ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran

Preambula

Zgodovina

1952

Po začetku veljavnosti Pogodbe ESPJ je za objavo obvestil, odločb itd. ustanovljen Uradni list.
Uradni list prvič izide 30. decembra.
Od leta 1952 do 19. aprila 1958 se imenuje Uradni list Evropske skupnosti za premog in jeklo, uradni jeziki so francoski, italijanski, nemški in nizozemski.

1958

Po začetku veljavnosti dveh dodatnih pogodb, Pogodbe EGS in Pogodbe Euratom, se Uradni list prilagodi in njegov naslov se spremeni v Uradni list Evropskih skupnosti.
Novi Uradni list prvič izide 20. aprila.

1968

Januarja se Uradni list razdeli v seriji L (Zakonodaja) in C (Obvestila in objave).
Prva številka serije L izide 3. januarja.
Prva številka serije C izide 12. januarja.

1978

Za objavo razpisov za javna naročila je uvedena serija S (Dopolnilo k Uradnemu listu Evropskih skupnosti). Prva številka izide 7. januarja.
Razpisi in informacije Evropskega razvojnega sklada so bili prej objavljeni v seriji L (do konca leta 1974) in v seriji C (do konca leta 1977).

1981

Podatkovna zbirka CELEX (Communitatis Europaeae Lex) – samodejni medinstitucionalni večjezični dokumentacijski sistem za pravo Skupnosti – je dostopna javnosti.
Za distribucijo CELEX-a je pristojna Komisija, dostopen je na internetu in magnetnih trakovih.

1986

Serija S je dostopna v elektronski obliki (podatkovna baza TED – Tenders Electronic Daily).

1987

Seriji L in C sta dostopni na mikrofilmu.

1991

Januarja uvedena je serija C … A.

1992

V oktobru se upravljanje CELEX-a prenese s Komisije na Urad za uradne publikacije.

1997

Serija S je dostopna na CD-ROM-u.

1998

Seriji L in C sta dostopni na spletišču EUR-Lex.
Serija S se od 1. julija ne objavlja več na papirju, ampak le na CD-ROM-u in spletu (podatkovna zbirka TED).

1999

Od 31. avgusta je nova serija C … E objavljena v elektronski obliki (E = electronic).

2001

Seriji L in C sta dostopni na CD-ROM-u.

2002

Od 1. januarja je dostop do EUR-Lexa brezplačen.

2003

1. februarja se Uradni list preimenuje v Uradni list Evropske unije (Pogodba iz Nice).

2004

Od 1. maja dalje, po širitvi, se Uradni list objavlja v 20 jezikih. V skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 930/2004 velja odstopanje za malteško izdajo Uradnega lista: za obdobje treh let (od 1. maja 2004 do 30. aprila 2007) so institucije obvezane v malteščini objavljati le uredbe, ki jih skupaj sprejmeta Evropski parlament in Svet.
Barvni trak na hrbtu platnic Uradnega lista se ukine, od 1. maja so jezikovne različice identificirane z oznako ISO na prvi strani platnic.
Od 1. maja so v bazah CELEX in EUR-Lex naloženi dokumenti v vseh 20 jezikih.
Zadnja tiskana izdaja Registra veljavne zakonodaje Skupnosti izide julija. Od takrat dalje je register dosegljiv v bazi EUR-Lex.
Od 1. novembra so vpisi podatkovne baze CELEX vključeni v podatkovno bazo EUR-Lex, po 31. decembru CELEX ni več osvežen.

2007

Od 1. januarja, po priključitvi Bolgarije in Romunije ter odločitvi o objavi sekundarne zakonodaje v irskem jeziku, se Uradni list objavlja v 23 jezikih. Odstopanje, podobno tistemu glede malteškega jezika, velja za irsko izdajo: za obdobje petih let (od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2011) so institucije obvezane v irskem jeziku objavljati le uredbe, ki jih skupaj sprejmeta Evropski parlament in Svet (Uredba Sveta (ES) št. 920/2005).
1. januarja se začne uporabljati nova struktura za razvrstitev aktov, objavljenih v Uradnem listu.

2009

Ko 1. decembra začne veljati Lizbonska pogodba, je Uradnemu listu dodan začasen oddelek L IV, označen kot „Akti, sprejeti od 1. decembra 2009 na podlagi Pogodbe o Evropski uniji, Pogodbe o delovanju Evropske unije in Pogodbe Euratom“.

2010

Od 1. januarja se uporablja nova struktura razvrstitve aktov, objavljenih v Uradnem listu, ki upošteva spremembe, uvedene z Lizbonsko pogodbo.

2012

Odstopanje za irski jezik, uvedeno leta 2007, je z Uredbo Sveta (EU) št. 1257/2010 podaljšano za nadaljnje obdobje petih let (od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2016).

2013

Od 1. julija, po pristopu Hrvaške, se Uradni list objavlja v 24 jezikih.

