ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran

1.3.3 Vsebina

C I – Resolucije, priporočila in mnenja

Ta oddelek vsebuje:

resolucije (na primer: (nezakonodajne) resolucije Evropskega parlamenta, resolucije Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, resolucije Sveta, resolucije Evropskega ekonomsko-socialnega odbora, resolucije Evropskega odbora regij),
priporočila (na primer: priporočila Evropskega parlamenta Svetu, priporočila Sveta, priporočila Komisije, priporočila Evropske centralne banke),
mnenja, za katera ni obvezno, da se zahtevajo (na primer: mnenja Sveta, mnenja Komisije, mnenja Evropske centralne banke, mnenja Računskega sodišča, mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora, mnenja Evropskega odbora regij, mnenja Evropskega nadzornika za varstvo podatkov).

V vsakem od teh sklopov so dokumenti razvrščeni po vrstnem redu objave (glej oddelek 3.4.2).

C II – Sporočila

Ta oddelek vsebuje:

medinstitucionalne sporazume (vključno s sklepi o spremembah); institucije se za objavo teh sporazumov v seriji L ali seriji C odločijo glede na njihovo vsebino, področje uporabe in učinke,
skupne izjave,
sporočila institucij, organov, uradov in agencij Evropske unije (na primer: nekateri sklepi Evropskega parlamenta, sporočila Sveta, nekateri sklepi Komisije, sporočila Komisije, skupna kataloga sort poljščin in zelenjadnic, pojasnjevalne opombe h kombinirani nomenklaturi (KN), enotna uporaba kombinirane nomenklature, nenasprotovanja priglašenim koncentracijam, odobritve državnih pomoči, sklepi upravnih organov, začetki postopkov).

V vsakem od teh sklopov so dokumenti razvrščeni po vrstnem redu objave (glej oddelek 3.4.2).

C III – Pripravljalni akti

Ta oddelek vsebuje:

pobude držav članic,
pripravljalne akte institucij, organov, uradov in agencij Evropske unije (na primer: zakonodajne resolucije, stališča in resolucije Evropskega parlamenta, stališča Sveta, mnenja, za katera je obvezno, da se zahtevajo, in priporočila Evropske centralne banke, mnenja Računskega sodišča, za katera je obvezno, da se zahtevajo, mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in Evropskega odbora regij, za katera je obvezno, da se zahtevajo).

V vsakem od teh sklopov so dokumenti razvrščeni po vrstnem redu objave (glej oddelek 3.4.2).

C IV – Informacije

Ta oddelek vsebuje:

informacije institucij, organov, uradov in agencij Evropske unije (na primer: izjave predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, akti Sveta, sklepi Sveta, letna poročila Sveta, poročila o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju institucij in organov, zapisniki s sej Evropskega parlamenta, sklepi Evropskega parlamenta, sklepi Komisije, sporočila Komisije v zvezi z imenovanjem članov, menjalni tečaji eura, povzetki sklepov Evropske unije o dovoljenjih za promet, določitve sodnikov Sodišča Evropske unije, letna poročila Računskega sodišča, poročila Računskega sodišča, obrestna mera, ki jo uporablja Evropska centralna banka, sklepi Upravne komisije za koordinacijo sistemov socialne varnosti, akti uradov in agencij, poslovniki uradov in agencij),
informacije držav članic (na primer: podatki, ki jih predložijo države članice o dodeljeni državni pomoči, obveznosti javne službe, izvlečki iz odločb nacionalnih sodišč, bilance zalog proizvodov v EU, razni nacionalni postopki, seznami proizvodov),
informacije v zvezi z Evropskim gospodarskim prostorom (najprej informacije institucij (Skupni odbor EGP, Nadzorni organ Efte, Stalni odbor držav Efte itd.), nato informacije držav članic EGP ali Efte),
informacije tretjih držav.

V vsakem od teh sklopov so dokumenti razvrščeni po vrstnem redu objave (glej oddelek 3.4.2).

C V – Objave

Ta oddelek vsebuje:

upravne postopke (na primer: razpisi natečajev, objave o izboru osebja, objave prostih delovnih mest, razpisi za zbiranje predlogov, razpisi za prijavo interesa, obvestila o javnih razpisih, navodila za javne natečaje, rezervni seznami),
sodne postopke (sporočila o zadevah Sodišča Evropske unije, sporočila o zadevah Sodišča Efte),
postopke v zvezi z izvajanjem skupne trgovinske politike (na primer: obvestila o protidampinških postopkih, predlogi zaključka postopka pritožbe, obvestila o začetku protisubvencijskega postopka, obvestila v zvezi z veljavnimi izravnalnimi ukrepi),
postopke v zvezi z izvajanjem politike konkurence (na primer: državne pomoči, predhodne priglasitve koncentracij, obvestila vlad držav članic, potrdila o prejemu pritožbe),
druge akte (na primer: obvestila osebam, skupinam in subjektom s seznamov, objave vlog, objave povzetkov glavnih elementov specifikacij, informativna obvestila o javnih posvetovanjih, obvestila o javnih razpisih, obvestila o prošnjah držav članic).

V vsakem od teh sklopov so dokumenti razvrščeni po vrstnem redu objave (glej oddelek 3.4.2).

Opomba:
Neratificirana in prečiščena besedila Pogodb ter popravki Pogodb se objavijo v seriji C (ne da bi bili uvrščeni v kak oddelek).
Zadnja sprememba: 25. 9. 2019
Na vrh strani
Prejšnja stranNaslednja stran