ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran

3.2 Napotila na akt

3.2.1 Oblike naslova

Naslov akta je lahko v dveh oblikah: polni naslov ali kratki naslov.

Ko se prvič sklicujemo na neki akt v besedilu drugega akta, uporabimo njegov polni naslov, v opombi pod črto pa vedno navedemo napotilo na Uradni list, v katerem je bil akt objavljen. V sklicevanjih se polni naslov navede v besedilu, v uvodnih izjavah, členih in prilogah pa v opombi pod črto.

Ob nadaljnjih napotilih na že navedeni akt se uporabi kratki naslov, brez omembe avtorja in brez napotila na objavo.

Polni naslov

Sestavni deli polnega naslova akta so:

navedba vrste akta (uredba, direktiva itd.),
ime avtorja akta,
številka (tj. kratica („EU“, „Euratom“, „EU, Euratom“, „SZVP“), letnica in zaporedna številka akta),
datum sprejetja (datum podpisa za akte, ki jih skupaj sprejmeta Evropski parlament in Svet),
opredelitev vsebine,
v aktih z dvojnim številčenjem številka, ki jo dodeli avtor (glej oddelek 1.2.2, „Dvojno številčenje“).

Vrstni red sestavnih delov se razlikuje glede na jezik. V slovenskem jeziku deli polnega naslova niso ločeni z vejicami.

Polni naslov je vedno naveden z napotilom na Uradni list, v katerem je bil akt objavljen. V sklicevanjih je polni naslov naveden v besedilu, napotilo na objavo pa v opombi pod črto:

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2015/476 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2015 o ukrepih, ki jih Unija lahko uvede na podlagi poročila, ki ga sprejme Organ STO za reševanje sporov v zvezi s protidampinškimi in protisubvencijskimi zadevami (1) […]

(1)
UL L 83, 27.3.2015, str. 6.

Ob prvi navedbi akta v uvodni izjavi, členu ali prilogi se polni naslov skupaj z napotilom na objavo navede v opombi pod črto:

(14)
Šteje se, da posli financiranja z vrednostnimi papirji, kakor so opredeljeni v Uredbi (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta (2), ne prispevajo k postopku oblikovanja cen […]
(2)
Uredba (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe ter spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 337, 23.12.2015, str. 1).
Opomba:
Navedba polnega naslova vsebuje vse elemente, ki so del naslova, na primer „in o spremembi […]“ ali „ter o razveljavitvi […]“, ne pa tudi elementov, ki so dodani pod naslovom, na primer „kodificirano besedilo“ ali „prenovitev“.

Kratki naslov

Kratki naslov se uporablja v uvodnih izjavah, členih in prilogah. Njegovi sestavni deli so:

navedba vrste akta,
ime avtorja akta (ko je akt naveden prvič),
številka (tj. kratica („EU“, „Euratom“, „EU, Euratom“, „SZVP“), letnica in zaporedna številka akta),
v aktih z dvojnim številčenjem številka, ki jo dodeli avtor (glej oddelek 1.2.2, „Dvojno številčenje“).
(45)
Čistopasemske plemenske živali, vpisane v rodovniške knjige, bi bilo treba določiti v skladu z Uredbo (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta (2).

[…]

(2)
Uredba (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih živalskih boleznih in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (UL L 84, 31.3.2016, str. 1).

Kratki naslov brez omembe avtorja in brez napotila na objavo se uporablja za nadaljnja napotila na akt, ki je bil že naveden:

(46)
V primeru čistopasemskih plemenskih enoprstih kopitarjev Uredba (EU) 2016/429 določa […]
Opomba:
Ko navajamo določeni delegirani ali izvedbeni akt bodisi z njegovim polnim bodisi kratkim naslovom, navedba vrste akta vedno vsebuje izraz „delegirani“ ali „izvedbeni“.
Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Nasprotno pa navedba vrste akta ne vsebuje izraza „delegirani“ ali „izvedbeni“, ko se na delegirani ali izvedbeni akt sklicujemo v besedilu tega akta, na primer: „je sprejela naslednjo uredbo“, „v Prilogi k tej uredbi“, „Ta direktiva je naslovljena na države članice“, „člen 2 tega sklepa“ itd.

Zadnja sprememba: 11. 10. 2016
Na vrh strani
Prejšnja stranNaslednja stran