ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

10.3. Písanie veľkých písmen

10.3.1. Vlastné mená

Sú to:

akékoľvek všeobecné pomenovanie (jednoslovné alebo viacslovné) použité na označenie jedinečného predmetu: Východoslovenské tlačiarne (konkrétny polygrafický podnik), ale východoslovenské tlačiarne (tlačiarne na východnom Slovensku),
všeobecné pomenovanie v spojení s presným určením sídla: Okresný úrad v Spišskej Novej Vsi,
všeobecné pomenovanie v spojení s presným určením miesta alebo rozsahu pôsobnosti: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ale ministerstvo hospodárstva),
všeobecné pomenovanie v spojení s dedikačným prívlastkom: Gymnázium Jána Hollého,
kratšia podoba úplného vlastného mena: Slovenská akadémia viedAkadémia; Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ÍrskaSpojené kráľovstvo; Rada Európskej únieRada; Európska komisiaKomisia; Európska úniaÚnia; Európsky parlamentParlament; Európske spoločenstvoSpoločenstvo (ale spoločenstvá).

Popri niektorých viacslovných vlastných menách, ktoré sú spravidla oficiálnymi názvami, sa používajú aj ich jednoslovné varianty, ktoré majú často hovorový ráz: Atlantický oceán – Atlantik; Bajkalské jazero – Bajkal; Tichý oceán – Pacifik. Niektoré známe vlastné mená sa zaobídu bez druhového označenia: napríklad Pyreneje či Apeniny (horstvá).

Ak druhové pomenovanie bližšie vymedzuje označený predmet, je potrebné osobitne uvádzať aj druhové pomenovanie: program Predchádzanie, pripravenosť a riadenie následkov terorizmu; cieľ Konvergencia (s malým písmenom píšeme aj cieľ 1, cieľ 5), hotel Devín; preteky Okolo Slovenska; lekáreň U červeného raka; divadlo Za rampami. Rozvinuté druhové určenie sa môže klásť aj za vlastné meno a oddeľuje sa čiarkou: vydavateľstvo SAV VedaVeda, vydavateľstvo SAV; akciová spoločnosť SlovakoturistSlovakoturist, akciová spoločnosť.

Ak sa spojenie vlastného mena s druhovým označením stáva novým vlastným menom, píše sa s veľkým začiatočným písmenom aj toto druhové určenie: kráľ SvätoplukKráľ Svätopluk (názov literárneho diela).

Vo viacslovných vlastných menách sa veľké písmená píšu podľa týchto zásad:

vo viacslovnom pomenovaní, ktoré sa stáva vlastným menom len ako celok, píšeme s veľkým písmenom iba prvé slovo: Slovenská republika,
vlastné meno, ktoré je súčasťou viacslovného vlastného mena, ponecháva si veľké písmeno na ktoromkoľvek mieste názvu: Karpaty – Malé Karpaty; Univerzita Komenského – Filozofická fakulta Univerzity Komenského,
v názvoch miest a obcí píšeme s veľkými začiatočnými písmenami všetky plnovýznamové slová: Dedina Mládeže; Bardejovské Kúpele,
s veľkým začiatočným písmenom píšeme všetky plnovýznamové slová, ktoré stratili pôvodný význam a s iným slovom vytvárajú viacslovné vlastné meno: Pobrežie Slonoviny; Čierna Hora (názvy štátov),
v cudzích názvoch zachovávame pôvodné písanie: Baker Street; East River; Slavica Slovaca; Societas Linguistica Europaea; Homo sapiens fossilis (ale v zdomácnenej podobe homo sapiens),
vo zdvojených vlastných menách literárnych diel sa píše s veľkým písmenom každá časť: Všeobecné dejiny čiže Život Rousseaua,
Pozn.:
Pozor na správne písanie: západný breh Jordánu (nepoužívať iba Západný breh) alebo Predjordánsko; pásmo Gazy; Zakaukazsko (južný Kaukaz).

Písanie veľkých písmen vedie niekedy k pravopisnému rozlišovaniu rovnako znejúcich vlastných mien: Pobrežie slonoviny (pobrežie) – Pobrežie Slonoviny (štát); Dobšinská ľadová jaskyňa (jaskyňa) – Dobšinská Ľadová Jaskyňa (administratívna časť obce).

