ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

Anexa B4 Practicalia

În această anexă se prezintă câteva exemple de utilitate practică în redactarea actelor UE. Terminologia recomandată este rezultatul unor convenții interinstituționale.

1. Textele publicate nu trebuie retraduse. Atunci când se citează texte deja publicate, greșelile materiale (punctuație, ortografie, folosirea majusculelor/minusculelor) se corectează.

2. Se acceptă anumite cacofonii: marcă comunitară; ordinea juridică comunitară; politica comună. Pot fi acceptate, de asemenea, și cacofonii de tipul comunică/notifică Comisiei, că Comisia, că Consiliul.

3. Trimiterea la ediția specială în limba română se face după cum urmează:

Directiva 94/29/CE a Consiliului din 23 iunie 1994 de modificare a anexelor la Directivele 86/362/CEE și 86/363/CEE privind stabilirea conținuturilor maxime de reziduuri de pesticide de pe și în cereale și produsele alimentare de origine animală (Ediția specială în limba română a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, cap. 3, vol. 15, p. 132).

În actele Curții de Justiție a Uniunii Europene se folosește următorul tip de trimitere la ediția specială:

Regulamentul (CE) nr. 2200/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a pieței în sectorul fructelor și legumelor (JO L 297, p. 1, Ediție specială, 03/vol. 20, p. 29).

4. Chestiuni de traducere

4.1. În titlul actelor de creare a unor organisme, agenții etc., spre deosebire de original, denumirea acestor organisme este articulată cu articol hotărât, iar nu cu articol nehotărât (Regulament de instituire a Agenției…, iar nu Regulament de instituire a unei Agenții…):

EN FR RO
Council Regulation (EC) No 768/2005 of 26 April 2005 establishing a Community Fisheries Control Agency Règlement (CE) n° 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005 instituant une agence communautaire de contrôle des pêches Regulamentul (CE) nr. 768/2005 al Consiliului din 26 aprilie 2005 de instituire a Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului

4.2. Atunci când este posibil, se preferă reflexiv-pasivul în locul pasivului, în următoarele contexte:

Apendicele 2 la anexa VII se modifică astfel cum se precizează în anexa III.
(Nu Apendicele 2 la anexa VII se modifică astfel cum este precizat în anexa III.)
Toate informațiile relevante privind autorizarea produselor trebuie introduse în registrul comunitar al produselor alimentare și furajere modificate genetic, astfel cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.
[Nu Toate informațiile relevante privind autorizarea produselor trebuie introduse în registrul comunitar al produselor alimentare și furajere modificate genetic, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.]

5. Topica firească în limba română presupune plasarea determinatului înaintea determinantului. Enunțurile neemfatice (cum este cazul textelor oficiale) care respectă acest tipar urmează regulile obișnuite de punctuație. În acord cu originalul, se va evita folosirea virgulei pentru a separa părți de propoziție care, într-o topică firească, nu se despart prin virgulă. Separarea unor astfel de constituenți prin virgulă are caracter emfatic, are scopul de a scoate în evidență respectivele părți de propoziție, lucru care, dacă nu reiese din original, este de evitat într-un text oficial.

Inversarea topicii (topicalizarea) are drept consecință separarea prin virgulă a părților de propoziție deplasate față de locul lor obișnuit (de exemplu, circumstanțialele intercalate între subiect și predicat sau circumstanțialele deplasate spre stânga în context).

6. Este corect:

Acordul euro-mediteraneean (cratima este obligatorie fiindcă marchează părțile la acord; vocala dublă este corectă conform noului DOOM);
Acordul sub forma unui schimb de scrisori (iar nu Acordul sub formă de schimb de scrisori);
Acordul privind Spațiul Economic European, prescurtat Acordul privind SEE, iar nu Acordul SEE;
Tribunalul Funcției Publice a Uniunii Europene, iar nu Tribunalul Funcției Publice al Uniunii Europene;
Organizația Națiunilor Unite, iar nu Națiunile Unite.

7. Articolele nou-introduse în actele juridice se numerotează cu numărul articolului precedent urmat de litere minuscule (în limba română sau engleză) sau de bis, ter, quater (în limba franceză). În continuare este redată corespondența dintre literele minuscule și numeralele latinești bis, ter etc.

Litere Numerale latinești
(folosite în versiunea
lingvistică franceză)
Litere Numerale latinești
(folosite în versiunea
lingvistică franceză)
a bis n quindecies
b ter o sexdecies
c quater p septdecies
d quinquies q octodecies
e sexies r novodecies
f septies s vicies
g octies t unvicies
h nonies u duovicies
i decies v tervicies
j undecies w quatervicies
k duodecies x quinvicies
l terdecies y sexvicies
m quaterdecies z septvicies

8. Adresa de e-mail pentru semnalarea oricăror nereguli întâlnite pe site-ul EUR-Lex: eurlex-helpdesk@publications.europa.eu

Actualizat la: 17.2.2022
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare