ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

10.8. Kurzíva

Kurzívou sa píše úplný názov úradného vestníka (Úradný vestník Európskej únie).

Kurzívou sa píšu latinské výrazy v oficiálnej podobe. V prípade, že sa latinské spojenia typu mutatis mutandis prekladajú do slovenčiny, ich slovenské termíny kurzívou nepíšeme. Kurzívou sa píšu aj inojazyčné názvy časopisov (Journal EFSA).

Názvy dokumentov, programov, kníh atď. a cudzie zdomácnené slová sa kurzívou nepíšu. Rovnako sa nepíšu kurzívou výrazy pri vymedzovaní pojmov.

V slovenskom botanickom názvosloví sa používa kurzíva pri latinských názvoch druhov, rodov, čeľadí, radov, tried, oddelení, podríše a ríše. V textoch sa okrem toho využíva aj veľkosť písma na odlíšenie vyšších taxonomických jednotiek:

Dianthus L. (Silenaceae) carthusianorum L. capilifrons (BORB.) DOSTÁL klinček (silenkovité) kartuziánsky niťolistý (2. podčeľaď:) Caryophylloideae – klinčekovaté (4. čeľaď:) Caryophyllyceae – klinčekovité (1. rad:) Caryophyllales (Dianthales) – klinčekotvaré (3. podtrieda:) Caryophyllidae (1. trieda:) Magnoliopsida – magnólie Dicotyledonopsida – dvojklíčnolistové (oddelenie:) Magnoliophyta – magnóliorasty B) rastliny krytosemenné (Angiospermae) II. rastliny semenné (Spermatophyta) (podríša:) CORMOBIONTA – VYŠŠIE RASTLINY (RÍŠA:) V E G E T A B I L I A – R A S T L I N Y

Latinské názvy sa od názvu rodu a vyššie píšu s veľkým začiatočným písmenom, nižšie taxonomické jednotky s malým písmenom. V slovenčine sa píšu názvy všetkých taxonomických jednotiek s malým začiatočným písmenom.

Posledná aktualizácia: 30. 9. 2011
Začiatok strany
Predchádzajúca stranaNasledujúca strana