ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

Príloha B1 Korigendá (úradný vestník)

Príklady ucelených formulácií

Korigendum uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie L 190 z 12. júla 2006 na strane 99 sa zrušuje.

V rozhodnutiach Spoločného výboru EHP:

„1zzzf. 32006 R 1876: nariadenie Komisie (ES) č. 1876/2006 z 18. decembra 2006 o dočasnom a trvalom povolení určitých doplnkových látok v krmivách (Ú. v. EÚ L 360, 19.12.2006, s. 126) v znení korigenda uverejneného v Ú. v. EÚ L 43, 15.2.2007, s. 42.“

Článok 2

Znenie nariadení (ES) č. 1730/2006, (ES) č. 1743/2006, (ES) č. 1750/2006 a (ES) č. 1876/2006 v znení korigenda uverejneného v Ú. v. EÚ L 43, 15.2.2007, s. 42, v islandskom a nórskom jazyku, ktoré bude uverejnené v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Pozn.:
V dokumentoch Súdneho dvora EÚ sa odkaz na mimoriadne vydanie píše v nasledujúcej podobe:
Ú. v. ES L 281, 1979; Mim. vyd. 15/001, s. 128.

Ak ide o odkaz na dokument, ku ktorému bolo vydané aj korigendum:

Ú. v. ES L 281, 1979; Mim. vyd. 15/001, s. 128, korigendum v Ú. v. EÚ L 190, 2006, s. 99.

Vzory korigend

KORIGENDÁ

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1528/2005 z 21. septembra 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(Úradný vestník Európskej únie L 246 z 22. septembra 2005)

V obsahu a na strane 1 má názov znieť takto:

„Nariadenie Komisie (ES) č. 1533/2005 z 21. septembra 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny“.

Korigendum k jednotnej akcii Rady 2005/889/SZBP z 12. decembra 2005 o zriadení pomocnej hraničnej misie Európskej únie na hraničnom priechode v Rafahu (PHM EÚ v Rafahu)

(Úradný vestník Európskej únie L 327 zo 14. decembra 2005)

Na titulnej strane v obsahu a na strane 28 v názve:

namiesto: „Jednotná akcia Rady 2005/889/SZBP z 12. decembra 2005…“
má byť: „Jednotná akcia Rady 2005/889/SZBP z 25. novembra 2005…“.

Na strane 32 v riadku, v ktorom sa uvádza miesto a dátum prijatia:

namiesto: „V Bruseli 12. decembra 2005“
má byť: „V Bruseli 25. novembra 2005“.

Korigendum k smernici Rady 79/923/EHS z 30. októbra 1979 o kvalite vôd mäkkýšov

(Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 281 z 10. novembra 1979;
Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 15/zv. 01, s. 128)

Korigendum uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie L 190 z 12. júla 2006 na strane 99 sa zrušuje.

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 2737/1999 z 21. decembra 1999, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2807/83 ustanovujúce podrobné pravidlá pre zaznamenávanie informácií o úlovkoch členských štátov

(Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 328 z 22. decembra 1999;
Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 04/zv. 04, s. 159)

Na strane 159 v článku 1 bode 1, v zmenenom a doplnenom článku 1 ods. 3:

namiesto: „3.  V prípade rybárskych činností v Stredozemnom mori bude do lodného denníka zaznamenané každé množstvo presahujúce 50 kg ekvivalentu živej hmotnosti všetkých druhov ponechaných na palube.“
má byť: „3.  V prípade rybolovných činností v Stredozemnom mori bude do lodného denníka zaznamenané každé množstvo presahujúce 50 kg ekvivalentu živej hmotnosti všetkých druhov ponechaných na palube a uvedených v zozname v prílohe VII.“

Upozornenie: Uvádza sa strana mimoriadneho vydania.

Korigendum k rozhodnutiu Rady 2006/971/ES z 19. decembra 2006 o osobitnom programe Spolupráca, ktorým sa vykonáva siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013)

(Úradný vestník Európskej únie L 400 z 30. decembra 2006)

Rozhodnutie 2006/971/ES má znieť takto:

Rozhodnutie Rady

z 19. decembra 2006

o osobitnom programe Spolupráca, ktorým sa vykonáva siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013)

(Text s významom pre EHP)

(2006/971/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

[…]

Upozornenie: V tomto prípade sa nedávajú úvodzovky!

