ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

5.4.2. Oprávnenie na copyright (právo na reprodukciu a/alebo opätovné použitie)

V publikáciách Európskej únie sa pri právach súvisiacich s reprodukciou (pozri podbod 5.4.1) uvádza vysvetlenie (oprávnenie na copyright), ktoré upravuje mieru ochrany.

Pozn.:
Ak nejestvuje takáto právna kvalifikácia, dielo je úplne chránené s výhradou výnimiek ustanovených jednotlivými vnútroštátnymi právnymi predpismi a medzinárodnými dohovormi:
© Európska únia, [rok]

Všeobecné oprávnenie (reprodukcia)

Pri publikáciách inštitúcií, orgánov a agentúr Európskej únie (s výnimkou Európskej komisie, ktorá má vlastnú formuláciu) Úrad pre publikácie odporúča používať túto formuláciu o oprávnení:

© Európska únia, [rok]
Reprodukcia je povolená len s uvedením zdroja.

V prípade potreby sa k bežnej formulácii o oprávnení uvedú ďalšie formulácie výhrady alebo vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti (pozri podbod 5.4.3).

Rada a Dvor audítorov schválili 9. októbra 2017 a 16. apríla 2019 rozhodnutia o opätovnom použití svojich dokumentov. Môže sa preto použiť znenie „opätovné použitie je povolené“, podobne ako v publikáciách Komisie (pozri nižšie). Pre tieto inštitúcie sa vždy pridávajú zmienky o troch podmienkach opísaných v podbode 5.4.3 (znenie závisí od inštitúcie). Dvor audítorov môže tiež udeliť licenciu na svoje publikácie na základe licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Osobitné oprávnenie Európskej komisie (opätovné použitie)

Európska komisia vykonáva politiku opätovného použitia svojich dokumentov v súlade s rozhodnutím 2011/833/EÚ z 12. decembra 2011.

Pokiaľ ide o diela Európskej komisie, okrem niekoľkých výnimiek (pozri článok 2 spomenutého rozhodnutia), treba v zásade použiť formuláciu o opätovnom použití. Navyše v súlade s ustanoveniami uvedeného rozhodnutia, v ktorom sa stanovuje možnosť dodatočných podmienok (pozri podbod 5.4.3), Úrad pre publikácie odporúča uvádzať povinnosť používateľa uviesť zdroj dokumentu:

© Európska únia, [rok]
Opakované použitie je povolené len s uvedením zdroja.
Politika v oblasti opakovaného použitia dokumentov Európskej komisie sa vykonáva rozhodnutím Komisie 2011/833/EÚ z 12. decembra 2011 o opakovanom použití dokumentov Komisie (Ú. v. EÚ L 330, 14.12.2011, s. 39).

Komisia môže tiež udeliť licenciu na svoje publikácie na základe licencie Creative Commons CC BY 4.0.

V prípade otázok kontaktujte službu zodpovednú za copyright v Úrade pre publikácie (OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu).
Posledná aktualizácia: 21. 4. 2022
Začiatok strany
previous pagenext page