ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

Súhrnné tabuľky

Obsah sérií

L (1) C (2) S

Legislatívne akty (L I)

Nelegislatívne akty (L II)

Iné akty (L III)

Akty prijaté pred 1. decembrom 2009 podľa Zmluvy o ES, Zmluvy o EÚ a Zmluvy o Euratome (L IV)

Uznesenia, odporúčania a stanoviská (C I)

Oznámenia (C II)

Prípravné akty (C III)

Informácie (C IV)

Oznamy (C V)

Verejné zákazky (výzvy na predkladanie ponúk): práce, dodávky tovaru, služieb (verejná súťaž, užšia súťaž, zrýchlený postup)

Oznámenia inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr alebo programov Európskej únie (napr. Európskeho rozvojového fondu, Európskej investičnej banky atď.)

(1)
Série doplnené o sériu L … I (pozri bod 1.1, sériu L).
(2)
Série doplnené o sériu C … A, C … E (ukončená k 1. aprílu 2014) a sériu C … I (pozri bod 1.1, sériu C).

Charakteristické prvky nariadení, smerníc a rozhodnutí (L I a L II)

Inštitúcia Typ aktu Povaha aktu Identifikačné prvky –
legislatívny/nelegislatívny akt
Oddiel Signatári
Európsky parlament a Rada nariadenie legislatívny (riadny legislatívny postup)

prvá citácia: so zreteľom na Zmluvu […], a najmä na jej článok […]

+ citácia: konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom

L I predseda EP + predseda Rady
smernica legislatívny (riadny legislatívny postup)

prvá citácia: so zreteľom na Zmluvu […], a najmä na jej článok […]

+ citácia: konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom

L I predseda EP + predseda Rady
rozhodnutie legislatívny (riadny legislatívny postup)

prvá citácia: so zreteľom na Zmluvu […], a najmä na jej článok […]

+ citácia: konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom

L I predseda EP + predseda Rady
rozhodnutie (napr. mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii) nelegislatívny

prvá citácia: so zreteľom na Zmluvu […]

bez citácie o legislatívnom postupe

L II predseda EP + predseda Rady
 
Európsky parlament nariadenie legislatívny (mimoriadny legislatívny postup)

prvá citácia: so zreteľom na Zmluvu […], a najmä na jej článok […]

+ citácia: konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom

L I predseda EP
rozhodnutie nelegislatívny

prvá citácia: so zreteľom na Zmluvu […], a najmä na jej článok […]

bez citácie o legislatívnom postupe

L II predseda EP
 
Európska rada rozhodnutie nelegislatívny

prvá citácia: so zreteľom na Zmluvu […], a najmä na jej článok […]

bez citácie o legislatívnom postupe

L II predseda Európskej rady
 
Rada nariadenie legislatívny (mimoriadny legislatívny postup)

prvá citácia: so zreteľom na Zmluvu […], a najmä na jej článok […]

+ citácia: konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom

L I predseda Rady
nariadenie (založené priamo na zmluvách) nelegislatívny

prvá citácia: so zreteľom na Zmluvu […], a najmä na jej článok […]

bez citácie o legislatívnom postupe

L II predseda Rady
vykonávacie nariadenie nelegislatívny

prvá citácia: so zreteľom na Zmluvu […],

+ druhá citácia: so zreteľom na […], a najmä na jeho/jej článok […]

bez citácie o legislatívnom postupe

L II predseda Rady
smernica legislatívny (mimoriadny legislatívny postup)

prvá citácia: so zreteľom na Zmluvu […], a najmä na jej článok […]

+ citácia: konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom

L I predseda Rady
smernica (založená priamo na zmluvách) nelegislatívny

prvá citácia: so zreteľom na Zmluvu […], a najmä na jej článok […]

bez citácie o legislatívnom postupe

L II predseda Rady
vykonávacia smernica nelegislatívny

prvá citácia: so zreteľom na Zmluvu […],

+ druhá citácia: so zreteľom na […], a najmä na jeho/jej článok […]

bez citácie o legislatívnom postupe

L II predseda Rady
rozhodnutie legislatívny (mimoriadny legislatívny postup)

prvá citácia: so zreteľom na Zmluvu […], a najmä na jej článok […]

