ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

1.3.3. Obsah

C I – Uznesenia, odporúčania a stanoviská

Do tohto oddielu sa zaraďujú najmä:

uznesenia [napr. (nelegislatívne) uznesenia Európskeho parlamentu, uznesenia Rady a zástupcov vlád členských štátov zasadajúcich v Rade, uznesenia Rady, uznesenia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, uznesenia Európskeho výboru regiónov],
odporúčania (napr. odporúčania Európskeho parlamentu Rade, odporúčania Rady, odporúčania Komisie, odporúčania Európskej centrálnej banky),
stanoviská, o ktoré sa nemusí povinne žiadať (napr. stanoviská Rady, stanoviská Komisie, stanoviská Európskej centrálnej banky, stanoviská Dvora audítorov, stanoviská Európ­skeho hospodárskeho a sociálneho výboru, stanoviská Európskeho výboru regiónov, stanoviská európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov).

V rámci každej z týchto kategórií sa dokumenty zaraďujú podľa poradia uverejňovania (pozri podbod 3.4.2).

C II – Oznámenia

Do tohto oddielu sa okrem iného zaraďujú:

medziinštitucionálne dohody (vrátane rozhodnutí o zmene a doplnení týchto dohôd); inštitúcie rozhodnú o ich uverejnení v sérii L alebo C podľa ich kontextu, rozsahu a účinnosti,
spoločné vyhlásenia,
oznámenia inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Európskej únie [napr. niektoré rozhodnutia Európskeho parlamentu, oznámenia Rady, niektoré rozhodnutia Komisie, oznámenia Komisie, spoločné katalógy odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zeleniny, vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre, jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry (KN), nevznesenie námietok voči oznámenej koncentrácii, schválenia štátnej pomoci, rozhodnutia riadiacich orgánov, začaté konania atď.].

V rámci každej z týchto kategórií sa dokumenty zaraďujú podľa poradia uverejňovania (pozri podbod 3.4.2).

C III – Prípravné akty

Tento oddiel obsahuje:

iniciatívy členských štátov,
prípravné akty týchto inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Európskej únie (napr. legisla­tívne uznesenia, pozície a uznesenia Európskeho parlamentu, pozície Rady, názvy legislatívnych návrhov prijatých Komisiou, stanoviská Európskej centrálnej banky, o ktoré sa musí povinne žiadať, a odporúčania Európskej centrálnej banky, stanoviská Dvora audítorov, o ktoré sa musí povinne žiadať, stanoviská Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, o ktoré sa musí povinne žiadať, stanoviská Európskeho výboru regiónov, o ktoré sa musí povinne žiadať, atď.).

V rámci každej z týchto kategórií sa dokumenty zaraďujú podľa poradia uverejňovania (pozri podbod 3.4.2).

C IV – Informácie

Do tohto oddielu sa zaraďujú:

informácie inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Európskej únie, napr. vyhlásenia zástup­cov vlád členských štátov zasadajúcich v Rade, akty Rady, rozhodnutia Rady, výročné správy Rady, správy o rozpočtovom a finančnom hospodárení jednotlivých inštitúcií a orgánov, zápisnice zo schôdzí Európ­skeho parlamentu, rozhodnutia Európskeho parlamentu, rozhodnutia Komisie, oznámenia Komisie o vymenúvaní členov, výmenné kurzy eura, súhrn rozhodnutí Európskej únie o povoleniach na uvedenie na trh, vymenúvanie sudcov Súdneho dvora Európskej únie, výročná správa Dvora audítorov, správy Dvora audítorov, úrokové miery Európskej centrálnej banky, rozhodnutia správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia, akty inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Európskej únie a rokovacie poriadky inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Európskej únie,
informácie členských štátov (napr. informácie oznámené členskými štátmi o poskytnutej štátnej pomoci, záväzky služby vo verejnom záujme, výpisy častí rozhodnutí vnútroštát­nych súdov, bilancia zásob výrobkov EÚ, rozličné vnútroštátne postupy, zoznamy produktov atď.),
informácie týkajúce sa Európskeho hospodárskeho priestoru [najprv informácie inštitúcií (Spoločný výbor EHP, Dozorný úrad EZVO, Stály výbor štátov EZVO) a po nich informácie členských štátov EHP alebo EZVO],
informácie tretích krajín.

V rámci každej z týchto kategórií sa dokumenty zaraďujú podľa poradia uverejňovania (pozri podbod 3.4.2).

C V – Oznamy

Do tohto oddielu sa zaraďujú:

administratívne postupy (napr. oznámenia o výberových konaniach, náborových konaniach, voľných pracovných miestach, výzvy na predkladanie návrhov, výzvy na vyjadrenie záujmu, oznámenia o vyhlásení verejných súťaží, príručka pre verejné výberové konania, rezervné zoznamy atď.),
súdne konania (oznámenia Súdneho dvora Európskej únie, oznámenia Súdu EZVO atď.),
konania týkajúce sa vykonávania spoločnej obchodnej politiky (stanoviská týkajúce sa antidumpingového konania, návrhy na odloženie sťažnosti, oznámenia o začatí antisubvenčného konania, oznámenia týkajúce sa platných vyrovnávacích opatrení atď.),
konania týkajúce sa vykonávania politiky hospodárskej súťaže (štátna pomoc, predbežné oznámenia o koncentrácii, oznámenia vlád členských štátov, potvrdenia o prijatí sťažností atď.),
iné akty (napr. oznámenia určené osobám, skupinám a subjektom uvedeným v zozname, uverejnenia žiadostí, uverejnenia zhrnutia hlavných bodov špecifikácie, oznámenia o verejnej konzultácii, oznámenia o výberových konaniach, oznámenia týkajúce sa žiadosti predloženej členským štátom).

V rámci každej z týchto kategórií sa dokumenty zaraďujú podľa poradia uverejňovania (pozri podbod 3.4.2).

Pozn.:
Neratifikované zmluvy, konsolidované zmluvy, ako aj korigendá k zmluvám sa uverejňujú v sérii C, ale bez uvedenia oddielu.
Posledná aktualizácia: 25. 9. 2019
Začiatok strany
previous pagenext page