ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

10.1.5. Zátvorky

Zátvorky poznáme: okrúhle ( ), hranaté [ ], zložené { } a lomené < >. Najčastejšie sa používajú okrúhle.

Do okrúhlych zátvoriek sa kladie:

vložené slovo alebo výraz, ktorým vysvetľujeme, objasňujeme, rozvádzame alebo dopĺňame a spresňujeme hlavnú myšlienku: liečba očných vredov (antivírusová medicína),
časový alebo iný údaj za menom osoby alebo názvom:
Ceuta a Melilla dostane (2007 – 2013) dodatočné prostriedky (50 mil. EUR) z EFRR v rámci prechodnej podpory uvedenej v článku 8 ods. 1.
údaje, ktoré tvoria jeden celok a s ktorými sa narába ako s jedným celkom: (a + b),
prvky, medzi ktorými sú isté vzťahy: R (a, b),
fakultatívne prvky: pozerať (sa),
rozličné symboly a výrazy umiestnené v texte: (!),
prípony vyjadrujúce gramatický rod alebo jednotné či množné číslo:
Manžel(-ka) európskeho(-ej) úradníka(-íčky) má nárok na…
Dieťa (deti) európskeho úradníka(-íčky) má (majú) nárok na…
číselné údaje v súvislom texte pri triedení, členení na skupiny:
Rozlišuje: (1) zákon rastu, (2) zákon funkčnej reakcie…
Pozn.:
V úradnom vestníku uvádzame jednotne takto: Rozlišuje: 1. zákon rastu; 2. zákon funkčnej reakcie… (teda číslicu bez zátvoriek a za ňou bodku).
Číslice v odôvodneniach sa dávajú do okrúhlych zátvoriek, ale ak sa na odôvodnenia odkazuje v texte, vtedy sa číslice do zátvoriek nedávajú: … ako je uvedené v odôvodnení 6.
v odborných textoch odkazy na literatúru.

Do hranatých zátvoriek sa kladú:

najmä v odborných prácach časti textu, ktoré v pôvodnom texte omylom chýbajú, vysvetlivky skratiek použitých v citovanom texte, autorove poznámky k citovanému textu atď.: Podľa letopisov sa pri B. [Bratislave] odohrala roku 907 známa bitka…,
v odborných jazykovedných výkladoch údaje o výslovnosti: Mozart [mócart],
v bibliografiách preklady cudzojazyčných názvov; častejšie sa dávajú do okrúhlych zátvoriek,
chemické názvoslovie,
utajené číselné údaje.

V prípade, že sa v texte v zátvorkách vyskytuje ďalšia zátvorka alebo zátvorky, platí, že vonkajšie zátvorky sú hranaté a vnútorné okrúhle: [( )]. Hranaté zátvorky sa používajú aj v prípade, že sa v texte, ktorý je v zátvorkách, nachádza odkaz na poznámku pod čiarou, ktorý sa dáva do okrúhlych zátvoriek.

Pozn.:
Výnimku tvoria niektoré špecifické texty (správy audítorov, hospodárska súťaž), kde sa z dôvodov utajenia uvádzajú hranaté zátvorky namiesto súm: […] EUR.
V dokumentoch Európskeho výboru regiónov a Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru sa pri citovaní časti už uverejnených dokumentov používajú hranaté zátvorky s tromi bodkami vnútri na označenie vypusteného textu:
Podľa tohto stanoviska „systém združení […] ešte stále podlieha mnohostranným a dvojstranným dohodám, v ktorých sú zmluvnými stranami členské štáty EÚ a Spoločenstvo“.

Predná (lăvá) aj zadná zátvorka (pravá) je od textu oddelená medzerou.
Rovnako sa hranaté zátvorky používajú na doplnenie výrazu/výrazov (najčastejšie slovesa, ktoré v citovanej pasáži textu chýba, resp. ktoré je pred alebo za citovaným textom a nemôže byť uvedené v samotnej citácii, keďže je v inom páde):

EHSV vtedy vyjadril presvedčenie, že „pri rušení nariadenia č. 4056/86 [by mala Komisia] tiež vziať do úvahy záujmy malých a stredných podnikov“.

V zložených zátvorkách sa uvádzajú množiny: S = {A, B, C}.

Ak sa v zátvorkách uvádza celá veta alebo sa v zátvorkách uvádzajú výrazy, ktoré majú samostatné postavenie, píše sa najprv bodka, výkričník alebo otáznik a za nimi zadná (pravá) zátvorka.

Pozn.:
V dokumentoch Súdneho dvora EÚ sa môžu vyskytnúť texty s tromi stupňami zátvoriek: ‹[( )]›.
Posledná aktualizácia: 15. 2. 2017
Začiatok strany
Predchádzajúca stranaNasledujúca strana