ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

10.2. Písanie číslic, dátumov, hodín a telefónnych (faxových) čísel

10.2.1. Číslice

V základnom tvare sa píšu číslovky dovedna, napr. dvadsaťsedem, sedemstodvadsať. V zložitých prípadoch možno na zvýšenie prehľadnosti oddeľovať tisícky, stovky a desiatky s jednotkami: 7 283 – sedemtisíc dvesto osemdesiattri.

Čísla s viac ako tromi číslicami sa členia do skupín po troch čísliciach od poslednej číslice alebo od desatinnej čiarky doľava, alebo od desatinnej čiarky doprava a jednotlivé skupiny sa oddeľujú medzerou: 4 251; 12 664; 139 824; 3,141 592. Aby sa takéto číslice, ako aj dátumy nerozdelili na konci riadka do dvoch riadkov, používame pri ich písaní tzv. pevnú medzeru (Shift + Ctrl + medzerník).

V číslovkách (vyjadrených slovne) od 21 vyššie píšeme jednotky oddelene od ostatnej časti:

pri skloňovaní základných čísloviek: stodvadsiati štyria muži; dvadsiatim piatim ženám,
v radových číslovkách: stodvadsiaty štvrtý účastník výberového konania; smernica, ktorou sa stodvadsiaty siedmykrát mení
Pozn.:
Pozor si treba dávať pri rozlišovaní radových a základných čísloviek. V pádových príponách základných čísloviek sa vždy píše mäkké „i“: stretnú sa so siedmimi zástupcami členských krajín; poskytnú azyl ôsmim utečencom.

Číslovky označujúce počet stoviek a tisícov sa píšu spolu: sedemtisíc, stoosemdesiatdvatisíc. Spolu sa píšu aj radové číslovky zložené z jednotiek, stoviek a tisícok: stoprvý; dvetisícdruhý.

V číslovkách označujúcich milióny, miliardy, bilióny, biliardy atď. sa výrazy milión, miliarda, bilión, biliarda atď. píšu oddelene: štyri milióny.

Dovedna sa píšu zložené prídavné mená s číslovkou, resp. zlomkovým výrazom v prvej časti: dvojročný; štvorramenný; poldruhakilový; triapolizbový.

Pri uvádzaní súm v jednotlivých menách číslica vždy predchádza skratku meny: 2 000 000 EUR.

V dokumentoch úradného vestníka vypisujeme čísla do 10 slovom a čísla od 11 číslicami. Výnimku tvorí záverečná formulácia o nadobudnutí účinnosti, kde sa číslovka píše slovom:

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Číslice nevypisujeme slovami v úradnom vestníku v prípadoch ako: Spoločný katalóg odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov – 1. dodatok k 25. úplnému vydaniu.

10.2.2. Dátumy

Všeobecné publikácie

Ak sa dátumy uvádzaj číslicami, píšu sa takto:

5. 1. 2002

Úradný vestník

V textoch úradného vestníka sa mesiace v dátumoch vypisujú vždy slovom:

5. januára 2002.

Výnimku tvoria dátumy uvádzané číslicami v tabuľkách, kde sa podľa Pravidiel slovenského pravopisu vždy dávajú po interpunkčných znamienkach medzery.

Ak sa v poznámkach pod čiarou, v zahlaví úradného vestníka a v texte úradný vestník cituje v takej istej podobe ako v poznámkach pod čiarou, dátumy sa píšu výlučne číslicami, pričom za bodkami sa nedáva medzera:

5.1.2002

10.2.3. Hodiny

Pri písaní hodín sa medzi celými hodinami a minútami píše výhradne bodka, a nie čiarka ani dvojbodka (po číselnom údaji musí nasledovať značka h alebo skratka hod.): 18.30 h alebo 18.30 hod. V úradnom vestníku používame skratku hod.

10.2.4. Telefónne (faxové) čísla

Číslo sa uvádza v jeho medzinárodnej podobe. Pred medzinárodnú predvoľbu sa pridáva znak „+“ (bez medzery). Za medzinárodnou predvoľbou a medzerou nasleduje celé číslo vrátane regionálnej predvoľby (ak je potrebná) v jednom ucelenom bloku (pozri tiež bod 9.3):

Tel. +32 22956513
Fax +32 22956505

V adresách tvoriacich súčasť viacjazyčných príloh sa ponecháva písanie podľa pravidiel tej-ktorej krajiny. Adresy slovenských inštitúcií píšeme takto:

Pôdohospodárska platobná agentúra
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
SLOVENSKO
Tel. +421 259266268, +421 259266267
Fax +421 259266329, +421 259266256

Ak sa v dokumentoch uvádzajú adresy v zahraničí (napr. na ktoré treba posielať nejakú dokumentáciu), neprekladajú sa a ponechávajú sa v zdrojovom jazyku.

Posledná aktualizácia: 5. 7. 2018
Začiatok strany
Predchádzajúca stranaNasledujúca strana