ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran

3.3 Določbe o spremembah

3.3.1 Spremembe v besedilu

1. Kadar se nadomesti celoten člen, se novo besedilo začne z oznako člena (pred katero je začetni narekovaj), poravnava je levostranska:

Člen 3 Odločbe 2001/689/ES se nadomesti z naslednjim:

„Člen 3

Okoljska merila za skupino proizvodov ‚pomivalni stroji‘ ter s tem povezane zahteve za ocenjevanje in preverjanje veljajo do 28. februarja 2009.“.

2. Kadar se sprememba nanaša na oštevilčen nižji razdelek člena (odstavek, točka, alinea itd.), se novo besedilo začne s številko odstavka, številko ali črko točke, pomišljajem alinee itd.:

Uredba (ES) št. 409/2009 se spremeni:

(1)
v členu 3 se točka (g) nadomesti z naslednjim:
(g)
‚vrsta obdelave‘ pomeni način, kako je bila riba konzervirana (sveža, sveža soljena ali zamrznjena).“;
(2)

v členu 4 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

1. Pretvorbeni faktorji Skupnosti, določeni v prilogah II, III in IV, se uporabljajo za preračunavanje teže predelanih rib v težo živih rib.“;

Kadar se nadomesti samo prvi pododstavek oštevilčenega odstavka, se številka odstavka ne navede v novem besedilu:

(3)

v členu 28(1) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Kakršnemu koli predlogu ali pobudi, ki ga Komisija, visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (v nadaljnjem besedilu: visoki predstavnik) ali država članica predloži zakonodajnemu organu in lahko vpliva na proračun, vključno s spremembami števila delovnih mest, je treba priložiti finančni izkaz in oceno iz člena 27(4).“;

3. Kadar se nadomesti neoštevilčen nižji razdelek člena, se uporabi naslednja formulacija:

(1)

v členu 19 se prvi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Člani znanstvenih odborov, znanstveni svetovalci iz Skupine in zunanji strokovnjaki so upravičeni do nadomestila za fizično udeležbo ali udeležbo na daljavo po elektronskih sredstvih na sestankih odborov, tematskih delavnicah, v delovnih skupinah in na drugih sestankih in dogodkih, ki jih organizira Komisija, in za poročanje o posebnem vprašanju, kakor je določeno v Prilogi III.“;

(7)

v členu 15(2) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Proizvajalci pred 1. junijem po koncu zadevnega tržnega leta plačajo znesek v višini 500 EUR na tono za količine sladkorja iz točke (c) prvega pododstavka, za katere ne morejo predložiti dokaza, sprejemljivega za državo članico, da so bile prečiščene zaradi upravičenih in izjemnih tehničnih razlogov.“.

4. Kadar se nadomesti samo del razdelka, se v novem besedilu ne ponovi nobena morebitna oznaka, tudi če gre za spremembo prvega stavka oštevilčenega odstavka:

(c) v odstavku 4 se prvi stavek nadomesti z naslednjim:

„V primeru, da se na ribiškem plovilu Skupnosti ugotovi resna kršitev, kot je opredeljena v oddelku I(1) Priloge VI k Uredbi (ES) št. 302/2009, mora država članica zastave zagotoviti, da po inšpekcijskem pregledu ribiško plovilo, ki pluje pod njeno zastavo, preneha z vsemi ribolovnimi dejavnostmi.“.

Kadar se nadomesti del stavka (izraz, datum, znesek itd.), se morebitna oznaka razdelka ne ponovi, nadomestitev pa je ubesedena v enem samem stavku:

V členu 7 Odločbe 2005/692/ES se datum „31. december 2010“ nadomesti s „30. junij 2012“.
Opomba:
Da bi bilo besedilo jasno in da bi se izognili težavam pri prevajanju, se priporoča nadomeščanje celotnega člena, odstavka, točke ali alinee, ne pa vstavljanje ali črtanje posameznih stavkov ali izrazov. Enostavna sprememba datuma ali številke ni problematična.

5. Uvodno besedilo se razlikuje po tem, ali je sprememba ena ali jih je več:

(a)
če je sprememb več, se uvodno besedilo glasi:
Uredba (EU) 2017/745 se spremeni:
(1)
v členu 1(2) se drugi pododstavek spremeni:
(a)
[…];
(b)
[…];
(2)
člen 17 se spremeni:
(a)
odstavek 5 se spremeni:
(i)
[…];
(ii)
[…];
(b)
če je sprememba samo ena, pa se glasi:

Člen 3 Odločbe 2007/884/ES se nadomesti z naslednjim:

[…]

(in ne:

Odločba 2007/884/ES se spremeni:

Člen 3 se nadomesti z naslednjim:)

6. Pri spremembi priloge uporabimo uvodno besedilo:

Priloga […] se spremeni:

Če so spremembe navedene v prilogi, uporabimo besedilo:

Priloga III k Uredbi (ES) št. 2074/2005 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Če se nadomesti celotna priloga, uporabimo besedilo:

Priloga k Uredbi (EU) št. 7/2010 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Priloga se glasi:

PRILOGA
PRILOGA

[…]“

Za več informacij o tipografiji določb o spremembi glej Visual guide: Official Journal typographical rulesPDF.

Zadnja sprememba: 17. 5. 2022
Na vrh strani
Prejšnja stranNaslednja stran