+ citácia: konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom

L I predseda Rady
rozhodnutie (založené priamo na zmluvách vrátane rozhodnutí v oblasti SZBP) nelegislatívny

prvá citácia: so zreteľom na Zmluvu […], a najmä na jej článok […]

alebo v prípade rozhodnutí v oblasti SZBP, prvá citácia: so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok […]

bez citácie o legislatívnom postupe

L II predseda Rady
vykonávacie rozhodnutie nelegislatívny

prvá citácia: so zreteľom na Zmluvu […],

+ druhá citácia: so zreteľom na […], a najmä na jeho/jej článok […]

bez citácie o legislatívnom postupe

L II predseda Rady
 
Komisia nariadenie (založené priamo na zmluvách) nelegislatívny

prvá citácia: so zreteľom na Zmluvu […], a najmä na jej článok […]

bez citácie o legislatívnom postupe

L II predseda Komisie
delegované nariadenie nelegislatívny

prvá citácia: so zreteľom na Zmluvu […],

+ druhá citácia: so zreteľom na […], a najmä na jeho/jej článok […]

bez citácie o legislatívnom postupe

L II predseda Komisie
vykonávacie nariadenie nelegislatívny

prvá citácia: so zreteľom na Zmluvu […],

+ druhá citácia: so zreteľom na […], a najmä na jeho/jej článok […]

bez citácie o legislatívnom postupe

L II predseda Komisie
smernica (založená priamo na zmluvách) nelegislatívny

prvá citácia: so zreteľom na Zmluvu […], a najmä na jej článok […]

bez citácie o legislatívnom postupe

L II predseda Komisie
delegovaná smernica nelegislatívny

prvá citácia: so zreteľom na Zmluvu […],

+ druhá citácia: so zreteľom na […], a najmä na jeho/jej článok […]

bez citácie o legislatívnom postupe

L II predseda Komisie
vykonávacia smernica nelegislatívny

prvá citácia: so zreteľom na Zmluvu […],

+ druhá citácia: so zreteľom na […], a najmä na jeho/jej článok […]

bez citácie o legislatívnom postupe

L II predseda Komisie
rozhodnutie (založené priamo na zmluvách) nelegislatívny

prvá citácia: so zreteľom na Zmluvu […], a najmä na jej článok […]

bez citácie o legislatívnom postupe

L II predseda Komisie
člen Komisie (ak sa uvádzajú adresáti)
delegované rozhodnutie nelegislatívny

prvá citácia: so zreteľom na Zmluvu […],

+ druhá citácia: so zreteľom na […], a najmä na jeho/jej článok […]

bez citácie o legislatívnom postupe

L II predseda Komisie
člen Komisie (ak sa uvádzajú adresáti)
vykonávacie rozhodnutie nelegislatívny

prvá citácia: so zreteľom na Zmluvu […],

+ druhá citácia: so zreteľom na […], a najmä na jeho/jej článok […]

bez citácie o legislatívnom postupe

L II predseda Komisie
člen Komisie (ak sa uvádzajú adresáti)
 
Európska centrálna banka nariadenie nelegislatívny

prvá citácia: so zreteľom na […], a najmä na […] 

bez citácie o legislatívnom postupe
L II prezident ECB
rozhodnutie nelegislatívny

prvá citácia: so zreteľom na […], a najmä na […] 

bez citácie o legislatívnom postupe
L II prezident ECB
usmernenie nelegislatívny

prvá citácia: so zreteľom na […], a najmä na […] 

