ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

5.4.2. Oprávnenie na copyright (právo na reprodukciu a/alebo opätovné použitie)

V publikáciách Európskej únie sa pri právach súvisiacich s reprodukciou (pozri podbod 5.4.1) uvádza vysvetlenie (oprávnenie na copyright), ktoré upravuje mieru ochrany.

Pozn.:
Ak nejestvuje takáto právna kvalifikácia, dielo je úplne chránené s výhradou výnimiek ustanovených jednotlivými vnútroštátnymi právnymi predpismi a medzinárodnými dohovormi:
© Európska únia, [rok]

Všeobecné oprávnenie (reprodukcia)

Pri publikáciách inštitúcií, orgánov a agentúr Európskej únie (s výnimkou Európskej komisie, ktorá má vlastnú formuláciu) Úrad pre publikácie odporúča používať túto formuláciu o oprávnení:

© Európska únia, [rok]
Reprodukcia je povolená len s uvedením zdroja.

V prípade potreby sa k bežnej formulácii o oprávnení uvedú ďalšie formulácie výhrady alebo vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti (pozri podbod 5.4.3).

Rada a Dvor audítorov schválili 9. októbra 2017 a 16. apríla 2019 rozhodnutia o opätovnom použití svojich dokumentov. Môže sa preto použiť znenie „opätovné použitie je povolené“, podobne ako v publikáciách Komisie (pozri nižšie). Pre tieto inštitúcie sa vždy pridávajú zmienky o troch podmienkach opísaných v podbode 5.4.3 (znenie závisí od inštitúcie).

Osobitné oprávnenie Európskej komisie (opätovné použitie)

Európska komisia vykonáva politiku opätovného použitia svojich dokumentov v súlade s rozhodnutím 2011/833/EÚ z 12. decembra 2011.

Pokiaľ ide o diela Európskej komisie, okrem niekoľkých výnimiek (pozri článok 2 spomenutého rozhodnutia), treba v zásade použiť formuláciu o opätovnom použití. Navyše v súlade s ustanoveniami uvedeného rozhodnutia, v ktorom sa stanovuje možnosť dodatočných podmienok (pozri podbod 5.4.3), Úrad pre publikácie odporúča uvádzať povinnosť používateľa uviesť zdroj dokumentu:

© Európska únia, [rok]
Opakované použitie je povolené len s uvedením zdroja.
Politiku opätovného použitia dokumentov Európskej únie upravuje rozhodnutie 2011/833/EÚ (Ú. v. EÚ L 330, 14.12.2011, s. 39).

Komisia môže tiež udeliť licenciu na svoje publikácie na základe licencie Creative Commons CC-BY-4.0.

V prípade otázok kontaktujte službu zodpovednú za copyright v Úrade pre publikácie (OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu).
Posledná aktualizácia: 21. 12. 2020
Začiatok strany
previous pagenext page