ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

Príloha B2 Rozličné (úradný vestník)

1. Ustálené formulácie

V názvoch

(Text s významom pre EHP)

(Iba anglické a nemecké znenie je autentické)

Vec COMP/M.4094 – Ineos/BP Dormagen (bez č.)

Záverečné odôvodnenie

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom riadiaceho výboru zriadeného článkom 18 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2037/2000,

[…]

Hlavička oznamov

V
(Oznamy)
ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

EURÓPSKA NADÁCIA
PRE ZLEPŠOVANIE ŽIVOTNÝCH
A PRACOVNÝCH PODMIENOK

Oznam o výberovom konaní na obsadenie miesta: pracovník oddelenia ľudských zdrojov

Referenčné číslo: EF/TA/07/01

(2007/C … A/01)

V poznámkach pod čiarou

Stanovisko Európskeho parlamentu z 12. januára 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).
Pozri stranu 26 tohto úradného vestníka.
Ú. v. EÚ L 314, 30.11.2005, s. 1, korigendum v Ú. v. EÚ L 317, 3.12.2005, s. 29.
Pozri poznámku pod čiarou č. 9.
Vec COMP/M.2345 – DEUTSCHE BP/ERDÖLCHEMIE, 26. apríl 2001. (Rozhodnutia Komisie súvisiace s Dohodou o EHP.)

Vzor poznámky pod čiarou pre dokumenty súvisiace s pristúpením Bulharska a Rumunska, ktoré museli vyjsť do konca roka 2006 a v januári 2007 vyšli znovu celé v opravenom znení:

Ú. v. EÚ L 400, 30.12.2006, s. 60. Rozhodnutie opravené na strane 21 tohto úradného vestníka.

Citovanie Vestníka EFSA:

Vestník EFSA (EFSA Journal) (2009) 7(11):1382.

Poznámka pod čiarou, ktorá sa vloží v prípade prijatia v prvom čítaní:

Pozícia Európskeho parlamentu z … (Ú. v. …) (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z […].

Poznámka pod čiarou, ktorá sa vloží v prípade prijatia v druhom čítaní:

Pozícia Európskeho parlamentu z … (Ú. v. …) (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a pozícia Rady v prvom čítaní z … (Ú. v. …) (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku). Pozícia Európskeho parlamentu z … (Ú. v. …) (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) [a rozhodnutie Rady z …].

Poznámka pod čiarou, ktorá sa vloží v prípade prijatia v treťom čítaní:

Pozícia Európskeho parlamentu z … (Ú. v. …) (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a pozícia Rady v prvom čítaní z … (Ú. v. …) (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku). Pozícia Európskeho parlamentu z … (Ú. v. …) (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku). Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z … (Ú. v. …) (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z […].

Rozsudky Súdneho dvora Európskej únie

Súdny dvor
Rozsudok Súdneho dvora z 9. októbra 2001, Holandsko/Európsky parlament a Rada, C-377/98, Zb. s. I-7079, body 70, 78 až 80.
EN: Case C-459/07 Elshani [2009] ECR I-0000, paragraph 25.
SK: Rozsudok z 2. apríla 2009, Elshani, C-459/07, zatiaľ neuverejnený v Zbierke, bod 25.

Po uverejnení v Zbierke:

EN: Case C-459/07 Elshani [2009] ECR I-2759, paragraph 25.
SK: Rozsudok z 2. apríla 2009, Elshani, C-459/07, Zb. s. I-2759, bod 25.
Všeobecný súd
EN: See, to that effect, Case T-136/05 Salvat père & fils and Others v Commission [2007] ECR II-4063, paragraph 70.
SK: Pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 20. septembra 2007, Salvat père & fils a i./Komisia, T-136/05, Zb. s.II-4063, bod 70.
Pozn.:
Od 1. decembra 2009, čiže od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy, sa názov Súdu prvého stupňa zmenil na Všeobecný súd. V rozsudkoch vyhlásených pred týmto dátumom sa používa názov Súd prvého stupňa a v rozsudkoch vyhlásených po tomto dátume sa používa názov Všeobecný súd.
Súd pre verejnú službu
Rozsudok Súdu pre verejnú službu z 20. januára 2009, Klein/Komisia, F-32/08, bod 44.
Pozn.:
Do 14. februára 2011 sa odkazy na rozsudky a uznesenia Súdu pre verejnú službu písali takto:
Uznesenie Súdu pre verejnú službu zo 14. decembra 2006, Dálnoky/Komisia, F-120/06 R, Zb. VS s. I-A-1-187, II-A-1-779.

