ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

5.4. Copyrightul

5.4.1. Mențiune de rezervă (aviz privind drepturile de autor)

Copyrightul reprezintă dreptul exclusiv al unui autor sau al unui editor de a exploata pe o perioadă determinată o operă literară sau artistică.

Formalitatea privind protecția este îndeplinită în cazul în care toate exemplarele unei publicații poartă o notă în acest sens, denumită mențiune de rezervă, al cărei scop este acela de a informa publicul cu privire la faptul că protecția dreptului de autor este revendicată în ceea ce privește lucrarea în cauză:

© [numele titularului], [anul]
de exemplu:
© Uniunea Europeană, 2018

Pentru instituțiile, organismele și agențiile Uniunii Europene există două tipuri de drepturi de autor, în funcție de faptul dacă entitatea căreia îi aparține serviciul autor are sau nu personalitate juridică.

(a)

Instituții și organisme fără personalitate juridică

În cazul publicațiilor oficiale ale instituțiilor sau organismelor Uniunii și ale serviciilor interinstituționale conexe (cum ar fi Oficiul pentru Publicații), drepturile de autor aparțin Uniunii Europene, în ansamblul său, și nu fiecărei instituții sau fiecărui organism în parte, cu excepția celor care au personalitate juridică proprie (Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiții și Fondul European de Investiții):

© Uniunea Europeană, [anul]

Anterior intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1.12.2009:
© Comunitățile Europene, [anul]

(b)

Entități cu personalitate juridică

Instituții și organe

Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiții și Fondul European de Investiții au personalitate juridică proprie și, în consecință, dispun de drepturi de autor proprii:

© Banca Centrală Europeană, [anul]
© Banca Europeană de Investiții, [anul]
© Fondul European de Investiții, [anul]
NB:
Se utilizează denumirea completă – abrevierea nu poate fi folosită singură:
© Banca Centrală Europeană, [anul]
iar nu © BCE, [anul]
Agenții (organisme descentralizate)

Organismele descentralizate (agenții; lista completă poate fi consultată la punctul 9.5.3) au personalitate juridică proprie și în consecință trebuie desemnate nominal drept titulare ale drepturilor de autor:

© Agenția Europeană de Mediu, [anul]
NB:
Se utilizează denumirea completă – abrevierea nu poate fi folosită singură:
© Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, [anul]
sau, eventual:
© Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex), [anul]
iar nu © Frontex, [anul]
În cazul în care drepturile de autor au fost transferate Uniunii Europene prin contract sau prin alt document juridic:
© Uniunea Europeană, [anul]
Euratom

Documentele redactate în cadrul sferei de aplicare a Tratatului Euratom (și în temeiul liniei bugetare Euratom) trebuie să conțină o mențiune de rezervă specifică:

© Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, [anul]

Acest lucru este valabil, de exemplu, pentru diverse documente sau publicații specializate în domeniul energiei atomice publicate de Centrul Comun de Cercetare.

(c)

Menționarea anului

Pentru publicațiile Uniunii Europene, durata protecției conferite unei lucrări într-o anumită limbă curge de la data primei publicări a acesteia. Anul care trebuie să figureze în nota de copyright nu este, prin urmare, anul publicării unei eventuale versiuni lingvistice originale, ci acela al publicării versiunii lingvistice în cauză.

La prima tipărire a unei lucrări într-o limbă dată, anul publicării este același cu cel al copyrightului. În cazul retipăririi, nota de copyright nu se modifică. În schimb, în cazul reeditărilor, care constituie noi publicări, data notei de copyright trebuie să corespundă anului publicării noii ediții.

Atunci când formatul unei publicații se schimbă (trecându-se, de exemplu, de la formatul pe hârtie la carte electronică), anul ediției este același ca și în ediția originală dacă nu au fost operate modificări. Dacă au fost operate modificări substanțiale, se publică o nouă ediție și ar trebui specificată nu doar data publicării primei ediții (în acest exemplu, versiunea pe suport de hârtie), ci și cea a publicării noii ediții (cartea electronică).

(d)

Elemente grafice și artistice

Dacă publicația conține elemente (fotografii, ilustrații, grafice, texte etc.) ale căror drepturi de autor sunt deținute de un terț sau dacă Uniunea Europeană nu a obținut toate drepturile asupra unei publicații, sursa fiecărui element și, dacă este necesar, condițiile de utilizare a acestor elemente trebuie să fie clar precizate. Serviciile autoare (instituții, organisme, agenții) trebuie să obțină o autorizație scrisă din partea titularilor drepturilor de autor pentru aceste elemente (a se vedea punctul 5.4.4).

Noțiunea de copyright se aplică și în cazul publicațiilor electronice și, prin urmare, în cazul oricărui text publicat pe internet. Consultați, de asemenea, pagina privind drepturile de autor pe site-ul Europa (https://europa.eu/european-union/abouteuropa/legal_notices_ro).

Pentru lucrări literare, artistice sau științifice, a se vedea, de asemenea, orientările privind drepturile morale referitoare la funcționari [https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/intellectual-property/Documents/MAN_Guidelines-on-Literary-Scientific-and-Artistic-Works.pdf (link intern pentru personalul instituțiilor europene)].

Pentru orice întrebări, contactați serviciul responsabil cu drepturile de autor din cadrul Oficiului pentru Publicații (OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu).
Actualizat la: 16.2.2022
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare