ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

4.1.3. Korektúra textu v úrade

Úlohou korektorov, ktorí sa na text určený na uverejnenie pozerajú z nového uhla pohľadu, je jazyková kontrola (jazyková správnosť a dodržiavanie pravidiel) a technická kontrola (dodržiavanie typografických pravidiel). Korektori však nie sú revízori: musia si zachovávať nestranné stanovisko, pokiaľ ide o zámery autora, pretože autor je jediná osoba, ktorá má zodpovednosť za obsahovú správnosť textu.

Konečná úprava rukopisov

Konečná úprava rukopisov je úlohou korektorov (typografická príprava a prečítanie textu). Táto prípravná fáza, ktorá predchádza produkcii, je určená na opravu pravopisných a grama­tických chýb, odhalenie nepresností a nezrovnalostí s cieľom odovzdať dokonale zrozumiteľný odkaz. Takisto treba dôkladne skontrolovať ucelenosť všetkých prvkov rukopisu. Každá nejasnosť alebo otázka sa rieši v úzkej spolupráci s autorským útvarom.

Úlohou korektorov je takisto zosúladenie textu s medziinštitucionálnymi pravidlami a dohovormi podľa tejto príručky úpravy dokumentov.

Pozn.:
Na žiadosť autorského útvaru alebo na základe jeho predchádzajúceho súhlasu možno vykonať výraznejšie redakčné zásahy (redakčnú úpravu textu).

Kontroluje sa číslovanie strán rukopisu, uskutočnené autorským útvarom, ak treba, doplní sa. Je potrebné okamžite upozorniť na akúkoľvek chýbajúcu časť rukopisu. Takisto sa musí skontrolovať, či odkazy v texte zodpovedajú príslušným poznámkam pod čiarou.

Za zhodu medzi jednotlivými jazykovými verziami toho istého rukopisu je zodpovedný autorský útvar. Úrad pre publikácie však v prípade potreby môže zabezpečiť takúto zhodu pod podmienkou, že autorský útvar mu poskytne postačujúci čas.

Hlavným cieľom konečnej úpravy rukopisov je uľahčiť sadzbu a predísť dodatočným nákladom, ktoré by mohli neskôr vzniknúť. Kvalita rukopisu, ktorý sa odosiela do tlače, je preto rozhodujúcim prvkom pre ďalší postup produkcie. Ak sa autori riadia pravidlami prípravy a prezentácie rukopisu (pozri bod 4.2) a pripravujú vysoko kvalitné texty, majú možnosť znížiť náklady na produkciu a zároveň ju urýchliť (schválenie začatia tlače sa môže vydať dokonca už po prvej korektúre).

Nekvalitný rukopis sa môže zaslať späť autorovi.

Kvalitne vypracovaný rukopis je zárukou rýchlej a kvalitnej produkcie.

Korektúry a opravy autora

Korektúry kontrolujú korektori, ktorí overujú zhodu medzi textom a dodaným rukopisom a zaužívané pravidlá pre každý jazyk. Súbor prvých korektúr sa zároveň posiela autorskému útvaru na schválenie a prípadné vloženie opráv autora.

Opravy autora týkajúce sa korektúry sa musia obmedziť na to najpodstatnejšie. Autorský servis zabezpečuje, aby sa opravy autora vyznačili zrozumiteľným a čitateľným spôsobom a tak, aby korektor nebol odkázaný kontrolovať text riadok za riadkom (opravy by mali byť zreteľne vyznačené červeným perom prípadne zakrúžkované alebo označené na okraji; opravy sa zásadne nezapisujú na osobitný hárok).

Za opravy autora, ktoré sa účtujú osobitne, tlačiareň považuje všetky opravy korektúry, ktoré sa líšia od pôvodného rukopisu (vylepšenia, opravy, zosúladenia, aktualizácie, spres­nenia, ktoré sú nevyhnutné v dôsledku nezrozumiteľného alebo nekvalitne pripraveného rukopisu a pod.). V tejto fáze už nie je možné meniť znenie viet, ani aktualizovať číselné údaje, ktoré sa na poslednú chvíľu zmenili a odkazujú na aktuálnejšie obdobie, ako je obdobie uvedené v diele, ani pridávať interpunkčné znamienka v snahe o dosiahnutie iluzórnej dokonalosti.

Všetky doplnené a vymazané prvky textu, od čiarky až po celý odsek, predstavujú opravy autora, ktorým sa treba, pokiaľ je to možné, vyhnúť, aby nedošlo k možnému oneskoreniu publikácie a zvýšeniu nákladov. Tieto náklady môžu byť veľmi vysoké a zdanlivo neúmerné v porovnaní s rozsahom požadovaných opráv. Aj minimálna zmena si môže vyžadovať prepra­covanie sadzby celých odsekov, nové zalomenie niekoľkých strán alebo dokonca celého diela, čo môže mať vplyv na číslovanie strán, obsah, odkazy v texte alebo register (v prípade, že zmeny sa považujú za nevyhnutné, zodpovednosť za riešenie následných zmien nesie autorský servis).

Pred sadzbou sa bežne vykonávajú dve korektúry. V rámci prvej korektúry korektor opätovne prečíta celý text, pričom ho porovnáva s rukopisom; overuje, či text obsahuje všetky prvky a či sa dodržali všetky typografické pokyny. Druhá korektúra následne umožňuje skontrolovať opravy urobené v rámci prvej korektúry. Počas fázy druhej korektúry by sa nemala prijať žiadna oprava autora.

Pokiaľ ide o periodiká alebo naliehavé publikácie, autorské útvary sú povinné v závislosti od stanovených lehôt rešpektovať dátum uzávierky. Táto požiadavka umožňuje nielen dodanie publikácie v stanovenej lehote, ale takisto vylučuje opravy autora na poslednú chvíľu, a tým zabraňuje vzniku dodatočných nákladov.

Na záver treba uviesť, že Úrad pre publikácie nemôže akceptovať opravy autora bez formálneho súhlasu zadávateľských útvarov.

Posledná aktualizácia: 4. 1. 2018
Začiatok strany
previous pagenext page