V odpovediach na listy

V odpovediach na listy treba začať citáciu tromi bodkami za úvodnými úvodzovkami:

„… mám tú česť Vám potvrdiť…“

Ostatné

Časti tohto textu boli vypustené, aby sa zabezpečilo, že sa nezverejnia dôverné informácie. Tieto časti sa uvádzajú v hranatých zátvorkách a sú označené hviezdičkou.
Vrátane Kosova, tak ako ho definuje rezolúcia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1244 z 10. júna 1999.
Tento protokol je vypracovaný v dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom… (abecedné poradie jazykov v jazyku vydania).
Tento úradný vestník vychádza iba v anglickom, francúzskom, nemeckom, portugalskom a talianskom jazyku. (Jazyky sa vymenúvajú v abecednom poradí jazyka vydania.)

2. Rozpočet

nariadenie o rozpočtových pravidlách [nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev]

Plán pracovných miest agentúry je stanovený v časti C Zamestnanci všeobecného výkazu príjmov (zväzok 1).

3. Číslo

1.
Skratka č. sa píše len s malým písmenom (v záhlaví tabuliek treba Č. vypísať slovom: Číslo).
2.
V prípade príloh, dodatkov, protokolov, pravidiel, tabuliek, obrázkov, rámčekov, kolónok atď. označených základnými číslovkami sa nevkladá č. ani číslo (príloha III, dodatok 5, pravidlo 3, obrázok 2).

Výnimku tvorí iba poznámka pod čiarou: Pozri poznámku pod čiarou č. 4.
3.
Ak sú protokoly a smernice označené radovou číslovkou, v názve sa vypisuje slovom (s malým písmenom): siedma smernica, štvrtý protokol.

4. Štruktúra dokumentu

Očíslované odseky

1. ....................
........................
........................
odsek 1 prvý pododsek
........................
........................
........................
odsek 1 druhý pododsek

Neočíslované odseky

........................
........................
........................
prvý odsek

Príloha

1.
..................
..................
..................
bod 1 prvý odsek

5. Jednotné a ustálené preklady

Jednotný a ustálený preklad niektorých výrazov, slovných spojení a viet:

final v konečnom znení
recast prepracované znenie
repealed Directive with list of its successive amendments zrušená smernica so zoznamom neskorších zmien a doplnení
sound financial management riadne finančné hospodárenie
This text cancels and replaces the text published in the Official Journal C 166 of 12.7.2002, page 3. Týmto textom sa zrušuje a nahrádza text uverejnený v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev C 166 z 12. júla 2002, s. 3.
The Annex to Regulation (EEC) No 3077/78 is hereby replaced by the text in the Annex to this Regulation. Príloha k nariadeniu (EHS) č. 3077/78 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.
Al-Qaida al Káida
fish stock populácia rýb
mutatis mutandis primerane/mutatis mutandis

Preklady anglických príčastí, ktoré sa najčastejšie používajú v názvoch sekundárnych právnych predpisov:

adapting ktorým/ou sa upravuje 32007R0208
adopting ktorým/ou sa prijíma 32007D0001
amending ktorým/ou sa mení a dopĺňa 32007R0500
applying ktorým/ou sa uplatňuje 32006R1184
appointing ktorým/ou sa vymenúva 32007D0261
approving ktorým/ou sa schvaľuje 32007D0084
authorising ktorým/ou sa poveruje 32007D0149
  ktorým/ou sa povoľuje 32007D0139
concerning o 32007D0275
defining ktorým/ou sa vymedzuje 31999R2587
designating ktorým/ou sa určuje 32000D0111
determining ktorým/ou sa určuje 32007R0448
  ktorým/ou sa stanovuje 31969R1265
establishing ktorým/ou sa ustanovuje 32007R0509
  ktorým/ou sa určuje 32007R0499
  ktorým/ou sa zriaďuje 32004D0752
extending ktorým/ou sa predlžuje 32007E0121
  ktorým/ou sa rozširuje 32006R1650
fixing ktorým/ou sa stanovuje 32007R0485
  ktorým/ou sa určuje 32007R0475
granting ktorým/ou sa udeľuje 32007D0123
  ktorým/ou sa poskytuje 32004D0288
imposing ktorým/ou sa ukladá 32007R0452
  ktorým/ou sa zavádza 32005R1183
instituting ktorým/ou sa zavádza 32002R2372
introducing ktorým/ou sa zavádza 32006R1760
listing ktoré/á uvádza zoznam 32004D0596
laying down ktorým/ou sa ustanovuje 32007R0520
  ktorým/ou sa stanovuje 32007R0498
prohibiting ktorým/ou sa zakazuje 32006D0694
providing ktorým/ou sa poskytuje 32006D0880
providing for ktorým/ou sa ustanovuje 32007R0129
repealing ktorým/ou sa zrušuje 32007D0157
requiring ktorým/ou sa požaduje 32003D0127
  ktorým/ou sa vyzýva 32006D0498
setting out ktorým/ou sa stanovuje 32006R1828
suspending ktorým/ou sa pozastavuje 32007R0189
terminating ktorým/ou sa ukončuje 32007R0383

V prípade názvu s dvoma príčastiami pripájame druhé spojením „a ktorým sa…“, ak je však prvým z tejto dvojice anglické „concerning“, pokračujeme výrazom „a o…“.

