ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

10.1.7. Pomlčka

Pomlčka (Alt 0150, vždy oddelená medzerami z obidvoch strán) sa používa:

vo vete s menným prísudkom namiesto sponového slovesa:
Zdravie – najcennejšie bohatstvo.
pri oddeľovaní vsuviek (slov alebo spojení slov, celých viet, zriedkavejšie aj súvetí):
Pozn.:

Ak je vetná vsuvka oddelená pomlčkami vložená na konci nadradenej vety, pred podradenou vetou za pravou pomlčkou sa dáva čiarka:

Vzhľadom na tieto ukazovatele a na celkovú situáciu tohto odvetvia v Anglicku, Škótsku a vo Walese – najmä na rozsah, do akého boli siete oddelené od výroby/zásobovania, a účinnú reguláciu prístupu k sieťam –, ktorá vyplýva z informácií predložených Spojeným kráľovstvom, zo správy za rok 2005 a jej technickej prílohy, ako aj z predbežnej správy, podmienka priameho vystavenia hospodárskej súťaži ustanovená v článku 30 ods. 1 smernice 2004/17/ES by sa mala v súvislosti so zásobovaním elektrickou energiou a plynom v Anglicku, Škótsku a vo Walese považovať za splnenú.

v súvislom texte za názvom príspevku (článku, správy, kapitoly a pod.) po bodke:
Dohoda o pobrežných vodách. – Ministri zahraničných vecí konečne uzavreli dohodu.
za výrazom, ktorý sa uvádza samostatne a bližšie sa vysvetľuje:
hipodróm – miesto pretekov na koňoch alebo na vozoch so záprahom
v odbornom texte niekedy medzi takými pojmami alebo termínmi, ktoré sú spojené protikladným vzťahom:
kategória odcudziteľnosti – neodcudziteľnosti
pri vymenúvaní (v podobe zoznamu) v samostatných riadkoch (ako zarážka):
Konferencia sa uzniesla:
konať novú voľbu predsedu,
venovať viac financií na sociálne potreby členov,
svojpomocne vybudovať ihrisko.
na naznačenie rozpätia alebo vzťahu rovnosti medzi dvoma, prípadne viacerými bodmi:
časového a miestneho rozpätia v počte, pričom nahrádza výraz : 1980 – 1990; január – marec;
staníc alebo zastávok na trati, najdôležitejších miest na trase: Bratislava – Luxemburg;
súťažiacich športovcov alebo športových družstiev: ŠK Slovan Bratislava – Spartak Trnava;
partnerov v rokovaniach, rozhovoroch: Barroso – Figeľ;
spoluautorov, spoluusporiadateľov, spojencov;
umiestnenie podniku na dvoch alebo viacerých miestach: VÚB Bratislava – Košice,
v matematike ako znamienko odčítania alebo záporná číselná hodnota (od číslice sa oddeľuje medzerou): 25 – 10; – 16,87 milióna EUR; – 15 % (rovnako pri vyjadrení ± 7),
pri vyjadrovaní zápornej teplotnej hodnoty (píše sa s medzerou): – 15 °C (rovnako + 15 °C); – 5 K; – 5 F,
pomlčku dávame aj v hornom indexe, ak má zápornú hodnotu (bez medzery): m–1,
v tabuľkách sa za – a + dáva vždy medzera.
Posledná aktualizácia: 30. 9. 2011
Začiatok strany
Predchádzajúca stranaNasledujúca strana