ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

3.4. Poradie citácií

3.4.1. Poradie zmlúv

Od 1. decembra 2009 (od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy) sa zmluvy uvádzajú (najmä v citáciách) v tomto poradí:

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii,
so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,
Pozn.:

Do 30. novembra 2009 sa zmluvy uvádzali v tomto poradí:

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (platnosť Zmluvy o ESUO sa skončila 23. júla 2002),
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,
so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii (táto zmluva sa často uvádza na poslednom mieste, ale mohla by byť aj na prvom mieste).

Jednotlivé spoločenstvá sa uvádzali v rozličnom poradí:

1.

Až do konca roka 1997 sa poradie spoločenstiev uvádzalo v názvoch aktov rozličným spôsobom, a to podľa tejto schémy:

E(H)S, Euratom, ESUO:
1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995,
Euratom, ESUO, E(H)S:
1969, 1972, 1975, 1978, 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996,
ESUO, E(H)S, Euratom:
1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997.
2.
Od roku 1998 do 23. júla 2002 sa uplatňovalo stále poradie:
ES, ESUO, Euratom
3.
Od 24. júla 2002 (po uplynutí platnosti Zmluvy o ESUO) do 30. novembra 2009 sa spoločenstvá uvádzali takto:
ES, Euratom
4.
Od 1. decembra 2009:
EÚ, Euratom

Názvy Európske hospodárske spoločenstvo a Európske spoločenstvo sa používali takto:

Európske hospodárske spoločenstvo alebo EHS: pre akty prijaté pred 1. novembrom 1993,
Európske spoločenstvo alebo ES: pre akty prijaté 1. novembra 1993 a neskôr.
Odkazy na zmluvy

Úplný názov zmlúv sa používa pri ich prvom výskyte v texte.

Pri ďalších citáciách:

1.
ak sa v texte cituje jediná zmluva, používa sa slovo „zmluva“ (s malým písmenom);
2.
ak sa v texte cituje niekoľko zmlúv, mali by sa podľa možnosti uvádzať ich úplné názvy. Inak sa názvy zmlúv môžu uvádzať v skrátenej podobe:
„Zmluva o EÚ“ pre Zmluvu o Európskej únii,
„ZFEÚ“ pre Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
„Zmluva o ES“ pre Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
„Zmluva o Euratome“ pre Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,
„Zmluva o ESUO“ pre Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele.
Pozn.:
V roku 1999 (Amsterdamská zmluva) a v roku 2009 (Lisabonská zmluva) sa ustanovenia zmlúv prečíslovali. Súdny dvor EÚ zachováva špecifické pravidlá pri citovaní článkov podľa toho, či sa mieni odvolať na skoršiu alebo neskoršiu verziu číslovania.

3.4.2. Poradie uverejňovania

Poradie, v akom sa autori uvádzajú v rozličných oddieloch a pododdieloch úradného vestníka, je takéto:

zástupcovia vlád členských štátov,
Rada a zástupcovia vlád členských štátov,
Európsky parlament,
Európska rada,
Európsky parlament a Rada,
Rada,
Európska komisia,
Súdny dvor Európskej únie,
Európska centrálna banka,
Dvor audítorov,
vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,
Európsky hospodársky a sociálny výbor,
Európsky výbor regiónov,
Európska investičná banka,
európsky ombudsman,
európsky dozorný úradník pre ochranu údajov,
úrady a agentúry,
orgány zriadené medzinárodnými dohodami.

V oddiele L III a v oddiele C IV časti Informácie týkajúce sa Európskeho hospodárskeho priestoru je poradie uverejňovania takéto:

Spoločný výbor EHP,
Dozorný úrad EZVO,
Stály výbor štátov EZVO,
Poradný výbor EHP,
Súd EZVO.

Protokolárne poradie jednotlivých názvov inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr nájdete v bode 9.5.

3.4.3. Poradie krajín

Názvy a skratky krajín, ako aj poradie, v akom sa krajiny uvádzajú, sú obsahom tretej časti bodu 7.1príloh A5A6.

Súčasné názvy štátov sa nachádzajú v prílohe A5.

Pozn.:
V odkazoch na medzinárodné dohody sa v prípade zmeny názvu dotknutého štátu uvádza názov platný v čase podpísania týchto aktov a nenahrádza sa novým názvom.

3.4.4. Poradie jazykov a viacjazyčné texty

Názvy a skratky jazykov a poradie, v akom sa jazyky a jazykové znenia uvádzajú, sa nachádzajú v tretej časti v bode 7.2.

3.4.5. Poradie mien

Názvy, skratky a poradie, v akom sa uvádzajú meny, sa nachádzajú v tretej časti v bode 7.3 a v prílohe A7.

Pravidlá uvádzania menových jednotiek sa nachádzajú v tretej časti v podbode 7.3.3.

Pozn.:
S ohľadom na právo autora textu sa v dokumentoch Súdneho dvora EÚ môže v rámci vety použiť slovne vyjadrený názov meny (nielen ako skratka meny), aj keď nasleduje za číselným údajom.
Posledná aktualizácia: 20. 9. 2019
Začiatok strany
previous pagenext page