Mená ľudí a živých bytostí

Rodné mená, priezviská, prezývky, obrazné pomenovania osôb, prívlastky pri rodných menách historických osobností (Jozef Druhý; Richard Levie srdce), indiánske a čínske mená, množné čísla vlastných mien použité na označenie rodiny (Svoreň – Svoreňovci; Veselý – Veselovci), na označenie osôb s rovnakým menom (Svoreň – Svoreňovia).
Pozn.:
Mená prívržencov alebo príslušníkov nejakého hnutia odvodené od vlastných mien pôvodcov, príslušníkov politických, cirkevných a kultúrnych organizácií a spolkov sa však píšu s malými začiatočnými písmenami (hegelovec; štúrovec; matičiar; radošinci; katolíci; židia).
Národné a kmeňové mená a mená príslušníkov etnických skupín, obyvateľské mená, napr. Slovák, Neslovák, Nitran, Moravan, Exparížan, Newyorčan, Žid.
Pozn.:
Štylisticky podfarbené pomenovania príslušníkov národov sa však píšu s malým začiatočným písmenom – tiežslovák; kvázifrancúz. S malým začiatočným písmenom píšeme pomenovania na označenie stúpencov, prívržencov: pansláv, proameričan, slavianofil, maďarofób, ako aj pomenovania druhov a plemien zvierat s pôvodom v národných a kmeňových menách: hucul (kôň); arab (kôň); španiel (pes).

S veľkým začiatočným písmenom sa píšu privlastňovacie prídavné mená utvorené od vlastných mien príponami -ov a -in: Španiel – Španielov; Španielka – Španielkin, kým prídavné mená s príponami -ovský, -ský, -ký sa píšu s malým začiatočným písmenom: Španiel – španielsky.

Pozn.:
Ak sa na konci dokumentu pri podpisoch vyskytne meno s cudzojazyčnou predložkou, napr. von Berger, v dokumentoch Súdneho dvora EÚ sa táto predložka píše s malým písmenom.

Názvy objektov vo vesmíre a názvy útvarov na ich povrchu

S veľkými písmenami sa píšu názvy hviezd, súhvezdí, planét, mesiacov, komét, meteoritov, útvarov na povrchu mimozemských objektov, názvy kontinentov a subkontinentov, ostrovov, súostroví (Ostrov svätej Heleny – Svätá Helena), polostrovov, púští, pobreží, pohorí, vrchov, krajín, štátov, zoskupenia štátov (Západ – západné štáty; Východ – východné štáty), názvy štátov ustálené historikmi (Rímska ríša) a ďalšie pomenovania jedinečných zemepisných a iných útvarov.

V pravopise je dôležité rozlíšiť písanie všeobecného podstatného mena od vlastného: zem (súš, pevnina, pôda) – Zem (naša planéta), slnko (zdroj svetla a tepla) – Slnko (meno hviezdy).

Pomenovania štátov rozlíšené číslovkami a rozličné názvy motivované istými udalosťami a osobami sa nepokladajú za vlastné mená, a preto sa nepíšu s veľkými začiatočnými písmenami: prvá republika; tretia ríša; predmníchovská republika; habsburská monarchia; krajiny tretieho sveta (vlastným menom je však pomenovanie Samova ríša, ktoré bolo utvorené historikmi).

V oficiálnom názve Česká a Slovenská Federatívna Republika, ktorý sa používal do rozdelenia federatívnej republiky na dva samostatné štáty, Slovenskú republiku a Českú republiku, sa na základe rozhodnutia Federálneho zhromaždenia ČSFR z 20. 4. 1990 výnimočne písali všetky plnovýznamové slová s veľkým začiatočným písmenom.

Druhové označenie, ktoré stojí pred vlastným menom správnej oblasti štátu, píšeme s malým začiatočným písmenom: spolková krajina Dolné Rakúsko; okres Žilina; štát Texas.

Iné názvy

S veľkým písmenom sa píšu názvy orgánov štátnej moci a ich najvyšších súčastí (Národná rada Slovenskej republiky; Predsedníctvo Slovenskej národnej rady; Kancelária prezidenta Slovenskej republiky; Úrad vlády SR; Organizácia Spojených národov), názvy orgánov štátnej správy a samosprávy (Ministerstvo kultúry SR, ale ministerstvo kultúry), najvyšších a jedinečných komisií, rád, výborov (Ústavnoprávny výbor Národnej rady SR; Akreditačná komisia, poradný orgán vlády SR; Legislatívna rada vlády SR; Asociačná rada EÚ – Bulharsko (ale asociačná rada bez bližšieho vymedzenia), vedeckých, kultúrnych a výskumných inštitúcií, ústavov a zariadení, škôl, verejných inštitúcií, prezídií, rád – ak sa uvádza plný názov (Prezídium Fondu národného majetku SR; Rada guvernérov Európskej centrálnej banky; Generálny sekretariát Európskej rady; Predsedníctvo Európskeho parlamentu; Konferencia predsedov výborov Európskeho parlamentu), názvy dôležitých písomností (Ústava Slovenskej republiky; Charta Organizácie Spojených národov), názvy technických výrobkov, medzinárodné odborné názvy liekov, rastlín, živočíchov, odrôd, názvy spolkov, spoločností atď.

