ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

10.6. Inštrumentál množného čísla podstatných mien

Pádovou príponou -ami sa pravidelne tvoria tvary inštrumentálu množného čísla ženských podstatných mien pri všetkých skloňovacích vzoroch a tvary inštrumentálu mien stredného rodu pri vzoroch mesto, srdce, dievča.

Často sa stretávame v týchto rodoch s nesprávnymi tvarmi inštrumentálu množného čísla, v ktorých sa prípona -ami nahrádza príponou -iami: materiami (správne materami). Podobná situácia ako pri skloňovaní slova mať (mater) je aj pri skloňovaní podstatných mien stredného rodu podľa vzoru srdce. V inštrumentáli množného čísla sa veľmi často používajú nesprávne tvary typu poliami, moriami, pleciami, prsiami, vreciami. Správne je poľami, morami, plecami, prsami, vrecami.

Pri skloňovaní podstatných mien stredného rodu podľa vzoru dievča sa stretáme s opačnou tendenciou, a to s nahrádzaním základnej prípony -ami podobou -mi najmä pri tvaroch zakon­čených na -atá: dievčatá – dievčatmi, zvieratá – zvieratmi (správne dievčatami, zvieratami).

Prípona -ami sa okrem podstatných mien ženského a stredného rodu pravidelne vyskytuje aj pri skloňovaní životných mužských podstatných mien vzoru hrdina a kuli: s hrdinami, kuliami.

Pri tvorení tvarov inštrumentálu množného čísla mužských podstatných mien vzoru chlap, dub a stroj sa v niektorých osobitných prípadoch popri základnej a systémovej prípone -mi používa aj sekundárna prípona -ami. Hranica medzi nimi nie je však presná, preto sa používajú dvoj­tvary. Ide najmä o slová, ktoré sa končia na -st: test – testami/testmi, text – textami/textmi.

Mužské podstatné mená končiace sa na zoskupenia spoluhlások -nt, -nd, -rd, -rt, -kt majú v inštrumentáli množného čísla vždy len systémovú príponu -mi, nie -ami: študentmi, faktmi, expertmi, variantmi, aspektmi, subjektmi, rezortmi, argumentmi, fondmi, produktmi.

Posledná aktualizácia: 30. 9. 2011
Začiatok strany
Predchádzajúca stranaNasledujúca strana