ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

4.4. Identifikátory pridelené Úradom pre publikácie

Úrad pre vydávanie publikácií vystupuje od roku 2001 ako oficiálna agentúra na prideľovanie týchto identifikátorov publikáciám inštitúcií, orgánov, agentúr a iných organizácií Európskej únie: ISBN (medzinárodné štandardné číslo knihy), ISSN (medzinárodné štandardné číslo sériových publikácií a iných pokračujúcich prameňov) a DOI (digitálny identifikátor objektu). Tieto medzinárodné identifikátory slúžia na jednoznačnú a výlučnú registráciu publikácií na celom svete. Interný identifikátor (katalógové číslo) je tiež generovaný pre každý produkt (knihy, prospekty, plagáty atď.) na akomkoľvek nosiči (papier, elektronická forma, CD/DVD atď.).

Prideľovanie identifikátorov znamená pre autorské služby povinnosť uložiť dva fyzické exempláre diela v Úrade pre vydávanie publikácií, ako aj zaslanie elektronickej verzie (PDF).

Úrad prideľuje identifikátory automaticky pri prijatí žiadosti o vydanie.

4.4.1. Medzinárodné štandardné číslo knihy (ISBN)

Úrad pre vydávanie publikácií prideľuje medzinárodné štandardné číslo knihy (ISBN) každej monografickej publikácii (pozri podbod 4.3.1).

Pridelenie ISBN nemá žiadny význam ani akúkoľvek právnu hodnotu vo vzťahu k vlastníctvu práv na dané dielo ani vo vzťahu k jeho obsahu.

ISBN, ktoré sa už raz produktu pridelilo, sa nemôže zmeniť, nahradiť ani opätovne použiť.

Odlišné ISBN je potrebné:

pre každú jazykovú verziu publikácie,
pre každý jednotlivý nosič produktu [v prípade diela vydaného a sprístupneného vo forme verzií v rôznych formátoch (PDF, HTML…) musí byť každej verzii pridelené odlišné ISBN],
pre každé ďalšie vydanie obsahujúce významné zmeny ktorejkoľvek časti alebo viacerých častí produktu a tiež ak došlo k zmene názvu; pridelenie nového ISBN produktu sa nevyžaduje, ak nedošlo k zmene vydania, formy ani vydavateľa, ak došlo iba k úprave ceny alebo k drobným zmenám a doplneniam, napríklad k oprave tlačových chýb,
pre každú zmenu formy produktu (viazaná kniha, brožovaná kniha, online verzia atď.).

V prípade viacerých zväzkov je každému zväzku pridelené jedno ISBN a všetkým zväzkom ako celku je pridelené spoločné ISBN. Spoločné ISBN je to, ktoré musí byť uvedené na zadnej strane titulnej stránky každého zväzku.

Pozn.:
ISBN môže byť pridelené aj samostatnej kapitole v diele, pokiaľ predstavuje ukončený celok. Samostatné časti (napríklad kapitoly) monografických publikácií, osobitných výtlačkov alebo článkov vyňatých z pokračujúcich prameňov, ktoré sú dostupné oddelene, môžu byť tiež identifikované pomocou ISBN.

Ak je publikácia vydaná spoločne alebo ako spoločné vydanie dvoch alebo viacerých vydavateľov, každý vydavateľ môže prideliť vlastné ISBN a uviesť ho na strane s autorskými právami. Na publikácii však musí byť uvedené iba jedno ISBN vo forme čiarového kódu.

ISBN sa musí prideliť aj publikáciám na voľných listoch s konečným počtom pokračovaní (teda nemajú byť vydávané bez časového obmedzenia). Naproti tomu sa ISBN neprideľuje priebežne aktualizovaným publikáciám na voľných listoch (integrované pramene) alebo aktualizovaným jednotlivým častiam.

Umiestnenie a zobrazenie ISBN

Číslo ISBN, ktoré musí byť uvedené priamo na predmete, pozostáva od 1. januára 2007 z 13 prvkov štruktúrovaných v piatich blokoch, ktorým predchádza prefix ISBN nasledovaný medzerou:

1. blok: prefix alebo kód EAN (European article numbering) definujúci „knihu“ ako identifikovaný tovar (v súčasnosti sa používajú prefixy 978 a 979),
2. blok: identifikačné číslo skupiny (92 = medzinárodné organizácie),
3. blok: identifikačné číslo vydavateľstva (autorský kód),
4. blok: identifikačné číslo titulu v produkcii vydavateľstva,
5. blok: kontrolná pozícia
ISBN 978-92-79-00077-5
Tlačené publikácie

Na tlačených publikáciách musí byť ISBN vytlačené na zadnej strane titulnej strany spolu so všetkými ostatnými identifikátormi (pozri príklad v podbode 5.3.1). Ak to nie je možné, musí byť uvedené na titulnej strane dolu alebo spolu s údajmi o autorských právach.

Musí sa takisto uviesť aj v spodnej časti zadnej strany obalu publikácie (a v spodnej časti prebalu) (pozri príklad v podbode 5.1.1).

Pozn.:
Pri spoločných vydaniach môže byť v spodnej časti zadnej strany obalu publikácie/a v spodnej časti prebalu uvedené aj ISBN spolueditora vo forme čiarového kódu.
Elektronické publikácie alebo iné netlačené formy produktov

ISBN online publikácií musí byť uvedené na titulnej obrazovke zobrazujúcej názov alebo jeho ekvivalent, a/alebo na obrazovke s údajmi o autorských právach.

ISBN všetkých ostatných produktov (CD-ROM, DVD…) musí byť uvedené na etikete trvalo pripevnenej na produkte alebo, ak to nie je možné, dole na zadnej strane každého stáleho obalu (škatuľka, puzdro, rámček…).

ISBN musí byť tiež zahrnuté do všetkých metaúdajov, ktoré obsahuje publikácia alebo produkt.

Pozri aj quick reference guide.

V prípade publikácie v rôznych formátoch sa vyžaduje iba jedno ISBN, ak sú spojené do jednej súpravy; pokiaľ sú distribuované oddelene, každej verzii je pridelené iné ISBN. Navyše všetky ISBN musia byť uvedené na každej verzii so skráteným údajom o formáte, ako v tomto príklade:

Print
PDF
EPUB
HTML
ISBN 978-951-45-9693-3
ISBN 978-951-45-9694-0
ISBN 978-951-45-9695-7
ISBN 978-951-45-9696-4

ISBN musí byť tiež uvedené na všetkých sprievodných materiáloch k publikácii.

Užitočné odkazy k ISBN

Medzinárodná agentúra ISBN:
https://www.isbn-international.org (EN)

Príručka ISBN:
https://www.isbn-international.org/content/isbn-users-manual (EN)

Často kladené otázky o ISBN:
https://www.isbn.org/faqs_general_questions (EN)

Systém EAN.UCC:
https://www.gs1.org/ (EN)

ISO 2108:2017: medzinárodné štandardné číslo knihy (ISBN)
https://www.iso.org/standard/65483.html (EN)

Normy ISO možno získať u členov ISO, ktorých zoznam je dostupný na adrese:
https://www.iso.org/members.html (EN)

4.4.2. Medzinárodné štandardné číslo sériových publikácií (ISSN)

Pokračujúce pramene (sériové publikácie a integrujúce pokračujúce pramene – pozri podbod 4.3.2) musia byť identifikované medzinárodným štandardným číslom sériových publikácií (ISSN), ktoré prideľuje Úrad pre vydávanie publikácií.

Pridelenie ISSN nemá žiadny význam ani akúkoľvek právnu hodnotu vo vzťahu k vlastníctvu práv na dané dielo ani vo vzťahu k jeho obsahu.

Jedinečné ISSN sa prideľuje:

na celé obdobie existencie názvu,
pre každú jazykovú verziu,
pre každé vydanie (mesačné, ročné…),
pre každý samostatný nosič.

V prípade viacerých zväzkov je ISSN pridelené kľúčovému názvu, nezávisle od počtu zväzkov, ktoré ho tvoria. Jedno ISSN možno tiež prideliť edícii monografií ako takých (pričom každému zväzku edície je pridelené ISBN).

ISSN je trvalo spojené s „kľúčovým názvom“ vytvoreným sieťou ISSN pri registrácii prameňa. Kľúčový názov je jedinečný pre každý osobitný pokračujúci prameň.

Nové ISSN (a nový kľúčový názov) musí byť pokračujúcemu prameňu pridelené:

pri významnej zmene názvu,
pri každej zmene nosiča.

Vlastné ISSN (a teda osobitný kľúčový názov) musí byť pridelené každému prípadnému sprievodnému dodatku alebo podedícii pokračujúceho prameňa.

Umiestnenie a zobrazenie ISSN

ISSN sa skladá z dvoch štvorciferných blokov (arabské číslice) oddelených spojovníkom, ktorým predchádza skratka ISSN nasledovaná medzerou. Posledný prvok (kontrolný prvok) môže byť X:

ISSN 0251-1479
ISSN 1831-855X

ISSN musí byť zreteľne uvedené buď na obálke prvého vydania sériovej publikácie, alebo na každom ďalšom vydaní, ako aj na/v každej verzii integrujúceho pokračujúceho prameňa.

Ak sa s ISSN uvádza ďalší identifikátor (ako napríklad ISBN v prípade jedného zväzku edície), obe čísla musia byť uvedené spolu, pričom každé z nich je identifikované náležitým prefixom (ISBN, ISSN, doi…).