Korigendum k jednotnej akcii Rady 2006/998/SZBP z 21. decembra 2006, ktorou sa mení a dopĺňa jednotná akcia 2001/555/SZBP o zriadení Satelitného strediska Európskej únie

(Úradný vestník Európskej únie L 405 z 30. decembra 2006, opravené znenie v Úradnom vestníku Európskej únie L 29 z 3. februára 2007)

Na strane 25 opraveného znenia v článku 1 sa dopĺňa tento bod 11:

„11.
V celom texte odkazy na článok 2 znejú takto:
a)
v článku 5 ods. 1 sa odkazy na článok 2 ods. 1, článok 2 ods. 3 a článok 2 ods. 4 nahrádzajú odkazmi na článok 2 ods. 1, článok 2 ods. 2 bod ii) a článok 2 ods. 2 bod iii);
b)
v článku 5 ods. 3 sa odkaz na článok 2 ods. 2 nahrádza odkazom na článok 2 ods. 2 bod i);
c)
v článku 20 druhom pododseku sa odkaz na článok 2 ods. 2 nahrádza odkazom na článok 2 ods. 2 bod i);
d)
v článku 20 treťom pododseku sa odkazy na článok 2 ods. 2, 3 a 4 nahrádzajú odkazom na článok 2 ods. 2.“

Korigendum k rozhodnutiu Komisie 2008/269/ES z 19. marca 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2001/618/ES s cieľom zahrnúť departementy Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan a Nord vo Francúzsku do zoznamu regiónov bez výskytu Aujeszkého choroby

(Úradný vestník Európskej únie L 85 z 27. marca 2008)

Uverejnenie rozhodnutia 2008/269/ES sa zrušuje.

(The publication of Decision 2008/269/EC should be considered as null and void.
La publication de la décision 2008/269/CE doit être considérée comme nulle et non avenue.)

Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 1997/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2092/91 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín

(Úradný vestník Európskej únie L 379 z 28. decembra 2006)

Týmto sa zrušuje uverejnenie nariadenia v uvedenom úradnom vestníku.

Rovnaký text, uverejnený ako nariadenie Rady (ES) č. 1991/2006 z 21. decembra 2006 v Ú. v. EÚ L 411, 30.12.2006, s. 18, zostáva platný.

(Toto druhé nariadenie bolo z technických dôvodov opätovne uverejnené v Ú. v. EÚ L 27, 2.2.2007, s. 11.)

Korigendum k informácii o nadobudnutí platnosti Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou v súvislosti s vývoznými clami

(Úradný vestník Európskej únie L 112 z 24. apríla 2008)

Týmto sa zrušuje uverejnenie informácie v uvedenom úradnom vestníku.

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

(Úradný vestník Európskej únie L 396 z 30. decembra 2006, opravené znenie v Úradnom vestníku Európskej únie L 136 z 29. mája 2007)

Na strane 4 v odôvodnení 10 nariadenia uverejneného v úradnom vestníku L 136 z 29. mája 2007:

namiesto: […].

KORIGENDUM

Zápisnica o opravách

k Dohovoru o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, podpísanému v Lugane 30. októbra 2007

(Úradný vestník Európskej únie L 147 z 10. júna 2009)

Tieto opravy boli vykonané na základe zápisnice o opravách, ktorá bola podpísaná v Berne 27. októbra 2010 a ktorej depozitárom je Federálne ministerstvo zahraničných vecí Švajčiarskej konfederácie.

Na strane 7 v článku 5 ods. 3:

namiesto: „3.  vo veciach nárokov na náhradu škody z iného ako zmluvného vzťahu na súdoch podľa miesta, kde došlo alebo by mohlo dôjsť ku skutočnosti, ktorá zakladá nárok na náhradu škody;“
má byť: […].

Zoznam akostných vín vymedzených vinohradníckych oblastí

[uverejnený podľa článku 54 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999]

(2009/C  / )

Z technických dôvodov bude uvedený zoznam uverejnený 8. augusta 2009 v Úradnom vestníku Európskej únie C 187.

Posledná aktualizácia: 30. 9. 2011
Začiatok strany
Predchádzajúca stranaNasledujúca strana