ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

3.1. Odkazy na úradný vestník

Na úradný vestník sa odkazuje troma rozličnými spôsobmi:

Dlhý tvar

Dlhý tvar: Úradný vestník Európskej únie (písaný kurzívou)

Používa sa:

a)
v texte, napr.:
Dvoch členov odvolacej rady a dvoch náhradníkov vymenuje riadiaca rada orgánu pre cenné papiere a trhy z užšieho zoznamu navrhnutého Komisiou na základe verejných výziev na vyjadrenie záujmu uverejnených v Úradnom vestníku Európskej únie a po porade s radou orgánov dohľadu.
b)
vo formulácii nadobudnutia účinnosti aktu:
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
c)
v korigendách (pod názvom) ako odkaz na pôvodný dotknutý úradný vestník (pozri tiež skratkový tvar).
Pozn.:
Vo vydaniach do 31. januára 2003 sa odkazuje na Úradný vestník Európskych spoločenstiev.

Skrátený tvar

Skrátený tvar: úradný vestník (písaný obyčajným typom písma, nie kurzívou)

Skrátený tvar sa používa:

a)
v poznámkach pod čiarou:
(1) Pozri stranu … tohto úradného vestníka.
(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
b)
v neformálnych textoch.

Skratkový tvar

Skratkový tvar sa píše takto:

Ú. v. EÚ L/Ú. v. ES L
Ú. v. EÚ L … I
Ú. v. EÚ C/Ú. v. ES C
Ú. v. EÚ C … A/Ú. v. ES C … A
Ú. v. EÚ C … E/Ú. v. ES C … E (ukončená k 1. aprílu 2014)
Ú. v. EÚ C … I
Pozn.:
Pri vestníkoch uverejnených od roku 1952 do 19. apríla 1958 sa v slovenčine používa skratkový tvar Ú. v. ESUO a pri vestníkoch uverejnených od 20. apríla 1958 do 31. januára 2003 skratkový tvar Ú. v. ES.

Používa sa:

a)
v poznámkach pod čiarou v odkazoch na čísla úradného vestníka:
(1) Ú. v. EÚ L 222, 20.8.2008, s. 1.
(1) Ú. v. EÚ C 48 A, 24.2.2005.
b)
v tabuľkách:
Ú. v. EÚ L 345, 23.12.2009, s. 18
c)
v korigendách sa uvádza skratkový tvar v zátvorkách v obsahu na obálke (pozri tiež dlhý tvar).
Pozn.:

Odkazy na úradný vestník sa menia priebežne so vznikom nových sérií:

Pred 1. júlom 1967 číslovanie strán jednotlivých vydaní na seba nadväzovalo a po ňom nasledovali posledné dve číslice roka:
Ú. v. ES 106, 30.10.1962, s. 2553/62
Od 1. júla 1967 sa každý úradný vestník začínal stranou 1:
Ú. v. ES 174, 31.7.1967, s. 1
1. januára 1968 vznikli série L a C:
Ú. v. ES L 32, 6.2.1968, s. 6
Ú. v. ES C 1, 12.1.1968, s. 1.
1. januára 1978 vznikla séria S:
Ú. v. ES S 1, 7.1.1978, s. 1
1. januára 1991 vznikla séria C … A:
Ú. v. ES C 291 A, 8.11.1991, s. 1
31. augusta 1999 vznikla elektronická séria C … E (ukončená k 1. aprílu 2014):
Ú. v. ES C 247 E, 31.8.1999, s. 28
1. februára 2003 sa názov úradného vestníka zmenil, a tak sa zmenila aj jeho slovenská skratka (z Ú. v. ES na Ú. v. EÚ).
1. januára 2016 vznikli série L … I a C … I:
Ú. v. EÚ L 11 I, 16.1.2016, s. 1
Ú. v. EÚ C 15 I, 16.1.2016, s. 1

V súlade s jednotnými typografickými pravidlami platnými v rámci úpravy dokumentov Súdneho dvora EÚ sa odkaz na úradný vestník v dokumentoch tejto inštitúcie píše nasledujúcim spôsobom:

do roku 1968 (pred rozdelením úradného vestníka na série):
Ú. v. ES 1967, 174, s. 1
(Na rozdiel od písania odkazov v iných inštitúciách Súdny dvor EÚ uvádza najprv rok a až potom číslo úradného vestníka.)
od roku 1968:
Ú. v. ES L 76, 1968, s. 13
(Od 1. januára 1968, čiže po rozdeleni úradného vestníka na série, je písanie odkazu na úradný vestník v dokumentoch Súdneho dvora EÚ zhodné s písaním odkazov v iných inštitúciách.)
Posledná aktualizácia: 1. 8. 2018
Začiatok strany
previous pagenext page