ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran

2.3 Členi (normativni del)

Splošno

Normativni del, ki pomeni zavezujoči del akta, je razdeljen na člene. Če je normativni del preprost in ni deljiv na člene, je naveden kot „Edini člen“.

Opomba:
Če akt vsebuje več kot en člen, so členi zaporedno številčeni (člen 1, člen 2, člen 3 itd.). Številčenje mora biti kontinuirano od začetka do konca normativnega dela.
Vsak člen je označen z arabsko številko (edina izjema je prvi člen v francoščini, vrstilno označen kot „Article premier“ in navajan kot „article 1er“).

Členi so lahko razvrščeni v dele, naslove, poglavja in oddelke (glej zbirno tabelo v oddelku 2.7).

Če je člen sestavljen iz več stavkov, ti lahko tvorijo enega ali več odstavkov, ki so lahko oštevilčeni z arabskimi številkami ali neoštevilčeni (v francoščini so oštevilčeni odstavki opredeljeni kot „paragraphes“, neoštevilčeni pa kot „alinéas“). Oštevilčeni odstavki so lahko razdeljeni v neoštevilčene pododstavke (v francoščini prav tako „alinéas“). Odstavki (oštevilčeni ali neoštevilčeni) in pododstavki so lahko še podrobneje razdeljeni (točke, alinee) (za terminologijo različnih delov člena glej shemo v oddelku 2, oddelek 2.7 in primer „Sestava akta“ v zbirnih tabelah).

Zadnji člen (direktive in sklepi)

V direktivah in, kadar je primerno, v sklepih zadnji člen normativnega dela določa naslovnike.

Direktive

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

ali

Ta direktiva je naslovljena na države članice v skladu s Pogodbama.
(V primeru, ko direktiva ni naslovljena na vse države članice: države članice, ki niso uvedle eura, niso vzpostavile okrepljenega sodelovanja itd.)

ali

Ta direktiva je naslovljena na [na primer: države članice, ki imajo celinske plovne poti iz člena 1(1)].

ali

Ta direktiva je naslovljena na [polno(-a) (uradno(-a)) ime(-na) države članice (držav članic)].

Sklepi
Sklepi, naslovljeni na vse države članice:
Ta sklep je naslovljen na države članice.

Sklepi, naslovljeni na določene države članice:

Ta sklep je naslovljen na države članice v skladu s Pogodbama.

ali

Ta sklep je naslovljen na [polno(-a) (uradno(-a)) ime(-na) države članice (držav članic)].

Sklepi, naslovljeni na določene subjekte:
Ta sklep je naslovljen na [polno ime in naslov subjekta].
Opomba:
Polna imena držav članic (glej oddelek 7.1.1) se navedejo po protokolarnem vrstnem redu:
Ta sklep je naslovljen na Zvezno republiko Nemčijo, Italijansko republiko in Romunijo.
Naslovnike določa tudi zadnji člen smernic Evropske centralne banke:
Ta smernica je naslovljena na vse centralne banke Eurosistema.
Zadnja sprememba: 17. 5. 2022
Na vrh strani
Prejšnja stranNaslednja stran