ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

10.1.4. Čiarka

V slovenčine má čiarka trojakú funkciu: vyčleňovaciu, pripájaciu, odčleňovaciu.

Ak sa z výpovede vyčleňuje nejaká časť, čiarku píšeme nielen na začiatku, ale aj na konci tejto vyčlenenej časti.

Z vety možno takto vyčleniť:

častice, napr. pravda, prirodzene, pochopiteľne, naopak,
kontaktové výrazy, napr.: prosím,
Pozn.:
Výrazy po prvé, po druhé sa čiarkou zvyčajne neoddeľujú.
oslovenia,
vysvetľujúce informácie:
Prílohu, a nie práve najkratšiu, treba spracovať čo najskôr.
výpovede vyjadrujúce subjektívny postoj:
Vaše úsilie, tak sa mi zdá, nebude márne.
rozvité prechodníkové konštrukcie, napr.: nadväzujúc na včerajšiu diskusiu, navrhujem… – aj vtedy, ak je pred ňou zlučovacia spojka a:
Dovoľte, aby som vás privítal, a nadväzujúc na včerajšiu diskusiu, navrhujem…
Pozn.:
Nerozvité prechodníky sa čiarkami neoddeľujú, napr. dožíva sa osemdesiatky tešiac sa dobrému zdraviu; výrazy ako počnúc, vinou, vďaka sa považujú za druhotné predložky a čiarkou sa neoddeľujú.
konštrukcie s trpným príčastím, napr.: logicky vzaté,
voľný prívlastok:
Nariadenie Komisie (ES) č. 1517/95 z 29. júna 1995 o pravidlách uplatňovania nariadenia (ES) č. 1784/2003 týkajúceho sa dovozného a vývozného režimu kŕmnych zmesí pre zvieratá vyrobených na báze obilnín, zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1162/95 o osobitných pravidlách…, definovalo vo svojom článku 2…
Pozn.:
Tesný prívlastok sa však čiarkami neoddeľuje, pretože je pre výpoveď veľmi dôležitý – mení jej zmysel, napr. nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005; jazyky ako slovenčina a čeština sú západoslovanské (pri vymenúvaní uvedenom výrazom „ako napríklad“ sa však čiarka dáva – mnohé štáty, ako napríklad Francúzsko, Taliansko a Nemecko, túto prax neprijali).
voľne pripojený rozvitý doplnok:
Vtáky vyletovali zo skalísk, vyplašené ťahavým hvizdom vlaku.
prístavok, napr. Slovnaft, akciová spoločnosť, zvyšuje ceny benzínu,
Pozn.:
V niektorých textoch, najmä reklamných, sa čiarka vynecháva a prístavok sa uvádza na osobitnom riadku alebo sa uvádza iným typom písma; táto prax je v rozpore s pravidlami slovenského pravopisu. Vedecké hodnosti, ktoré sa uvádzajú za menom, sa oddeľujú čiarkou, napr.: RNDr. Ján Zlocha, DrSc.
rektifikačné výrazy ako to je, to znamená, napríklad, čiže, nazývaný, respektíve, ako sa oddeľujú čiarkou; ak za slovom respektíve nasleduje iba jeden vetný člen, druhá vyčleňujúca čiarka sa môže vynechať:
Dovážajú sa nové, resp. aj ojazdené autá.
vety v podraďovacom súvetí uvedenom podraďovacími spojkami že, aby, keď alebo vzťažnými zámenami kto, čo, ktorý, aký a pod.; ak je podraďovacia veta vložená do hlavnej, treba ju od nej oddeliť čiarkou aj na konci:
Dôkladné expertízy, ktoré dal urobiť, ukázali…

Čiarka sa za vsunutou vedľajšou vetou píše aj vtedy, ak za ňou nasleduje spojka „a“:

Kukurica, ktorú vyvážajú, a ostatné obilniny…

Ak sú vedľajšie vety pripojené k hlavnej vete rovnocenné a medzi sebou spojené spojkou a, čiarka sa pred a ktorý, a že, a keď, a aby nedáva, lebo je rozhodujúci zlučovací význam spojky „a“:

Mali by zabezpečiť, aby sa auditu podrobili hlavné subjekty a aby audity boli počas programového obdobia rozvrhnuté rovnomerne.

Čiarka sa píše aj pred zámenom ako, keď za ním nasleduje jednočlenná veta s neurčitkom:

Už vieme, ako doručiť tento oznam všetkým adresátom.
Pozn.:
Ak zámeno ako stojí v jednoduchej vete bez slovesa, čiarka sa pred ním nepíše: už vieme ako na to.

Čiarkou sa oddeľujú:

viacnásobné vetné členy, ak sú v priraďovacom vzťahu,
Pozn.:
V rozvitom prívlastku, kde je medzi jednotlivými slovami podraďovací vzťah, sa čiarka nepoužíva: náš prvý slovenský kozmonaut. V administratívnom údaji dátumu a miesta sa čiarka nedáva: v Bruseli 14. júna 2002.
opakované spojky a dvojice zdôrazňovacích alebo vylučovacích spojok: tak…, ako aj; ani…, ani…; síce…, ale…; nielen…, ale aj…; buď…, alebo…; alebo…, alebo; či…, alebo…
Pozn.:
Čiarka sa nepíše v prípadoch ako: … ak si to vyžaduje situácia na svetovom trhu alebo špecifické požiadavky určitých trhov.

Pred spojkovým výrazom a to sa čiarka píše, ak má stupňovací význam alebo ak uvádza vysvetlenie:

Komisia oznámila svoje rozhodnutie všetkým, a to aj odstúpeným súťažiacim.

Čiarka sa vždy píše aj pred spojeniami: a preto, a teda, a tým, a tak (vo význame „a preto“; vo význame „a takým spôsobom“ sa čiarka nepíše).

Čiarkou sa oddeľujú aj desatinné čísla: 18,35 milióna EUR.

Posledná aktualizácia: 30. 9. 2011
Začiatok strany
Predchádzajúca stranaNasledujúca strana