2014

1. aprila je ukinjena serija C … E.

2016

1. januarja sta uvedeni seriji L … I in C … I.
ELI (evropski zakonodajni identifikator) je marca vpeljan na portalu EUR-Lex.

2017

Odstopanje za irski jezik je ponovno podaljšano z Uredbo Sveta (EU, Euratom) 2015/2264, toda obseg odstopanja je treba postopno zmanjšati, da bi ga odpravili 31. decembra 2021.

2022

Odstopanje za irski jezik se preneha uporabljati 1. januarja 2022.

Avtorske službe institucij, organov, uradov in agencij

Seznam različnih imen institucij, organov, uradov in agencij je v oddelku 9.5.

Evropski parlament (Bruselj, Luxembourg, Strasbourg)

Za pošiljanje besedil Uradu za publikacije za objavo v Uradnem listu so odgovorni različni direktorati.

Evropski svet (Bruselj)

Besedila pošlje generalni sekretariat Sveta Evropske unije.

Svet Evropske unije (Bruselj)

Besedila pošlje generalni sekretariat.

Evropska komisija (Bruselj, Luxembourg)

Generalni sekretariat je pristojen za pošiljanje besedil Komisije za objavo v Uradnem listu, ko gre za zavezujoče pravne akte (serija L), predloge, informacije in objave Komisije (serija C) ter objave razpisov in objave Evropskega razvojnega sklada (serija S).

Sodišče Evropske unije (Luxembourg)

Za pošiljanje besedil za objavo je pristojno sodno tajništvo Sodišča.

Evropska centralna banka (Frankfurt na Majni)

Besedila za objavo v Uradnem listu pošlje generalni direktorat Pravna služba ali generalni direktorat Sekretariat in jezikovne storitve.

Evropsko računsko sodišče (Luxembourg)

Za pošiljanje besedil je pristojen oddelek Komunikacija in poročila.

Visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (Bruselj)

Besedila pošlje generalni sekretariat Sveta Evropske unije.

Evropski ekonomsko-socialni odbor (Bruselj)

Besedila iz različnih enot se pošljejo prek glavne pisarne.

Evropski odbor regij (Bruselj)

Besedila iz različnih enot se pošljejo prek glavne pisarne.

Evropska investicijska banka (Luxembourg)

Besedila pošljejo različni avtorji.

Evropski varuh človekovih pravic (Strasbourg) in Evropski nadzornik za varstvo podatkov (Bruselj)

Besedila pošljejo različni avtorji.

Uradi in agencije

Za seznam uradov in agencij glej oddelke 9.5.3 do 9.5.6.

Za večjezični seznam institucij, organov, medinstitucionalnih organov, uradov in agencij glej Prilogo A9.

LegisWrite

LegisWrite je računalniško orodje za ustvarjanje, spreminjanje in izmenjavo uradnih dokumentov med institucijami, ne glede na to, ali so ali niso pravne narave. To orodje standardizira strukturo in obliko besedil.

Več informacij o orodju LegisWrite je na voljo na spletni strani GoPro (Priročnik za postopke), dostopni uslužbencem evropskih institucij in organov: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/REGISTRY/Legiswrite (EN) (*).

Priročniki in literatura

Glavni priročniki, ki se uporabljajo pri pripravi besedil za objavo v Uradnem listu, so:

(a)
za pravopisna in jezikovna vprašanja:
Slovenski pravopis, Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana, zadnja izdaja,
Slovar slovenskega knjižnega jezika, DZS, Ljubljana, zadnja izdaja;
(b)
za vprašanja v zvezi s pripravo zakonodaje:
Priročnik za oblikovanje aktov, ki se pripravljajo v okviru Sveta Evropske unije, izdaja 2015,
(c)
za kratice in okrajšave:
IATE (terminološka zbirka institucij, organov, uradov in agencij Evropske unije),
večjezična terminološka zbirka izrazov Evropske unije Evroterm (treba je biti pozoren na datum vnosa),
korpus prevodov zakonodaje Evropske unije Evrokorpus (treba je biti pozoren na datum vnosa),
tezaver Eurovoc;
(d)
za preverjanje naslovov, vsebine, zadnjih sprememb itd. aktov:
EUR-Lex (omogoča dostop do evropske zakonodaje; poleg Uradnega lista so med drugim na voljo tudi Pogodbe, sodna praksa in pripravljalni akti);
(e)
za korekturo poskusnih odtisov Uradnega lista (oblikovna pravila, tipografska navodila itd.):

Poleg tega so nekatere izdaje Uradnega lista stalni priročniki za področja, kot so kmetijstvo, ribištvo, trgovinski sporazumi, kombinirana nomenklatura, sporazumi s tretjimi državami itd.

(*)
Notranja povezava/delovni dokument, dostopen le uslužbencem evropskih institucij.
Zadnja sprememba: 17. 5. 2022
Na vrh strani
Prejšnja stranNaslednja stran
>