ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran

1.2.2 Številčenje aktov

Številke dodeljuje Urad za publikacije.

Elementi številčenja

Številka akta je sestavljena iz treh delov, ki si sledijo v tem vrstnem redu:

kratica za domeno, postavljena v oklepaj („EU“ za Evropsko unijo, „Euratom“ za Evropsko skupnost za atomsko energijo, „EU, Euratom“ za Evropsko unijo in Evropsko skupnost za atomsko energijo, „SZVP“ za skupno zunanjo in varnostno politiko),
sklic na leto objave, ki vsebuje štiri števke,
zaporedna številka, določena na podlagi enotnega zaporedja, ne glede na vrsto in domeno akta, in sestavljena iz toliko števk, kolikor je potrebno.

(domena) LLLL/ŠT.

Številčenje aktov pred 1. januarjem 2015

Številčenje aktov se je razlikovalo glede na vrsto akta in se v takšni obliki še vedno uporablja pri sklicevanju na te akte.

Splošni načeli
(a)
Kadar je zaporedna številka pred letnico, se vstavi okrajšava „št.“:
Uredba Komisije (EU) št. 16/2010
Sklep št. 284/2010/EU Evropskega parlamenta in Sveta

Kadar je letnica pred zaporedno številko, se okrajšava „št.“ ne vstavi:

Sklep Komisije 2010/300/EU
(b)
Letnica je zapisana s štirimi števkami (z dvema pred 1. januarjem 1999):
Uredba Komisije (ES) št. 23/1999
Sklep Sveta 2010/294/EU
Uredba Sveta (ES) št. 2820/98
Opomba:

Kratice za domene so se z veljavo novih pogodb ter spremembami obstoječih spreminjale:

pred 1. novembrom 1993: uporabljane kratice so „EGS“, „ESPJ“, „Euratom“,
1. novembra 1993 (datum začetka veljave Maastrichtske pogodbe): „EGS“ postane „ES“. Dodajo se kratice „PNZ“ (za pravosodje in notranje zadeve), „SZVP“ (za skupno zunanjo in varnostno politiko) in „CMS“ (za konvencije, podpisane med državami članicami),
od 24. julija 2002 (po izteku Pogodbe ESPJ): kratica „ESPJ“ se ne uporablja več,
1. decembra 2009: z začetkom veljave Lizbonske pogodbe je uvedena kratica „EU“, kratica „ES“ se ne uporablja več. Od kratic, ki so bile uvedene z veljavo Pogodbe o Evropski uniji, je ohranjena „SZVP“, „PNZ“ in „CMS“ pa se ne uporabljata več.
Številčenje

Akti so oštevilčeni z zaporedno številko, določeno na podlagi enega od soobstoječih zaporedij, vrstni red elementov pa je odvisen od vrste akta.

Uredbe

Ti akti so oštevilčeni na način: kratica (v oklepaju), ki ji sledita zaporedna številka in letnica.

Uredba (EU) št. 641/2010 Evropskega parlamenta in Sveta

Številčenje uredb se je skozi čas razvijalo. Različne faze so:

od 1952 do 31. decembra 1962:
Uredba št. 17
od 1. januarja 1963 do 31. decembra 1967 (številki sta dodana napotilo na Pogodbo/Pogodbe in letnica):
Uredba št. 1009/67/EGS
od 1. januarja 1968 (mesto napotila na Pogodbo/Pogodbe je spremenjeno):
Uredba (EGS) št. 1470/68
Direktive

Ti akti so oštevilčeni na način: letnica, ki ji sledita zaporedna številka in kratica.

Direktiva Sveta 2010/24/EU

Od 1. januarja 1992 do 31. decembra 2014 je direktivam številke dodeljeval generalni sekretariat Sveta.

Nekatere starejše direktive imajo v naslovu vrstilni števnik.

Prva direktiva Sveta 73/239/EGS
Sklepi in odločbe

Sklepi in odločbe, objavljeni v oddelku L I, so oštevilčeni na način: zaporedna številka, ki ji sledita letnica in kratica.

Sklep št. 477/2010/EU Evropskega parlamenta in Sveta
Odločba št. 568/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta

Sklepi in odločbe, objavljeni v oddelku L I, ter uredbe se številčijo po skupnem zaporedju (na primer „Sklep št. 477/2010/EU Evropskega parlamenta in Sveta“, „Uredba Komisije (EU) št. 478/2010“, „Uredba Komisije (EU) št. 479/2010“).

Sklepi in odločbe, objavljeni v oddelku L II, so oštevilčeni na način: letnica, ki ji sledita zaporedna številka in kratica.

Sklep Sveta 2010/294/EU
Odločba Komisije 2008/48/ES
Proračuni

Akti dokončnega sprejetja splošnega proračuna in sprememb proračuna so oštevilčeni s številko, ki je navedena v kazalu vsebine in na naslovni strani (na primer „2010/117/EU, Euratom“), v napotilih pa se ne omenja.

Dvojno številčenje

Nekateri akti imajo lahko dve številki:

številko, ki jo dodeli Urad za publikacije (na primer „(EU) 2015/299“), in
številko, ki jo dodeli avtor (na primer „ECB/2015/5“, „ATALANTA/4/2015“).

Pri aktih in instrumentih Evropske centralne banke ter sklepih Političnega in varnostnega odbora je številka, ki jo dodeli avtor, v oklepaju na koncu naslova.

Sklep Evropske centralne banke (EU) 2015/299 […] (ECB/2015/5)
Sklep Političnega in varnostnega odbora (SZVP) 2015/711 […] (ATALANTA/4/2015)

Številka, ki jo dodeli Urad za publikacije, pri nekaterih aktih ne vsebuje domene in je postavljena za naslov v oglatem oklepaju. Ti akti so: sklepi različnih svetov in odborov, ustanovljenih z mednarodnimi sporazumi, akti v zvezi z Evropskim gospodarskim prostorom (EGP), akti v zvezi z Evropskim združenjem za prosto trgovino (Efta) in pravilniki Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UN/ECE).

Sklep št. 1/2015 Odbora veleposlanikov AKP-EU […] [2015/1909]
Sklep Skupnega odbora EGP št. 159/2014 […] [2015/94]
Odločba Nadzornega organa Efte št. 226/17/COL […] [2018/564]
Pravilnik št. 78 Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UN/ECE) […] [2015/145]
Številčenje s strani avtorja pred 1. januarjem 2015

Akti v zvezi z Evropskim gospodarskim prostorom (EGP), akti v zvezi z Evropskim združenjem za prosto trgovino (Efta) in pravilniki Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UN/ECE) so oštevilčeni samo s številko, ki jo dodeli avtor.

Neoštevilčeni akti in dokumenti

Nekateri akti in dokumenti niso oštevilčeni:

mednarodni sporazumi (glej oddelek 1.2.3(b) „L II – Nezakonodajni akti“), priloženi sklepu,
informacije o datumu začetka veljavnosti mednarodnih sporazumov (samo informacije, objavljene v seriji L),
popravki.
Zadnja sprememba: 30. 9. 2019
Na vrh strani
Prejšnja stranNaslednja stran