Ak má pokračujúci prameň viacero ISSN z dôvodu viacerých názvov (ako napríklad názov hlavnej edície a názvy podedícii), všetky ISSN musia na tomto prameni figurovať, rozlíšené napríklad pomocou úplného alebo skráteného názvu v zátvorkách.

Pozri aj quick reference guide.

V prípade publikácie na rôznych nosičoch (s pridelením ISSN a rozdielnych kľúčových názvov), môžu súvisiace ISSN figurovať na pokračujúcich prameňoch, vzájomne odlíšené ako v tomto príklade:

Print
HTML
ISSN 1562-6585
ISSN 1063-7710

ISSN musí byť uvedené na každom vydaní tlačených diel v pravom hornom rohu obálky alebo, ak to nie je možné, jasne a výrazne sa umiestni na inom mieste, prednostne v tomto poradí: titulná strana, hlavný titulok, impresum, štvrtá strana obálky, tiráž alebo nakladateľský záznam.

Na dielach v elektronickom formáte (online diela, CD-ROM…) musí ISSN figurovať na titulnej obrazovke uvádzajúcej názov alebo, ak to nie je možné, v hlavnej ponuke, a pokiaľ možno na všetkých etiketách trvalo pripevnených na publikácii. Ak nie je možné uviesť ISSN na produkte alebo na etikete, je potrebné ho uviesť na obale.

Pokiaľ ide o online pramene, ISSN musí byť uvedené aj v metaúdajoch (v identifikačnom poli).

Prepojovacie ISSN (ISSN-L)

V zmysle normy ISO 3297:2020 (ISSN) sa každému pokračujúcemu prameňu (pozri podbod 4.3.2) prideľuje prepojovacie ISSN (ISSN-L) slúžiace na zoskupenie rôznych fyzických nosičov tohto prameňa nezávisle od počtu nosičov (pričom každý z týchto nosičov musí mať vlastné ISSN).

ISSN-L má tvar dvoch po sebe nasledujúcich skupín štyroch číslic oddelených spojovníkom, ktorým predchádza skratka ISSN-L nasledovaná medzerou:

ISSN-L 0251-1479

ISSN-L musí byť zmenené, ak v názvoch všetkých fyzických nosičov prameňa dôjde naraz k podstatnej zmene. Nové ISSN sa tak pridelí každému samostatnému nosiču a nové ISSN-L celej skupine nosičov.

Užitočné odkazy k ISSN

Medzinárodné centrum ISSN:
https://www.issn.org (EN)

Príručka ISSN:
https://www.issn.org2-23364-ISSN-Manual.php (EN)

ISO 3297:2020: medzinárodné štandardné číslo seriálových publikácií (ISSN)
https://www.iso.org/standard/73846.html (EN)

Normy ISO možno získať u členov ISO, ktorých zoznam je dostupný na adrese:
https://www.iso.org/members.html (EN)

4.4.3. Identifikátor digitálneho objektu (DOI)

DOI (digital object identifier – identifikátor digitálneho objektu) je systém na identifikáciu diela v digitálnom prostredí, ktorého cieľom je zabezpečiť trvalý charakter hypertextových odkazov. Možno ho použiť pre:

publikáciu ako celok,
fotografiu,
tabuľku,
kapitolu atď.

Každý DOI je jedinečný a trvalý. Dokument si zachováva svoj DOI počas celej existencie a aj keby bol tento dokument vyradený, DOI nebude opätovne použitý.

Číslo DOI sa skladá z prefixu a sufixu oddelených lomkou. Musí sa uvádzať malými písmenami, po nej nasleduje dvojbodka bez medzery:

doi:10.2788/14231

Jeho umiestnenie sa v zásade riadi rovnakými pravidlami ako ISBN alebo ISSN.

Užitočné odkazy k DOI

International DOI Foundation (IDF):
https://www.doi.org (EN)

The DOI® handbook:
https://www.doi.org/hb.html (EN)

DOI name information and guidelines:
https://www.crossref.org/education/metadata/persistent-identifiers/doi-display-guidelines (EN)

4.4.4. Katalógové číslo

Okrem medzinárodných identifikátorov sa všetkým dielam vydaným Úradom pre vydávanie publikácií prideľuje interný identifikátor, čiže katalógové číslo.

Toto číslo predstavuje nástroj vnútornej správy úradu, používaný na účely šírenia diel. Okrem iného slúži na registráciu publikácií do katalógov. Používa sa tiež ako identifikačný kľúč v rôznych informačných aplikáciách.

Katalógové číslo je vytlačené na IV. strane obálky, v pravom hornom rohu; pokiaľ nie je možné uviesť ho na obálke, musí zreteľne figurovať na diele.

Posledná aktualizácia: 5. 2. 2022
Začiatok strany
previous pagenext page