Pozn.:
Slovo vláda sa ustálene píše s malým začiatočným písmenom: vláda Slovenskej republiky; luxemburská vláda. Pomenovania oddelení, odborov, sekcií, rád, komisií a iných podobných organizačných štruktúr sa nepokladajú za vlastné mená, a preto sa píšu s malým začiatočným písmenom: civilnoprávny úsek odboru všeobecnej vnútornej správy Ministerstva vnútra SR, komisia Predsedníctva SAV pre zahraničné styky; oddelenie dopravy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.

Názvy nariadení, smerníc, rozhodnutí a odporúčaní európskych inštitúcií, zákonov, vyhlášok, vládnych nariadení a pod. sa píšu s malým začiatočným písmenom: rozhodnutie Rady z 22. februára 2007, ktorým sa vymenúva podpredseda Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín; zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku; vyhláška Ministerstva financií SR č. 95/1993 Z. z. o kolkových známkach.

Ak sa pred názvom podujatia uvádza radová číslovka označujúca poradie podujatia, vlastným menom je celý názov aj s uvedením poradia podujatia, napr. Medzinárodná konferencia o zdraví – 5. medzinárodná konferencia o zdraví (Piata medzinárodná konferencia o zdraví).

Pozn.:
Pri písaní veľkých a malých písmen výnimku tvoria logá, titulky, nápisy a pod., kde sa z výtvarného hľadiska môžu písať malé začiatočné písmená.

10.3.2. Veľké písmená na začiatku viet

Veľké písmená píšeme na začiatku jednoduchej vety a súvetia, po dvojbodke (na začiatku priamej reči alebo ak po dvojbodke nasleduje výpočet s celými vetami ukončenými bodkami).

Pozn.:
Malé písmená sa píšu na začiatku odsekov vo výpočtoch (vymenúvaniach), ktoré neobsahujú vety.

10.3.3. Veľké písmená v skratkách, značkách a značkových slovách

Veľké písmená sa píšu v skratkách rozličných všeobecných pomenovaní úradov, inštitúcií, podnikov, akademických titulov a vedeckých hodností, chemických prvkov a fyzikálnych veličín, durových hudobných stupníc (D dur, C dur, ale b mol, c mol), pomenovaní menových jednotiek, svetových strán, pásmových časov a rozličných iných názvov a pomenovaní. V niektorých prípadoch sa na rozlíšenie skratiek zapisuje aj malé písmeno: OÚP (okresný úrad práce) – ObÚP (obvodný úrad práce).

10.3.4. Zásady písania veľkých a malých písmen v tabuľkách

1.
V hlavičke a v prvom horizontálnom riadku a vertikálnom stĺpci používame v každej kolónke veľké písmeno.
2.
V ďalších kolónkach používame malé písmená okrem:
názvov a viet, ktoré sa aj v texte píšu s veľkým písmenom,
kolónok, ktoré sú akoby „hlavičkou“ pre ďalšie kolónky (napr. pri výpočte alebo ďalšom členení, kde sa jednotlivé položky uvádzajú v osobitných kolónkach).

10.3.5. Veľké písmená na znak úcty

Na znak úcty sa píše veľké začiatočné písmeno v priamom písomnom styku v tvaroch zámen Ty, Vy, Tvoj, Váš, ak sa vzťahujú na adresáta, v oficiálnom písomnom styku v niektorých tituloch a osloveniach (Vaša Magnificencia – oslovenie rektora), v panovníckych, šľachtických a podobných tituloch, v tituloch vysokých cirkevných hodnostárov, v oslovení významných umelcov (Majstre).

V oznámeniach adresovaných čitateľom, ako aj v rozličných pokynoch a inštrukciách sa osobné zámená píšu s malým písmenom.

Posledná aktualizácia: 12. 2. 2019
Začiatok strany
Predchádzajúca stranaNasledujúca strana