6. Tabuľka zhody

Vzor tabuľky, v ktorej sa porovnáva štruktúra zrušeného a nového právneho predpisu:

Rozhodnutie 2004/197/SZBP Toto rozhodnutie
článok 38 ods. 7 článok 40 ods. 8
článok 38 ods. 8 článok 40 ods. 9
článok 39 článok 41
článok 40 článok 42
článok 42 článok 43
článok 44
článok 43 prvá veta článok 45
článok 43 druhá veta článok 46
príloha I prvý pododsek bod 2 príloha I prvý pododsek bod 1
príloha I prvý pododsek bod 3 príloha I prvý pododsek bod 2

7. Vzor tabuľky, ktorá tvorí prílohu k nariadeniam upravujúcim výlov rýb

Číslo 07
Členský štát Portugalsko
Populácia COD/1N2AB.
Druh Treska škvrnitá (Gadus morhua)
Zóna Nórske vody zón ICES I a II
Dátum 13. apríl 2007

8. Vzor pozície Rady

III

(Prípravné akty)

RADA

Pozícia Rady v prvom čítaní (EÚ) č. 9/2011
na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje akcia Európskej únie na podporu značky Európske dedičstvo

Prijatá Radou 19. júla 2011

(2011/C … E/01)

9. Písanie miliárd a tisícov miliónov

Zachováva sa písanie ako v originálnom jazyku. Vzhľadom na to, že najmä v dokumentoch Dvora audítorov sa v hojnej miere používajú tis. mil., napr. 6 970 tis. mil., ponecháva sa toto písanie a v nijakom prípade sa tisíce miliónov nepremieňajú na miliardy.

10. Prepis bulharských mien a názvov

Bulharské mená a reálie sa v zásade prepisujú podľa slovenských pravidiel transliterácie (Rosen Željazkov, Bojko Borisov), ktoré oveľa lepšie odzrkadľujú bulharské znenie slova ako mnohé iné transliterácie. Pokiaľ ide o mená bulharských poslancov vyskytujúce sa v texte, uvádzajú sa v správnej slovenskej transliterácii, a aby sa dali spätne vyhľadať aj iným ako slovenským používateľom, v zátvorke sa uvádza „oficiálne“ latinizované znenie v nominatíve jednotného čísla, tak ako ho Bulhari majú uvedené v pase – napr. v prípade prepisu mena poslankyne:

Филиз Хакъева Хюсменова: Filiz Chakǎeva Chiusmenova (Filiz Hakaeva Hyusmenova), v genitíve Filiz Chakǎevej Chiusmenovej (Filiz Hakaeva Hyusmenova)

Tento spôsob zároveň umožňuje identifikovať poslanca v iných častiach textu, ktoré sa do dokumentu nalievajú automaticky a používa sa v nich rovnaká transliterácia (spravidla podľa pasov) pre všetky jazykové znenia. Tu treba upozorniť aj na správne zásady prechyľovania. Ak aj v nominatíve použijeme neprechýlenú podobu mena (bez pridávania koncovky -ová), v ostatných pádoch sa ženská podoba mena, ktorá má v podstate tvar prídavného mena (bez dĺžňa), skloňuje podľa vzoru pekný/pekná. Písmeno ǎ možno z technických príčin nahradiť písmenom a.

Ostatné bulharské mená sa prepisujú podľa slovenskej transliterácie bez uvedenia inej podoby; rovnako je to v prípade zemepisných názvov. V prípade značiek, ktoré si Bulhari sami latinizovali, sa odporúča transliteráciu nemeniť. Prirodzene, v akýchkoľvek iných textoch určených širokej verejnosti by sa mala používať výlučne slovenská transliterácia.

Pokiaľ ide napríklad o zoznamy mien medzinárodne hľadaných osôb, kde je dôležitá podoba ich mena v pase, je vhodné použiť transliteráciu použitú v pase. Nevylučuje sa možnosť uviesť slovenskú transliteráciu v zátvorke.

11. Vzor pre CHOP

Nariadenie Komisie (EÚ) č. …/2010
z 18. marca 2010,
ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených
zemepisných označení zapisuje názov [Patata di Bologna (CHOP)]

Posledná aktualizácia: 30. 9. 2011
Začiatok strany
Predchádzajúca stranaNasledujúca strana