

Za imena, kratice in vrstni red držav glej oddelek 7.1 ter prilogi A5 in A6.

Opomba:
V napotilih na mednarodne sporazume je za državo, katere ime je bilo spremenjeno, obvezno treba uporabiti ime, ki je bilo v veljavi v času podpisa navedenega akta; to ime se nikakor ne sme nadomestiti z novim imenom.

3.4.4 Jeziki in večjezična besedila

Za imena, kratice ter vrstni red jezikov in jezikovnih različic glej oddelek 7.2.

3.4.5 Valute

Za imena, kratice in vrstni red valut glej oddelek 7.3 in Prilogo A7.

Za pravila glede zapisa denarnih enot glej zlasti oddelek 7.3.3.

Opomba:

Poenoteni zapis skupne valute euro z besedo je v pravnih besedilih v slovenskem jeziku „euro“. Ta način zapisovanja se upošteva tudi pri uporabi pridevnika, npr. „eurski račun“. Poleg tega se v pravnih besedilih uporabljajo zloženke: „euroobmočje“, „Eurosistem“, „Euroskupina“ itd.

Zadnja sprememba: 17. 5. 2022
Na vrh strani
Prejšnja stranNaslednja stran