bez citácie o legislatívnom postupe
L II prezident ECB

Číslovanie úradných vestníkov

Dátum Číslo
Od roku 1952 do 30. júna 1967 (stránkovanie postupne celý rok a posledné dvojčíslie daného roka) Ú. v. ES 106, 30.12.1962, s. 2553/62
Od 1. júla 1967 (zavádza sa stránkovanie pre jednotlivé čísla vestníka – každé číslo sa začína stranou 1) Ú. v. ES 174, 31.7.1967, s. 1
Od roku 1968 (vznik sérií L a C) Ú. v. ES L 76, 28.3.1968, s. 1
Ú. v. ES C 108, 19.10.1968, s. 1
1978 (vznik série S) Ú. v. ES S 99, 5.5.1978, s. 1
1991 (vznik série C … A) Ú. v. EÚ C 194 A, 31.7.2008, s. 1
Od 31. augusta 1999 do 31. marca 2014 (série C … E) Ú. v. EÚ C 189 E, 26.7.2008, s. 1
1.1.2016 (vznik sérií L … I a C … I) Ú. v. EÚ L 11 I, 16.1.2016, s. 1
Ú. v. EÚ C 15 I, 16.1.2016, s. 1
Pozn:
Od 1.2.2003 sou ES mení EÚ.

Číslovanie aktov (séria L)

Nariadenia
Dátum Číslo
Od 1952
do 31. decembra 1962
nariadenie č. 17
Od 1. januára 1963
do 31. decembra 1967
nariadenie č. 1009/67/EHS
Od 1. januára 1968
do 31. októbra 1993
nariadenie (EHS) č. 1470/68
Od 1. novembra 1993
do 31. decembra 1998
nariadenie (ES) č. 3031/93
Od 1. januára 1999
do 30. novembra 2009

nariadenie (ES) č. 302/1999

nariadenie (ES) č. 1288/2009

Od 1. decembra 2009 do 31. decembra 2014 nariadenie (EÚ) č. 1178/2009
Od 1. januára 2015 nariadenie (EÚ) 2015/475
Smernice, rozhodnutia
Akty Dátum Číslo
Smernica
(L I a L II)
do 31. decembra 2014

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ

smernica Rady 2010/12/EÚ

smernica Komisie 2010/29/EÚ

od 1. januára 2015

smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/254

smernica Rady (EÚ) 2015/121

smernica Komisie (EÚ) 2015/565

Rozhodnutie
(L I)
do 31. decembra 2014 rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 284/2010/EÚ
od 1. januára 2015 rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/601
Rozhodnutie
(L II)
do 31. decembra 2014

rozhodnutie Komisie 2010/261/EÚ

rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady 2010/204/EÚ

rozhodnutie Rady 2010/231/SZBP

od 1. januára 2015

rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/119

rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/468

rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/76

Odporúčania, usmernenia (L II)
Akty Dátum Číslo
Odporúčanie do 31. decembra 2014 2009/1019/EÚ
od 1. januára 2015 (EÚ) 2015/682
Usmernenie do 31. decembra 2014 2009/1021/EÚ (ECB/2009/28)
od 1. januára 2015 (EÚ) 2015/732(ECB/2015/20)
Pozn.:

Odporúčania sa uverejňujú:

v L II: odporúčania Rady (články 121, 126 a 140 Zmluvy o fungovaní Európskej únie), odporúčania Komisie (článok 292), odporúčania Európskej centrálnej banky (článok 292),
v C I: odporúčania Európskeho parlamentu Rade, odporúčania Rady, odporúčania Komisie, odporúčania Európskej centrálnej banky,
v C III: odporúčania Európskej centrálnej banky (články 129 a 219).
Rozhodnutia EHP, rozhodnutia a odporúčania EZVO
Akty Dátum Číslo
Rozhodnutie Spoločného výboru EHP do 31. decembra 2014 (číslo pridelené iba autorom) č. 119/2009
od 1. januára 2015 (dvojaké číslovanie) č. 159/2014 [2015/94]
Rozhodnutie Dozorného úradu EZVO do 31. decembra 2014 (číslo pridelené iba autorom) č. 133/09/COL
od 1. januára 2015 (dvojaké číslovanie)

č. 30/15/COL [2015/1813]

č. 226/17/COL [2018/564]

Odporúčanie Dozorného úradu EZVO do 31. decembra 2014 (číslo pridelené iba autorom) č. 119/07/COL
od 1. januára 2015 (dvojaké číslovanie) č. N/15/COL [2015/N]

Štruktúra právneho aktu

Structure d’un acte
Posledná aktualizácia: 1. 6. 2021
Začiatok strany
previous pagenext page